38 BBR 5:254 och 5:534 – Dörrstängare i brandcellsgräns

Vad är syftet med att dörrstängare för upprätthållande av brandcellsgräns?

(Endast dörrar brandcellsgräns till utrymningsvägar bör förses med dörrstängare enligt allmänna råd, räcker detta för att uppfylla syftet med funktionskravet?)

38.1 BBR 24 text

38.1.1 5:534 Dörr, lucka och port

Föreskrift (funktionskrav):

Dörrar, luckor och portar i en avskiljande konstruktion ska utformas så att brandcellsgränser upprätthålls.

Allmänt råd:

[…] ”Dörrar till och i utrymningsväg som inte kan förväntas vara stängda bör förses med dörrstängare. Dörrar som kan förväntas vara stängda är till bostäder i verksamhetsklass 3, hissmaskinrum och teknikutrymmen. […] Regler om dörrstängare finns även i avsnitt 5:254.”

Utöver ovanstående bör dörrar i brandcellsgräns som vetter mot följande lokaler ska förses med dörrstängare enligt andra allmänna råd i BBR:

  • Luftsluss i brandcellsgräns (BBR 5:241)
  • Brandsluss (BBR 5:241)
  • Utrymningsplatser (BBR 5:248)
  • Uppdelning av korridorer längre än 60 m (BBR 5:321)
  • Askutrymme i småhus (BBR 5:423)
  • Fler än 8 lägenheter mot gemensamhetsyta i vk 5B (BBR 5:546)
  • Avskiljning mellan boendedel och angränsande utrymme i vk 5B(BBR 5:546)

Vidare anges krav på dörrstängare i BBR 5:254, se rubrik nedan.

38.1.2 5:254 Dörrstängare

Föreskrift (funktionskrav):

”Dörrstängare ska installeras när detta är en förutsättning för brandskyddets utformning. Systemet ska utformas så att det, med hög tillförlitlighet, säkerställer att brandcellsgränserna upprätthåller sin funktion.”

38.2 Historik

Kravet på dörrstängare för dörrar mot utrymningsvägar redovisades första gången i SBN 75. Dörrstängare har framför allt varit krav på dörrar till utrymningskorridorer, trapphus/slussar i motsvarande dagens Tr1 och Tr2, mellan vårdavdelningar och motsvarande. NR innehöll detaljerade krav för vilka dörrar som behövde förses med dörrstängare.

38.2.1 SBN 75

”37:125 Brandsluss är ett utrymme i utrymnings- eller förbindelseväg, utfört som brandsäkert rum och avsett att hindra brandspridning. Brandslussens dörrar och luckor utförs självstängande […]”

37:212 BRANDSÄKERT TRAPPHUS

”Med brandsäkert trapphus (figur 37:212) avses trapphus, som har förbindelse med lägenhet eller motsvarande endast genom sluss (eller utrymme. Som kan fungera som sluss, såsom trapphall, korridor eller motsvarande), avskild från lägenheten med dörr i klass B 30. Trapphuset skall vara avskilt frän slussen med självstängande dörrar i klass […]”

37:213 BRAND- OCH RÖKSÄKERT TRAPPHUS

”Med brand- och röksäkert trapphus (figur 37:213) avses trapphus, som har förbindelse med lägenhet eller motsvarande endast över balkong eller annat mot det fria öppet utrymme. Detta utrymme skall vara avskilt från byggnaden och trapphuset med självstängande dörrar i klass […]”

37:2212

”Korridor eller motsvarande, som utgör egen brandcell och är belägen i omedelbar anslutning till lokal eller lägenhet som den betjänar, godtas – utom vid samlingslokal – som gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar. Härvid förutsätts att den uppdelas i delar av högst 90 m längd, avskilda från varandra i klass B 15 med självstängande dörrar (beträffande uppställningsanordning se :2416).”

37:2411

”Direkt dörrförbindelse mellan lägenhet (lokal) och utrymningsväg godtas i följande fall. […]

  1. c) Från gästrum, matsal, festvåning i hotell, vårdavdelning, operationsavdelning, samlingssal samt annan liknande funktionell enhet inom egen brandcell till korridor eller motsvarande, om dörren utförs självstängande och i klass B 30.”

73:144 Dörrar mellan vårdavdelningar

”I sjukvårdsanläggning och liknande skall dörrar i utrymningsvägar utföras självstängande om de är placerade i skiljeväggar mellan vårdavdelningar. I brandsäkra byggnader skall sådana dörrar utföras i klass B 60 – jfr 37:422 – men får ersättas av två självstängande dörrar i klass F 30 på ömse sidor om en luftsluss.”

38.2.2 SBN 80

Motsvarande som SBN 75, med tillägg enligt nedan.

73:114 Dörrar mellan vårdavdelningar

”I sjukvårdsanläggning och liknande skall dörrar i utrymningsvägar utföras självstängande om de är placerade i skiljeväggar mellan vårdavdelningar. I brandsäkra byggnader skall sådana dörrar utföras i klass B 60 – jfr 37:422 – men får ersättas av två självstängande dörrar i klass F 30 på ömse sidor om en luftsluss.”

38.2.3 NR

I NR tillkom dörrstängare på ett flertal dörrar i brandcellsgräns.

I tabell 8:424 anges dörrar som ska vara försedda med dörrstängare:

B2. Mellan trapphus, trapphall, korridor eller motsvarande och en brandcell där berörda personer vårdas eller kan förväntas ha mindre god lokalkännedom, såsom gästrum eller matsal i hotell, vård- eller operationsavdelning eller samlingssal

B3. Mellan trapphus och källare, butiks-, förråds-, lager-, hantverks-, industrilokaler e d

B5. Mellan inbördes avskilda delar av korridor som är gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar

B6. Mellan trapphus och korridor som förbinder flera trapphus och är gemensam för flera brandceller

B7. Mellan trapphus och korridor som förbinder flera trapphus och är gemensam för flera brandceller, om något av trapphusen är brandsäkert

B8. Mellan trapphus i bostadshus och loftgång, dock endast i en byggnad med fler än två våningsplan […]

B10. Mellan utrymningsväg i hotell och utrymme för förvaring av väskor, sängkläder e d samt städförråd

B11. Mellan luftsluss till hisschakt och korridor som utgör gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar, t ex hotellkorridor

B14. Mellan scen i samlingslokal och utrymningsväg från scenen

B15. Mellan utrymningsvägar från samlingssal och mellanliggande foajé eller motsvarande

C2. Mellan pannrum och angränsande utrymme, om värmepannans tillförda effekt är större än 60 kW

C3. Mellan inbördes avskilda delar av garage som är större än 4 000 m2 (jämför avsnitt 2:921) och som inte är sprinklerskyddat (kravet på självstängande funktion gäller endast vid brand)

C5. Mellan kulvert och anslutande vårdbyggnad

C7. Mellan vårdavdelningar i sjukvårdsanläggning o d, om luftsluss enligt avsnitt 2:53 inte anordnas

C8 och C9. I brandvägg […]

C13. Mellan luftsluss till hisschakt och internkorridor – i vårdanläggning […]

38.2.4 BBR

I BBR 1 infördes följande i kap 5:6214, vilket i stort sett motsvarar lydelsen i BBR 24.

”Dörrar, luckor och portar till eller i utrymningsvägar skall vara själv-stängande. Dörrar, luckor och portar till bostads- eller kontorslägenheter, mindre utrymmen som normalt hälls lästa, hissmaskinrum, fläktrum o. d. eller till lokaler som är belägna ovanför våningsplan där personer vistas mer än tillfälligt, behöver dock inte vara självstängande.”

38.2.5 Konsekvensutredning BBR 19

Ändring vid BBR 10, BBR 5:32

Ändring:

”Nytt krav på självstängare när långa utrymningsvägar avskiljs.” 

Konsekvens:

”Något ökade kostnader för självstängare.  Detta motiveras av en mer relevant säkerhetsnivå och att praxis redan i dag är självstängare i långa korridorer. Kostnadsökning blir därför marginell.”

38.2.6 Remissvarssammanställningen till BBR 19

Fråga: ”Dörrar till och i utrymningsväg skall vara självstängande.” Övriga dörrar då, t.ex. dörrar som avgränsar stora lokaler i mindre brandceller: bör inte dessa också ha dörrstängare?

Boverket svar: ”Ingen åtgärd. Detta har inte varit ett krav tidigare och skulle innebära kostnadsökningar.”

38.3 Utländska regelverk

38.3.1 Norge

Hittar inger inget liknande krav. Det verkar generellt vara lite sparsammare krav på dörrstängare i Norge.

38.3.2 England

ADB

Alla brand dörr ska vara utförda med någon typ av dörrstängare, förutom branddörrar till skåp och installationsschakt, som normalt sett är låsta och stängda samt branddörrar inom bostadslägenheter (däremot ska det fortfarande finnas dörrstängare på entrédörren till bostadslägenheten).

3.

Om en dörrstängare anses vara ett hinder för det normala användandet av byggnaden, kan dessa hållas öppna med hjälp av magnetuppställning etc.

38.3.3 USA

Kommentar IBC: Dörrstängare krävs i princip på alla dörrar i brandcellsgräns.
Kommentar NFPA:
Även i detta regelverk ställs krav på dörrstängare i princip i alla brandceller.

38.3.4 Australien

Motsvarande finns inte i de Australiensiska reglerna. En dörr i brandcellsgräns eller brandvägg ska alltid vara ”self-closing” eller ”automatic closing”. Inga undantag funna.

38.3.5 Nya Zeeland

Man gör bedömningen att dörrar som inte har dörrstängare inte kan förväntas vara stängda och därmed att rökgas fritt kan passeras genom att dörren står öppen. Nedan är ett utdrag från hur dörrar utan dörrstängare ska hanteras vid brandteknisk modellering (FDS eller 2-zon):

38.3.6 Kanada

Redovisning av föreskrift:

Functional statements som uppfylls med föreskriften:

Intent Statement (motivering/syfte):

Tredje rutan här ovan är kopplat till 2), dvs. de dörrar som inte behöver förses med dörrstängare. Motivationen är att man ska kunna förlita sig på att personer är vakna och att ansvariga personer kan vidta nödvändiga åtgärder.

38.4 Intervjuer

Vad är syftet med att dörrstängare för upprätthållande av brandcellsgräns?

(Endast dörrar brandcellsgräns till utrymningsvägar bör förses med dörrstängare enligt allmänna råd, räcker detta för att uppfylla syftet med funktionskravet?)

Intervjuperson nummer 1

Att upprätthålla brandcellsgränsens funktion. Många rör sig i/genom utrymmena då måste de stängas automatiskt. Vet inte om dörren är öppen eller stängd i normalfallet och då ska brandcellsgränsens funktion säkerställas automatiskt.

Intervjuperson nummer 2

Att skydda utrymningsvägarna. Övriga brandcellsgränser har egentligen inget krav men praxis att sätta där ändå.

Intervjuperson nummer 3

Att dörren ska hållas stängd/stängas förstås. Övriga dörrar är kanske mindre betydelsefulla och inte nyttjas frekvent för gångtrafik eller vid utrymning.

Intervjuperson nummer 4

Syftet är att möjliggöra att inte alla dörrar behöver förses med dörrstängare. Tex dörrar som normalt inte används av personer och som normalt är låsta, t.ex. tekniska utrymmen mm. Att bostäder inte normalt har krav är ekonomiskt.

Intervjuperson nummer 5

Vet inte varför skrivelsen är som den är. Det rimliga är att alla dörrar i brandcellsgräns (utom de som normalt är låsta) ska ha dörrstängare. Detta borde regleras om man vill att dörren ska vara stängd med högre sannolikhet.

Intervjuperson nummer 6

Gett tydligt exempel på två olika typer av lokaler, gäller bara i bostäder/teknikutrymmen. Man förväntas stänga dörren när man går eller är hemma/i teknikutrymmet. Alltid säkerställa brandcellskvalitén utifrån hur det är dimensionerat.

Intervjuperson nummer 7

Har stått så här sedan BBR 1. Innebär att det inte är krav på dörrstängare i brandcellsgräns förutom mot utrymningsvägar. Fokus på personskyddet. I praktiken har kraven uppfattats annorlunda, dvs att dörrstängare normalt ska finnas på alla dörrar i brandcellsgräns förutom de som normalt hålls låsta.

Intervjuperson nummer 8

Viktigare att dörrar till utrymningsvägar stängs. Borde vara i bostäder också men svårt att få till praktiskt. I NR krävdes inte dörrstängare till kontor.

Intervjuperson nummer 9

Man ska inte rökfylla trapphuset dörrarna därför skall de hållas stängda. Om man inte av andra skäl behöver ha dörren stängd behövs dörrstängaren. I hotell och liknande är det bra att dörren slår igen efter en om man springer ut där det brinner.

Skall garantera att gränsen upprätthålls, en dörr kan lätt stå öppen annars. Förr i tiden dörrar ska stängas efter arbetstidens slut. Dagtid fanns folk på plats som kunde upptäcka och släcka.

Intervjuperson nummer 10

För att skydda utrymningsvägen.

Intervjuperson nummer 11

Att hålla utrymningsvägar fria från brand och brandgaser. Från ett regelperspektiv så har man prioriterat utrymningsvägar högre än andra brandcellsgränser. Rimligtvis borde det vara dörrstängare även på andra dörrar i brandcellsgräns med frekvent passage även om det inte uttrycks så i BBR.

38.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Kraven i bygglagstiftningen avseende dörrstängare har främst fokuserat på utrymningsvägar och lokaler med större brandrisker. Dörrar mot utrymningsvägar som normalt hålls låsta har undantagits från krav på dörrstängare. Det har inte funnits något generellt krav på dörrstängare i brandcellsgräns. I remissvarssammanställningen till BBR 19 anger Boverket tydligt att krav på dörrstängare endast gäller för utrymningsvägar, inte andra dörrar förutom de som särskilt nämns i BBR.

I de utländska regelverken som studerats krävs dörrstängare på alla dörrar, förutom i det norska regelverket där dörrstängare används mer sparsamt.

De intervjuade personerna anger att utrymningsvägarna är de viktigaste att skydda, men anger också frekvent passage som ett troligt syfte.

Syfte

Syftet med dörrstängare på dörrar i brandcellsgräns (utom dörrar som normalt hålls låsta) bedöms vara att skydda utrymningsvägar.

Dessutom ska dörrar till vissa andra lokaler som särskilt nämns i BBR förses med dörrstängare, där syftet med dessa bedöms vara att minimera brand- och brandspridning från/till särskilda riskkällor (askutrymme) och särskilt betydelsefulla brandcellsgränser (luftsluss, brandsluss och utrymningsplats) samt att begränsa konsekvens av brand i verksamhetsklass 5B.

Brandcellens funktion enligt BBR 5:254 bedöms därmed säkerställd enligt BBR.

Arbetsgruppens bedömning är att hänsyn även borde tas till frekvens på passage genom dörren, dvs risk för att även andra dörrar i brandcellsgräns kan vara uppställda och kan behöva dörrstängare. Detta bedöms vara den rådande uppfattningen i branschen.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☐ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☒ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *