07 BBR 5:322 – Trapphus Tr1 kan utgöra den enda utrymningsvägen i byggnader upp till 16 våningsplan

Vad är syftet med att begränsa användandet av trapphus Tr1 som enda utrymningsväg till 16 våningsplan?

7.1 BBR-text

7.1.1 5:322

Föreskrift (funktionskrav):

Om förutsättningarna för tillfredsställande utrymning finns får trapphus Tr1 utgöra den enda utrymningsvägen från bostäder i verksamhetsklass 3 och från lokaler i verksamhetsklass 1.

Allmänt råd:

Trapphus Tr1 kan utgöra den enda utrymningsvägen i byggnader upp till 16 våningsplan.

7.2 Historik

Utformningen har funnits med i lagstiftningen sedan SBN 60, med vissa mindre variationer. Tidiga utgåvor av BBR tillät obegränsad höjd medan senare utgåvor begränsar vid 16 våningsplan.

7.2.1 SBN 60

3:31 Erforderliga utrymningsvägar

Från varje lokal eller lägenhet, i vilken personer stadigvarande vistas, anordnas minst två från varandra oberoende utrymningsvägar, såvida ej byggnadens trappa är utförd på särskilt betryggande sätt, t.ex. som brandsäkert eller brand- och röksäkert avskild trappa (se :321), eller eljest särskilt skäl till undantag föreligger.

Anm. 3. För att endast en brandsäkert eller brand- och röksäkert avskild trappa skall kunna godtagas som enda utrymningsväg i bostadshus bör planytan per trappa begränsas till 350 à 450 m2, varvid för byggnader med högst 16 våningar byggnadens höjd och antal boende per trapplan får vara avgörande för om den mindre eller större ytan kan accepteras. I byggnader med fler än 16 våningar bör ytan som regel begränsas till högst ca 350 m2.

3:321

Med brand- och röksäkert avskild trappa (fig. 24:2) avses trappa i trapphus, som har förbindelse med lägenhet endast över balkong eller annat mot det fria öppet utrymme, vilket avskiljes från byggnaden och trapphuset med åtminstone brandhämmande dörrar. Trappan skall ha separat, från byggnaden i övrigt brandsäkert avskild, utrymningsväg och får ej stå i förbindelse med lokaler i källare eller med i övriga våningar belägna butiks-, förråds-, lager- och verkstadslokaler.

I byggnad med fler än 16 våningar skall varje lägenhet eller lokal ha tillgång till brand- och röksäkert avskild trappa. Övriga trappor skall vara åtminstone brandsäkert avskilda.

7.2.2 BABS 67

3:313 Byggnadsyta per trappa

I annat våningsplan än bottenvåningen får byggnadsytan per trappa inte överstiga ca 600 m2.

Där brandsäkert eller brand- och röksäkert avskild trappa utgör enda utrymningsväg begränsas byggnadsytan per trappa till ca 500 m2, i byggnad med fler än 16 våningar dock högst ca 400 m2.

 

3:3223 Brand- och röksäkert avskild trappa

I byggnad med fler än 16 våningar skall varje lägenhet eller lokal ha tillgång till brand- och röksäkert avskild trappa.

7.2.3 SBN 75

37:221 I byggnad med fler än åtta men högst sexton våningar skall finnas tillgång till åtminstone brandsäkert trapphus. I byggnad med fler än sexton våningar skall finnas tillgång till minst ett brand- och röksäkert trapphus varjämte övriga trapphus Utförs som brandsäkra trapphus.

37:2223 I fråga om bostads- eller kontorslägenhet godtas brandsäkert trapphus som enda tillgängliga utrymningsväg i byggnad med högst sexton våningar, om gångavståndet till trapphuset från uppehållsplats inom lägenheten inte överstiger 30 m. Detsamma gäller brand- och röksäkert trapphus i byggnad med fler än sexton våningar.

7.2.4 NR 1

1:331

Ett brandsäkert trapphus får vara den enda tillgängliga utrymningsvägen från bostäder, kontor och därmed jämförliga lokaler i en byggnad med högst sexton våningsplan, om gångavståndet till trapphuset från en uppehållsplats inom bostaden eller kontoret är högst 30 m. Ett brand och röksäkert trapphus får med samma gångavstånd vara den enda tillgängliga utrymningsvägen från bostäder, kontor och därmed jämförbara lokaler i en byggnad med fler än sexton våningsplan.

7.2.5 BBR 94

5:313 En enda utrymningsväg

Ett trapphus Tr1 får vara enda utrymningsvägen från bostäder – dock inte bostäder i alternativt boende -, kontor och därmed järnfårliga utrymmen i byggnader oavsett antalet våningsplan.

7.2.6 BBR 10

5:313 En enda utrymningsväg

Ett trapphus Tr1 får vara enda utrymningsvägen från bostäder – dock inte bostäder i alternativt boende – kontor och därmed jämförliga utrymmen i byggnader med högst 16 våningsplan. Ett trapphus Tr2 får vara den enda tillgängliga utrymningsvägen i kontor och därmed jämförliga utrymmen i byggnader med högst åtta våningsplan och från bostäder – dock inte bostäder i alternativt boende – i byggnader med högst 16 våningsplan.

7.2.7 Konsekvensutredning BBR 10

Ändring:

Ett Tr1 trapphus är tillåtet för kontorsbyggnader upptill 16 våningar mot att det tidigare inte var någon begränsning. Ett Tr2 trapphus är tillåtet under vissa förutsättningar för bostadsbyggnader upp till 16 våningar mot att det tidigare enbart var tillåtet upp till åtta våningar.

Konsekvens

Detta innebär att det nu krävs två eller fler trapphus i byggnader över 16 våningar eller att man med stöd av en analytiskdimensionering utformar skyddet på något alternativt sätt. Idag har någon byggnad med fler än 16 våningar uppförts med ett trapphus men de har alltid verifierats med hjälp av en analytisk dimensionering. Denna skrivning medför att det i framtiden krävs en sådan.

Kostnaden för att ha trycksatta trapphus i bostadshus mellan 8 och 16 våningar kommer att försvinna. Nivån är en återgång till vad som funnits i äldre föreskrifter. Ett trapphus Tr2 anses ge tillräcklig säkerhet då det idag även krävs brandvarnare i bostäder.

7.2.8 Konsekvensutredning BBR 11

Ändring:

Bostäder har strukits som enda utrymningsväg för Tr1 trapphus upp till 16 våningar eftersom Tr2 är accepterat. Begreppet enda tillgängliga utrymningsväg har bytts mot enda utrymningsväg

Motiv

Bättre svenska och bättre överensstämmelse med övriga föreskrifter. Högre nivå är alltid accepterad och behöver inte anges särskilt.

Konsekvens

Föreskriften blir tydligare och lättare att tolka.

7.2.9 Konsekvensutredning BBR 19

5:322 En enda utrymningsväg (5:313)

Ändring:

Gränsen för när Tr1-trapphuset får vara enda utrymningsvägen flyttas till allmänt råd. […] Text om utformningen av trapphus Tr1 och Tr2 flyttas till avsnitt 5:2. Texten om hur trapphus Tr2 får ansluta till källare är flyttat till avsnittet avsnitt 5:2.

Motiv:

Det gör det möjligt att med analytisk dimensionering bygga hus över 16 våningar med bara ett trapphus. […]

Konsekvens: 

Förenklad dimensionering kan användas i byggnad till och med 16 våningsplan vilket leder till samma kravnivå som idag. […]

7.3 Utländska regelverk

7.3.1 Norge

I Bostadshus accepteras Tr1 som enda utrymningsväg upp till 8 våningar. Dock inte annars.

7.3.2 England

ADB (4.6)

Tr1-typen finns ej på samma sätt. Däremot är det tillåtet att ha ett trapphus som enda utrymningsväg i följande fall:

  1. a) mindre lokaler (3.33)
  2. b) kontorsbyggnad, inte större än 5 våningar ovan markplan förutsatt att gångavståndet inte överstiger gångavståndet angivet för endast en riktning och att alla våningar med en höjd högre än 11 meter har en alternativ utrymningsväg.
  3. c) fabriksbyggnader i max två plan.

7.3.3 USA

Användandet av en utrymningsväg begränsas av våningsantal (dock 3-4 våningar) för vissa verksamheter, men inte för bostäder.

7.3.4 Australien

I Australien förekommer två sorters trapphus; öppna dvs de hos oss som är varken Tr1 eller Tr2, samt ”fire isolated stairways” – FIS. FIS krävs i alla byggnader utom för bostadshus, sjukhus, hotell och andra liknande bostäder där det krävs från 3 (sjukhus) eller 4 våningar.

Någon förklaring till just dessa våningsantal finns inte i guiden utan motiveringarna handlar mer om varför man tillåter ”non-fire-isolated-stairways” över huvud taget.

Syftet med FIS är att erbjuda möjlighet att utrymma förbi det brinnande våningsplanet och att kunna ta sig till ett icke brandutsatt utrymme i tid. Väldigt logiskt.

Vid sprinkler tillåts ytterligare en våning.

7.3.5 Nya Zeeland

Inga motsvarande krav.

7.3.6 Kanada

Hittar inget liknande krav i det kanadensiska regelverket. Dock finns väldigt tydliga projekteringsangivelser för höga byggnader som hanteras i ett separat avsnitt. Exempelvis anger man att höga byggnader ska utföras med avseende att begränsa spridning av brandgas genom skorstenseffekten. Detta kommenteras vidare på i Appendix (motsvarande till konsekvensbeskrivning BBR):

7.4 Intervjuer

Vad är syftet med att begränsa användandet av trapphus Tr1 som enda utrymningsväg till 16 våningsplan?

Intervjuperson nummer 1

Finns stegbilar för maximal höjd.

Intervjuperson nummer 2

16 = 8×2. Dvs två brandbilar på varandra. I övrigt finns inga motiv. Kan ha att göra med att det annars blir mycket folk i trapphuset om hela huset utryms.

Intervjuperson nummer 3

Ingen logik med just 16. Misstänker att det är dubbelt så högt som 8 våningsplan vilket är normalt för räddningstjänsten att nå. 8 våningsplan är normalt för High rise building utomlands. Lämpligt att ha en gräns för förenklad dimensionering.

Intervjuperson nummer 4

8 och 16 våningar har ingen bakgrund utan är ett hittepå för att ha ett mätbart värde. Tr1-trapphusen var bättre förr eftersom det alltid fanns förbindelse till det fria. Har alltid varit så. Intervjupersonen kan inte se kopplingen till höjdfordon eftersom våningsantalet funnits med ganska länge.

Intervjuperson nummer 5

Även här säkert multiplar från 8 våningar.

Intervjuperson nummer 6

För att inte kunna bygga hur högt som helst med en enda utrymningsväg. Genom kravet på Br0 krävs ytterligare analyser om man ska bygga högre med Tr1.

Höjderna, mest troligt tagna från NR. Inte gjort om föreskriften mer än namnen egentligen. Hade en stegbilsdiskussion – höjd på stegar etc, osäker på vad de kom fram till.

NR-krav; de hette tidigare brandsäkert och brand- och röksäkert trapphus.

Intervjuperson nummer 7

Vet ej syfte.

Gränsen borde gått vid 8 våningar då utvändig släckinsats inte längre är möjlig.

Br0 kravet är en antydan om att man borde överväga att sprinkla vid för höga hus.

Intervjuperson nummer 8

Konsekvensreducerande åtgärd. Sanning med modifikation då det kan finnas många personer på lägre plan i vissa lägre byggnader och färre personer på plan i vissa högre byggnader. Sannolikt en pragmatisk aspekt.

Intervjuperson nummer 9

Ej intervjuad för syftet.

Intervjuperson nummer 10

16 är fördubbling av 8. 8 plan är generellt vad räddningstjänsten når med maskinstegar. Syftet med en höjdbegränsning för endast ett trapphus är att minska risken för katastrofscenario.

Intervjuperson nummer 11

För att 8+8 är 16. 4, 8, 16. Efter 8 händer det mer, med hänsyn till utvändig räddningsinsats exempelvis.

7.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Utformningen har funnits med i lagstiftningen sedan SBN 60, med vissa mindre variationer. Tidiga utgåvor av BBR tillät obegränsad höjd medan senare utgåvor begränsar vid 16 våningsplan.

Intervjuade personer har ingen klar bild av syftet med just 16 våningsplan.

Syfte

Rådet/föreskriften bedöms avse möjligheten att ta sig ut ur byggnaden om det brinner i annan del av byggnaden.

Syftet med begränsningen för våningsantalet bedöms vara att inte skapa okontrollerbar riskbild och undvika katastrofscenario för en byggnad där utrymning sker via endast ett trapphus. Att begränsningen är just 16 våningsplan har ingen ytterligare logik än att 16 är dubbelt så mycket som 8, (vilket är gränsen när stegutrymning med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon normalt är möjlig).

 

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *