51 BBR 5:543 – Grupp av boenderum 6 personer

Vad är syftet för Vk3B:”En grupp av boenderum bör bestå av rum sammanlagt avsedda för högst sex personer.”?

51.1 BBR 24 text

51.1.1 5:543 Verksamhetsklass 3 

Föreskrift (funktionskrav):

”I verksamhetsklass 3A ska brand- och brandgasspridning begränsas mellan bostadslägenheter med en avskiljande konstruktion..

I verksamhetsklass 3B ska brand- och brandgasspridning begränsas mellan varje grupp av boenderum med avskiljande konstruktion. 

I verksamhetsklass 3B ska dessutom varje boenderum ha en avskiljande konstruktion. 

Enskilda boenderum får utformas utan någon avskiljande konstruktion om utrymmen i verksamhetsklass 3B förses med automatiskt släcksystem..

Allmänt råd:

Varje grupp av boenderum bör utföras som en brandcell i ett plan med avskiljande konstruktion i lägst klass EI 60.

En grupp av boenderum bör bestå av rum sammanlagt avsedda för högst sex personer. Avskiljning av enskilda boenderum bör ske i lägst klass EI 30.

Automatiskt släcksystem kan utformas som boendesprinkler.”

51.2 Historik

Gruppboenden har funnits med i regelverket i olika former relativt länge. Det är dock helt nytt fr.o.m. BBR 19 att varje boenderum ska utgöra egen brandcell. Historiskt har det under perioder funnits begränsningar på 8 personer inom en brandcell vid gruppboenden. Kravet är ett av de mest utredda allmänna råden då en riskanalys utgör grund för utformningen.

51.2.1 SBN 75

37:32

Sammanhängande rum eller grupper av rum med samma verksamhet ska utgöra en egen brandcell. Inga krav som har någon motsvarighet i Vk3B.

51.2.2 SBN 80

37:421

Samma formulering som i SBN 75 dvs sammanhängande rum eller grupper av rum med samma verksamhet ska utgöra en egen brandcell. Inga krav som har någon motsvarighet i Vk3B.

51.2.3 NR

8:41

Anger att gruppboenden ska tillämpa reglerna för bostäder. I övrigt inga särskilda krav.

51.2.4 BBR 11

Nu införs begreppet ”Särskilt boende för personer med vårdbehov”. I BBR 11 kap kan man läsa följande: ” Exempel är sådana särskilda boenden där de boende kan vara funktionshindrade, rörelsehindrade eller sängliggande, såsom hem för vård och boende, gruppbostäder för utvecklingsstörda, psykiskt sjuka eller åldersdementa samt liknande anläggningar.”

Det särskilda boendet skulle utgöra egen brandcell.

51.2.5 Konsekvensutredning BBR 19

Vk3B och begränsningen på sex personer infördes i BBR 19.

”5:543 Verksamhetsklass 3

Ändring:

Boverket inför ett nytt krav på avskiljande konstruktioner för Vk3B.

Enskilda boenderum ska avskiljas i klass EI 30 i grupper om max sex rum eller för max sex personer. Om verksamheten förses med boendesprinkler kan avskiljningen av de enskilda rummen utgå och max sex personer kan bo i en gemensam brandcell.

Varje grupp av boenderum ska dessutom avskiljas i EI 60 och vara i ett plan.

Motiv:

Då en ny verksamhetsklass har införts, Vk3B, behöver avskiljande konstruktioner mellan boenderummen regleras så att risken för att enskilda personer drabbas av en brand inte ska bli oacceptabel. Att varje boenderum är egen brandcell i EI 30 (om det inte har en sprinkler) innebär dels att man kan stänga in branden om den börjar i ett boenderum, dels att det finns ett visst egendomsskydd mellan rummen. Dessutom kan man, om det inte är möjligt att utrymma över gemensamhetsutrymmet, i vissa fall stanna i sin brandcell för att få hjälp av räddningstjänsten med den fortsatta utrymningen.

Med boendesprinkler minskar risken för en fullt utvecklad brand så pass mycket att det kan accepteras att det finns flera boenderum i samma brandcell.

Mellan en grupp av boenderum är kravet motsvarande en vanlig lägenhet i EI 60. Förändringarna sker inom gruppen av boenderum för att säkerställa ett acceptabelt brandskydd när flera personer bor ihop i gemensamma utrymmen.

Begränsningen på sex personer är inklusive eventuell personal.

Begränsningen till sex personer är dels ur personsäkerhetsaspekten genom att begränsa storleken på boendet och närheten till utrymningsvägar, dels ur eventuell personals arbetssituation i händelse av brand.

Konsekvens:

Boverket har låtit utreda vad som vore en lämplig nivå på brandskyddet i denna typ av verksamhet, och vilka konsekvenserna blir. Rapporten Underlag till konsekvensutredning för Vk3B – gemensamhetsboende har fått diarienummer 1201-2949/2013.”

51.2.6 Underlag till konsekvensutredning för Vk3B – gemensamhetsboende. Diarienummer 1201-2949/2013

I underlaget anges att det finns likheter mellan Vk3B och både hotell (Vk4) och vårdboende (Vk5B). Karv avseende brandskydd för båda dessa verksamheter återfinns därför i kraven för Vk3B. Personantalsbegränsningen anges som en förutsättning för att slippa dörrstängare och för att möjliggöra utrymning över gemensamma utrymmen.

51.2.7 Boverkets diarie  (Dnr 200/2016)

Boverket har svarat på frågan hur många som får bo i ett rum med att det inte finns någon gräns så länge det är högst 6 personer inom lägenheten. Antalet personer är alltså viktigt.

51.3 Utländska regelverk

51.3.1 Norge

Hittar ingen liknande indelning i Norge.

51.3.2 England

ADB
Det finns inget krav som är riktigt jämförbart, däremot finns detta personantal nämnt i ett flertal sammanhang kopplat till denna typ av verksamhet.

Use of guidance, Houses in multiple occupation (HMO)
ADB kan användas för att projektera bostäder som anses vara hus med flera boenden under förutsättning att det inte är fler än sex personer i varje fristående bostad.

Student ackommodation
Vissa studentbostäder är utformade på samma sätt som ett bostadshus/lägenhetshus. Där grupper om upp till sex studenter delar en fristående lägenhet med egen entré så ska det inom varje sådan lägenhet finnas ett automatiskt brandlarm.

51.3.3 USA

Hittar inget liknande krav i IBC. NFPA delar in efter antal personer (större eller mindre än 16 boende) där hårdare krav gäller för högre personantal.

51.3.4 Australien

Allt boende som inte är ”single dwellings” är att hänföra till samma klass och man skiljer inte på brandcellsindelningen beroende på hur många som bor i bostaden. Man begränsar inte heller antalet rum eller boende i samma lägenhet. Man kan vara ”unrelated” ändå.

51.3.5 Nya Zeeland

Inget liknande krav finns i de Nya zeeländska regelverken.

51.3.6 Kanada

Inget liknande krav avseende grupper av rum, personantal i lägenheter eller brandcellsgräns runt rummen verkar finnas i de kanadensiska regelverken. Däremot är det inte tillåtet att utrymma genom fönster, verken med eller utan räddningstjänstens hjälp.

51.4 Intervjuer

Vad är syftet för Vk3B:”En grupp av boenderum bör bestå av rum sammanlagt avsedda för högst sex personer.”?

Intervjuperson nummer 1

Vet inte. Någon gräns måste man välja. Man behöver hitta en gräns mellan bostad och hotell. Pragmatisk nivå.

Intervjuperson nummer 2

Av samhället accepterat antal som kan tillåtas drabbas av brand i den brandcell man måste utrymma genom.

Intervjuperson nummer 3

Framräknat av Boverket. Kanske från något verkligt exempel.

Intervjuperson nummer 4

Primärt att begränsa antalet personer som kan bli utsatta för samma brand. Även möjlighet för personal vid HVB-hem och liknande att överblicka.

Intervjuperson nummer 5

Vet inte var antalet kommer ifrån. Finns kanske något i konsekvensutredningen? Har antagligen inte med brandskydd att göra utan kan komma från hur många man delar toa o kök mm. I NZ fanns förr ett liknande krav med koppling till andra (ej brand) krav. På Manhattan får man bara bo 2 i ett vandrarhemsrum.

Intervjuperson nummer 6

Begränsningar för exempelvis äldreboenden har funnits med sedan tidigare. Två personer i varje rum och eventuellt en tre-rummare blev då ca 6 personer.

Intervjuperson nummer 7

Begränsa skadan/påverkan. Sen finns ingen historik på detta. Mer naturligt hade varit åtta personer som hade kunnat haft en koppling till dåtidens alternativa boende.

Intervjuperson nummer 8

För tufft. Kommer det kanske från det gamla alternativboendet med 8 pers. Mer logiskt med antal rum eller volym som påverkar säkerheten mer. Oklart syfte.

Intervjuperson nummer 9

Siffran vet jag inte vad den kommer ifrån. Samhället accepterar att ett måttligt antal personer omkommer.

Intervjuperson nummer 10

Pga utredningen som gjordes åt Boverket. LSS boenden upp till 8 boenderum utan dörrstängare, ger 6 personer i Vk3B. Kan bli aktuellt med utrymning via räddningstjänsten genom gemensamhetsutrymmet och då ska inte räddningstjänsten behöva plocka ut hur många som helst.

Om alla är i bottenplan och alla kan utrymma själva så bör man kunna tillåta fler eftersom ingen insats från räddningstjänsten krävs.

Notis: Finns underlag från Nystedt till Boverket ang. detta.

Intervjuperson nummer 11

Konsekvensbegränsande åtgärd, ingen ytterligare info om bakgrunden till detta.

Intervjuperson nummer 12

Säkerhetsnivån på brandskyddet i 5B är generellt högre än i 3B alltså behöver personantalet i 3B vara mindre för att kompensera den lägre säkerhetsnivån. Därför minskades antalet personer till 6 (färre än 8). Hur många personer som skulle kunna utsättas för fara och skada begränsas, med hänsyn till att säkerhetsnivån är lägre.

51.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Kravet och boendetypen är relativt unga. Det är troligt att, som utredningen som föregick ändringen visar, antalet är ställt i relation till det brandskydd som krävs i t.ex. äldreboenden.

Av de studerade utländska regelverken är det endast de brittiska som har en begränsning i personantal. Som av en händelse har de just 6 personer i samma lägenhet (avsedd för gemensamhetsboende) som en gräns.

Många av de intervjuade verkar inte känna till att det gjordes en särskild utredning kring detta krav. De är däremot ganska samstämmiga vad gäller kopplingen till antalet boende i varje brandcell i Vk5B.

Syfte

Syftet bedöms vara att

  • Begränsa risken för att många personer behöver utrymma över en gemensam yta som pga brand inte går att använda för utrymning.
  • För den händelse att den gemensamma ytan är rökfylld så ska räddningstjänsten inte behöva fönsterutrymma för många personer.
  • Erbjuda ett skydd som tar hänsyn till att man bor tillsammans med andra vars brandskydd (brandcell) man själv inte kan styra över.
Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☐ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☒ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *