14 BBR 5:332 – Gångavstånd inom utrymningsväg

Vad är syftet med att begränsa det maximala gångavståndet inom en utrymningsväg?

14.1 BBR-text

14.1.1 BBR 5:332

Föreskrift (funktionskrav):

”Utrymningsvägar ska utformas så att risken för att personer blir instängda av brand och brandgas begränsas.”

Allmänt råd:

Gångavstånd inom en utrymningsväg till

 1. närmaste trappa som leder till annat plan alternativt
 2. utgång som leder till säker plats

bör inte överstiga 30 meter. 

I utrymningsväg där utrymningsmöjlighet endast finns i en riktning bör gångavståndet inte överstiga de avstånd som anges i tabell 5:332. 

Vid beräkning av gångavstånd inom utrymningsväg behöver ingen faktor för sammanfallande gångavstånd beaktas. (BFS 2011:26).

Tabell 5:332 Gångavstånd inom vissa utrymningsvägar

Verksamhet Maximalt gångavstånd när utrymningsmöjlighet endast finns i en riktning
I trapphall, korridor eller motsvarande för verksamhetsklasserna 1, 2, 3 eller 5B. 10 meter
I loftgång i loftgångshus för verksamhetsklasserna 1, 3 eller 5B i

loftgångshus

15 meter
I trapphall, korridor eller motsvarande för verksamhetsklasserna 4, 5A eller 5C. 7 meter
Samtliga verksamhetsklasser, om man enbart kan gå i rätt riktning, t.ex. då dörrar enbart finns i respektive ände av en korridor. 30 meter

 

14.2 Historik

14.2.1 Sammanfattning

Kravet på maximal längd inom utrymningsväg infördes i SBN 67. Med SBN 75 utökades kravet till att omfatta fler typer av lokaler än bostäder och kravet har levt kvar oförändrat sedan dess.

14.2.2 SBN 67

37:3131 I bostadshus bör avståndet (gångvägen) från lägenhetsdörr till brandsäkert avskild trappa (eller därmed enligt :3222 förbunden trappa) eller till brand- och röksäkert avskild trappa inte överstiga ca 10 m, såvida dörren inte är belägen mellan två tillgängliga sådana trappor.”

14.2.3 SBN 75

”37:232 UTRYMNINGSVÄGS LÄNGD

Utrymningsväg utformas så, att gångavståndet till trappa (eller till utgång som leder till gata eller motsvarande) begränsas med hänsyn till lokaltypen och utrymningsvägens beskaffenhet.

:2321 Från lägenhet eller annan motsvarande lokal till närmaste trappa (eller dörr i vägg som omsluter trapphus) godtas att gångavståndet uppgår till högst 30 m, om tillgång finns till trappa (eller motsvarande) i minst två skilda riktningar – eljest godtas 10 m, dock högst 7 m i hotell och vårdanläggning och 15 m i loftgångshus i fall som avses i :223. ”

14.3 Utländska regelverk

14.3.1 Norge

I Norge finns begränsningen 7 meter i en riktning för verksamheter med sovande personer som inte har god lokalkännedom. Ingen annan begränsning hittades.

14.3.2 England

Inte hittat något som stämmer med detta exakt däremot krav på avskiljning av korridor som leder till två alternativa utrymningsvägar.

14.3.3 USA

Detta uttrycks något annorlunda i IBC. Nedanstående tabell gäller:

Och detta räknas enligt följande:

Det vill säga både gångavstånd inom brandcell och utrymningsväg läggs ihop.

14.3.4 Australien

”D1.4 Exit travel distances

(a) Class 2 and 3 buildings—

(i) The entrance doorway of any sole-occupancy unit must be not more than—

     (A) 6 m from an exit or from a point from which travel in different directions to 2

   exits is available; or

    (B) 20 m from a single exit serving the storey at the level of egress to a road or

  open space; and

(ii) no point on the floor of a room which is not in a sole-occupancy unit must be more than 20 m from an exit or from a point at which travel in                             different directions to 2 exits is available.

(b) Class 4 parts of a building — The entrance doorway to any Class 4 part of a building must be not more than 6 m from an exit or a point from                                  which travel in different directions to 2 exits is available.

(c) Class 5, 6, 7, 8 or 9 buildings — Subject to (d), (e) and (f)—

     (i) no point on a floor must be more than 20 m from an exit, or a point from which travel in different directions to 2 exits is available, in which                                 case the maximum distance to one of those exits must not exceed 40 m; and

     (ii) in a Class 5 or 6 building, the distance to a single exit serving a storey at the level of access to a road or open space may be increased to 30 m.

     …”

 

Om vår svenska tabell skulle användas med ovanstående avstånd skulle det bli ungefär så här:

Verksamhet Maximalt gångavstånd när utrymningsmöjlighet endast finns i en riktning
Från lägenhetsdörr till trapphus i Vk3. 6 meter (förutsätter att man har två trapphus)
Från lägenhetsdörr till utgång direkt till gata i Vk3. 20 meter
Vk1 och butiker i Vk2A 20 meter (30 om utgång direkt till gata)

 

14.3.5 Nya Zeeland

Kommentar: Syftet härleds alltså till att även fast utrymningsvägar är brandteknisk avskilda är de inte oändligt tåliga mot att brand och rök tränger igenom. Hur man kommit fram till de specifika avstånden klargörs inte.

14.3.6 Kanada

Kanada verkar inte reglera avståndet inom utrymningsväg.

14.4 Intervjuer

Vad är syftet med att begränsa det maximala gångavståndet inom en utrymningsväg?

Intervjuperson nummer 1

Se gemensam del. Begränsning av antalet dörrar som passeras.

För bostäder har man infört kraven för att begränsa antalet lägenheter som behöver stegutrymmas om trappan rökfylls. Skulle kunna vara räknat baklänges till ca 15 pers genom 10 meter = ca 4 lägenheter.

Intervjuperson nummer 2

Tror vi/jag svarat en gång på detta och dels är det att begränsa personantalet som är beroende av ett enda trapphus och sedan är det frågan om en psykologisk aspekt att man inte ska behöva gå för långt innan man förflyttar sig nedåt och bort från faran. Insatsmässigt finns också ett syfte med begränsningen.

Intervjuperson nummer 3

Vet inte varför de är så hårt reglerade utan att det inte finns någon annan typ av lösning. Exempelvis antalet lägenheter (begränsar personantalet) som ansluter till en korridor istället för meterantal exempelvis.

Intervjuperson nummer 4

Utrymning i en riktning begränsas för att minska antalet möjliga personer son finns i återvändsgränden (tex för hotell) och minska möjligheten att personer förirrar sig in där och missar utgång till trappa.

Intervjuperson nummer 5

Ryktesvägen säger att gångavstånd inom utrymningsväg kommer från Scandinavian star där många hittades döda inom utrymningsväg >5 meter. Kolla med Anders Johansson

Implicit kan det tidigare funnits en koppling till räddningstjänstens slanglängd. I ett 8 våningshus med kyrkan utanför entrén har man 10 meter till trapphus, 24 meter upp och 10 meter till lägenhet. Då har man fortfarande ett antal meter slang kvar.

Intervjuperson nummer 6

Agne Mårtensson på sin tid hade inget svar på var det kom ifrån. Efter det att areabegränsningen per försvann ger de en form av begränsning av hur många som kan behöva utrymmas om trapphuset spärras.

Intervjuperson nummer 7

7 är ungefär hälften av 15. Troligen ett gammalt Whiskey-försök. Alltså ett sorts hittepå.

Intervjuperson nummer 8

Minska risk att gå fel, orienteringsmöjlighet.

Intervjuperson nummer 9

7 respektive 10 meter: Risken att man inte hittar utrymningsvägen, mörkt och rökigt där man kryper åt fel håll eller missar trappan för att man gått förbi den om den inte är i slutet av korridoren.

60 meter mellan utrymningsvägar: för att den allmänna upplevelsen inte ska bli för obehaglig.

Intervjuperson nummer 10

Multipler av de andra gångavstånden. ”Dead end” – om man kommer ut från en lägenhet och går åt fel håll, ska personer inte gå hur långt som helst innan de kommer på att de ska vända. Vill undvika att många lägenhetsdörrar/hotellrumsdörrar vetter mot en o samma ”dead end” korridor (får ju inte plats så många då avståndet är kort)– många personer som riskerar att gå åt fel håll om avståndet är längre, samt många dörrar som ska passeras. Långa korridorer ska undvikas/inte finnas. Ev. vanligt i miljonprogrammet med långa korridorer… har ju inte dörrstängarkravet i lägenhet vilket ger en ännu större anledning till att begränsa korridorslängden.

Intervjuperson nummer 11

14.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Varför avstånden blivit just 6, 7, 10 och 15 meter är oklart. 30 meter rimmar med det generella kravet på maximalt gångavstånd till utrymningsväg. 15 är hälften av det… 10 är samma som avståndet till ett fönster för utrymning… 7 är ungefär hälften av 15 och ganska realistiskt i ett hotell…

Några intervjupersoner anger att begränsningen syftar till att minska risken att man inte hittar dörren ut från utrymningsvägen eller går förbi den, jämförbart med det generella kravet på gångavstånd till utrymningsväg.

Syfte

Syftet med att begränsa avståndet i en utrymningsväg är att utrymmande inte ska behöva gå för långt genom rök i den händelse att utrymningsvägen skulle vara rökfylld.

Syftet med att begränsa avståndet i en utrymningsväg till en punkt där man kan göra ett vägval mellan två utrymningsvägar är att begränsa risk för att personer

 • inte kan utrymma genom en rökfylld återvändsgränd
 • passerar förbi dörr mot trapphus eller det fria för att de inte uppmärksammar den rätta dörren om korridoren är rökfylld. (Dvs att personer går mot återvändsgränden för att de missar trapphus- eller utrymningsdörren).
Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

2 kommentarer

 1. JoakimSender säger:

  Föreslaget syfte har helt valt att bortse från kommentarerna om att det finns ett delsyfte med att minimera antalet personer som måste fönsterutrymma eller inte kan utrymma alls. Frågan är om detta inte är det mest rimliga syftet egentligen.
  Är syftet bara att minimera risken för att gå för långt i rökfylld miljö har jag svårt för att se att det skulle vara värre att gå t.ex. först 14 meter i fel riktning innan du kommer till en ”dead end” i korridoren för att sedan vända, gå 14 meter tillbaka och sen 2 extra meter för att nå fram till trappan/dörren vilket motsvarar om du skulle ha lägenheten/hotellrummet i mitten på den 60 meter långa korridoren med trapphus i var ände du annars får bygga.

 2. Nils Olsson säger:

  Tack för kommentar Joakim:
  Arbetsgruppen föreslår följande tillägg till syftet:

  ”Indirekt regleras även personantalet av antal dörrar mot korridoren, men i och med att verksamhet och verksamhetsklass (och därmed personantal) bakom dörrarna kan variera är det svårt att tydligt koppla personantalet till syftet. Personantalet bör dock beaktas vid en analytisk dimensionering.”

  /Arbetsgruppen vid möte 180905

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *