53 BBR 5:722 – 50 m angreppsväg i Vk5

Vad är syftet med ”Avståndet mellan närmaste trapphus eller motsvarande angreppspunkt och den mest avlägsna delen i ett utrymme bör inte överstiga 50 meter inom verksamhetsklass 5A, 5B och 5C för att beakta räddningspersonalens möjlighet till insats.”?

53.1 BBR 24 text

53.1.1 5:722 Tillträdesväg 

Föreskrift (funktionskrav):

”…Längden på tillträdesvägar ska begränsas på varje våningsplan i verksamhetsklass 5A, 5B och 5C.”.

Allmänt råd:

”Avståndet mellan närmaste trapphus eller motsvarande angreppspunkt och den mest avlägsna delen i ett utrymme bör inte överstiga 50 meter inom verksamhetsklass 5A, 5B och 5C för att beakta räddningspersonalens möjlighet till insats.”

53.2 Historik

Kravet på maximalt 50 meter till ett trapphus inom vårdmiljöer har funnits med relativt länge. Någon fingervisning om vad det ska syfta till finns inte annat än att det i föreskrift förekommer formuleringar om att räddningstjänstens insats ska beaktas.

53.2.1 NR 88

2:53

”Från en vårdavdelning får båda utrymningsvägarna ersättas med horisontell passage genom var sin angränsande brandcell, om varje utrymme inom vårdavdelningen kan nås av släckstyrkan inom 50 m gångavstånd från närmaste trapphus.”

53.2.2 Utrymningsdimensionering 2006

Inga liknande formuleringar. Horisontell utrymning nämns och beskrivs men inte i termer av maximalt 50 m angreppsväg.

53.2.3 BBR 10

I 5:373 som berör gångavstånd inom vårdanläggningar står det att avståndet mellan ett utrymme i en vårdanläggning till ett trapphus inte får vara längre än 50 meter. I funktionskravet finns en koppling till räddningstjänstens inträngningsväg.

53.2.4 BBR 18

I 5:373 som berör gångavstånd inom vårdanläggningar står det att avståndet mellan ett utrymme i en vårdanläggning till ett trapphus inte får vara längre än 50 meter.

53.2.5 Konsekvensutredning BBR19

I BBR 19 lades även de verksamheter till som nu kom att hänföras till Vk5B bland de verksamheter som inte får ha mer än 50 meter.

5:722 Tillträdesväg (5:91)

Ändring:

Ny föreskrift som förtydligar att tillträdesvägar ska finnas till varje våningsplan och ett allmänt råd som förtydligar att en utrymningsväg kan utgöra en tillträdesväg. Föreskriften ersätter specialkraven på tillträdesväg till vind och källare. 

Ett stycke som begränsar längden på tillträdesvägen i Vk5A och Vk5C har flyttats från avsnitt 5:3 och kompletterats med ett maximalt avstånd på 50 meter. Dessutom har kravet utökats till att även omfatta Vk5B. 

Föreskriften som behandlar tillträdesväg till källare har skrivits om och gjorts till allmänt råd.

Motiv:

Förtydliga och förenkla vad som avses med tillträdesväg och var de ska finnas.

En begränsning av längden på tillträdesvägarna i Vk5A och C har skett för att begränsa antalet brandceller som måste passeras och på så sätt skapa en bättre miljö för räddningstjänsten. Tillträdesvägens längd begränsas även i Vk5B, som liknar Vk5A och Vk5C.  

Föreskriften om tillträdesvägar till källare var svår att förstå.

Konsekvens:

Ingen kravförändring men tydligare regler. Kravet innebär ingen förändring i sak eftersom begränsningen att man enbart får utrymma över en extra brandcell redan finns idag. Förändringen ger dock en verifierbar nivå.”

Enbart redaktionell förändring.

53.2.6 Arbetarskyddsstyrelsen

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om rökdykning innehåller inga krav om maximala inträngningsvägar. Det är troligt att 50 meter är kopplat till längden på brandpersonalens vattenslangar som normalt är packade 2 x 25 meter. Detta är vad en rökdykargrupp normalt har som skydd under insats.

53.3 Utländska regelverk

53.3.1 Norge

I Norge gäller att alla delar av en våning ska kunna nås med maximalt 50 meter slangutläggning. Avståndet räknas från närmaste brandcell.

53.3.2 England

ADB
Inga speciella krav för olika verksamheter. Utan beror av våningsplanens höjd över marken.
17.8
Speciella insatsvägar (extra säker insatsväg, räddningshiss och trapphus i en kärna) för räddningstjänsten ska finnas i byggnader där något våningsplan överstiger 18 meter från marken. Maximalt avstånd från stigarledning i sprinklad byggnad ska inte överstiga 60 meter och i osprinklad byggnad maximalt 45 meter. Sträckan ska mätas utifrån hur slangen kan läggas.

53.3.3 USA

Hittar inget liknande krav i IBC eller NFPA.

53.3.4 Australien

Inga motsvarande krav. Däremot finns krav på stigarledning i alla byggnader som är större än 500 m2. Installationen ska utföras enligt en standard – AS 2419.1. I den standarden har jag för mig att det finns regler för begränsning av längden på angreppsvägen vilket torde motsvara vårt krav i Vk5.

53.3.5 Nya Zeeland

Hittar inget liknande krav i det Nya zeeländska regelverket.

53.3.6 Kanada

Inget motsvarande ytskiktskrav finnes i det kanadensiska regelverket.

53.4 Intervjuer

Vad är syftet med ”Avståndet mellan närmaste trapphus eller motsvarande angreppspunkt och den mest avlägsna delen i ett utrymme bör inte överstiga 50 meter inom verksamhetsklass 5A, 5B och 5C för att beakta räddningspersonalens möjlighet till insats.”?

Intervjuperson nummer 1

Två slanglängder. Inte mycket mer avancerat än så.

Intervjuperson nummer 2

I 5C får utrymning ske via ”annan brandcell” åt båda hållen. Då kan det bli långt från ett trapphus till sämst belägna utrymme.  Ska inte bli för lång slangdragning. Det vore mer relevant med att begränsa avståndet inom brandcellen där insats kan ske i rök.

Intervjuperson nummer 3

Praktiskt mått för rökdykning.

Intervjuperson nummer 4

Att det inte ska behövas mer än ”2 slanglängder” vid insats. Kommer ursprungligen från vårdlokaler där det tillåts att utrymning sker via ”annan brandcell” åt båda hållen. Det innebär att det inte per automatik blir trapphus vid varje avdelning.

Intervjuperson nummer 5

Att inte få för långa inträngningsvägar, 50 m klaras med en skyddsgrupp vid rökdykning.

Intervjuperson nummer 6

Märkligt att koppla det till Vk. Kan ha med horisontell utrymning att göra. Utrymningsstrategin skapar långa inträngningsvägar.

Intervjuperson nummer 7

I sjukhusmiljö får man ha utrymning över annan brandcell i båda utrymningsvägarna. Därför finns krav för att begränsa avståndet för RTJs insats. Detta hanteras i vanliga fall av gångavstånden i andra lokaler.

Viktigt att ta hänsyn till RTJ insats även vid AD av gångavstånd i andra lokaler. Detta borde varit tydligare i BBR.

Finns lite smått och gott i BVL.

Intervjuperson nummer 8

Räddningstjänsten har två slanglängder = 25×2=50 meter.

Intervjuperson nummer 9

Dessa typer av lokaler kan vara svårutrymda eftersom personer kanske inte kan utrymma själva utan är i behov av assistans. Behovet av en tidig insats blir då större eftersom utrymningen kan ta längre tid. En begränsning i avstånd kortar tiden till dess att Räddningstjänsten kan påbörja sin insats. Det är en fråga om räckvidd, vad räddningstjänsten måste bära med sig, och hur deras bemanning ser ut. Räddningspersonalen behövs i de här lokalerna för att kunna hjälpa till med utrymning. Det vill säga de behöver vara mer aktiva i räddningsinsatsen och avståndet får en organisatorisk koppling till Räddningstjänsten.

Intervjuperson nummer 10

Horisontell utrymning. Har nog alltid stått så. Har nog bara hängt med.

Intervjuperson nummer 11

För att göra det möjligt att kunna göra en insats i vårdanläggningar där räddningspersonal behöver gå in för att hjälpa till med utrymning och brandsläckning. Frågan om det finns behov eller inte att göra en insats finns inte med i denna frågeställning. Detta krav är historiskt från den tid då det inte ställdes krav på sprinkler i Vk 5B och 5C.

Intervjuperson nummer 12

Att underlägga för räddningstjänstens insats med hänsyn till slangdragning. I BBR 19 renodlas utrymningsavsnittet, det som har med räddningsinsats att göra hamnade i 5:7. Dvs kravet på gångavstånd till trapphus etc påverkas indirekt av detta. Ingen ytterligare bakgrund är känd.

53.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

De äldre reglerna kopplar angreppsvägarna till utrymningsstrategin och är anpassade till att horisontell utrymning ger längre inträngningsvägar eftersom man då kommer längre från ett trapphus.

Det framgår också tydligt av det allmänna rådet att kravet är till för att beakta räddningstjänstens möjlighet till insats.

I de utländska regelverken är det mycket vanligt att längden på angreppsvägen begränsas men inte kopplat till viss verksamhet.

De intervjuade har antingen ingen aning eller kopplar kravet till angreppsväg (indirekt eller direkt till slanglängd). Flera stycken nämner också möjligheten att kravet kan vara kopplat till utrymningsstrategin med horisontell utrymning.

Syfte

Syftet bedöms vara att säkerställa att räddningstjänsten ska kunna bedriva insats i vårdmiljöer trots att den avdelning i vilken branden ska bekämpas inte har tillgång till något trapphus utan endast till intilliggande avdelningar. 50 meter motsvaras normalt av två slanglängder vilket styr rökdykargruppers arbetsinsats.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *