64 BBR 5:5332 – Installationer som kan minska risken för brännbara avsättningar i kanaler.

Vad är syftet med installationer som kan minska risk för brännbara avsättningar i kanaler?

64.1 BBR 24 Kap 5:5332

64.1.1 5:5332 

Föreskrift (funktionskrav):

”Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av brand och brandgas inom och mellan brandceller. Skyddet ska begränsa risken för spridning av brand till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning och så att brandcellsgränser upprätthålls.”

Allmänt råd:

”Brandskyddet för imkanaler i storkök bör anpassas efter risken för att brännbara avsättningar bildas i kanalen. Om stora mängder avsättningar riskerar att bildas i imkanalen bör den uppfylla kraven enligt ISO 6944-2, både för brand i och brand utanför kanalen.

Storkök som inte riskerar att få stora mängder avsättningar i imkanalen kan vara sådana kök som enbart används för uppvärmning, kokning och kök som endast används i begränsad omfattning.

Storkök kan som alternativ till vad anges i rådets första stycke utformas med

– filtreringssystem som minskar risken för att avsättningar bildas eller

– automatiskt släcksystem som med tillräcklig förmåga begränsar risken för att brand i avsättningarna sprids.

Imkanaler från storkök bör i hela sin längd utföras i lägst brandteknisk klass EI 60 i byggnader i byggnadsklass Br1. För byggnader i byggnadsklass Br2 och Br3 gäller vad som krävs för övrig avskiljande konstruktion dock lägst brandteknisk klass EI 30.

Imkanaler kan dock vara oisolerade inom brandcellen, om det finns en minst 100 mm bred luftspalt mellan kanalen och brännbara byggnadsdelar. Imkanaler kan även vara oisolerade, om de är belägna utvändigt och avståndet till brännbart material är minst 0,5 meter. Avståndet kan minskas till 0,25 meter, om det finns ett strålningsskydd mellan kanalen och brännbart material. Strålningsskyddet bör utföras i lägst brandteknisk klass A2-s1,d0 med beständiga egenskaper…..”

64.2 Historik

Före BBR19 har inte ”installation som kan minska förekomsten av brännbara avsättningar”, förekommit i byggnormerna.

64.2.5 Konsekvensutredning BBR19

5:5332 Imkanaler (5:515, 5:6522)

Ändring:

”För storkök ställs särskilda krav om risken för att brännbara avsättningar bildas är stor. Då krävs antingen,

– ett skydd av kanalen mot invändig brand vilket kan verifieras med ISO 6944-2,

– ett filtreringssystem som begränsar mängden brännbara avsättningar i kanalen,

– ett automatiskt släcksystem som har sådan tillförlitlighet och effekt att en brand som uppkommer kan släckas eller kontrolleras innan den sprids till kanalen.

För samtliga system är det viktigt att underhåll genomförs. Dock gäller alltid för storkök att kanalen ska isoleras i klass EI 60 eller EI 30 för att säkerställa att brandgaser med hög temperatur i kanalen inte leder till brand i annan brandcell eller att brandgaser sprids. Inom brandcellen kan imkanaler vara oisolerade om det finns ett skyddsavstånd om 100 mm till brännbara byggnadsdelar.

Avsnitt, 5:515 risken för brandspridning till intilliggande brännbara material och 5:6522 Brandspridning mellan brandceller, slås ihop i ett avsnitt som behandlar brand i kanalen och vad kanalerna ska klara för olika typer av bränder.”

Motiv:

”Brand i imkanal kan sprida sig i de avsättningar som kan finnas i kanalen. Kravnivån höjs för imkanaler som riskerar att få stora mängder avsättningar. Motivet till detta är att det i tillämpningen av tidigare regler har förekommit lösningar som inte klarar av de höga temperaturer som kan uppstå vid en brand i imkanal med fettavlagringar. Flera alternativ för att hantera denna risk ges vilket bedöms ge bra möjligheter att uppfylla funktionskravet. Att utföra imkanalen enligt nämnd ISO-standard är ett alternativ som bedöms spegla faktiska förhållanden bättre.

Kraven på isolering av imkanaler gäller på samma sätt som tidigare. Syftet är också att skydda mot spridning av brand- och brandgas från bränder som inte uppstår i kanalen. Liksom för ventilationssystem kan brand sprida sig via imkanal. Den enkla lösningen med ett avstånd kopplat till minutkravet i betjänad brandcell bedöms vara tillräcklig.”

Konsekvens:

”Förtydligad nivå på vad som krävs av imkanaler. Med ISO-standarden blir det uppenbart att viss utformning av imkanal är olämpliga i storkök med hög risk för avsättningar. I förenklad dimensionering görs vissa förändringar mot tidigare. De allmänna råden kan dock frångås genom att alternativa lösningar verifieras med analytisk dimensionering.”

64.3 Utländska regelverk

64.3.1 Norge

I Norska regelverket anges för ”kökskanaler” (motsvarande imkanal) att dessa ska vara utförda med fettfilter och kanalen ska kunna rengöras i hela sin längd. Detta för att reducera faran för antändning och brand.

64.3.2 England

ADB
5.50, 10.10
Inte hittat något exakt liknande krav. Däremot ska restaurangkök (ej hemma-kök) ha separat och oberoende frånluftsystem och frånluften får inte återanvändas. Ventilationskanaler från kök får inte heller förses med brandgasspjäll då dessa kan sluta fungera på grund av fettansamlingen i kanalen.

Enligt BS 9999 kan lokala ytor inom en lokal eller en brandcell som klassificeras som högriskområde (exempelvis tillagningsytan i ett kök) förses med ett lokalt släcksystem för att då få ner riskprofilen för hela lokalen.

64.3.3 USA

Om byggnaden har aut. Sprinkler ska släcksystem i imkanal också finnas.

64.3.4 Australien

Det finns inget krav på att förhindra avsättningar. Möjligen kan funktionskravet avseende öppna spisar, skorstenar och liknande möjligen tolkas som att det ska förhindras men inte uttryckligen.

64.3.5 Nya Zeeland

Inget liknande krav finns i det Nya zeeländska regelverket.

64.3.6 Kanada

Inget liknande krav finns i kapitlet för brandprojektering. Dock ska köksutrustning för matlagning med matfett utrustas med ett släcksystem:

Detta är inte angivet i kapitlet för brandprojektering utan står vid kapitel som bl.a. behandlar utförande av kök.

64.4 Intervjuer

Vad är syftet med installationer som kan minska risk för brännbara avsättningar i kanaler?

Intervjuperson nummer 1

Man vill inte ha imkanalsbränder.

Intervjuperson nummer 2

Man är rädd för att få dessa fettbränder som är både snabba och ger väldigt höga temperaturer.

Intervjuperson nummer 3

För att brännbara avsättningar ofta börjar brinna. Imkanaler passerar ofta brandcellsgränser. Ingen statistik som stöd. Rengöring görs men regleras inte i byggregler. På senare tid har det noterats att det framförallt i kolgrillar bildas mer brännbara avsättningar är i andra typer av utrustning.

Intervjuperson nummer 4

Det är vanligt med bränder i imkanaler. Man vill hitta alternativ till att dessa bränder sprids till andra delar av byggnaden. Systemen ska kunna fungera som avsett, dvs ha erforderligt underhåll och skötsel. Andra system som kan åstadkomma motsvarande säkerhet kan vara möjliga vid analytisk dimensionering.

Intervjuperson nummer 5

Om inget eller väldigt lite brännbart finns i kanalen finns ju ingen/ringa brandspridningsrisk.

Intervjuperson nummer 6

Att inte få en fettbrand i kanalerna. Att just filtreringssystem och liknande är med är för att det finns och man förde dialog med branschen vid införandet av reglerna.

Intervjuperson nummer 7

Vi vill inte ha bränder inuti slutna system vilka kan ge oväntade spridningsvägar samt vara svåra att åtgärda (instängda, svåra att lokalisera). Därför vill man minska sannolikheten för antändning i dessa delar.

Intervjuperson nummer 8

Att minska risken genom att minska konsekvensen. Nivån på säkerhet är otydlig. Bedöms vara viktigare att isolera kanalen än att minska risken för fettavsättningar. Temperaturen påverkas sannolikt inte så mycket men tiden som det brinner påverkas av fettmängden.

Intervjuperson nummer 9

Jag har inte sett imkanaler som så stora problem. Det har varit dåliga schakt och bjälklagsgenombrott som varit problemet.

Intervjuperson nummer 10

Begränsa risken för att det sprids en brand i kanalen.

Intervjuperson nummer 11

Att minska risken för imkanalsbrand genom att motverka att scenariot uppstår. Byggreglerna förutsätter att systemen underhålls på rätt sätt så att systemet fungerar.

Intervjuperson nummer 12

Ingen aning. Förmodligen en historia med skorstensbränder.

64.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Alternativet med installation som kan minska risken för brännbara avsättningar är helt nytt i och med BBR19.

Grundkravet för en storkökskanal där det kan bildas brännbara avsättningar är en ISO 6944-2 provad kanal. Den provningen är betydligt tuffare än den så kallade standardbrandkurvan för klass EI60 som gällde tidigare. Som alternativ till ISO kanalen infördes en möjlighet att, som tidigare använda sig av en EI60 kanal, om den förses med ett reningssystem som reducerar mängden avsättningar.

Intervjupersonerna har lite olika uppfattningar om det exakta syftet med installationerna.

I de utländska regelverk som studerats finns inga direkta likheter med installation av reningssystem.

 

Syfte

Syftet bedöms vara att

  • minska sannolikheten för en mycket kraftig brand inuti imkanalen.
  • den brand som trots installationen kan uppstå, skall kunna begränsas från att sprida sig genom att utföra kanalen i klass EI30/EI60.
Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *