35 BBR 5:53 – Brandceller i högst 2 plan

Vad är syftet med att begränsa en brandcell till att omfatta högst två plan?

35.1 BBR text

35.1.1 5:53 Brandcellsindelning 

Föreskrift (funktionskrav):

Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas. 
För mindre byggnader med en verksamhet där konsekvenserna av en brand är ringa behövs inga brandceller. 
Brandcellsindelning får helt eller delvis ersättas av brandtekniska installationer.

Allmänt råd:

” … Samma brandcell bör inte – med undantag av bostäder i verksamhetsklass 3A, trapphus, schakt och öppna garage – omfatta utrymmen inom fler än två plan. … ”

35.2 Historik

Byggreglerna har alltid förstått vikten av att begränsa en brandcell i höjdled. Begräsningen har alltid varit två plan och från och med NR 88 med möjlighet att ha fler plan med kompenserande åtgärder såsom sprinkler.

35.2.1 SBN 75

37:32

”Byggnad indelas i brandceller, var för sig omfattande utrymmen (eller sammanhängande grupper av utrymmen) avsedda rör verksamhet utan omedelbart samband med annan verksamhet i byggnaden, såsom bostadseller kontorslägenhet, brandsäkert eller brandhärdigt rum, trapphus (dock inte inom bostadslägenhet) och pannrum. Utom beträffande bostadslägenhet, trapphus och öppet garage får brandcell inte omfatta utrymmen inom fler än två våningsplan, såvida dessa utrymmen inte är skyddade med automatisk vattensprinkleranläggning.”

35.2.2 SBN 80

37:421

”En byggnad skall delas in i brandceller, som var för sig omfattar rum (eller sammanhängande grupper av rum) för en verksamhet utan omedelbart samband med annan verksamhet i byggnaden. Detta gäller t ex för en bostads- eller kontorslägenhet, ett brandsäkert eller brandhärdigt rum , ett trapphus (dock inte inom en bostadslägenhet) och ett pannrum, Utom för bostadslägenheter, trapphus och öppna garage får brandceller inte omfatta utrymmen inom fler än två våningsplan, såvida inte dessa utrymmen är skyddade med automatisk vattensprinkleranläggning.
Byggnadsdelar som åtskiljer brandceller skall i erforderlig omfattning hindra spridning av brand. Detta krav kan uppfyllas antingen genom förenklad dimensionering enligt :422 eller genom att den avskiljande förmågan påvisas genom beräkning enligt :33. Vad här sägs gäller såväl den enskilda byggnadsdelen som erforderliga upplag, förband o d.”

35.2.3 NR

8:41

” … En brandcell får inte – med undantag av bostadslägenheter, trapphus, hisschakt och öppna garage – omfatta utrymmen inom fler än två våningsplan, såvida inte utrymmena är skyddade med automatisk vattensprinkleranläggning. …”

35.2.4 Utrymningsdimensionering

Ej tillämpligt

35.2.5 Konsekvensutredning BBR19

”5:53 Brandcellsindelning (5:61)

Ändring:

Brandcellsindelning är en av de primära lösningarna för att begränsa brand- och brandgasspridning inom byggnader. Ändringarna som föreslås innebär att föreskrifter flyttas till rådstext så att alternativa skyddsmetoder fortsatt är möjliga. Sådana metoder kan t.ex. att vara släcksystem för att helt eller delvis ersätta brandcellsindelning. Förslag på föreskrifter och allmänt råd i förenklad dimensionering motsvarar dock i stora drag vad som tidigare har gällt.

Motiv:

Motiven till brandcellsindelning framgår tydligare. Brandcellsindelning är ett av flera sätt att uppnå ett tillfredsställande brandskydd varför det numera inte är ett eget avsnitt.  Olika verksamhetsklasser bör ligga i olika brandceller, alternativt utförs verksamhetsklasser i samma brandcell förutsatt att de högsta kravnivåerna som gäller för verksamhetsklasserna följs. Hänsyn ska fortsatt tas till de förutsättningar och särskilda risker man behöver ta hänsyn till, t.ex. brandförlopp och sannolikhet för uppkomst av brand. Att dela in byggnaden i brandceller syftar till att minska risken att personer utsätts för personskador och att begränsa övriga konsekvenser av en brand. Genom detta ges ett visst egendomsskydd ur byggnadstekniskt perspektiv och detta anses vara en tillräcklig nivå. Ytterligare skydd av egendom kan vara nödvändigt av andra skäl men detta ligger utanför byggreglerna pga. att reglerna inte kan täcka samtliga situationer eller intressen.  Reglerna tydliggör att brandcellsindelning normalt ska ske, vilket syftet är och att man kan ersätta brandcellsindelningen med brandtekniska installationer eller bortse från brandcellsindelningen i små byggnader där konsekvenserna av en brand är små. Detta tillgodoser möjligheten till flexibla lösningar som tidigare gavs genom 5:11, alternativ utformning. Specifika krav gällande brandcellsgränser framgår under respektive avsnitt, t.ex. att bostadslägenheter ska utgöra egna brandceller.

Konsekvens

Inga kostnadskonsekvenser jämfört med dagens regler eftersom nivån inte har förändrats. Brandceller är fortsatt den lösning som rekommenderas i förenklad dimensionering och som kommer att användas i merparten av all dimensionering. Möjlighet finns att utreda och verifiera alternativa lösningar inom ramen för analytisk dimensionering.”

35.3 Utländska regelverk

35.3.1 Norge

I Norge anges att våningsplan i normalfallet ska vara egen brandcell. Om man har utrymningsväg i varje plan samt sprinkler (om planet är större än 800 m2) kan man dock ha upp till 3 plan i samma brandcell i motsvarande vk 1, vk 3 och vk 2.

35.3.2 England

De har inte reglerat brandcellsindelningen på samma sätt men syftet med att dela in en byggnad i olika brandceller beskrivs enligt nedan.

ADB

8.1

Brandspridningen inom en byggnad kan begränsas genom att dela in byggnaden i utrymmen som är avskilda från varandra med väggar och/eller bjälklag i brandklassad konstruktion. Syftet är tvåfaldigt:

  1. a) att förhindra snabb brandspridning vilket kan stänga in personer som vistas i byggnaden; och
  2. b) för att minska risken för att bränder blir stora (omfattande), med anledning av att stora (omfattande) bränder är farligare, inte bara för personer som vistas i byggnaden utan också för räddningspersonal, men också för personer som vistas i närheten av byggnaden.

35.3.3 USA

Inga liknande krav.

35.3.4 Australien

I Australien regleras både golvarean och volymen i varje brandcell. Dessutom finns det krav på att samtliga bjälklag i ”Type A constructions” samt vårdbyggnader ska vara brandtekniskt klassade i lägst REI 90. Naturligtvis med vissa undantag…

Antalet plan i varje brandcell blir därför ointressant.

35.3.5 Nya Zeeland

Ingen begräsning av antalet våningar av en brandcell. Det som sätter begräsningarna på brandceller är en av följande saker:

  • Begräsning av golvarea. Arean av flera våningsplan adderas rakt av.
  • Maxbegränsning på antalet personer som får ingå i brandcellen (olika beroende på vilken verksamhetstyp)

Vilka typer av verksamhetsklasser som lokalerna används till. Vissa verksamhetsklasser får ingå i samma brandcell men oftast gäller regeln att verksamhetsklasser ska delas upp i separat brandceller.

35.4 Intervjuer

Vad är syftet med att begränsa en brandcell till att omfatta högst två plan?

Intervjuperson nummer 1

För att tvinga fram analytisk dimensionering i de fall man vill ha brandceller i fler än två plan. Gränsen två plan är historisk.

Intervjuperson nummer 2

Gammal hävd. Så man byggt. Även kopplat till insats.

Intervjuperson nummer 3

Att undvika omfattande brand och rökspridning (enligt PBF). Svårare att hantera utrymning vid brandceller i flera plan.

Intervjuperson nummer 4

Detta handlar om egendomsskydd. Kanske lite personsäkerhet…

Intervjuperson nummer 5

Minska risken för snabb brandspridning i vertikalled. I bostäder tillåts det av ekonomiska skäl.

Intervjuperson nummer 6

Stora konsekvenser om flera våningsplan involveras i samma brand.

Intervjuperson nummer 7

Egendomsskydd. Dessutom går brand och rökspridning snabbare vertikalt.

Intervjuperson nummer 8

Gammal regel som bygger på sunt förnuft. Brand o värme stiger uppåt. Snabbt förlopp för de övre planen om det börjar brinna i de lägre.

Intervjuperson nummer 9

Ett skydd mot brand- och brandgasspridning. Även sämre överblickbarhet vid flera plan. Otydligt i BBR vid analytisk dimensionering vid 3-plans-brandceller, vad ska uppfyllas? Utrymningskriteriet ska alltid uppfyllas. Otydliga mått avseende vad som innebär att begränsa brand- och brandgasspridning. Svårtolkat.

Intervjuperson nummer 10

Tror det funnits med alltid. Rädd för att en brand i nedre plan utvecklar sig och sprider sig till flera plan. Rädd för att för stora delar av byggnaden står i brand samtidigt. Snabb brandspridning.

Jobbigare för räddningstjänsten att göra insats på många plan samtidigt (vår räddningstjänst är inte dimensionerad/anpassad för det).

Personer högst upp får problem att utrymma.

Intervjuperson nummer 11

Att begränsa brandens storlek, underlätta räddningsinsats.

35.5 Förslag till syfte

Bedömningsbakgrund

De äldre reglerna har länge talat om max två plan eller sprinkler. Syftet har inte framgått. Bland några av intervjupersonerna kan man förstå att begränsning av brandspridning vertikalt var ett syfte i de äldre reglerna eftersom detta kan få svåra konsekvenser när branden når de högre belägna planen. Andra verkar anse att räddningstjänstens insats ska underlättas. Dessa båda synpunkter verkar logiska och i kombination med att utrymningen blir svårare ju fler plan som involveras samt de utländska begränsningarna i både area och volym torde ett syfte vara enligt nedan.

Syfte

Syftet bedöms vara att säkerställa möjligheterna att utrymma planen ovanför det plan som branden är belägen på samt att begränsa brand och brandgasspridning så att räddnings- och släckinsats underlättas.

Studerat underlag och intervjuer som ligger till grund för redovisad tolkning av syfte bedöms ha:
☐ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☒ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *