37 BBR 5:5331 – EI15 inom schakt från brännbart

Vad är syftet med ”Inom ett avskilt schakt bör ventilationskanaler avskiljas i klass EI 15 från brännbara byggnadsdelar eller fast inredning såsom rör, isolering, reglar och kablage”?

37.1 BBR text

37.1.1 5:5331 Installationsschakt 

Föreskrift (funktionskrav):

”Installationsschakt ska utformas så att brandcellsgränserna upprätthålls. Risken för brandspridning genom värmeöverföring från ventilationskanaler till brännbara material ska beaktas. ”

Allmänt råd:

”Installationsschakt bör utföras i egen brandcell eller avskiljas i varje bjälklag som utgör brandcellsgräns.

Ventilationskanalers avskiljande förmåga bör tillsammans med avskiljning av installationsschaktet säkerställa att brandcellsgränsen upprätthålls. Inom ett avskilt schakt bör ventilationskanaler avskiljas i lägst klass EI 15 från brännbara byggnadsdelar eller fast inredning, såsom rör, isolering, reglar och kablage.”

37.2 Historik

Även om det är otydligt i äldre normer har det varit underförstått att risken för antändning i ett ventilationsschakt ska vara liten. Värt att notera är att rådet gäller förenklad dimensionering. I konsekvensutredningen anges att brandgaser i kanalerna genom strålningsvärme inte ska antända något i schaktet

37.2.2 SBN 80

Inga föreskrifter eller råd anger ytskikt inom schakt. Dock anges att schaktväggarna skall utföras i den klass kanalerna skulle haft om dom inte var förlagda inom schakt. Notera att då var kravet obrännbar isolering vilket då underförstått innebar obrännbar schaktinsida

37.2.3 NR

Inget nämns om ventilationsschakt i NR

I handoken ”Ventilationsbrandskydd Nybyggandsregler” fanns dock motsvarande kravnivå.

37.2.4 BBR 1

5: 6521 Ventilationskanal

”Ventilationskanaler skall förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Luftbehandlingsinstallationer som går igenom brandavskiljande byggnadsdelar, skall utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls. Luftbehandlingsinstallationer i gemensamma utrymmen (schakt och aggregatrum) och som försörjer olika brandceller skall utformas så att den brandavskiljande förmågan mellan brandcellerna upprätthålls”.

Råd: ”Ventilationskanaler bör utföras i lägst brandteknisk klass El 15. Om avståndet till brännbart material i byggnadsdelar eller till brännbar fast inredning är minst 0,25 meter kan kanalen dock utföras av stålplåt. Till- och frånluftsinstallationer bör vara åtskilda i minst brandteknisk klass El 15 eller av ett minst O, 10 meter fritt utrymme.”

37.2.5 Konsekvensutredning BBR19

Ändring:

”Uppvärmning av ventilationskanalen då brandgaserna kommer in i dessa och kanalerna är förlagda i schakt och värmestrålning från kanalerna riskerar att antända brännbara material i schaktet är ett problem som ska beaktas.

Grundkravet är att brandcellsgränserna uppfylls. I förenklad dimensionering är lösningarna att schakt utförs med brandtätning i bjälklagsgräns för genomföringar av olika slag vilket är ett sätt lösa brandskyddet. Alternativt utförs hela installationsschaktet som en egen brandcell”.

Motiv:

”Förslag till att ge en bättre vägledning kring vad som gäller för schakt. Det finns dock många olika lösningar som alla uppfyller kraven även om dessa inte beskrivs i detalj här. Flertalet lösningar bedöms kunna uppfylla principerna i rådet inom ramen för förenklad dimensionering. Att schakten är täta medverkar även till att undvika att lukt sprids via schakt och otätheter i schaktkonstruktionen.”

Konsekvens:

”Inga kostnadskonsekvenser av förslaget men möjligtvis minskade projekteringskostnader då det tydliggörs vilka krav som ställs på schakten”.

37.3 Utländska regelverk

37.3.1 Norge

Kommentar: Hittar inget liknande krav.

37.3.2 England

Hittar inget om detta

37.3.3 USA

Kommentar IBC: Hittar inget liknande krav.
Kommentar NFPA: Hittar inget liknande krav.

37.3.4 Australien

Detta regleras inte i byggreglerna utan i en standard för utformning av ventilationssystem etc – AS/NZS 1668.1.

37.3.5 Nya Zeeland

Kommentar: Krav på avskilda ventilationskanaler ställs inte. Man ställer krav på ytskikts på ventilationskanaler istället. Hittar inte motivering till de specifika ytskiktskraven.

37.3.6 Kanada

Kommentar: Diverse krav ställs på utförande av ventilationskanaler med isolering samt avstånd till brännbara byggnadsdelar. Dessa motiveras sammantaget med nedanstående intent statement:

37.4 Intervjuer

Vad är syftet med ”Inom ett avskilt schakt bör ventilationskanaler avskiljas i klass EI 15 från brännbara byggnadsdelar eller fast inredning såsom rör, isolering, reglar och kablage”?

Intervjuperson nummer 1

Mer för egendomsskydd, för att inte få en stor skada genom att ventilationskanaler kan antända byggnadsdelar och andra typer av väsentliga installationer i onödan. Egentligen ingen fråga för att hindra brandspridning mellan brandceller.

Intervjuperson nummer 2

Får nog egentligen ses som egendomsskydd men sen har vi det gamla grundkravet att det för ventilationssystem så får det inte ingå brännbart mtrl.

Intervjuperson nummer 3

För att vi tror att vi kan få varma brandgaser i ventilationskanalerna vilket i sin tur kan antända brännbara delar och vi vill inte få konstruktionsbränder i schakt.

Intervjuperson nummer 4

Fråga Thomas Fagergren. Om man har separata system kan man ha varma brandgaser i kanaler i systemen och då vill man skydda i blandschakt.

Intervjuperson nummer 5

Ingen aning.

Intervjuperson nummer 6

Ska inte slå eld om kanalen blir varm. Ska inte spridas in i dolt utrymme.

Intervjuperson nummer 7

Säkerställa att brand inte sprids från ventilationskanaler till brännbara installationer i dolda utrymmen. Syftet är tydligt men kravet ologiskt.

Intervjuperson nummer 8

För att undvika antändning av brännbara material i dolda utrymmen. Svåra att släcka.

Intervjuperson nummer 9

Beror på om vi har kalla eller varma brandgaser. Varma brandgaser kan antända brännbart material och då kan man få snabb brandspridning.

Intervjuperson nummer 10

Ingen aning.

Intervjuperson nummer 11

Om det mot förmodan börjar brinna i schaktet, dammiga kablar etc, så ska det inte kunna spridas rök via ventilationskanaler. Hur ska rök kunna komma in i ventilationskanaler? När kom detta egentligen in i regelverket? Var det tidigare nitade kanaler som inte var så täta egentligen.

37.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Även om det är otydligt i äldre normer har det varit underförstått att risken för antändning i ett ventilationsschakt ska vara liten. Värt att notera är att rådet gäller förenklad dimensionering. I konsekvensutredningen anges att brandgaser i kanalerna genom strålningsvärme inte ska antända något i schaktet

I utländska regelverk hittas inga direkt motsvarande krav.

Intervjupersonerna är relativt samstämmiga med att det är i huvudsak av egendomsskyddsskäl kravet finns. ”Man vill undvika brand i svåråtkomliga dolda utrymmen”

Syfte

Syftes bedöms vara att en brand inte ska uppstå inom ett schakt i egen brandcell, (som förbinder flera brandceller) på grund av antändning genom värme från ventilationskanaler. Risken är att en brand i schaktet kan medföra konstruktionsbränder, svårsläckta bränder eller omfattande bränder.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *