Sveriges Brandkonsultförenings etiska regler

Föreningen har fastställt inom vilka etiska regler som medlemmarna verkar. Den som arbetar med konsulter från Sveriges Brandkonsultförening kan lita på att de:

  • verkar på ett ärligt, objektivt och noggrant sätt med hänsyn till mänskliga, ekonomiska och miljömässiga värden.
  • gör sina bedömningar med ett ingenjörsmässigt förhållningssätt grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet.
  • presenterar resultatet på ett sanningsenligt och sakligt sätt bland annat genom att undvika missvisande, felaktiga eller överdrivna påståenden.
  • uttrycker sin sakkunniga uppfattning även om den strider mot uppdragsgivarens.
  • avstår från ekonomiska förehavanden eller intressen som kan påverka tilltron till opartiskhet och omdöme.
  • verkar genom sitt beteende och sina rekommendationer för att branschens goda anseende fortsatt hålls på en hög nivå.
  • följer gällande lagar och regler.
  • tar kontinuerligt del av ny kunskap inom området, verkar för spridandet av sådan kunskap samt vidareutbildar regelbundet de anställda – allt i syftet att bibehålla branschens höga kompetensnivå.