19 BBR 5:343 – Nödbelysning 60 minuter

Vad är syftet med att nödbelysningen skall ha 60 min driftstid?

19.1 BBR text

19.1.1 BBR 5:343

Föreskrift (funktionskrav):

I byggnad eller del av byggnad där nödbelysning föreskrivs ska nödbelysningen möjliggöra utrymning även vid strömavbrott.

Nödbelysningen ska vid brand fylla sin funktion i de delar av byggnaden som inte är i brandens omedelbara närhet. Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge avsedd belysning under minst 60 minuter.

19.2 Historik

I SBN 75 fanns krav på 60 min driftstid för vissa verksamheter och 30 min för samlingslokaler.
I BBR blev kravet 60 min för all nödbelysning

19.2.1 SBN 75

37:254 BELYSNING

Utrymningsväg förses med anordningar för belysning och nödbelysning på sätt som anpassas till byggnadens ändamål och utrymningsvägens beskaffenhet.

:2541 I byggnad med fler än sexton våningar godtas nödbelysning av 2 lux på ifrågavarande golvytor i trapphus utan dagerbelysning, ansluten till kraftkälla som automatiskt ger avsedd belysning under minst en timme vid strömavbrott. I övrigt godtas i byggnad med fler än två våningar att i trapphus, trapphall eller korridor utan dagerbelysning två efter varandra följande ljuspunkter ansluts till olika gruppsäkringar samt att elektriska ledningar för belysning i brandsäkert eller brand- och röksäkert trapphus liksom i tillhörandetrapphall och korridor anordnas skyddade mot direkt påverkan av brand, exempelvis genom att förläggas avskilda i klass B 30.

:2542 I hotell och vårdanläggning godtas nödbelysning i samtliga utrymningsvägar och även omedelbart utanför utgång till det fria, utformad dels som vägledandemarkering, dels som kompletterande ledljus som ger en belysning av 2 lux på ifrågavarande golvytor. Härvid godtas att nödbelysningen ansluts separat via överströmsskydd direkt till byggnadens huvudcentral, såvida inte särskilda förhållanden, t ex vid byggnad med fler än åtta våningar, vid ensligt beläget större hotell eller vid anläggning för fler än 50 gäster eller med fler än 50 vårdplatser, påkallar att anslutning sker till annan kraftkälla,som automatiskt ger avsedd belysning under minst en timme vidströmavbrott. Närbelägna ljuspunkter ansluts till olika gruppsäkringar.

:2543 I fråga om samlingslokal godtas nödbelysning i samma utsträckning som i hotell, dock med en funktionstid som vid strömavbrott endast uppgår till en halv timme.

19.2.2  NR  

1:353 Nödbelysning

I byggnader med fler än sexton våningsplan skall nödbelysning anordnas i trapphusen. I byggnader med fler än åtta våningsplan som inrymmer50hotell eller vårdanläggningar samt i lägre sådana byggnader för fler än 50 gäster eller med fler än 50 vårdplatser skall nödbelysning finnas I utrymningsvägarna. Vid strömavbrott skall nödbelysning ge avsedd belysning under minst en timme. Nödbelysningen skall kunna fylla sin funktion i varje utrymningsväg som inte spärrats av brand. Även vägledande markeringar i utrymningsvägar och dörrar till utrymningsvägar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt. På gångstråk bör nödbelysningen vara minst 2 lux. Efter ande (fotoluminiscent) färg kan ersätta nödbelysning i utrymningsvägar. Efterlysande färg bör appliceras genom sprutmålning på vitt underlag och som sammanhängande band på omgivande väggar på ca 0,5 m höjd över golvet. Bandens sammanlagda area bör uppgå till minst 5 % av utrymningsvägens omslutningsytor (golv, väggar och tak). Banden bör vara permanent belysta när de lokaler används som utrymningsvägen betjänar. Belysning på banden bör uppgå till minst 30 lux vid glödljus eller 10 lux vid lysrörsljus, Elkablar till nödbelysning skall vara skyddade mot direkt påverkan av brand i de delar av byggnaden som betjänas av trapphuset. Elkablar till nödbelysning bör förläggas avskilda i klass 13 30 eller ha motsvarande brandtålighet.

2:76 Belysning

Utrymningsvägar skall ha allmänbelysning enligt avsnitt 1:352. Nödbelysning skall anordnas i samtliga utrymningsvägar och även omedelbart utanför utgångar ut i det fria. Nödbelysningen skall ge avsedd belysning under minst en halv timme vid strömavbrott.

Samlingslokaler skall vara försedda med allmänbelysning samt, om behövs i en samlingssal vid utrymning skall kunna tändas från en plats I salen samt i tillämpliga fall från förrum, scen och apparatrum. Trappsteg i en samlingssal skall förses med nödbelysning. En utvändig utrymningsväg från en samlingslokal skall i hela sin längd vara belyst och även vara försedd med nödbelysning.

19.2.3 BBR1

5:353 Nödbelysning
Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom forskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används for utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan. Vägledande markeringar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt.
Nödbelysningen skall fylla sin funktion i varje utrymningsväg som inte spärrats av brand. Vid strömavbrott skall nödbelysningen ge avsedd belysning under minst 60 minuter.

19.2.3 Remissvarssammanställning till BBR 19

På frågan ”Varför krav på 30 minuter kabel när det det är 60 minuters krav vid strömavbrott enligt föreskriften?” ger Boverket följande svar:

”Strömavbrott sker oftare pga. andra anledningar än brand. Eftersom det är ovanligare med strömavbrott pga. brand görs en reducering av skyddsnivån för brandskydd av kabeln vilket bedöms ge en tillräckligt hög skyddsnivå.

Behovet av nödbelysning bedöms också vara störst i den tidiga delen av brandförloppet.”

19.3 Utländska regelverk

19.3.1 Norge

19.3.2 England

ADB

5.36 Utrymningsvägar och ytor ska förses med nödbelysning vilken ska lysa upp vägen om den vanliga strömförsörjningen slutar fungera. Till utrymningstrappor ska nödbelysningen dessutom vara på en separat säkring från den/de delar som försörjer vilken annan del av utrymningsvägen som helst.

BS 9999

16.3 Belysning skall utföras i alla lokaler för att möjliggöra att personer ska kunna röra sig säkert längs med utrymningsvägar till en relativt säker/säker plats.

19.3.3 USA

I IBC krävs 90 minuter. Även intressant att kravet här är 11 lux.

19.3.4 Australien

Separat standard AS 2293:1 reglerar utformningen av nödbelysning. Den standarden har jag inte tillgång till i skrivande stund och NCC hänvisar till denna.

19.3.5 Nya Zeeland

Krav ställs på säkrad funktion vid strömavbrott eller liknande men en specifik tid anges inte.

19.3.6 Kanada

Redovisning av föreskrift:

Functional Statement som uppfylls med föreskriften:

Intent Statement (motivering/syfte):

Kommentar: Det Kanadensiska regelverket anger olika tider för olika verksamhetsklasser. Verksamheter med större personantal kräver längre tid. Ingen direkt motivation ges till de olika tiderna mer än det ska säkerställas att personer kan utrymma under tillfredställande ljusförhållanden.

19.4 Intervjuer

Vad är syftet med att nödbelysningen skall ha 60 min driftstid?

Intervjuperson nummer 1

Har nog funnits med väldigt länge. Ingen har ifrågasatt det. Andra länder har högre krav på omfattning men ungefär samma tid. Psykologisk faktor? Det ska kännas säkert.

Intervjuperson nummer 2

Man ska kunna gå ut vid strömbortfall i staden.

Intervjuperson nummer 3

Som jag tror/tycker så handlar det till viss del om att ha en ”fallhöjd” när batterierna blir äldre, dvs ha lite marginal om nu batterierna t ex bara klarar 40 minuter efter ett antal år. Det är väl sällan som en utrymning tar 60 minuter men visst i större anläggningar så kan det ju lätt ta 20-30 minuter kanske.

Intervjuperson nummer 4

Ingen kunskap om var det egentliga syftet är.

Intervjuperson nummer 5

Samma som gäller oberoende på Vk och Br. Ingen skillnad på kostnad mellan 30 och 60 minuter, ungefär samma typ av armatur oavsett så kostnadsmässigt fanns ingen anledning att göra skillnad. Skulle kunna ha en koppling till räddningstjänsten som slår av strömmen vid en insats, där det inte brinner finns då nödbelysning att tillgå.

Intervjuperson nummer 6

Intervjuperson nummer 7

Oklart varför just 60 minuter. Har hängt med länge i regelverket. Huvudsyftet är att det ska möjliggöra utrymning. Skärpning från NR till BBR, berodde då sannolikt på en förväntad europastandard.

Intervjuperson nummer 8

Oklart varför 60 minuter. God marginal för utrymning oavsett byggnad. Batterier blir lite sämre med tiden och då finns det fortfarande lite marginal.

Intervjuperson nummer 9

Vet ej. Kopplat till att det ska finnas någon typ av belysning även vid räddningsinsats.

Intervjuperson nummer 10

För att skydda mot strömbortfall av annan anledning av brand.

Intervjuperson nummer 11

Troligen mest kopplat till möjligheten att stanna kvar i byggnaden för vård, hotell mm. Ansluter nog till tidsgränsen i EI60. För utrymning kan kortare tid vara motiverad t ex för nödbelysning i utrymningsvägar.

19.5 Troligt syfte

Syfte

Föreskriften bedöms avse påverka möjligheten att ta sig ut ur byggnaden om det brinner i annan del av byggnaden.

Syftet med kravet på 60 minuters funktion vid strömbortfall bedöms vara, att nödbelysningen med en viss marginal, skall fungera under den tid som behövs för utrymning i samband med brand i byggnaden.
Ett ytterligare syfte bedöms kunna vara att personer i de byggnader/lokaler där nödbelysning krävs, skall kunna ta sig ut ur byggnaden vid ett strömavbrott som ej orsakas av en brand.  Vid ett sådant strömavbrott kan tiden från strömavbrott till dess bygganden utrymts vara längre än vid brand vilket motiverar en längre driftstid.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☐ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☒ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)