69 BBR 5:731 – Inomhusbrandposter i industri, lager och Vk6

Vad är syftet med ”Inomhusbrandposter bör finnas i industri och lager i verksamhetsklass 1 om brandbelastningen överstiger 800 MJ/m2 samt i lokaler i verksamhetsklass 6.”?

69.1 BBR 24 kap 5:731

69.1.1 5:731 Släckutrustning 

Föreskrift (funktionskrav):

”Släckutrustning ska finnas där brand kan förväntas få snabb spridning eller få mycket stor intensitet.”

Allmänt råd:

”Inomhusbrandposter bör finnas i industri och lager i verksamhetsklass 1 om brandbelastningen överstiger 800 MJ/m2 samt i lokaler i verksamhetsklass 6. Inomhusbrandposter bör utformas enligt SS-EN 671-1. ”

69.2 Historik

Kravet kom första gången i SBN 1975 och då för byggnader som inrymmer laboratorielokaler med verksamhet som är förenad med särskild risk för brand eller explosion. I SBN 1980 utökades kravet till större industribyggnader med högre brandbelastning. Till BBR ändrades det sedan ytterligare något och det var större byggnader och i byggnader där en brand kan förväntas få snabb spridning, få stor intensitet eller medföra stora risker för personskador som inomhusbrandposter skulle anordnas. Från BBR 94 till BBR 94:3 ändrades kravet från ”stor intensitet” till ”mycket stor intensitet”. I BBR 19 förtydligades kravet ytterligare till vilka verksamhetsklasser som omfattades.

69.2.1 SBN 75

”78:44 INOMHUSBRANDPOSTER

I byggnad som inrymmer laboratorielokal, där verksamheten är förenad med särskild risk för brand eller explosion, anordnas inomhusbrandposter, anslutna till vattenledning med erforderlig kapacitet. Tillhörande slang-utrustning skall vara avpassad så att varje sådan lokal kan nås.

För laboratorielokal med verksamhet där vatten är farligt som släckningsmedel eller innebär risk för smittspridning erfordras dock andra släckanordningar, exempelvis för pulver eller gas.”

69.2.2 SBN 80

”37:521 Stigarledning och inomhusbrandposter

[…] Inomhusbrandposter skall även anordnas i en större industri-, hantverks- och lagerlokal med högre brandbelastning än 200 MJ/m2 eller om omfattande hantering, bearbetning eller lagring av brännbara material förekommer. Vad i detta stycke sägs behöver inte iakttas om byggnaden i stället skyddas med en automatisk vattensprinkleranläggning, jfr :522 g).”

”78:44 Inomhusbrandposter

I byggnader, som inrymmer laboratorielokaler där verksamheten är förenad med särskild risk för brand eller explosion, skall inomhusbrandposter anordnas med erforderlig kapacitet och i erforderlig omfattning. Laboratorielokaler, eller delar av sådana, med verksamhet där vatten är farligt som släckningsmedel eller innebär risk för smittspridning skall förses med andra erforderliga släckningsanordningar, exempelvis anordningar med pulver eller gas.”

69.2.3 NR 1

”8:631 […] I en byggnad som inte är försedd med automatisk vattensprinkleranläggning skall lätt manövrerbara och tillförlitliga inomhusbrandposter med för brandsläckning erforderligt flöde och tryck och anslutna till tappvatteninstallationen anordnas i följande lokaler: […]

  1. b) större industri-, hantverks- och lagerlokaler med högre brandbelastning än 200 MJ/m2 eller med en omfattande hantering, bearbetning eller lagring av brännbart material,
  2. c) byggnader som inrymmer laboratorielokaler där verksamheten är förenad med särskilda risker för brand eller explosion, såvida inte verksamheten är sådan att vatten är farligt som släckningsmedel eller kan innebära risk för smittspridning.[…]”

”Inomhusbrandposter bör utföras enligt SS 3298 och ge ett flöde av minst 40 l/min vid ett tryck av lägst 0,2 MPa.”

69.2.4 BBR 94

”5:93 Anordningar för manuell brandsläckning

I byggnader med stora nivåskillnader, i större byggnader och i byggnader där en brand kan förväntas få snabb spridning, få stor intensitet eller medföra stora risker för personskador, skall fasta anordningar finnas som underlättar brandsläckningsinsatser. […]

Råd: […] I utrymmen där brand kan förväntas få snabb spridning, få stor intensitet och medföra stora risker för personskador bör inomhusbrandposter finnas. Risk föreligger normalt inte i utrymmen som skyddas av automatisk vattensprinkleranläggning. Inomhusbrandposter bör utformas enligt SS 3298 (3).”

69.2.5 BBR 94:3

”5:93 Anordningar för manuell brandsläckning

I byggnader med stora nivåskillnader, i större byggnader och i byggnader där en brand kan förväntas få snabb spridning, få mycket stor intensitet eller medföra stora risker för personskador, skall fasta anordningar finnas som underlättar brandsläckningsinsatser. 

Allmänt råd:
[…]I utrymmen där brand kan förväntas få snabb spridning, få mycket stor intensitet och medföra stora risker för personskador bör inomhusbrandposter finnas. Risk föreligger normalt inte i utrymmen som skyddas av automatisk vattensprinkleranläggning. Inomhusbrandposter bör utformas enligt SS-EN 671-1 (1).”

69.2.6 BBR 10

Endast ändring med avseende på standard:
Inomhusbrandposter bör utformas enligt SS-EN 671-1 (2).

69.2.7 BBR 19

”5:731 Släckutrustning

Släckutrustning ska finnas där brand kan förväntas få snabb spridning eller få mycket stor intensitet.

Allmänt råd:
Inomhusbrandposter bör finnas i industri och lager i verksamhetsklass 1 om brandbelastningen överstiger 800 MJ/m2 samt i lokaler i verksamhetsklass 6. Inomhusbrandposter bör utformas enligt SS-EN 671-1.”

69.2.8 Konsekvensutredning BBR19

”5:731 Släckutrustning (5:93)

Ändring:

Förtydligande av vad ”där en brand kan förväntas få snabb spridning eller få mycket stor intensitet.” innebär, dvs. tydliggörande för vilka verksamhetsklasser inomhusbrandpost är ett krav. Föreskriften har förtydligats för att sammanblandning av inomhusbrandposter med slangrulle eller brandposter för uttag av släckvatten inte ska ske. Tidigare accepterat tekniskt byte med sprinkler är borttaget.

Motiv:

Sprinkler och inomhusbrandposter har betydelse i olika skeden av en brand och kan snarare ses som ett komplement till varandra. Vid tillämpning av analytisk dimensionering kan möjligen lösningar med andra typer släcksystem verifieras.

Konsekvens:

Ingen förändring av nivån.

Kommentar:

Arbetsmiljöverket har krav på brandsläckningsutrustning på arbetsplatsen.”

69.3 Utländska regelverk

69.3.1 Norge

Inget krav på specifikt inomhusbrandposter ställs. Det anges dock som alternativ till handbrandsläckare för vissa verksamheter.

69.3.2 England

Normalt är inte detta tillåtet i England då det ses som en falsk trygghet som gör att personer kan bli kvar i byggnaden för länge.

69.3.3 USA

Hittar inget liknande krav.

69.3.4 Australien

Inomhusbrandposter krävs i alla byggnader med en byggarea över 500 m2 förutom i bostäder, grundskolor och vissa samlingslokaler. Syftet anges till ”to enable, where appropriate, a building’s occupants to undertake initial attack on a fire”. Vägledning kring syftet finns även att hämta i funktionskravet:

”Fire hose reels in buildings allow occupants to fight a fire. The fire may be in its infancy, and early control or extinguishment may reduce the hazard, allow more time for evacuation and prevent structural damage.

“To the degree necessary”

See the explanation of this term in A1.7.

Criteria for fire hose reels

As set out in EP1.1, fire hose reels must be installed when necessary, and be appropriate to a number of factors, including:

  • the size of the fire compartment which is a measure of the size of any potential fire;
  • the function of the building will affect the fire load in the building;
  • the fire-safety systems which can affect the rate of fire spread (eg if a sprinkler system is installed in a building, it should extinguish the fire or reduce its growth rate); and
  • the fire hazard which means the danger in terms of potential harm and degree of exposure arising from the start and spread of fire, and the smoke and gases generated by a fire.”

 

69.3.5 Nya Zeeland

Den Nya zeeländska byggreglerna ställer inte krav på inomhusbrandposter för industri (eller annan verksamhet), däremot anger ett AFS-liknande dokument att detta ska finnas. I projekt frångick man ofta detta och ersatte inomhusbrandposter med brandsläckare.

69.3.6 Kanada

Hittar inget krav på brandposter.

69.4 Intervjuer

Vad är syftet med ”Inomhusbrandposter bör finnas i industri och lager i verksamhetsklass 1 om brandbelastningen överstiger 800 MJ/m2 samt i lokaler i verksamhetsklass 6.”?

Intervjuperson nummer 1

Man har bedömt att denna typ av släckutrustning är den som är mest lämplig i denna typ av miljö. Tveksamt om det är ett rimligt krav att ställa faktiskt.

Intervjuperson nummer 2

Borde kanske regleras på annat ställe som med handbrandsläckare. T.ex. LSO. Egendomsskydd.

Intervjuperson nummer 3

I just industrier kände man att man fortsatt borde ha kvar det, bättre släckverkan, behöver inte sluta när pulvret är slut, kan fortsätta att hantera branden. Dock risk med att bli kvar för länge i bygganden. Övning behövs dock för att kunna hantera en slang! Personalen ska kunna göra en adekvat insats.

Intervjuperson nummer 4

Gammal regel och väldigt pålitligt släckredskap.

Intervjuperson nummer 5

Syftet måste vara att man anser att handbrandsläckare är otillräckligt, i dessa typer av lokaler behöver tidig insats kunna göras dvs innan Räddningstjänsten är på plats, dock osäkert om detta fungerar.

Intervjuperson nummer 6

Framför allt för att kunna göra en hyfsat bra släckinsats där man har hög kapacitet på släckförmågan. Uthållighet i släckförmågan för personal på plats. Rimligt att ha en initial god släckkapacitet även om lokalerna är sprinklade.

Intervjuperson nummer 7

För att kunna göra en snabb släckinsats. Inomhusbrandposter kan regleras i BBR medan handbrandsläckare inte kan regleras i BBR, därav står det bara om inomhusbrandposter.

Intervjuperson nummer 8

Där vi har snabbast brandförlopp kan man stå kvar längst. Idiotiskt, borde vara krav på handbrandsläckare istället.

Intervjuperson nummer 9

Bättre släckutrustning i högrisklokaler. Kan utöver detta inte mer om bakgrunden. Notera att inomhusbrandposter nämns först i rådet.

Intervjuperson nummer 10

Gammalt krav. Man ansåg förr att det var säkrare vilket de kanske var då. Nu vet vi bättre. Borde vara anpassat till den typen av verksamhet där det är motiverat t.ex. höglager. Moderna handbrandsläckare tillräckligt säkra och tillförlitliga.

Intervjuperson nummer 11

För att personal på plats ska kunna göra en första insats för att begränsa. Övriga verksamheter får krav på handbrandsläckare enligt LSO och behöver därför inte regleras i BBR. Inomhusbrandpost ger kontinuerligt flöde av släckmedel. Det borde dock finnas ett krav på placering intill en utgång.

Intervjuperson nummer 12

I höglager och liknande behöver man mer än en handbrandsläckare för att ha en chans att släcka. Implicit bygger det på att personalen ska kunna göra insats.

Ger problem i t.ex. tältbyggnader där vattnet kan frysa.

69.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Kravet på inomhusbrandposter har funnits med sen 1970-talet och har gått från att omfatta laboratorielokaler med stor risk för uppkomst av brand och lokaler där en brand kan förväntas få snabb spridning, få stor intensitet eller medföra stora risker för personskador (dagens verksamhetsklass 6), till att sedan även omfatta industrier och lager med hög brandbelastning i verksamhetsklass 1. Konsekvensutredningen förtydligar främst vilka verksamhetsklasser det gäller samt att det tekniska bytet mot sprinkler inte längre är möjligt. Eftersom kravet ställs i Vk1 och Vk6 kan det antas att det är personalen som ska använda inomhusbrandposterna i första hand. Dessutom angavs det i de tidiga regelverken att de var till för att underlätta brandsläckningsinsatser, men det specificerades inte vems insats, det vill säga personalens eller räddningstjänstens.

I de utländska regelverken är det främst det Australiensiska som har ett liknande krav. Där förtydligas det också att de är till för att personalen ska kunna göra en insats i brandens tidiga skede för att minska faran, ge mer tid för utrymning och förhindra skador på konstruktionen.

Flera av de intervjuade nämner en snabb släckinsats av personal med ett släckredskap som har större kapacitet när det gäller både räckvidd och uthållighet i släckförmåga än handbrandsläckare som ett syfte. Några nämner också risken med att bli kvar i byggnaden för länge (där brandrisken dessutom är större) likt hur man resonerar i England.

Syfte

Syftet bedöms vara att säkerställa möjligheten till en snabb och effektiv insats i brandens tidiga skede (innan räddningstjänst är på plats) i lokaler där en brand annars riskerar att sprida sig snabbt och bli väldigt omfattande.

Följande egenskaper hos släckutrusningen har betydelse för att få en snabb och effektiv insats och bör beaktas:
– Släckutrustningens tillgänglighet i lokalen
– Släckutrustningens kapacitet på släckförmåga i förhållande till aktuell verksamhet
– Personalens förmåga och kompetens att hantera släckutrustningen
– Släckutrustningens räckvidd i förhållande till aktuell verksamhet och lokalens utseende.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *