08 BBR 5:3221 – Gångavstånd tillfällig vistelse

Vad är syftet med att begränsa gångavståndet där man visats tillfälligt?

8.1 BBR text

8.1.1 5:3221 Möjlighet till utrymning från utrymmen där man enbart vistas tillfälligt

Föreskrift (funktionskrav):

Utrymmen där personer enbart vistas tillfälligt ska utformas med tillgång till minst en utrymningsväg. (BFS 2014:3).

Allmänt råd:

Utrymningsvägen kan vara åtkomlig via intilliggande brandcell. Gångavstånd till utrymningsvägen bör inte överstiga 30 meter. Om tillgång till minst två utrymningsvägar finns kan gångavstånd istället beräknas enligt avsnitt 5:331. (BFS 2014:3). BBR 5:358, Avskilda mötesrum m.m..

8.2 Historik

Först i utrymningsdimensionering tydliggjordes vad som gäller för utrymmen där personer endast vistas tillfälligt. När BBR19 kom ”försvann” kravet för att återkomma och tydliggöras i BBR22.

8.2.1 Utrymningsdimensionering 2006

”5.3 En enda utrymningsväg (BBR 5:313)

En enda utrymningsväg är tillräcklig också från andra mindre utrymmen, där personer bara vistas tillfälligt. Exempel är källarförråd, vindsförråd, fläktrum, hissmaskinrum och liknande. Gångavståndet till en utrymningsväg bör då inte överstiga 30 m. ”

8.2.2 Konsekvensutredning BBR 21

En ny föreskrift och ett allmänt råd har tillkommit som förtydligar vad som gäller för utrymmen där man enbart vistas tillfälligt.

Motiv

Avsnitt 5:3 om utrymningsvägar beskriver vad som gäller för utrymmen där man vistas mer än tillfälligt. Tidigare var det otydligt vad som gällde för utrymmen där personer enbart vistas tillfälligt.

Konsekvens

En version av skrivningen har redan tidigare funnits i Boverkets rapport Utrymningsdimensionering. Detta är ett förtydligande att samma nivå gäller i nuvarande regelverk.

Observera att det är avståndet till utrymningsvägen som ska vara max 30 meter oavsett om passage sker genom annan brandcell eller om utrymningsvägen är på ett annat plan.

8.3 Utländska regelverk

8.3.1 Norge

Inget motsvarande krav

8.3.2 England

Inte hittat något konkret mer än att gångavstånd är angivet för teknikrum

8.3.3 USA

Inget motsvarande krav

8.3.4 Australien

Man definierar inte specifikt utrymmen för tillfällig vistelse. Däremot finns lättnader för ”Plant rooms, lift machine rooms and electricity network substations”. Dessa utrymmen får ha en stege från t.ex. en FIS eller ner i ett annat utrymme vilket uppfyller kraven på tillgång till utrymningsvägar. Kravet på gångavstånd är detsamma som övriga

8.3.5 Nya Zeeland

Inget konkret mer än att gångavstånd är angivet för teknikrum

8.3.6 Kanada

Hittar inget liknande krav i det kanadensiska regelverket

8.4 Intervjuer

Vad är syftet med att begränsa gångavståndet där man visats tillfälligt?

Intervjuperson nummer 1

Intervjuperson nummer 2

Troligtvis en lättnad beroende på lägre sannolikhet för skada (få personer under kort tid vid glesa tillfällen ger låg sannolikhet). Man är i väl kända lokaler och vanligen ensam. Kort tid viktigt! Troligen hårdare krav utomlands. AFS och ELSÄK har troligen hårdare och eventuellt liknande krav.

Intervjuperson nummer 3

Detta är en lättnad pga den tillfälliga vistelsen, sammantaget lägre risk. Att en brand utanför rummet inte ska överraska vid en sen upptäckt.

Intervjuperson nummer 4

45*1,5=60. Svårt att klara i många fall.

Syftet är att hantera utrymning från dessa utrymmen då det tidigare saknats.

Intervjuperson nummer 5

Kan ju inte vara rimligt att det får vara hur långt som helst även om det är tillfällig vistelse.

Intervjuperson nummer 6

Förr byggde man så att alla trapphus gick ned i källaren/upp till vinden. Man fick då en automatisk begränsning av gångavståndet (och längden på inträngningsvägen).

Intervjuperson nummer 7

Samma aspekter som för gångavstånd generellt dvs minska utrymningstiden, risken att vägen till utrymningsvägen blockeras, eventuellt även orienteringsförmågan. Tidigare var utrymmen med tillfällig vistelse oreglerade med potentiellt långa avstånd

Intervjuperson nummer 8

Rolig/konstig…. Servicekillen jobbar alltid i fläktrum – har alltid sämre utrymningsmöjlighet. Ologiskt. Lite svårt att motivera utifrån servicekillens perspektiv. Kanske för att det oftast bara är någon enstaka person.

Intervjuperson nummer 9

Säkerhetsfaktor, får inte se ut hur som helst bara för att man vistas där tillfälligt… ska ha någon sorts möjlighet att ta sig därifrån. Sätter även begränsning i storlek på brandcellen – kan vara en koppling däremellan.

Intervjuperson nummer 10

Nytt krav. Borde finnas motiv till i konsekvensutredning. Man tyckte väl det var lagom.

Intervjuperson nummer 11

Samma som vid övriga gångavstånd, dvs: Primärt att minska risken att inte upptäcka en brand som är emellan sig själv och en utrymningsväg.

8.5 Troligt syfte

Syfte

Föreskriften bedöms avse påverka möjligheten att ta sig ut ur det enskilda rummet vid brand i detta, samt möjligheten att ta sig ut vid brand utanför utrymmet men inom brandcellen.

Syftet med att begränsa gångavståndet till den enda utrymningsvägen i lokaler där man vistas endast tillfälligt bedöms vara att ange säkerhetsnivå även för dessa lokaler. Man skall ha en rimlig chans att i tid upptäcka en brand som påverkar gångvägen till utrymningsvägen.

 

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☐ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☒ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *