54 BBR 5:2512 – Ljudnivå för utrymningslarm

Vad är syftet med att ”Ljudnivån för övriga lokaler bör inte understiga 65 dB(A) på platser där personer vistas mer än tillfälligt”?

54.1 BBR 24 text

54.1.1 5:2512 Utrymningslarm

Föreskrift (funktionskrav):

[…]”Vid akustiskt larm ska hörbarheten vara sådan att signaler eller meddelanden kan uppfattas i berörda delar av byggnaden.” […]

Allmänt råd:

[…]”Ljudstyrkan för ett utrymningslarm bör vara anpassad till den omgivande ljudnivån i lokalen. Utrymningslarm som används i bostäder i verksamhetsklass 3 eller lokaler och bostäder för sovande personer i verksamhetsklasserna 4 och 5 bör placeras så att ljudnivån vid en plats för en sovande persons huvud är minst 75 dB(A). Ljudnivån för övriga lokaler bör inte understiga 65 dB(A) på platser där personer vistas mer än tillfälligt. Ljudnivån bör även vara minst 10 dB(A) över omgivande normal bakgrundsnivå och bör inte överstiga 115 dB(A) på en meters avstånd från larmdonet.” […]

54.2 Historik

Riktlinjer för ljudstyrka på utrymningslarm infördes i ”Meddelande från statens brandnämnd”. I Boverkets rapport ”Utrymningsdimensionering” från 2004 hänvisas till Svenska brandskyddsföreningens skrift ”Utrymningslarm” 2003. I den senare framgick riktlinjer för ljudstyrka. I BBR 19 infördes allmänt råd om ljudstyrka, i stort sett motsvarande de riktlinjer som fanns i SBF.s ”Utrymningslarm”

54.2.1 Meddelande från Statens brandnämnd 1972:2

I meddelande från statens brandnämnd, Utrymningslarm, 1972:2 angavs följande om uppfattbarhet:

”Uppfattbarhet

[…] Erforderlig ljudtrycksnivå för sovande person varierar helt naturligt från fall till fall. Lämpligt riktvärde är här 70 dB mätt vid plats där sovande skall ha sitt huvud. Denna signalnivå garanterar dock inte väckning av alla personer. Mycket hårt sovande och starkt hörselskadade kan komma att förbise varningssignalen. I ett i övrigt tyst rum räcker det med ca 60 dB på plats, där ljudet skall uppfattas av person med kliniskt normal hörsel. Vid bullernivå i rum överstigande 50 dB(A) bör larmsignalen ha 10 dB högre nivå. Utrymningslarmets signalstyrka bör inte dimensioneras så att chockverkan kan erhållas och som praktisk gräns för bostäder, vård-hem m m bör ca 90 dB som högsta ljudtrycksnivå vara tillräckligt. I industrilokaler kan ännu högre ljudtrycksnivå erfordras. Mer än 120 dB bör dock normalt inte förekomma. ”[…]

54.2.2 BBR

I BBR 1-18 angavs

5:3542 Utrymningslarm

”Vid akustiskt larm skall hörbarheten vara sådan att signaler eller meddelanden kan uppfattas i berörda delar av byggnaden”.

Inga ljudnivåer angavs.

54.2.3 Utrymningsdimensionering

I ”Utrymningsdimensionering” från 2004 återfanns följande.

”Utrymningslarm kan utformas enligt SS-EN 60849 eller enligt Svenska Brandförsvarsföreningens rekommendation om utrymningslarm, SBF (2003).”

SS-EN 60849 avser endast talade utrymningsmeddelanden, följande ljudnivåer anges för dessa:

I Utrymningslarm 2003 angavs följande avseende ljudnivåer för akustiska larmdon:

Här anges således ljudstyrkan 65dB(A) första gången i en skrift som Boverket hänvisar till. Ljudnivåerna i SBFs Utrymningslarm 2003 motsvarar de som finns i BBR idag.

54.2.4 Konsekvensutredning BBR 19

I BBR 19 infördes angivelser ljudnivå i allmänt råd, motsvarande de som fanns i SBFs utrymningslarm 2003. Detta kommenteras enligt nedan i konsekvensutredningen.

5:2612 Utrymningslarm (5:3542)

Ändring:

I princip samma betydelse som tidigare (i 5:3542) men delar av text som tidigare har framgått i Boverkets rapport om utrymningsdimensionering är flyttad till BBR. Texten är utökad till viss del för att förtydliga vilken nivå som förväntas.

Inga motiv eller konsekvenser angavs utifrån ovanstående.

54.2.5 Dörrar som kan vara stängda inom brandcellen

Av BBR framgår inte tydligt vad som gäller där det finns möjlighet att stänga dörrar inom en brandcell.

  • För bostäder (där brandvarnare krävs) får man utgå från att dörrar är öppna, se remissvarssammanställning nedan.
  • I rum för 10-30 personer eller fler behöver man särskilt beakta att dörrar kan vara stängda, se BBR 5:358.
  • ”Utrymmen i publika lokaler där personer med hörselnedsättning kan vistas utan direktkontakt med andra personer ska förses med kompletterande larmdon så att även hörselskadade och döva nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan fara.”

Vad som gäller däremellan är dock inte tydligt.

54.2.6 Remissvarssammanställning till BBR 19

5:6213, Fråga om brandvarnare i bostäder:

Angivet krav på att man skall få ljudnivå 75dBa vid kudde innebär troligtvis hotellstandard, dvs en brandvarnare per bostadsrum till dit det finns en dörr. Tänk på att bostäder idag byggs med hög ljudklass även mellan rummen i vissa fall. Rimligt är dock att man anger en nivå så att utförandet går att verifiera.

Svar:

Åtgärdat genom att man i bostäder kan utgå från att dörren är öppen.

54.3 Utländska regelverk

54.3.1 Norge

I Norge anges att ljudnivå i boenderum och sovrum ska vara minst 60 dB           när mellandörrar är stängda. I övrigt hänvisas till separata standarder gällande utrymningslarm.

54.3.2 England

Ljudnivån anges tyvärr inte i ADB utan under brandlarm hänvisas endast till brittisk standard för automatiskt brandlarm BS 5839-1:2002.

54.3.3 USA

Kommentar: 2015, IBC kap. 9, 907.5.2.1.1 och NFPA kap. 9, A.9.6.2.10.3

Ljudnivån ska vara antingen 15 dBA över den genomsnittliga ljudnivån, alternativt 5 dBA över den maximala ljudnivå som uppnås under en längre tid än 60 sekunder. Ytterligare ett alternativ är en ljudnivå som uppgår till åtminstone 75 dBA.

54.3.4 Australien

Grundkravet i bostäder är 100 dB om automatiskt brandlarm installeras eller 85 dB om brandvarnare används. Undantag kan göras för sjukhus och äldreboenden. Vad gäller syften beskrivs bara syftet med att ge lättnader under 100 dB i vissa fall – inte varför det ska finnas. Kanske anser de att det är självklart med utrymningslarm?

54.3.5 Nya Zeeland

Ljudnivåer anges i brandlarmsstandarden NZS 4512. Denna har jag inte tillgång till och inget specifikt ljudkrav anges i byggreglerna.

54.3.6 Kanada

Redovisning av föreskrift:

Functional Statements som uppfylls med föreskriften:

Intent Statement (motivering/syfte):

54.4 Intervjuer

Vad är syftet med att ”Ljudnivån för övriga lokaler bör inte understiga 65 dB(A) på platser där personer vistas mer än tillfälligt”?

Intervjuperson nummer 1

Lågt respektive högt bakgrundsljud ger ju väldigt stora skillnader. Borde vara kopplat till typ av verksamhet. Anledningen nu är nog att en siffra måste finnas.

Intervjuperson nummer 2

Syftet är att en ”relativt normalt hörande person” ska höra larmet, även med hänsyn till lite bakgrundsbrus.

Intervjuperson nummer 3

Ingen aning. Finns enligt hörsägen mycket studier i Australien och andra länder på detta som visar att många inte vaknar av för lågt ljud. Nuförtiden sitter ju alla med hörlurar på dessutom.

Intervjuperson nummer 4

Att säkerställa hörbarhet även för halvdöva, där dessa inte med god säkerhet kan uppmärksamma att andra börjar utrymma. Osäker på om kravnivån 65 dB(A) är en rimlig nivå.

Intervjuperson nummer 5

Ingen aning om varför just 65. Kanske från någon Europastandard? Har för mig att det finns undersökningar på när folk vaknar.

Intervjuperson nummer 6

För att det ska höras ordentligt, hänsyn ska tas till bakgrundsljud och det ska vara en hörbarhet som skiljer sig från annat ljud.

Intervjuperson nummer 7

Antagligen för att en normalt hörande skall kunna uppfatta larmet.

Intervjuperson nummer 8

Man ska ta hänsyn till att en del hör lite sämre.

Intervjuperson nummer 9

En ljudnivå som ger tillräcklig hörbarhet ligger på ca 65 dB(A).

Intervjuperson nummer 10

För att alla ska höra, tror att nivån kommer från någon standard (ej något svenskt regelverk från början). Krav som funnits med länge.

Intervjuperson nummer 11

Baseras väl på någon forskning. Varför 65 är annars oklart. Syftet är väl att man ska höra.

Intervjuperson nummer 12

Ingen kännedom om bakgrunden.

54.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Ljudnivåer på utrymningslarm infördes i samband med hänvisningar från Boverket rapport ”Utrymning” till SBFs skrift ”Utrymningslarm 2003. Nivåerna har i stort sett varit lika sedan införandet. I BBR och remissvar förekommer skrivelser som antyder högre krav på att brandlarmet hörs om det riskerar finnas många personer bakom stängda dörrar jämfört med få personer. Samtidigt anges krav på optiskt larm där personer kan vistas utan direktkontakt med andra personer (t.ex. hygienutrymmen), se BBR 5:2512, och därmed inte uppmärksamma att andra uppmärksammar att de behöver utrymma.

Utländska regelverk anger i många fall högre ljudnivåer än de som anges i BBR.

De intervjuade personerna har lite olika uppfattning om kravnivån, ca hälften tror att ljudnivån är dimensionerad för personer med normal hörsel medan hälften tror att ljudnivån är dimensionerad att höras för personer som hör lite sämre.

Syfte

Syftet bedöms vara att skapa en tillräckligt god hörbarhet så att personer på något sätt uppfattar att de ska utrymma. Hänsyn till personer med mindre god hörsel bör tas i lokaler där dessa inte med lätthet kan uppfatta att andra personer påbörjar utrymning. I övriga fall kan dimensionering ske utifrån personer med normal hörsel.

Dörrar inom brandcell, förutom i bostäder, förutsätts kunna vara stängda.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☐ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☒ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☒ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

* Vi känner oss mer säkra funktionskravet på god hörbarhet, men mer osäkra på angiven ljudstyrka. Därav två kryss i rutan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *