Sveriges Brandkonsultförenings etiska regler

Föreningen har fastställt inom vilka etiska regler som medlemmarna verkar. Den som arbetar med konsulter från Sveriges Brandkonsultförening kan lita på att de:

 • verkar på ett ärligt, objektivt och noggrant sätt med hänsyn till mänskliga, ekonomiska och miljömässiga värden.
 • gör sina bedömningar med ett ingenjörsmässigt förhållningssätt grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet.
 • presenterar resultatet på ett sanningsenligt och sakligt sätt bland annat genom att undvika missvisande, felaktiga eller överdrivna påståenden.
 • uttrycker sin sakkunniga uppfattning även om den strider mot uppdragsgivarens.
 • avstår från ekonomiska förehavanden eller intressen som kan påverka tilltron till opartiskhet och omdöme.
 • verkar genom sitt beteende och sina rekommendationer för att branschens goda anseende fortsatt hålls på en hög nivå.
 • följer gällande lagar och regler.
 • tar kontinuerligt del av ny kunskap inom området, verkar för spridandet av sådan kunskap samt vidareutbildar regelbundet de anställda – allt i syftet att bibehålla branschens höga kompetensnivå.
 • inte accepterar någon form av olaglig konkurrensbegränsande åtgärd, såsom till exempel prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans.
 • inte använder sig av olagliga betalningar, mutor, bestickningar eller andra tveksamma incitament för att påverka en affärstransaktion.
 • inte ägnar sig åt otillbörlig påverkan eller manipulerar personer, system, anbud eller avtal så att konkurrensen snedvrids.
 • tillämpar skälig prissättning vid anbud, offert, upphandling, fakturering och inköp.
 • utför korrekt redovisning av nedlagd tid, kostnader och ekonomiska transaktioner.