28 BBR 5:246 – Trapphus Tr2 / brandsluss

Vad är syftet med att i vissa verksamheter kräva brandsluss och i andra inte mot ett Tr2-trapphus?

28.1 BBR text

28.1.1 5:246 Trapphus Tr2 

Föreskrift (funktionskrav):

”Trapphus Tr2 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgasspridning till trapphuset begränsas.”

Allmänt råd:

”Avskiljande konstruktion bör utformas i lägst brandteknisk klass EI 60. … Trapphuset bör endast ha förbindelse genom ett utrymme i egen brandcell med bostäder i verksamhetsklass 3, kontor i verksamhetsklass 1 och därmed jämförliga utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt. Andra utrymmen än bostäder i verksamhetsklass 3, kontor i verksamhetsklass 1 och därmed jämförliga utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt, bör endast stå i förbindelse med trapphuset genom en brandsluss. Sådana utrymmen bör ha tillgång till ytterligare minst en tillträdesväg för räddningsinsats. …”

Definition av Tr2-trapphus

5:241 Luftsluss och brandsluss

Föreskrift (funktionskrav):

”Luftslussar förbinder utrymmen där särskilda krav ställs på skydd mot spridning av brand och brandgaser. Luftslussen ska vara så stor att den kan passeras med endast en dörr i taget öppen. Om luftslussen ingår i en brandcellsgräns ska den brandklassade dörren vara självstängande.

Brandslussar förbinder utrymmen med särskilt höga krav på skydd mot spridning av brand och brandgaser. Brandslussen ska utformas som egen brandcell. Brandslussen ska vara så stor att den kan passeras med endast en dörr i taget öppen.”

Allmänt råd:

”Täthet på dörrar i brandcellsgräns i luft- och brandsluss bör uppfylla brandteknisk klass Sm. Brandslussen bör avskiljas från angränsande utrymmen i lägst klass EI 60. Brandslussen bör ha dörrar i lägst klass EI 60-SmC.”

Skillnaden mellan ett utrymme i egen brandcell och en brandsluss är alltså att till en brandsluss är kravet på brandteknisk klass på dörr högre än till en brandcell. Det krävs också dörrstängare mellan slussen och trapphuset.

28.2 Historik

28.2.1 Sammanfattning

Någon form av sluss har funnits med länge men bara mot kontor, bostad ”eller liknande”. Kravet på brandsluss är ändrat till ”utrymme i egen brandcell” i BBR. Brandsluss endast kvar mot källare. Numera får hiss ingå i samma brandcell som trapphuset.

28.2.1 SBN 1967

”37:1

Trappor

Med brandsäkert avskild trappa (fig 37:19a) avses trappa i trapphus, som har förbindelse med lägenhet antingen endast över trapphall (korridor) med brandcellsbegränsande omslutningsväggar eller, där, trappan betjänar endast en lägenhet, genom sluss som är avskild från lägenheten i lägst klass B 15, i byggnad med fler än åtta våningar dock lägst klass B 30. Trapphuset skall vara avskilt från trapphallen (korridoren) resp slussen i lägst klass A 60. – Trappan och därifrån ledande utrymningsväg får inte stå i förbindelse med lokaler i källare och inte heller med sådana garage, butiks-, förråds-, lager- eller verkstadslokaler, som inte är skyddade med automatisk vattensprinkleranläggning. Trappan får inte utgöra passage från lägenhet till hiss, ej heller får hiss placeras i trapphuset. …”

”37:3222 Det allmänna kravet enligt :311 innebär bl a att lägenhet inte får stå i direkt förbindelse med trapphus i sådana fall då annan oberoende permanent utrymningsväg saknas och nödutrymning med brandkårens utrustning inte är möjlig. Vad här sägs beträffande lägenhet är även tillämpligt vid annan lokal där personer inte endast tillfälligt vistas.”

Kan i övrigt inte hitta att det krävs olika slussar i anslutning till dessa trapphus.

28.2.2 SBN 75

”37: :212 BRANDSÄKERT TRAPPHUS

Med brandsäkert trapphus (figur 37:212) avses trapphus, som har förbindelse med lägenhet eller motsvarande endast genom sluss (eller utrymme som kan fungera som sluss, såsom trapphall, korridor eller motsvarande), avskild från lägenheten med dörr i klass B 30. Trapphuset skall vara avskilt frän slussen med självstängande dörrar i klass A 60. I byggnad med högst åtta våningar är klass B 30 tillfyllest om trapphuset har öppningsbara fönster till det fria i varje våning. Utrymningsväg frän trapphuset får mynna i indraget fasadparti, vars djup är högst 1,2 m eller eljest högst 1/3 av fasadpartiets längd utefter fasaden.

Trapphuset får stå i förbindelse med lägenhetsförråd i vindsutrymme, avskilt med självstängande dörr i klass A 60. I övrigt får trapphuset stå i förbindelse med annan lokal än lägenhet eller motsvarande endast genom brandsluss och under förutsättning att lokalen är tillgänglig för brandsläckning genom annan närbelägen angreppsväg – om ifrågavarande lokal är belägen i källarvåning eller eljest på lägre nivå än utrymningsväg från trapphuset, skall trappan dessutom vara så anordnad att rök och andra brandgaser inte kan spridas inom trapphuset från källarvåning (eller motsvarande) till högre belägna delar av trapphuset. I trapphuset får inte placeras hiss och inte heller inkastöppning till sopnedkast.”

Här görs första skillnaden mellan olika typer av lokaler och deras förbindelse med trapphuset (brandsäkert eller Tr2).

28.2.3 NR

”1:311  … Med brandsäkert trapphus avses ett trapphus som har förbindelse med bostad, kontor eller motsvarande lokaler endast genom ett utrymme (korridor e d) som kan fungera som sluss och som är avskilt från lokalen med dörr i lägst klass B 30. Trapphuset skall vara avskilt från slussen med självstängande dörr i lägst klass A 60. I en byggnad med högst åtta våningsplan är klass F 30 tillfyllest, om trapphuset i varje våning har öppningsbart fönster till det fria. Utrymningsväg från trapphuset får mynna i indraget fasadparti vars djup är högst 1,2 m eller högst 1/3 av det indragna fasadpartiets längd utefter fasaden.
     Ett brandsäkert trapphus får stå i förbindelse med lägenhetsförråd i vindsutrymme som är avskilt med självstängande dörr i lägst klass A 60. I övrigt får trapphuset endast genom brandsluss stå i förbindelse med annan lokal än bostad, kontor eller motsvarande, Härvid förutsätts att lokalen är tillgänglig för brandsläckning genom annan närbelägen angreppsväg och dessutom – om lokalen är belägen på lägre nivå än utrymningsväg frän trapphuset – att trappan är så anordnad att rök och andra brandgaser i lokalen kan hindras från att sprida sig inom trapphuset.
     I ett brandsäkert trapphus får inte placeras vare sig hiss eller inkastöppning till sopnedkast.…”

28.2.4 Utrymningsdimensionering

Definitionen av Tr2-trapphus omfattar inte brandsluss utan endast utrymme i egen brandcell, förutom mot källare.

28.2.5 Konsekvensutredning BBR19

Konsekvensutredning pratar bara om brandsluss om trappan ansluter mot källarplan. Förändringen till BBR19 handlade om att tillåta hiss i Tr2-trapphus.

28.3 Utländska regelverk

28.3.1 Norge

Kommentar: I Norge gäller samma regler för Tr2 oavsett verksamhetsklass. Utrymme i egen brandcell. Utom mot källarplan, där brandsluss gäller.

28.3.2 England

ADB

Källartrappor

2.43/4.41

På grund av deras placering är det mer sannolikt att källartrappor fylls med varma brandgaser än trappor på markplan och övre plan. Därför krävs särskilda åtgärder för att förhindra att en källarbrand sprider sig till de övre planen. Se följande paragrafer.

2.44/4.42

Om en utrymningstrappa är en del av utrymningsvägen från ett övre plan i en byggnad (eller del av byggnad) som inte räknas som en liten byggnad, så ska trappan inte gå ner för att betjäna något källarplan. Källaren ska förses med en separat trappa.

2.45/4.43

Om det finns fler än en utrymningstrappa från ett övre plan i en byggnad (eller del av byggnad) så räcker det att en av dessa slutar i markplan, de andra får ansluta till källarplan om det finns en brandsluss/korridor mellan trappan och utrymmet på källarplan/planen.

28.3.3 USA

Kommentar IBC: Hittar inget liknande krav (förutom det som anges nedan för Tr1).
Kommentar NFPA:
Hittar inget liknande krav (förutom det som anges nedan för Tr1).

Till Tr1:

Kommentar IBC: Trapphus i höghus (som definierat ovan) ska ”avslutas” vid en utgång. Jag tolkar detta som att det ska avslutas i markplan. Speciella krav på skyltning finns också.
Kommentar NFPA:
Trapphus som fortsätter vidare mer än en halv våning från utrymningsväg eller utrymning till det fria ska på något sätt avbrytas (exempelvis dörr). Bakgrunden till detta krav är fall där skyltning inte varit tillräcklig för lyckad utrymning. I övrigt liknande krav angående skyltning som IBC.

28.3.4 Australien

Definitionen av fire-isolated stairway är ” Fire-isolated stairway means a stairway within a fire-resisting shaft and includes the floor and roof or top enclosing structure.” samt ”…that discharges into road or open space…”. Ur avsnittet som beskriver fire-isoalted stairways kan man läsa:

If a stairway serving as an exit is required to be fire-isolated—

(a)                       there must be no direct connection between—

(i)                         a flight rising from a storey below the lowest level of access to a                               road or open
space; and

(ii)                        a flight descending from a storey above that level; …”

Detta innebär att schaktet visst får förbindas med källaren men trapploppen som kommer nerifrån får inte vara gemensam med loppet som kommer uppifrån. I guiden kan man läsa följande syfte:

” To minimise the risk that an occupant mistakenly passes the lowest storey providing escape when evacuating.” Gemensamma trapplopp tillåts om de i gatunivå separeras med en rökavskiljning.

Trapphuset ska utgöra eget schakt i lägst REI 90 för motsvarande hus som för de i vilka Tr2-trapphus krävs i Sverige. Begreppet brandsluss används inte utan endast röksluss och bara i vårdanläggningar.

28.3.5 Nya Zeeland

Kommentar: Avskiljning mellan trapphus som används för utrymning från både undre och övre plan behövs endast då det trapphuset utgör enda utrymningsväg från källaren. Hittar ingen motivation/bakgrund till detta.

28.4 Intervjuer

Vad är syftet med att i vissa verksamheter kräva brandsluss och i andra inte mot ett Tr2-trapphus?

Intervjuperson nummer 1

Vet ej.

Intervjuperson nummer 2

Man anser fortfarande att bränder i bostäder o kontor, de reder vi ut (exempelvis dörrar/räddningstjänsten klarar av att hantera branden) och man vet hur det brinner (hur brandförloppet ser ut).

Brandförloppet i det andra utrymmet kan vara svårare att hantera/man känner inte till dem lika bra. Och det kan vara större brandbelastning och svårare att ta sig in för att släcka dessa bränder.

Intervjuperson nummer 3

Vet inte riktigt…

Vad är egentligen skillnaden mellan utrymme i egen brandcell och brandsluss i detta fall? Tänker man sig en ökad brandrisk och att brandsluss då är ett högre skydd?

Intervjuperson nummer 4

Som ett särskilt skydd om det finns andra riskmiljöer som bedöms vara värre än nämnda verksamheter.

Intervjuperson nummer 5

Öka tillförlitligheten på att minst en dörr stänger.

Intervjuperson nummer 6

Skydda trapploppet. Skyddar dock inte de som befinner sig i andra brandceller på det våningsplan där branden börjar. I grunden en rätt svag lösning.

Intervjuperson nummer 7

Gamla begreppet ”Brandsäkert trapphus”. Om man öppnar en dörr till en lägenhet och lågor slår ut i hisshallen ska dörren till trappan förhindra brandspridning.

Intervjuperson nummer 8

Så man byggde. Och att det skulle bli dyrt och opraktiskt att sätta dörrstängare och liknande mot Vk1 och Vk3. Gammal hävd. Vk1 minst lika säker/osäker som Vk3.

Intervjuperson nummer 9

Gammalt krav, osäker på exakt varför. Kan eventuellt ha med räddningsinsats att göra.

Intervjuperson nummer 10

Misstänker att det är en pragmatisk lösning. I bostäder och kontor har man lite bättre kännedom om lokalerna mm. Då kan man släppa lite på kraven.

Intervjuperson nummer 11

I bostaden finns det folk som kan upptäcka branden. Vild gissning. Hänger kvar sedan hemmafrutiden då bostäderna alltid var bemannade.

28.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Det finns gissningsvis en koppling till äldre tiders samhälle med en stor sannolikhet för att brand upptäcktes i kontor och bostäder då dessa båda verksamheter i större omfattning än idag (framför allt i bostäder) var ”bemannade”.

Ur en del intervjusvar och utländska regelverk kan man också ana en ambition att ställa högre krav på brandsäkerhet mot källare och vissa verksamheter då dessa skulle kunna representera en lägre sannolikhet att branden upptäcks i denna typ av lokaler.

Slutligen finns även en tanke på räddningstjänstens säkerhet vid källarbränder.

Syfte

Syftet bedöms vara att med ännu högre sannolikhet än i vanliga trapphus säkerställa att trapphuset går att utrymma genom, att det går att använda som bas för en räddningsinsats, samt att minska risken för brand- och brandspridning från verksamheter med oklar eller högre brandbelastning än nämnda verksamhetsklasser.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☐ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☒ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *