58 BBR 5:537 – Krav för inglasade balkonger

Vad är syftet med kraven för inglasade balkonger?

58.1 BBR 24 Kap 5:537

58.1.1 5:537 Inglasade balkonger, loftgångar och uterum 

Föreskrift (funktionskrav):

”Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska upprätthållas vid inglasning av utrymmen som ansluter till brandcellen, såsom balkonger, loftgångar och uterum.”

Allmänt råd:

”Skydd mot brand- och brandgasspridning bör utgöras av brandtekniskt avskiljande konstruktion, skyddsavstånd eller en kombination av båda.

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan intill- och ovanliggande utrymmen som nämns ovan, eller till fönster i andra brandceller, bör motsvara avskiljning i minst klass E 30. Skyddet bör omfatta de ytor som vetter parallellt mot varandra, t.ex. ovansida mot undersida eller sida mot sida. Ytorna anses vara parallella om vinkeln mellan dessa är mindre än 60°.

Avskiljande konstruktion kan kombineras med, eller ersättas av, skyddsavstånd. För skydd med enbart avstånd bör skyddsavståndet mellan parallella horisontella ytor som är oskyddade vara minst 3 meter och mellan parallella vertikala ytor minst 0,5 meter.”

58.2 Historik

Krav på utförande av inglasade balkonger infördes i NR och var oförändrade fram till BBR19, då krav infördes även mellan inglasningar med inbördes avstånd.

58.2.1 NR

”8:433 Inglasade balkonger

Inglasade balkonger skall inbördes vara avskilda i den brandtekniska klass som gäller enligt avsnitt 8:42. Detta gäller dock inte balkonger som endast förses med enkel inglasning (vindskydd) mot det fria, om de har täta anslutningar mot intilliggande balkonger (vertikalt och horisontellt) så att brandgaser inte kan spridas direkt mellan dem.”

58.2.2 BBR 1

”5:634 Inglasad balkong eller loftgång och inglasat uterum

Risken för spridning av brand och brandgas mellan brandceller får inte öka vid inglasning av balkonger, loftgångar och uterum.

Råd: Vid enkel inglasning (vindskydd) är det tillräckligt att balkonger och motsvarande skiljs från varandra, och från närliggande lägenheter, så att spridning av brandgaser inte kan ske direkt mellan dem. Utgör inglasningen en del av byggnadens klimatskärm (flerglasrutor), ställs krav på avskiljande från intill- och ovanliggande utrymmen i brandteknisk klass enligt avsnitt 5:62. Sådana fönster och dörrar i lägenheter, som vetter mot inglasade loftgångar med brandavskiljande inglasning, bör utföras i lägst klass El 30.”

58.2.3 Konsekvensutredning BBR19

”5:537 Inglasade balkonger, loftgångar och uterum (5:634)

Ändring:

Förtydligad föreskrift med vissa förändringar. Då inglasningen kan medverka till en ökad brandbelastning på balkongen ställs krav för att begränsa brandspridning mellan balkongerna och vidare in i lägenheterna. Krav mot det fria anses fortsatt inte behövas – om det inte finns en annan brandcell i samma eller annan byggnad nära. Mått på acceptabla avstånd som anses motsvara E 30 förs in. Balkongplattan behöver tätas mot fasad och flamman förs då ut från fasaden vilket medverkar till ett visst ökat skydd. Sidorna på balkongen bör även de vara täta för att försvåra brandspridning om balkongerna är nära varandra i sidled.

Motiv:

Det har inträffat bränder där de inglasade balkongerna har bidragit till brandspridningen mellan lägenheter i olika våningsplan. Problemet med att ställa brandcellskrav mellan inglasade balkonger är att man då inte kan ha öppningsbara inglasningar och det diskuteras även om den ytan som utgör balkong då tillhör lägenheten och då ska de normala brandcellskraven gälla.

E 30 gränsen anses acceptabel för att begränsa brandspridningen mellan balkongerna och vidare in i lägenheten. Balkonggränserna är inte en riktig brandcellsgräns då den inte är en del av lägenheten. För att en brand på balkong eller lägenhet ska nå nästa lägenhet ska balkongdörren stå öppen eller glasen gå sönder för att branden ska nå nästa brandcell, därav lättnaden till E-klass.

Måttet på 0,5 m som skyddsavstånd mellan inglasade utrymmen har förekommit i handböcker. Fortsatt är det de parallella ytorna som ska skyddas om de är nära varandra.

Konsekvens:

Alla delar utom den del som är i framkant (och som är öppningsbar) ska utföras E 30 och motsvarar dagens krav. Kraven motsvarar ungefär de som gällt tidigare och konsekvenserna är därmed små.”

58.2.4 Svar från boverket

Fråga till Boverket (dnr: 1234-4015/2013):

”När det är för små avstånd så E30 skydd kan behövas, är det då varje balkong som behöver E30 eller räcker det att ena är E30.

Exempelvis; Man ser uppifrån. Tre balkonger i rad. Avstånd mindre än 0,5 m i sidled. Kan det då gå att bygga mitten balkongen (den blå) utan klassning (E0) om de andra angränsande sidorna (de röda linjerna) har E30. Eller krävs det E30 på alla balkongernas sidor?

Samma fråga är om balkongerna skulle vara klimatskydd, då ska de ju vara i samma klass som fasaden. Gäller det då Ei60 totalt eller behöver det vara Ei60 på alla sidor?

Sen kommer en sista fråga. Om det jämte en av balkongerna finns ett fönster i fasaden (gröna linjen). Fönstret är i en annan brandcell och exempel oklassat. Är det fortfarande 0,5 meter emellan så behövs det klassning? Och i så fall vilken? Eller blir det att vinkeln emellan är över 60 grader så det inte behövs, oavsett avstånd emellan.”

Svar från Boverket (dnr: 1234-4015/2013):

” Fråga 1

Det räcker med klassning på ena sidan. Hade de legat kloss hade en E 30 gräns räckt och då räcker det med en E 30 en oklassad glasruta och avstånd.

Fråga 2

Om balkongerna utgör en del av lägenheten gäller de vanliga fasadkraven enligt BBR 5:551. Det innebär nödvändigtvis inte att alla konstruktionselement i fasaden är i EI 60 utan att kravet på EI 60 mellan olika våningar ska upprätthållas.

Fråga 3

Eftersom vinkeln är över 60 grader blir det inget extra krav på den inglasade balkongen.”

 

Fråga till Boverket (dnr: 3140/2015):

Vi har fått en fråga från vår stadsbyggnadsförvaltning som vi inte kunde svara på. Vad gäller här egentligen?

Vid inglasning av balkonger så gäller att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan intill- och ovanliggande balkonger bör motsvara avskiljning i minst klass E 30. Men om det saknas balkong på våningen över en balkong som glasas in (med tak typ kanalplast), istället så finns ett fönster till lägenheten ovanför. Ska BBR 5:537 tillämpas här också?

Eller ska vi betrakta taket över balkongen som ett lägre beläget tak, enligt BBR 5:536, ”Skydd mot brandspridning till brandcell belägen högre än ett intilliggande tak ska upprätthållas”?

 

Svar från Boverket (dnr: 3140/2015):

Svaret är att ingen av de föreskrifter du hänvisar till gäller. Om det inte finns någon överliggande balkong finns inget krav uppåt av den anledningen. Balkongen i sig är inte heller att betrakta som en brandcell så kravet på lägre beläget tak är inte heller aktuellt Vad det gäller själva taket gäller däremot att det ska uppfylla taktäckning av klass Broof(t2). Enklare skärmtak av klass E gäller enbart för småhus. Om kanalplast kan uppfylla kravet på Broof(t2) eller inte beror på vilket typ av plast det.

 

Fråga till Boverket (dnr: 1234:2399/2013):

Frågan rör begreppet ”inglasade balkonger” ur 5:537.
Jag jobbar med ett nybyggnadsprojekt som avser bostadshus i klass Br1. Husen är behäftade med särskilda krav avseende buller från en riktning vilket innebär att de lägenheter som inte är genomgående måste kunna vädras åt samma håll som bulleråtgärder krävs. Detta avses lösas genom att balkongen förses med bullerskydd i form utav en partiell inglasning där spalter på båda sidor lämnas öppna för att medge vädring via innanförliggande fönster. Se bifogad skiss (den ger ett hum om hur lösningen ser ut, men inga exakta mått eller förhållanden).

Min fråga är huruvida denna partiella inglasning av de balkonger som tillhör icke‐genomgående lägenheter innebär att de skall behandlas som ”inglasade balkonger” enligt 5:537. Det faktum att inglasningen endast omfattar ca 75% av den normala öppningen mot det fria och att den utförs fast monterat glas (ej öppnings‐/stängningsbar) innebär i min mening att utrymmet inte kan betraktas som ett uterum eller kan anses främja ökad möblering eller större brandbelastning då klimatet kommer att vara det samma som utomhus.
Om de krav som anges i 5:537 för inglasade balkonger skall efterlevas blir denna lösning sannolikt praktiskt ogenomförbar, vilket jag isf måste lyfta direkt i detta projekteringsskede.

Svar från Boverket (dnr:1234:2399/2013):

” Syftet med föreskriften att inglasade balkonger ska vara täta i klass E 30 till intill‐ och ovanliggande inglasade balkonger är att risken för brandspridning mellan olika lägenheter via inglasade balkonger inte ska öka. Om brandgaser vädras ut mot det fria uppkommer inte denna risk i samma omfattning, varför det inte finns något krav på själva fronten av den inglasade balkongen. Huruvida din lösning motsvarar kraven i avsnitt 5:537 kan Boverket inte ta ställning till då det är byggherren som ska ta ansvar att reglerna uppfylls och kommunens byggnadsnämnd ansvarar för tillsyn i det enskilda fallet”

 

Fråga till Boverket (dnr: 1234-2780/2013):

Frågan är en lång mailkedja där grundfrågan verkar vara

”Hej , Är det godkänt brandtekniskt? Tänker mig en ”dropplåt” i nederkant för att täta uppåt.”

Svar från Boverket (dnr:1234-2780/2013):

” Vid inglasning av en balkong så ska den vara tät neråt om balkongen nedan är inglasad, dvs inget avstånd mellan balkongplattan och inglasningen. Däremot kan balkongen vara öppen framåt om det inte finns en annan brandcell i närheten som hindrar detta. Det är dock att rekommendera att det alltid är tätt neråt för att säkerställa eventuella framtida inglasningar.”

 

Fråga till Boverket (dnr: 1234-1855/2013):
Frågeställningen är ej publicerad.

Svar från Boverket (dnr: 1234-1855/2013):

Fråga 1

”Normalt blir det inga krav om man inglasar en enstaka balkong eftersom det inte finns risk för brandspridning till någon annan inglasad balkong. I rådstexten nämns däremot också fönster i annan brandcell. Det skulle i vissa fall kunna behöva ett skydd av det skälet. Eftersom det kravet gäller parallella ytor torde det dock vara mycket ovanligt med en inglasad balkong så nära ett innerhörn i annan brandcell.”

Fråga 2

”Ja det kan vara möjligt att med en analytisk dimensionering genom beräkning visa att brandskyddet mellan byggnader är tillfredställande även om avstånd mellan inglasade balkonger i olika byggnader understiger 8 m. Detta sker då mot avsnitt 5:61 i BBR och har egentligen inget att göra med E 30 kravet i avsnitt 5:537.”

Fråga 3

”Boverket tar inte ställning till enskilda lösningar. Vid ändringsprojekt som att glasa in en indragen balkong på översta våningen mot ovanliggande takfot gäller att den ändrade delen ska uppfylla motsvarande krav som gäller vid uppförande av en ny byggnad om det inte finns synnerliga skäl. Om takfoten är en ändrad del eller inte får avgöras i varje enskilt fall. Vid vårt möte konstaterade vi däremot att det är en uppenbar brandspridningsrisk och att det är rimligt att göra tätt vid takfoten på något sätt.

För mer om brandskydd vid ändring, se BBR 5:8 och 1:22.”

58.3 Utländska regelverk

58.3.1 Norge

Hittar inget liknande krav.

58.3.2 England

Hittar inget liknande krav.

58.3.3 USA

Hittar inget liknande krav.

58.3.4 Australien

Balkonger är undantagna kraven på brandklass. Även om de är inglasade.

58.3.5 Nya Zeeland

Inglasade balkonger hanteras inte specifikt i det nya zeeländska regelverket.

58.3.6 Kanada

Inglasade balkonger hanteras inte i de kanadensiska byggreglerna.

58.4 Intervjuer

Vad är syftet med kraven för inglasade balkonger?

Intervjuperson nummer 1

Balkonger anses ofta användas som ett bostadsutrymme (möbleras etc) och kan då bidra till spridning av brand mellan brandceller, detta är ett sätt att hindra brandspridning mellan brandceller.

Avstånden känns lite godtyckliga. Kan bero på lägre brandbelastning på balkongen än i lägenhet. Konstigt att avstånden och skyddsnivåerna är olika.

Intervjuperson nummer 2

Främst att hindra brandspridning mellan lägenheter där brännbart material på den inglasade balkongen bidrar till en större brandpåverkan. En pragmatisk lösning för att hitta ett mellanting mellan bostad och balkong. Har att göra med mängden brännbart material och hur balkongen används. Om lägenheten har boendesprinkler så borde detta vara positivt för att minska risken. Även brandcellsgräns mellan lägenhet och balkongen borde påverka på samma sätt.

Intervjuperson nummer 3

Om det är isolerat ska ju inglasningen räknas som samma brandcell som lägenheten. Förstår inte kravet. Oisolerade balkonger innebär ofta gasolvärmare på sommaren, dörren öppen till v-rummet. På vintertid ofta förråd. Troligen en kostnadsbedömning. När är det isolerat? Ej vinterbonat men med isolerglas? Förtydligandet borde finnas med i BBR. Bättre att kräva E30 än inget alls. Skulle bli väldigt dyrt med bc-kraven. Ingen vanlig brand.

Intervjuperson nummer 4

Syftet är att ge skydd om det brinner på balkongen. Kan vara mycket brännbart på en inglasad balkong.

Intervjuperson nummer 5

Klurigt. Varför 3 meter i detta fall och 1,2 meter annars?

Intervjuperson nummer 6

Balkongen blir en del av lägenheten med möbler och grejer. Mindre grejer om den inte är inglasad.

Intervjuperson nummer 7

Att man inte skall få snabb brandgasspridning mellan olika brandceller. 0,5 m måttet har jag och Anders Klippberg hittat på.

Intervjuperson nummer 8

Att risken för brandspridning mellan inglasade balkonger inte är högre än om balkongen vore öppen.

Intervjuperson nummer 9

För att det inte ska bli för dyrt. Det var mycket tjafs när kravet infördes. Det skulle bli för dyrt att bygga med EI 60.

Intervjuperson nummer 10

En inglasad otät balkong kan ju innebära en brandgasspridning från lgh till lgh om balkongdörrarna står öppna vilket inte är orimligt vissa tider på året.

Intervjuperson nummer 11

Det ska inte vara större risk för brandspridning än om balkongen inte är inglasad. I ursprungsläget är det brand i lägenheten som skyddet gäller för, dvs brand som startar i lägenhet och som sprids till den inglasade balkongen och som pga inglasningen kan spridas till intilliggande balkong istället för ut mot det fria.

Intervjuperson nummer 12

Min uppfattning är att det borde vara samma krav som för en del av lägenheten. Dvs 1,2 m mellan ovanliggande och EI 60 mellan. Brandbelastningen på en inglasad balkong kan vara lika hög som inne i lägenheten.

58.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Planverket uttalade sig i mitten på 80-talet om krav på tätning mellan inglasade balkonger. Kopior av det svaret har vi dock ej hittat. Inglasade balkonger reglerades för första gången i NR. Vare sig NR eller BBR1 angav någon nivå på hur skyddet mellan balkongerna skulle utföras. I handböcker tolkades nivån till E30.

Intervjupersonerna har en varierande syn på om E30 kravet är tillräckligt för att begränsa risken för brandspridning mellan olika lägenheter/balkonger.

Konsekvensutredning till BBR19 och flertalet svar från Boverket ger svar på flera frågeställningar.
Svaren från Boverket tydliggör att kravet på skydd endast gäller direkt mellan olika inglasade balkonger.

Rådet anger endast krav för fönster i annan brandcell som vetter parallellt mot inglasning närmare än 0,5 m, vilket är mycket lägre än för fönster i olika brandceller. Detta bedöms bero på att man inte förväntar sig samma brandförlopp på en inglasad balkong som inom en lägenhet/brandcell.

Syfte

Syftet bedöms vara att begränsa risken för direkt brandspridning från en lägenhet till en annan lägenhet, via inglasade balkonger i dessa lägenheter.

Syftet bedöms även vara att i begränsad omfattning skydda mot risken för brandspridning, till en inglasad balkong genom flammor eller strålning, från fönster i en angränsande brandcell eller i angränsande inglasad balkong.

 

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☐ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☒ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *