65 BBR 5:548 – Skydd mellan Vk6 och utrymningsväg

Vad är syftet med att lokaler i verksamhetsklass 6 och andra lokaler med hög sannolikhet för uppkomst av brand, som står i förbindelse med utrymningsväg, skall utföras med extra skyddsåtgärder?

65.1 BBR 24 Kap 5:548

65.1.1 5:548 Allmänt 

Föreskrift (funktionskrav):

5:548 Lokal i verksamhetsklass 6 m.m.

”I lokaler i verksamhetsklass 6 och andra lokaler med hög sannolikhet för uppkomst av brand ska särskilda åtgärder vidtas om lokalen står i förbindelse med en utrymningsväg som betjänar flera lokaler.”

Allmänt råd:

”Exempel på andra lokaler är storkök och garage som är större än 50 m2. Särskilda åtgärder kan vara installation av automatiskt släcksystem eller brandsluss.”

65.2 Historik

Kraven på brandsluss mellan garage och utrymningsväg har funnits från SBN 67 och framåt.
I BBR 19 infördes en alternativ lösning genom installation av automatiskt släcksystem istället för brandslussen.

65.2.1 SBN 67

67:43 Förbindelse med annan lokal

”Förbindelse får inte anordnas mellan garage och djurstall, loge eller lokal där brandfarlig verksamhet bedrivs. Förbindelse mellan garage och annan lokal i övrigt, där människor vistas, får endast anordnas, om lokalen har även annan utrymningsmöjlighet genom garaget. Förbindelse med bostadsutrymme, arbetslokal eller annat utrymme, där människor stadigvarande vistas, med utrymningsväg från annan lokal än garaget eller med utrymme som innehåller eldstad, får endast anordnas genom en i omedelbar anslutning till garaget belägen brandsluss. Hisschakt som med tillhörande maskinrum och brytskiverum utförs som brandcell (se kap 42), får utnyttjas som här avsedd sluss.”

65.2.2 SBN 75

37:241 AVSKILJANDE FRAN BYGGNADEN I ÖVRIGT
”Utrymningsväg avskiljs från byggnaden i övrigt på sådant sätt att den i erforderlig utsträckning kan användas för sitt ändamål vid brand. Från lokal med särskild risk för uppkomst av brand utförs förbindelse med utrymningsväg såsom brandsluss eller på annat ändamålsenligt sätt, såvida utrymningsvägen inte uteslutande betjänar denna lokal.”

65.2.3 NR

8:341 Brandslussar

”En lokal där det finns särskild risk för uppkomst av brand, t ex ett storkök eller ett garage som är större än 50 rn2, får stä i förbindelse med en utrymningsväg endast genom brandsluss, såvida inte utrymningsvägen uteslutande betjänar denna lokal. Brandslussens dörrar skall vara självstängande och så placerade att slussen kan passeras utan att mer än en dörr i taget måste öppnas.”

65.2.3 BBR 1

5:674 Lokal för brandfarlig verksamhet m. m.

”… Lokaler där det finns särskild risk för uppkomst av brand som inte omedelbart upptäcks och bekämpas, t. ex. storkök eller större garage, får endast stå i förbindelse med utrymningsvägar genom brandsluss, såvida inte utrymningsvägen enbart är avsedd för lokalen.”

65.2.5 Konsekvensutredning BBR19

5:548 Lokal i verksamhetsklass 6 m.m. (5:674)

Ändring:

”Föreskrifterna har omformulerats för att vara mer generella och funktionsanpassade. Automatiskt släcksystem anges som exempel på åtgärder och för storkök kan det t.ex. vara fritös eller andra brandrisker som måste förses med punktsläcksystem….”

Motiv:

”Föreskrifterna görs mer funktionsanpassade för att ge en flexibilitet och tydlighet kring syftet…”

Konsekvens:

”Detta innebär lägre kostnader för avskiljning i de aktuella verksamheterna. Med heltäckande sprinkler är säkerhetsnivån högre än tidigare. Byggkostnaden kan förväntas minska något då kravet på brandgasventilation inte längre finns.”

65.2.6 Svar från Boverket

Fråga till Boverket (dnr: 1234-1900/2013):

”Hej, jag har lite frågor om brandslussar mot garage. Är syftet enbart att skydda mot brand eller ska man också ta hänsyn till tex avgaser?”

Svar från Boverket (dnr: 1234-1900/2013):

”Hej

Krav på skydd mot förgiftning finns i avsnitt 8:7 i BBR. Om brandslussen är uppställd på magnet kan knappast kraven där uppfyllas. I den allmänna beskrivningen av en brandsluss i BBR 5:241 anges att den ska vara så stor att endast en dörr i taget behöver vara öppen. En dörröppningsautomatik som öppnar båda dörrarna samtidigt kan då anses olämplig. Även om de har separat öppningsautomatik är det som du skriver sannolikt att de är öppna samtidigt en viss tid. Här får man försöka hitta en kompromisslösning som på acceptabelt sätt uppfyller kraven på brandskydd och skydd mot förgiftning samtidigt som tillgängligheten för funktionshindrade fortfarande är god.”

 

Fråga till Boverket (dnr: 1718/2016

” Hej!

Jag försöker förstå kravet på den åtgärd som ställs i BBR avsnitt 5:548. I en tidigare fråga till er (dnr enligt ovan) hade frågeställaren följande fundering:

”Istället för att trapphuset mynnar direkt mot garaget kan det mynna mot ett större förråd som i sin tur står i förbindelse med garaget.

 1. Räknas detta som att garaget står i förbindelse med trapphuset?
 2. Om Ni anser att trapphuset i ovanstående exempel står i förbindelse med garaget. Kan förrådet i så fall utgöra brandsluss?”

Anders Johansson har då i sitt svar uttryckt att:

”Att utforma själva slussen i avsikt att den ska utgöra förvaringsutrymme som i sig kan innebära en hög brandbelastning och risk för brandspridning lär dock knappast ligga i linje med syftet med föreskriften att slussen ska utgöra ett särskilt högt krav på skydd mot just brandspridning”.

I ett annat ärende där frågan gällde ett restaurangkök och en utrymningsväg, fortfarande kopplat till BBR 5:548, har Susanne Forsman svarat att:

”Man får anse att restaurangen i detta fallet fyller samma funktion som en brandsluss”

Även om Anders till stor del har undvikit att svara på den konkreta frågan så tycker jag att svaren går lite åt olika håll. Susannes svar innebär att det aldrig mer behöver byggas några brandslussar vare sig mellan garage eller storkök och utrymningsvägar. Allt som behövs är att döpa om slussen till förråd eller restaurang och då kan kraven på utrymmet sänkas i förhållande till kraven som ställs på en brandsluss.

Historiskt sett (SBN 80) har slussen kunnat ersättas med ett annat utrymme i vissa fall, i avsnitt :2313 står följande:

Istället för en brandsluss mellan en lokal med särskild risk för uppkomst av brand och en utrymningsväg godtas i följande fall att förbindelsen anordnas genom något annat rum (passage) som kan fungera som en sluss (beträffande brandsäkert samt brand- och röksäkert trapphus se dock :126-:127):

 1. a) från garage med högst 50 m2 nettoarea om minst en av dörrarna utförs självstängande och i klass B 30, såvida inte högre krav följer av :422
 2. b) från restaurangkök…
 3. c) från laboratorielokal…
 4. d) …

Då till min fråga:

Utifrån bifogad skiss, krävs brandsluss mellan garage och trapphus då garaget är en ”lokal med hög sannolikhet för uppkomst av brand”? Står garaget i förbindelse med trapphuset på det sätt som avses i 5:548? ”

 

Svar från Boverket (dnr: 1718/2016):

”Hej

När man ska tillämpa en regel kan det vara bra att använda följande princip.
1. Vad står det i regeln och vad innebär det? Vad är bindande föreskrift, och vad är allmänt råd som kanske kan uppfyllas på annat sätt?
2. Vad kan syftet vara med regeln? Vilken brandsituation vill man undvika och vad är det som ska skyddas; personer, byggnaden eller närliggande byggnader?
Resonemang av typen om vi kallar en sak för något annat så gäller inte regeln är i de flesta fall ganska meningslösa och gagnar varken brandsäkerheten eller en korrekt tillämpning av lagstiftningen. En utgångspunkt kan istället vara att fundera på eller rita upp ett typfall där regel är direkt tillämplig och utgå från det istället.
Något man också måste ha förståelse för är att Boverket inte har något ”kungsord” att tolka gällande byggregelverk, inte ens för de regler som vi gett ut själva. Det är byggherren som ska uppfylla reglerna och byggnadsnämnden som har tillsyn. Vid en eventuell tvist blir det sedan rättstillämpningen i domstol som slutligen avgör.

När det kommer till BBR 5:548 är det följande text som behöver analyseras. I lokaler i verksamhetsklass 6 och andra lokaler med hög sannolikhet för uppkomst av brand ska särskilda åtgärder vidtas om lokalen står i förbindelse med en utrymningsväg som betjänar flera lokaler.

Allmänt råd

Exempel på andra lokaler är storkök och garage som är större än 50 m2. Särskilda åtgärder kan vara installation av automatiskt släcksystem eller brandsluss.

Den brand som man ska skydda sig mot är alltså brand i lokalen med hög brandrisk och det som ska skyddas är utrymmande personer i utrymningsvägar som betjänar fler lokaler än själva risklokalen. Det innebär i ett typfall följande (se bifogad skiss).

 1. Inget tillkommande krav då utrymningsvägen enbart betjänar köket
 2. Här riskerar en brand i köket påverka utrymningen från restaurangen, t.ex. genom att rök kommer ut i utrymningsvägen när restaurangpersonalen utrymmer.
 3. Korrekt lösning enligt allmänna rådet till BBR 5:548 (om det inte finns ett automatiskt släcksystem då behövs ingen brandsluss mellan köket och utrymningsvägen).

Nått som är lite knepigt i sammanhanget är lösningen med brandsluss är ett allmänt råd, medan beskrivningen av vad en brandsluss är i BBR 5:421 är en föreskrift.

I det fallet bör ändå analytisk dimensionering av slussfunktionens utformning vara möjlig eftersom ”kravet” på brandsluss ges som ett exempel på lösning i ett allmänt råd. Om det däremot föreskrivs att det ska finnas en brandsluss ska den alltid utformas enligt 5:421.

När vi nu har klart för oss vad föreskriften innebär kan vi jämföra det med ditt exempel och Boverkets tidigare svar.

 1. Kan man generellt ersätta en brandsluss med ett förråd?

Boverkets tidigare kvar kvarstår. Ett förråd är något som normalt har hög brandbelastning och dessutom finns risk för blockering av utrymningsvägens bredd och framkomlighet. Brandsluss å andra sidan är ett utrymme där särskilda krav ställs på skydd mot brandspridning. Att ersätta en brandsluss med ett förråd kan därför normalt inte göras. Möjligen kan man i de fall brandslussen inte krävs i föreskrift använda analytisk dimensionering för att visa att reglerna ändå uppnås.

 1. Den andra frågan till Boverket handlade snarast om köket låg så långt ifrån utrymningsvägen att en brand i köket inte skulle påverka utrymningsvägen. Dessutom fanns en extra brandcellsgräns mellan köket och utrymningsvägen. I det fallet svarade Boverket, kanske något förhastat, att sådan risk inte verkade föreligga och därmed att de mellanliggande brandcellerna i praktiken fyllde samma funktion som en brandsluss och gjorde att köket inte låg i förbindelse med utrymningsvägen.

En sådan typ av bedömning hade det varit lämpligare att låta den som projekterade brandskyddet ta ansvar för och verifiera. Boverket får många frågor till oss och ibland kan vissa svar därför bli allt för kortfattade i förhållande till frågans komplexitet och alla möjliga situationer som kan finnas vid uppförande- och ändring av byggnader. Vi hoppas därför att det resonemang som förts i detta svar hjälper dig med hur du kan resonera i detta och liknade fall i framtiden.”

65.3 Utländska regelverk

65.3.1 Norge

Speciella regler finns för garage, annars finns ingen specifik motsvarighet till Vk6 och inga speciella regler kring utrymmen med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand.

65.3.2 England

Hittar inget liknande krav.

65.3.3 USA

NFPA kap. 7.11 påverkar endast avstånd till utrymningsväg etc. inget om andra särskilda åtgärder. Liknande krav i IBC.

65.3.4 Australien

Kan inte hitta något motsvarande krav.

65.3.5 Nya Zeeland

Motsvarande krav finns inte i det Nya Zeeländska regelverket. Sprinkler förespråkas dock generellt ofta i regelverket.

65.3.5 Kanada

Inget liknande krav finns i det kanadensiska regelverket.

65.4 Intervjuer

Vad är syftet med att lokaler i verksamhetsklass 6 och andra lokaler med hög sannolikhet för uppkomst av brand, som står i förbindelse med utrymningsväg, skall utföras med extra skyddsåtgärder?

Intervjuperson nummer 1

Att inte riskera att sätta utrymningsvägen ur spel för en lokal med många personer. En brand i lokal med hög brandrisk ska inte riskera att fördärva utrymningsvägarna för andra lokaler. Det handlar inte om att säkra utrymning från själva ”risklokalen” utan om att en brand i en lokal som avskilts från övriga lokaler för att den utgör en risk inte ska påverka utrymningssäkerheten från just dessa lokaler.

Intervjuperson nummer 2

Ett mer utvecklat barriärtänkande i dessa lokaler. Högre skydd för utrymningsväg och insatsväg.

Intervjuperson nummer 3

Syftet är att skydda utrymningsvägen, två olika lösningar anges.

Intervjuperson nummer 4

Att man anser att dessa lokaler har större sannolikhet för brand, dessa krav ska underlätta för räddningstjänsten insats samt förbättra förutsättningarna för de utrymmande.

Intervjuperson nummer 5

Det finns en förhöjd risk för brand i dessa lokaler och man vill helt enkelt inte att den förhöjda risken ska påverka övriga delar av byggnaden. Man tillför högre brandrisk på en byggnad brandrisken ”skyddas bort” i aktuell del istället för att höja upp skyddet på hela byggnaden.

Intervjuperson nummer 6

Man har fått för sig att det blir läbbiga bränder i kök och garage. Kanske lite överdrivet. Dock varit lite obehagliga garagebränder på senaste åren.

Intervjuperson nummer 7

I BBR 18 fanns krav på luftslussar mot garage och liknande i BBR 8:7 (skydd mot förgiftning). Detta togs dock bort till BBR 19. Viss förflyttning gjordes då till brandkapitlet (osäkert).

Man kan tänka sig att det är gammal hävd.

Syftet är att få en ökad säkerhetsnivå mot utrymningsvägar som betjänar andra lokaler.

Intervjuperson nummer 8

Stor sannolikhet och snabbt förlopp måste kompenseras på ngt sätt.

Intervjuperson nummer 9

Möta den höga risken att en brand uppstår.

Intervjuperson nummer 10

Ingen aning men ett jättegammalt krav.

Intervjuperson nummer 11

Kan inte bakgrunden till detta.

Intervjuperson nummer 12

Hur farligt är ett garage? Slussen är mer ett hygienkrav. Även för ett storkök är det mer risk för matos. Tänk att om vi byter köket mot en möbelbutik med mycket lättantändligt.

 

65.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

I byggnormerna från SBN 67 och framåt har kraven vara liknande formulerade.
Boverket har i ett antal svar under de senaste åren svarat på flera frågor om utformning av förbindelsen mellan större garage och utrymningsväg. Enligt dessa är det den större risken för brands uppkomst som erfordrar ett ökat skydd. Man anser i ett svar att det inte är jämförbart med kravet på brandsluss att ha ett förråd i egen brandcell med förbindelse med både garage och trapphus.

Intervjupersonerna är inte helt överens om att syftet är att skydda utrymningsvägen från en lokal med förhöjd risk för brands uppkomst.

Studerade utländska regelverk innehåller inga direkt motsvarande krav.

Syfte

Kravet bedöms gälla för lokaler där det är en högre sannolikhet för brands uppkomst. Syftet med brandslussen bedöms vara att

 • öka sannolikheten för att minst en av dörrarna är stängd
 • minska sannolikheten att en brand sprider sig via slussen genom dess höga krav på invändiga ytskikt och beklädnader.
Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☐ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☒ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *