44 BBR 5:611 – indelning av småhus i grupper om 800 m2 med brandväggar eller 8 m avstånd

Vad är syftet med indelningen med brandväggar?

(Detta är de enda byggnader i två plan som behöver brandvägg. Dessutom har byggnaden betydligt mindre brandceller än vad som i övrigt tillåts utan brandvägg i tvåvåningsbyggnader. Vad är syftet med denna storleksbegränsning?)

44.1 BBR 24 text

44.1.1 5:611 Allmänt 

Föreskrift (funktionskrav):

”Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader” (står i 5:61)

Allmänt råd:

”Småhus med ett våningsplan samt vindsplan eller småhus med två våningsplan bör delas in i grupper om högst 800 m2 sammanlagd byggnadsarea. I nämnda byggnadsarea inräknas inte arean av altaner, carportar och liknande. Varje grupp av småhus bör avskiljas med brandväggar i lägst klass REI 60-M eller med ett avstånd mellan grupperna på minst 8 meter.”

Enligt rikstermbanken definieras småhus enligt följande:

44.2 Historik

Krav på sektionering med brandväggar av sektioner av radhus infördes i SBN 67. Då gällde kravet för byggnader av trä, och kravet undantogs om det fanns brandcellsgräns i klass A 60 mellan radhusen. I SBN 75 ändrades kravet så att sektionering inte behövdes om lokalernas ytskikt var av obrännbart material eller skyddade med tändskyddande beklädnad. I SBN 80 ökades kravet på brandcellsgränser mellan radhus till motsvarande klass EI 60. Avstånd mellan grupper av småhus utan brandvägg tillåts variera beroende på insatstiden. I NR ändrade avstånd mellan grupper av småhus utan brandvägg baserat på insatstiden. I BBR 1-18 är avståndet mellan grupper av småhus nu samma oberoende av insatstiden (högsta kravet enligt tidigare insatstid. I BBR 19 ökades ytan till 800 m2 för tvåvåningsbyggnader (gäller både 1 och tvåvåningsbyggnader) och möjlighet att skippa brandvägg vid tändskyddande beklädnad utgick.

44.2.1 SBN 67

Brandväggskravet infördes först i SBN 67, baserat på motsvarande EI 30-gränser mellan bostäder.

37:253 Annan än brandsäker eller brandhärdig byggnad

[…] ”I byggnader av trä för bostads- eller affärsändamål, sammanbyggda i form av radhus, kedjehus eller liknande husenheter får – under förutsättning att väggarna mellan husen utförs i lägst klass B 30 upp till yttertakets underkant – sammanlagda byggnadsytan uppgå till högst 800 m2, om de har en våning, och 600 m2, om de har två våningar, såvida de inte uppdelas i sektioner med högst nämnda byggnadsytor genom som brandmur anordnad vägg i lägst klass A 60. Sådan vägg erfordras dock inte om byggnaderna har begränsningsväggar i lägst klass A 60.”

”37:2531 Där fråga är om en- och tvåvåningsbyggnader, som uppförs i gräns mot annan tomt, kan byggnadsnämnd enligt byggnadsstadgans § 43 medge befrielse från skyldighet att uppföra brandmur. Därvid bör vad ovan sägs kunna tjäna som ledning. Vid större områden med tät bebyggelse av här avsett slag bör emellertid hänsyn även tas till i vad mån om-rådet är uppdelat i friliggande mindre grupper. Inverkan av skyddsavståndet mellan sådana grupper bör härvid vägas mot antalet husenheter inom gruppen.”

44.2.2 SBN 75

Möjligheten att skippa brandvägg om väggar och tak täcks med tändskyddande beklädnad införs.

37:363 ANNAN ÄN BRANDSÄKER ELLER BRANDHÄRDIG BYGGNAD

”[…] Väggar mellan sammanbyggda småhus på samma tomt utförs i klass B 30 upp till yttertakets underkant. Sammanlagda byggnadsytan för sådana små-hus får uppgå till högst 800 m2, om husen har en våning, och högst 600 m2 om de har två våningar, såvida de inte uppdelas i sektioner med högst nämnda byggnadsytor genom som brandmur anordnad vägg i klass A 60. Sådan vägg erfordras dock inte, om väggar och tak av brännbart material förses med tändskyddande beklädnad gentemot brand inifrån.”

44.2.3 SBN 80

I SBN 80 ökades kravet på brandcellsgränser mellan radhus till motsvarande klass EI 60. Avstånd mellan grupper av småhus utan brandvägg tillåts variera beroende på insatstiden.

37:434 Skydd mot brandspridning mellan småhus

”Till skydd mot brandspridning mellan småhus skall

[…] b) bostadslägenheter i småhus på samma tomt avskiljas i klass B 60 från andra bostadslägenheter och i klass B 30 från slutna garage och förrådsbyggnader med större byggnadsarea än 5,0 m2

c) sammanbyggda eller närbelägna småhus på samma tomt delas in i grupper, där den sammanlagda byggnadarean – frånsett balkonger, altaner, öppna garage och liknande – i varje grupp får uppgå till högst i 600 m2 om husen har två våningar och till högst 800 m2 om husen har en våning. indelning i grupper fordras dock inte om väggar och tak av brännbart material i bostadsdelar förses med tändskyddande beklädnad mot brand inifrån.”

 

”37:4343 Indelning i grupper enligt :434 anses föreligga om det mellan grupperna finns

a) en som brandmur anordnad vägg (se :433) i klass A 60, eller

b) ett fritt avstånd av minst 5,0 m och brandförsvarets insatstid understiger 10 min, eller

c) ett fritt avstånd av minst 8,0 m.

Hus med en våning och inredd vind räknas i detta sammanhang som hus med två våningar.”

44.2.4 NR

Ändrade avstånd mellan grupper av småhus utan brandvägg baserat på insatstiden.

8:31 Småhus

”Till skydd mot brandspridning mellan småhus och mellan småhus och komplementbyggnad gäller följande […]

b) Bostadslägenheter i småhus skall inbördes avskiljas i lägst klass B 60. […]

d) Sammanbyggda eller närbelägna småhus skall delas in i grupper, avskilda av brandväggar i lägst klass A 60. Den sammanlagda byggnadsarean, frånsett balkonger, altaner, öppna garage o d, i varje grupp får uppgå till högst 600 m2 för tvåvåningsbyggnader och för envåningsbyggnader med inredd vind och 800 m2 för envåningsbyggnader. Sådan indelning fordras dock inte, om invändiga väggar och tak av brännbart material i bostadsdelar förses med tändskyddande beklädnad.”

44.2.5 BBR

BBR 1-18

Avståndet mellan grupper av småhus är nu samma oberoende av insatstiden (högsta kravet enligt tidigare insatstid).

5:72 Utformning beroende på avstånd mellan byggnader

”Byggnader som uppförs närmare gränsen mot en granntomt än 4,0 meter, skall utformas så att risken for brandspridning till byggnader på granntomten begränsas. Kravet gäller inte om avståndet till byggnader på granntomten ändå blir minst 8,0 meter. […]”

5:721 Småhus

”Om risk för brandspridning mellan småhus föreligger bör dessa delas in i grupper, avskilda av brandväggar i lägst brandteknisk klass REI-M60. Den sammanlagda byggnadsarean i varje grupp, frånsett area av balkonger, altaner, carport o. d., bör inte överstiga 600 m2 får tvåvåningsbyggnader och envåningsbyggnader med inredd vind. För envåningsbyggnader bör arean inte överstiga 800m2. Sådan indelning behövs dock inte om invändiga väggar och tak av brännbart material förses med tändskyddande beklädnad i bostadsdelar.”

BBR 19

I BBR 19 ökades ytan till 800 m2 för tvåvåningsbyggnader (gäller både 1 och tvåvåningsbyggnader) och möjlighet att skippa brandvägg vid tändskyddande beklädnad utgick.

44.2.6 Konsekvensutredning BBR 19

Ändring:

”[…] Det allmänna rådet har förenklats genom att en yta har valts (800 m2) oberoende av våningsantal. Samtidigt har undantaget utgått om att in-delning inte behövs om väggar och tak är klädda med tändskyddande beklädnad.” 

Motiv:

”Bostadslägenheter i småhus gäller skydd mot brand- och brandgasspridning inom byggnad och regleras i 5:5. Tabellen är liknande de som har funnits i tidigare regler och bedöms ge ett tillräckligt skydd även om den i föreslagen form är förenklad. Tabellen är förenklad ur det perspektivet att enbart ett avstånd finns till olika utformningar på byggnaden och tar inte hänsyn till om räddningstjänsten kommer. Se även Boverkets Rapport om Brandspridning mellan småhus. Undantaget för tändskyddande beklädnad har varit ologiskt eftersom syfte har varit att ge ett skydd i det tidiga brandförloppet och kravet på brandvägg har funnits för att hindra att en större fullt utvecklad brand sprids.”

Konsekvens:

”Ingen skillnad då det motsvarar dagens regler. Viss skillnad i att man inte kan ta hänsyn till räddningstjänsten i tabellen men detta bedöms ge en ökad tydlighet som minskar kostnader över tid. Skillnaderna mot tidigare tabeller är relativt små.

Att välja 800 m2 innebär att något större småhusområde i två våningar kan byggas utan avskiljning, vilket bör leda till minskade kostnader. ”

44.2.7 Remissvarssammanställningen till BBR 19

I remissvar väljs ”ingen åtgärd” för förslag att tändskyddande beklädnad fortsatt ska få ersätta brandvägg.

44.2.8 Annan litteratur

Skydd mot brandspridning mellan småhus, Boverket 2008,

http://www.boverket.se/contentassets/149976a7b92d457e917f5ee84d85a0b3/bjornfot-brandspridning-mellan-smahus_2008.pdf

44.3 Utländska regelverk

44.3.1 Norge

Inget motsvarande krav.

44.3.2 England

Inget motsvarande krav.

44.3.3 USA

Kommentar IBC: Hittar inget liknande krav.
Kommentar NFPA:
Hittar inget liknande krav.

44.3.4 Australien

Inget motsvarande krav.

44.3.5 Nya Zeeland

Liknande krav finns inte i det Nya Zeeländska regelverket. Krav på EI 60 gräns mellan hus gäller oavsett hur många hus som ligger i rad (vägg i vägg).

44.3.6 Kanada

Liknande krav finns inte i det kanadensiska regelverket.

44.4 Intervjuer

Vad är syftet med indelningen med brandväggar?

(Detta är de enda byggnader i två plan som behöver brandvägg. Dessutom har byggnaden betydligt mindre brandceller än vad som i övrigt tillåts utan brandvägg i tvåvåningsbyggnader. Vad är syftet med denna storleksbegränsning?)

Intervjuperson nummer 1

Gammal regel, förr 600m2 i tvåvåningshus och 800 i envånings. Man accepterar att en länga på 600m2 stryker med. Med det får inte gå till nästa. Man kan fundera på om det är relevant idag med EI 60 mellan alla hus.

Intervjuperson nummer 2

Tittat på det med affektionsvärden, kanske inte hela sanningen. Vill man lyfta bort något om bostäder, ska inte bostäder vara egna brandceller ändå? Ska vara försiktig med att sänka kraven på bostäder.

Intervjuperson nummer 3

Ologisk. Vet ej bakgrund. Går att utforma Br2-byggnader som flerbostadshus och därmed slippa kravet. Kan ju minska konsekvensen vid ett katastroffall.

Intervjuperson nummer 4

Egendomsskydd.

Intervjuperson nummer 5

Att definiera någon form av maximal skada. Vet ibland inte om regler ibland tillkommer pga att man tidigare har misslyckats med brandskyddet. Skärpning på takfot kom till exempel som en följd. Ersätts inte detta kravet då med ett bättre skydd egentligen dvs skydd i form av tät takfot. Vi är bättre på att bygga dessa typer av byggnader säkra nu.

Intervjuperson nummer 6

Radhus har traditionellt haft många bränder som har spridit sig och syftet med brandväggen är att få stopp på dessa vid en viss storlek.

Intervjuperson nummer 7

Också gammalt egendomskrav som hänger kvar. Har eventuellt varit större förr? 800 m2 helt oklart liksom kravet på brandvägg.

Intervjuperson nummer 8

För att undvika katastrofbränder. Den som sett senare års radhusbränder, förstår varför.

Intervjuperson nummer 9

Minimera omfattande större skada.

Intervjuperson nummer 10

Historik: vanlig byggnadstyp med många olika ägare. Kan vara ett extra egendomsskydd mot en potentiellt stor brand som skulle kunna slå ut många småhus på en gång.

Intervjuperson nummer 11

Sannolikt en kombination av erfarenheter med bränder i radhus och egendomsskydd. Oklart varför just dessa storleksbegränsningar.

44.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Det kan konstateras att reglerna för sektionering av småhus har skärpts vid ett flertal revideringar av byggreglerna sedan införandet i SBN 67.

Motsvarande krav på sektionering återfinns inte i studerade utländska regelverk. Intervjuade personer är inte helt samstämmiga avseende sannolikt syftet, de nämner främst egendomsskydd och katastrofskydd.

Ingen av de intervjuade personerna känner till varför just 800 m2 har valts i byggreglerna. Någon intervjuad resonerar kring om brandvägg verkligen borde behövas med dagens byggteknik medan andra anser det viktigt att nivån bibehålls.

Syfte

Syftet bedöms vara att begränsa risken för att en brand påverkar en större grupp av sammanhängande småhus, utifrån parametrarna brandcellsgränser, brandväggar och gruppens storlek. Brandväggen syftar till att motstå ras/genomslag om byggnadsdelar med lägre brandteknisk klass än R 60 rasar mot denna.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☐ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☒ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *