Stadgarna för Sveriges Brandkonsultförening

§ 1 Namn

Föreningens namn är Sveriges Brandkonsultförening, BRA.

§ 2 Syfte

Förenings syfte är främja brandkonsultföretagens marknad och anseende.

Detta ska ske genom att verka för en väl fungerande marknad där aktörerna håller en hög nivå på sina tjänster.

Föreningen ska verka ur ett företagarperspektiv för att:

 • Etik och moral inom medlemsföretagen i branschen upprätthålls.
 • Vidga marknaden
 • Påverka de processer som styr brandkonsultföretagens roll på marknaden.
 • Bevaka branschens intressen i förhållande till företag, institutioner, myndigheter och media mm.
 • Fungera som debattör och opinionsbildare i branschgemensamma frågor.
 • Vara en naturlig remissinstans för myndigheter, universitet och forskningsorganisationer mm.
 • Påverka brandteknikens utveckling.

§ 3 Medlem

Medlem i föreningen kan vara:

 • Företag som helt eller delvis bedriver konsultativ verksamhet inom området byggnadstekniskt brandskydd.

Medlem får ej bedriva handel med produkter som kan äventyra företagets oberoende ställning som konsult. Detsamma gäller företag som är knutna till eller ägda av företag som bedriver handel med produkter.

Medlem som avviker från dessa stadgar kan uteslutas.
Medlem som bryter mot lagstiftning som kan skada föreningen kan uteslutas.

§ 4 Avgift

Årlig avgift (bestående av serviceavgift och medlemsavgift) skall erläggas av medlem för varje nytt kalenderår.

Avgiftens slutliga storlek fastställs vid förenings årsmöte efter förslag från styrelsen.

§ 5 Utträde

Utträde ur föreningen skall ske skriftligen till ordförande.

§ 6 Arbetssätt

Utöver medlemsavgiften bidrar medlemmarna med arbetsinsats som speglar medlemmens verksamhetsområde.

§ 7 Skydd av förenings namn

Medlem äger rätt att använda föreningens namn i anslutning till det egna företagets namn såsom exempelvis på hemsida och i företagsannonser.

Medlem äger inte rätt att använda föreningens namn i anslutning till anställdas/individers namn.

Då föreningens namn används i samband med marknadsföring skall det ske på ett sätt som inte strider mot syftet med föreningen enligt § 2 Syfte.

Missbruk av föreningens namn kan innebära att medlem utesluts ur föreningen.

§ 8 Styrelse

För föreningen skall finnas en styrelse med minst fem ledamöter.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte.

Mandattiden för ledamot är två år, där hälften av ledamöterna väljs vart år.

Årsmötet utser bland ledamöterna ordförande varje år.

§ 9 Kallelse till Styrelsesammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillsändas ledamöterna minst åtta dagar före sammanträdet. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden.

§ 10 Styrelsens beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder här av skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Över ärende i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall av ordföranden lett sammanträdet.

§ 11 Styrelseförvaltning

Styrelsen skall:

 1. förvalta föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över föreningens medlemmar,
 4. årligen till ordinarie årsmöte avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. i övrigt uppfylla vad som anges i gällande lagar som berör verksamheten,
 6. utse den eller de som äger rätt att teckna föreningens firma.
 7. anta/utesluta medlemsföretag. Kräver fulltalig och enhällig styrelse.

§ 12 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årsmöte utse två revisorer.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§ 13 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 14 Föreningens årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen under februari – mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när det finner det erforderligt utlysa extra årsmöte.

Om årsmötet skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det att kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande de belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 15 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen och ske skriftligen antingen via post eller via e-mail.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast fyra veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om var de under § 14 angivna handlingarna finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom skriftligen.

Om minst 25 procent av medlemmarna i föreningen så önskar skall extra årsmöte utlysas av styrelsen inom fyra veckor, varvid kallelse skall utgå inom 10 dagar.

§ 16 Motioner

Medlem kan genom skriftlig motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. På årsmötet medges inte att beslut fattas på frågor som inte inlämnats som motion eller angivits i kallelse.

Till motioner som innebär kostnader för föreningen skall bifogas förslag till finansiering.

Styrelsen skall bereda inkomna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 17 Dagordning vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för årsmötet
 2. val av sekreterare för årsmötet
 3. val av två justeringsmän
 4. fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst
 5. fastställande av röstlängd
 6. styrelsens och revisorernas berättelse
 7. ansvarsfrihet för styrelsen
 8. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
 9. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. val av styrelse enligt § 8
 11. val av revisorer
 12. fråga om val av valberedning
 13. övriga frågor
 14. meddelande om plats där årsmötesprotokoll hålls tillgängligt

§ 18 Disposition av avkastning

Överskott överförs till nästkommande räkenskapsår.

§ 19 Årsmötesbeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Medlem får företrädas av firmatecknare eller sådan som har fullmakt utställd av firmatecknare hos medlem.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av resultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 20 Protokolls justering – tillgänglighållande

Årsmötesprotokoll skall justeras inom två veckor efter årsmötet och därefter hållas tillgängliga för medlemmarna.

§ 21 Avveckling av föreningen

Avveckling av föreningen beslutas av två efterföljande ordinarie årsmöten.

§ 22 Stadgeändringar

Stadgeändringar beslutas av årsmöte med kvalificerad majoritet.

Dessa stadgar fastställdes vid årsmöte 2008-01-24.