27 BBR 5:245 – Ej förbindelse med plan under det för utrymning

Vad är syftet med ”Varken trapphus, hisschakt eller brandsluss bör stå i förbindelse med ett plan som är beläget under det plan som används för utrymning mot det fria.”?

27.1 BBR text

27.1.1 5:245 Trapphus Tr1

Föreskrift (funktionskrav):

”Trapphus Tr1 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgasspridning till trapphuset begränsas. (BFS 2011:26). ”

Allmänt råd:

”Avskiljande konstruktion bör utformas i lägst brandteknisk klass EI 60.

Trapphuset bör endast ha förbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss som är öppen mot det fria. Hisschakt kan dock placeras i trapphuset som en del av samma brandcell som trapphuset. Varken trapphus, hisschakt eller brandsluss bör stå i förbindelse med ett plan som är beläget under det plan som används för utrymning mot det fria.

Dörrar mellan trapphuset och brandslussen bör utformas i lägst brandteknisk klass E 30-SmC. Dörrar mellan bostad eller lokal och brandslussen bör utformas i lägst brandteknisk klass EI 60-SmC. Om brandslussen gränsar till förbindelse, korridor eller liknande utrymme i egen brandcell kan dörrar utformas i lägst brandteknisk klass EI 30-SmC. (BFS 2011:26).”

27.2 Historik

Från SBN 67 och framåt har det funnits ett krav på att Tr1-trappan inte får stå i förbindelse med källare. I BBR ändrades formuleringen till ” i förbindelse med ett plan som är beläget under det plan som används för utrymning mot det fria”.

SBN 67 37:19
Trappor

”Med öppen trappa avses trappa i trapphus, som har förbindelse med lägenhet antingen direkt eller över trapphall (korridor) i öppen förbindelse med trapphuset. Med brandsäkert avskild trappa (fig 37:19a) avses trappa i trapphus, som har förbindelse med lägenhet antingen endast över trapphall (korridor) med brandcellsbegränsande omslutningsväggar eller, där, trappan betjänar endast en lägenhet, genom sluss som är avskild från lägenheten i lägst klass B 15, i byggnad med fler än åtta våningar dock lägst klass B 30. Trapphuset skall vara avskilt från trapphallen (korridoren) resp slussen i lägst klass A 60. – Trappan och därifrån ledande utrymningsväg får inte stå i förbindelse med lokaler i källare och inte heller med sådana garage, butiks-, förråds-, lager- eller verkstadslokaler, som inte är skyddade med automatisk vattensprinkleranläggning. Trappan får inte utgöra passage från lägenhet till hiss, ej heller får hiss placeras i trapphuset.

Med brand- och röksäkert avskild trappa (fig 37:19 b) avses trappa i trapphus, som har förbindelse med lägenhet endast över balkong eller annat mot det fria öppet utrymme, avskilt från byggnaden och trapphuset i lägst klass B 15 (i byggnad med fler än åtta våningar dock lägst klass B 30) och så beläget, att det ej kan bli omedelbart spärrat vid brand i byggnaden. Risk för att utrymmet snabbt spärras vid brand föreligger t ex där det förläggs i byggnads inåtgående vinkel och närbelägna fönster finns i motstående fasad. – Trappan får inte stå i förbindelse med lokaler i källare eller med garage, butiks-, förråds-, lager eller verkstadslokaler.”

27.2.1 SBN 75

:213 BRAND- OCH RÖKSÄKERT TRAPPHUS

”Med brand- och röksäkert trapphus (figur 37:213) avses trapphus, som har förbindelse med lägenhet eller motsvarande endast över balkong eller annat mot det fria öppet utrymme. Detta utrymme skall vara avskilt från byggnaden och trapphuset med självstängande dörrar i klass B 30 och vara så beläget, att det inte kan bli omedelbart spärrat vid brand i byggnaden. Risk för att utrymmet snabbt spärras vid brand föreligger t ex där det rörläggs i byggnads inåtgående vinkel och närbelägna fönster finns i motstående yttervägg. Utrymningsväg från trapphuset får mynna i indraget fasadparti vars djup är högst 1,2 m eller eljest högst 1/3 av fasadpartiets längd utefter fasaden. Trapphuset får inte stå i förbindelse med lokaler i källare eller med garage, butiks-, förråds-, lager-, hantverks- eller industrilokaler. I trapphuset får inte placeras hiss och inte heller inkastöppning till sopnedkast.”

 

27.2.2 SBN 80

37:127 Brand- och röksäkert trapphus

”Med brand- och röksäkert trapphus, (figur 37:127) avses ett trapphus som har förbindelse med bostads- eller kontorslägenhet eller motsvarande endast över balkong eller annat mot det fria öppet utrymme, Detta utrymme skall vara avskilt från byggnaden och trapphuset med självstängande dörrar i klass B 30 och vara så beläget att det inte kan bli omedelbart spärrat vid brand i byggnaden. Risk för att utrymmet snabbt spärras vid brand föreligger t ex om det förläggs i en byggnads inåtgående vinkel och närbelägna fönster finns i motstående yttervägg.  Utrymningsväg från trapphuset får mynna i indraget fasadparti vars djup är högst 1,2 m eller högst 1/3 av fasadpartiets längd utefter fasaden. Brand- och röksäkert trapphus får inte stå i förbindelse med lokaler i källare, med garage eller med butiks-, förråds- , lager, hantverks- och industrilokaler. I brand- och röksäkert trapphus får inte placeras hiss och inte heller inkastöppning till sopnedkast”

27.2.3 NR

1.311

”Med brand- och röksäkert trapphus avses ett trapphus som har förbindelse med bostad, kontor eller motsvarande lokaler endast över balkong eller annat utrymme som är öppet mot det fria. Detta utrymme får inte vara placerat i en byggnads vinkel (innerhörn) och nära intill fönster i motstående vägg eller eljest så att det kan bli omedelbart spärrat vid brand i byggnaden. Utrymmet skall vara avskilt från trapphallen och trapphuset med självstängande dörrar i lägst klass F 30 respektive B 30. Utrymningsväg från trapphuset får mynna i indraget fasadparti, vars djup är högst 1,2 m eller högst 1/3 av det indragna fasadpartiets längd utefter fasaden, Ett brand- och röksäkert trapphus får inte stå i förbindelse med lokaler i källare och inte heller med garage eller butiks-, förråds-, lager-, hantverks- och industrilokaler. I ett brand- och röksäkert trapphus får inte placeras vare sig hiss eller inkastöppning till sopnedkast.”

27.2.4 Utrymningsdimensionering

Trapphus Tr1 (BBR 5:314)

”Trapphus Tr1, se figur 3, ska vara utfört enligt kraven i BBR. Passage in till trapphuset ska alltid ske via en brandsluss. Om fläktar och liknande används för att hindra brand- och brandgasspridningen bör dessa dimensioneras med analytiska metoder. Säkerheten ska i detta fall visas kunna motsvara säkerheten i ett trapphus med öppen sluss mot det fria. Funktionen ska kunna upprätthållas även vid strömbortfall i byggnaden. Det övertryck som skapas av mekanisk ventilation får inte vara större än att dörrar kan öppnas till eller i utrymningsvägen. Källare får inte stå i förbindelse med trapphus Tr1 eller med den intilliggande brandslussen. En vind får ansluta till trapphuset via en brandsluss. Slussen mot vindsvåningen behöver inte vara öppen mot det fria. I markplan ska trapphuset mynna direkt i det fria.”

 

27.2.5 BBR 1

:314 Trapphus Tr1

”Med trapphus Tr1 avses ett trapphus som är utformat så att det fårhindrar spridning av brand och brandgas till trapphuset under minst 60 minuter. Trapphuset skall ha förbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss som antingen är öppen mot det fria eller är försedd med anordning som förhindrar brandgasspridning till trapphuset. Brandslussen får förses med dörrar i lägre brandteknisk klass. Varken trapphuset eller brandslussen får stå i förbindelse med ett våningsplan som är beläget under sådant våningsplan som vid utrymning skall användas får utgång mot det fria. Hiss eller inkastöppning till sopschakt eller motsvarande får inte vara placerad i trapphuset.

Råd: Dörrar mellan trapphuset och brandslussen kan utföras i lägst klass EC30. Dörrar mellan bostad eller lokal och brandslussen bör utföras i lägst klass El-C60. Om brandslussen gränsar till förbindelse. korridor eller liknande utrymme i egen brandcell, är El-C30 tillräckligt.”

 

27.2.6 Konsekvensutredning BBR19

5:255 Trapphus Tr1 (5:314)

Ändring:

”Definitionen är flyttad från avsnitt 5:314 till 5:2. Spridning av brand och brandgas ska begränsas istället för som tidigare förhindras. Hissar kan placeras i trapphuset. (Förtydligande om det finns i 5:548). Sopschakt och andra schakt uppfyller inte funktionskravet i föreskriften på skydd mot brandspridning inom byggnad varför det specifika exemplet är borttaget.

Motiv:

Att kräva att brand- och brandgas ska förhindras ses som ett strikt funktionskrav som är svårt att uppfylla i praktiken. Oavsett om det är Tr1 eller Tr2 ska brand- och brandgasspridning begränsas. Nivån på ”begränsas” redovisas i det allmänna rådet för respektive trapphus.

Hissar i trapphus ska uppfylla ytskiktskraven och placering i trapphuset bedöms vara en mindre risk för omfattande brandspridning än om de t.ex. är placerade i anslutning till sluss på varje våningsplan.

Att sopschakt inte uppfyller funktionskravet beror på att de då ansluter till andra brandceller med de krav på avskiljning som det innebär.

Anledningen till varför varken trapphuset, hisschaktet eller brandslussen får står i förbindelse med ett våningsplan som är beläget under det våningsplan som ska användas för utrymning mot det fria beror på att den utrymmande i en utrymningssituation inte ska kunna passera utgången till det fria och istället fortsätta ner i exempelvis källaren. Vidare gäller att trapphuset ska stå i förbindelse med våningsplan via brandsluss, för att begränsa spridningen av brand- och brandgaser i trapphuset.

Konsekvens

Texten är förenklad vilket underlättar för användaren och ändringar öppnar samtidigt upp för fler alternativa placeringar av hiss.

Eftersom stora delar av kraven är på rådsnivå ges dessutom öppning för fler alternativa lösningar förutsatt att dessa verifieras analytiskt.

Kommentar:

Trycksättning av trapphus eller sluss hanteras enligt vad som anges i Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering.

Se även Boverkets analys efter utredningen om brandskydd i trapphus efter branden som inträffade på Kuddby gränd, Rinkeby (Boverkets dnr: 1239-2819/2009).”

Svar från boverket

27.3 Svar från Boverket

Förbindelse källare mm

”Hej!

Några frågor angående Tr1‐trapphus.

Både LTH‐handboken och SBF‐handboken verkar ha tolkat BBR 5:245 som att en Tr1‐trappa inte får ansluta till varken källare eller markplan, dvs ingen dörr mellan Tr1‐trappa och brandsluss i markplan utan endast dörr till det fria från Tr1‐trappan i markplan. Stämmer verkligen detta med kraven i allmänna rådet i BBR? Att Tr1 inte bör gå ner i källare står ganska klart, men att den inte får ansluta till brandsluss i markplan (i kombination med separat dörr till det fria direkt från trappan) verkar konstigt. Vad gäller?

I BBR står som du konstaterar inget om detta. I konsekvensutredningen anges däremot att trapphuset ska sluta i markplan är för att säkerställa att utrymmande enkelt hittar ut och inte riskera gå ner i källaren. Om man väljer en annan lösning än den i rådet är det möjligt att göra med analytisk dimensionering.

Vad menas med att brandsluss inte bör stå i förbindelse med ett plan som är beläget under det plan som används för utrymning mot det fria? Är det alls tillåtet med trappa till källaren någonstans inom en byggnad med Tr1‐trappa? Hur många branddörrar behövs i så fall mellan brandslussen till Tr1 och källartrappan?

Med brandsluss avses i detta fall slussen till Tr1 trapphuset (det vill säga den som ska ha förbindelse till det fria). Det finns inget som hindrar att det finns andra trappor ner till källaren, med eller utan sluss i andra delar av byggnaden. Om Tr1 trappan i markplan endast går direkt till det fria blir frågan om antalet mellanliggande dörrar inte aktuell. DNR 1232-2374/2013”

27.4 Utländska regelverk

27.4.1 Norge

Kommentar: Mot utrymmen i källarplan ska Tr2-trapphus ha brandsluss.

27.4.2 England

27.4.3 USA

Kommentar IBC: Trapphus i höghus (som definierat ovan) ska ”avslutas” vid en utgång. Jag tolkar detta som att det ska avslutas i markplan. Speciella krav på skyltning finns också.
Kommentar NFPA:
Trapphus som fortsätter vidare mer än en halv våning från utrymningsväg eller utrymning till det fria ska på något sätt avbrytas (exempelvis dörr). Bakgrunden till detta krav är fall där skyltning inte varit tillräcklig för lyckad utrymning. I övrigt liknande krav angående skyltning som IBC.

27.4.4 Australien

Definitionen av fire-isolated stairway är ”…that discharges into road or open space…”. Ur avsnittet som beskriver fire-isoalted stairways kan man läsa:

 

If a stairway serving as an exit is required to be fire-isolated—

(a)                       there must be no direct connection between—

(i)                         a flight rising from a storey below the lowest level of access to a                               road or open

space; and

(ii)                        a flight descending from a storey above that level; …”

Detta innebär att schaktet visst får förbindas med källaren men trapploppen som kommer nerifrån får inte vara gemensam med loppet som kommer uppifrån. I guiden kan man läsa följande syfte:

” To minimise the risk that an occupant mistakenly passes the lowest storey providing escape when evacuating.”

Gemensamma trapplopp tillåts om de i gatunivå separeras med en rökavskiljning.

27.4.5 Nya Zeeland

Kommentar: Avskiljning mellan trapphus som används för utrymning från både undre och övre plan krävs endast då trapphuset utgör enda utrymningsväg från källaren (enligt fallet f) i utdraget ovan). Hittar ingen motivation/bakgrund till varför max 2 våningar är ett kriterie.

27.4.5 Kanada

Redovisning av föreskrift:

Functional Statements som uppfylls med föreskriften:

Intent Statement (motivering/syfte):

Kommentar: Den direkta motsvarigheten till Tr1 trapphus existerar inte men liknande så anger man att utgångar från trappor som används för utrymning ska vara brandteknisk avskilda. I Appendix (motsvarigheten till konsekvensbeskrivningen till BBR) anges även ytterligare sätt att uppfylla hur man kan avskilja lägre belägna plan från övre i höga byggnader (>18 meter ovan mark):

27.5 Intervjuer

Vad är syftet med ”Varken trapphus, hisschakt eller brandsluss bör stå i förbindelse med ett plan som är beläget under det plan som används för utrymning mot det fria.”?

Intervjuperson nummer 1

Att trapphuset ska avslutas är för att man inte ska springa förbi entréplan vid utrymning.

Kan även baseras på att man hade en nivå för Tr2 och så ville man höja nivån till Tr1.

Samt omöjliggöra att räddningstjänstens insats i planen under rökfyller trapphuset.

Anekdot: samma föreskrift i Tr1 och Tr2. Detta för att man ville undvika att använda ”förhindra” som är ett absolut krav och i princip omöjligt att uppfylla.

Intervjuperson nummer 2

Minska risken för att det kommer in rök från källare, framför allt större brandrisker i garage.

Intervjuperson nummer 3

Troligen en bedömning där man ser en insats i källare som svår att genomföra och med risk för brandgasspridning som man då vill undvika till ett Tr 1-trapphus.

Intervjuperson nummer 4

  1. Att man inte ska gå fel utan gå rakt ut i det fria vid utrymning.
  2. Minska risken för brand och brandgasspridning vid brand i källare. Skydd mot källarbränder har av tradition generellt en hög skyddsnivå i BBR.

Intervjuperson nummer 5

Har inte helt fattat varför man är så hård på den biten. Att man inte kan åstadkomma ”öppet till det fria” i det planet (under mark) kan vara en anledning.

Intervjuperson nummer 6

Kom till för länge sedan i Stockholm. Det skulle inte finnas risk för ofrivilligt brandventilation av kälaren via trapphuset. Rökdykarna öppnar dörrar för att komma in och kunde då rökfylla och därmed rökfylla trapphuset för de som utrymmer uppifrån.

Intervjuperson nummer 7

Trapphuset kan bli rökfyllt vid insats i källaren. Ofta svårsläckt i källare.

Intervjuperson nummer 8

Man kan aldrig gå fel. Har man kommit längst ner då kommer man ut.

Ytterligare säkerhet att inga större bränder (i exempelvis förråd eller garage (som oftast är belägna i källarplan) kan påverka trapphuset.

Intervjuperson nummer 9

Tror att detta syftar till att ge ett extra skydd mot brandspridning från bränder under mark som skulle kunna vara svårare att släcka. Äldre krav som är osäkert varför det ser ut exakt som det gör.

Intervjuperson nummer 10

Det har traditionellt ansetts vara svårare att bekämpa brand i källare än i våningar ovan mark. Risken för brandgasspridning ökar också.

Intervjuperson nummer 11

Har hängt kvar sedan tidigare. Ingen logisk förklaring. ”Farliga” källarbränder ska inte rökfylla trapphuset.

27.6 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Från SBN 67 och framåt har det funnits ett krav på att Tr1-trappan inte får stå i förbindelse med källare. I BBR ändrades formuleringen till ” i förbindelse med ett plan som är beläget under det plan som används för utrymning mot det fria”.

Intervjuade anger att utrymmande inte av misstag ska springa förbi utgång till det fria och att risk för rökspridning till trapphuset vid brand i källare ska förhindras vid räddningsinsats och även om någon utrymmer nerifrån.

I utländska regelverk ställs inte lika höga krav på skydd mot brand i källare som den svenska.

Syfte

Syftet bedöms vara dels, att man inte av misstag ska gå förbi utgången till det fria vid utrymning, dels att hindra brand och brandgasspridning till trapphuset

Syftet med skyddet mot brandgasspridning vid brand i källaren bedöms vara både vid insats och när personer utrymmer från källaren vilket är ett högre krav än för Tr2 trapphus.

 

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *