16 BBR 5:335 – Vred

Vad är syftet med att inte tillåta vred vid fler än 50 personer?

16.1 BBR-text

16.1.1 BBR 5:335

Föreskrift (funktionskrav):

”… Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att öppna och passera. …”

Allmänt råd:

”… Vred kan användas för att låsa upp en annars låst dörr i en lokal för högst 50 personer. Vred som används för att också öppna dörren (manövrerar även tryckesfallet) bör undvikas då dessa är svåra att använda. Om kåpa som täcker vred används bör kåpan utformas så att den lätt kan forceras med en hand. … ”

16.2 Historik

Rekommendationer kring vred har funnit fram till BBR 1. De allmänna råden hade från 1975 begränsat användningen av vred i utrymningsvägar till lokaler med max 150 personer.

Mellan 1994 och 2004 nämndes inget om vred för att sedan återkomma i Boverkets ”Utrymningsdimensionering 2004” där man rekommenderar max 30 personer i lokaler med dörrar försedda med vred.

I BBR 19 höjdes det maximala personantalet till 50 för att tillåta mer flexibla lösningar.

16.2.1 SBN 67

71:23

” … Låsanordning till dörr i utrymningsväg utförs så, att dörren kan öppnas inifrån utan nyckel. …”

71:231

”Vad i sista stycket sägs utgör inte hinder att placera låsvred så, att det blir tillgängligt först sedan plombering brutits eller genomsynligt hölje krossats, eller att anordna annat skydd mot ej avsedd användning.”

Här nämns inget om maximalt personantal.

16.2.2 SBN 75

37:234

”Dörr i utrymningsväg utförs utåtgående i utrymningsriktningen och öppningsbar utan nyckel eller annat redskap, där i annat fall särskild risk föreligger att personer skadas genom uppkommande trängsel. I utrymningsväg från samlingssal eller eljest för fler än 150 personer skall öppningsanordning vara så utformad, att dörren öppnas vid endera tryck utåt eller dragning nedåt i handtag e d samt så, att risk inte föreligger att fastna med kläderna.”

Här infördes alltså en begränsning till 150 personer för att få använda vred.

16.2.3 BBR 1

I BBR 1 togs stora delar av de förenklade lösningarna från NR 88 bort. Vred nämns inte.

16.2.4 Utrymningsdimensionering 2004

” … Vred får användas för att låsa upp en annars låst dörr i en lokal för ett måttligt antal (cirka 30) personer. Vredet bör inte vara försett med kåpa. Vred som används för att också öppna dörren (manövrerar även tryckesfallet) bör undvikas då dessa är svåra att använda. … ”

Här återkom begränsningen avseende användandet av vred i utrymningsväg. Dessutom med en rekommendation att inte fler än ca 30 personer får använda det jämfört med tidigare 150.

16.2.5 Konsekvensutredning BBR 19

”… Råden kring vred och kåpa ändras för att skapa flexiblare lösningar i verksamheter där man har god kännedom om utrymningsmöjligheterna. …”

Det är här alltså underförstått att vred går att använda i verksamheter där man har god kännedom om utrymningsmöjligheterna. Råden höjer det maximala antalet personer som får utrymma via dörr som manövreras med vred till 50 personer. Detta stämmer enligt definitionerna av verksamheter i BBR 5:21 bäst in på Vk1 och Vk3.

16.3 Utländska regelverk

16.3.1 Norge

Hittar ingen sådan begränsning. Det enda som finns är att i lokaler där personer inte kan förväntas ha god lokalkännedom ska man enkelt kunna öppna dörren med ett handgrepp. Detta exemplifieras med panikbeslag.

16.3.2 England

Inte heller här finns det något klockrent krav som stämmer överens däremot ett liknande, se nedan.

ADB

Generellt bör dörrar i utrymningsvägar inte förses med lås, regel, säkerhetslås eller liknande alternativt bör de endast vara försedda med enkla anordningar som lätt kan manövreras från den sida som de utrymmande kommer ifrån.

När det gäller samlingslokaler, butiker och kommersiella byggnader ska dörrar i utrymningsvägar från rum med ett personantal på fler än 60 personer antingen inte förses med lås, regel, säkerhetslås eller liknande, eller förses med panikbeslag.

BS 9999

42.2.4 Maintenance of fire protection measures

Dörrlås, panikreglar och automatiska dörrstängare ska underhållas så att de är enkla att öppna vid en nödsituation.

16.3.3 USA

50 personer finns även som gräns för användandet av vred i IBC för samlingslokaler och skolor. Det accepteras inte alls i ”high hazard occupancies”. För övriga verksamheter nämns inte detta krav.

16.3.4 Australien

I NCC finns inget utrymme för vred annat än från lägenhetsdörrar och dörrar från utrymmen som används endast tillfälligt.

16.3.5 Nya Zeeland

SS-EN 179 typ vred används inte i NZ. Krav ställs på att vred ska kunna vara lättmanövrerade enligt bilden nedan.

Vidare anges att dörrar ska förses med panikregel om mer än 500 kan förväntas bruka utrymningsvägen.

16.3.6 Kanada
Liknande skrivelse som i BBR anger att man ska kunna öppna en dörr med ”one releasing operation”, som antyder att vred inte borde användas på dörrar för utrymning. Detta gäller dock oavsett antal personer.

Functional Statements som uppfylls med föreskriften.

16.4 Intervjuer

Vad är syftet med att inte tillåta vred vid fler än 50 personer?

Intervjuperson nummer 1

Vissa personer har problem att öppna vred, begränsa risken för att vredet inte kan öppnas. Ekonomisk aspekt i att tillåta vred i ”enklare” lokaler.

Intervjuperson nummer 2

Ej intervjuad för detta syfte.

Intervjuperson nummer 3

Begränsning av antalet som kan stå i kö vid dörren då den är mer omständlig att öppna jämfört med panikregel. Det finns några personantalssteg för olika former av öppningsbeslag baserade på hur enkla de är att hantera.

Intervjuperson nummer 4

Ingen aning.

Intervjuperson nummer 5

När BBR94 kom var vred och trycke godkänt upp till 150 personer. Sen gick det ner till 30 (2003?) och nu är det uppe på 50.

Intervjuperson nummer 6

Vet ej. Bedömt för länge sedan, köande.

Intervjuperson nummer 7

Syftet är att kunna öppna snabbt. Kvarstående konservatism.

Intervjuperson nummer 8

Förr var gränsen 50 pers. Med plastkåpa över vredet på dörrar som endast är nödutgång finns risk att de kärvar fast.

Intervjuperson nummer 9

Vet inte.

Intervjuperson nummer 10

Tillåtet antal personer som får utrymma via vred har ökat med åren, sannolikt beroende på att personer är mer vana vid vred idag och att dessa är ganska lätta att öppna om de endast reglerar låskolven som numera är reglerat. Vill att det ska vara ett tillräckligt stort spann till samlingslokalskraven på 179-beslag, där stressmomentet finns om många trycker på och det inte finns engreppsfunktion.

Intervjuperson nummer 11

Oklart varför just 50 personer. Lite märkligt att inte slagriktning och vred läggs på samma krav. Eller med samlingslokal.

Kanske skulle det synka med en enda utrymningsväg i en kontorsbyggnad.

16.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Dörr med vred går inte att låsa upp och/eller öppna om det är tryck på dörren som t.ex. då någon trycker på den. Vred är svåra att använda om man i förväg inte vet om att det behövs för att öppna dörren.

Motivet liknar det då felslagen dörr tillåts men där är begränsningen 30 personer. Att tillåta 50 personer för användningen även av vred är för att kunna tillåta mer flexibla lösningar men ändå ta hänsyn till svårigheterna med att öppna en dörr med vred.

Det är således två risker som uppstår med vred; dels risken för köbildning om den som står längst fram inte kan öppna dörren pga att många trycker på och vill ut, dels risken att personer inte kommer ut om ingen kan öppna dörren för att det är svårt generellt med vred.

Syfte

Syftet med att inte tillåta vred i utrymmen avsedda för fler än 50 personer är att dessa är svåra att manövrera om tryck mot dörren uppstår och att andra öppningsfunktioner därför behövs som inte orsakar en blockering av dörren för att den inte går att öppna då fler än 50 personer trycker på dörren.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

En kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *