23 BBR 5:358 – Avskilda mötesrum

Vad är syftet med att ha utrymningslarm i mötesrum?

23.1 BBR text

23.1.1 BBR 5:358, Avskilda mötesrum m.m.

Föreskrift (funktionskrav):

Någon föreskrift finns ej till rådet.

Allmänt råd:

I ett rum i verksamhetsklass 1, 2A, 2B och 5C där personer kan vistas bakom stängda dörrar, som är beläget så att utrymningsväg endast kan nås genom passage genom korridor eller annat utrymme, finns risk att bli innestängd vid brand. För att uppnå kravet på tillfredsställande utrymning bör utrymningslarm som aktiveras med automatiskt brandlarm installeras om

– rummet rymmer fler än 30 personer, eller

– rummet rymmer fler än tio personer och gångavståndet till närmaste utrymningsväg är över 10 meter.

Kravet gäller inte för utrymmen där man vistas endast tillfälligt. (BFS 2011:26).

23.2 Historik

Kravet infördes i SBN 75 och har funnits sedan dess. Från NR och framåt har formuleringarna förändrats något. Koppling till riskbild i verksamheten har helt utgått.

23.2.1 SBN 75

37:2213 I fråga om lokal inom lägenhet (eller motsvarande), som är så belägen att tillgängliga utrymningsvägar endast kan nås genom ett och samma utrymme, kan risk föreligga att bli innestängd (jfr :2224) vid brand inom sistnämnda utrymme eller inom annan lokal i förbindelse därmed. Om härvid särskild risk får uppkomst av sådan brand föreligger, anses tillgång till av varandra oberoende utrymningsvägar finnas endast om särskilda åtgärder vidtas för att påkalla utrymning i ett tillräckligt tidigt skede av branden. Sådan åtgärd kan exempelvis vara installation av akustisk larmanordning som automatiskt utlöses vid förekomst av rök i det utrymme som måste passeras. Om särskild risk för uppkomst av brand inte föreligger, såsom normalt vid kontorslägenhet, är det beträffande lokal för högst 30 personer tillfyllest om gångavståndet från lokalen till närmaste utrymningsväg begränsas till 10 m -vid lokal för högst 10 personer erfordras dock inga särskilda åtgärder.

37:2224 Risken att bli innestängd anses vara ringa i fråga om lokal, där berörda personer antingen vistas endast tillfälligt, såsom soprum, lägenhetsförråd o d, eller eljest genom lukt och hörsel kan påräknas bli uppmärksammade på en brands uppkomst i tillräckligt tidigt skede. I den män längre vistelse normalt endast föranleds av återkommande service- eller reparationsarbete, såsom exempelvis i fläktrum eller hissmaskinrum, godtas härvid tydlig skylt på eller invid dörrens utsida med uppmaning att hålla dörren öppen under pågående arbete.

37:2221 Särskild risk att gångväg snabbt spärras vid brand föreligger exempelvis om passage måste ske förbi och nära intill anordning där brand lätt kan inträffa, såsom dragskåp i laboratorielokal, spis i gatukök etc.

23.2.2 SBN 80

37:2113 I ett rum inom en lägenhet eller motsvarande, vilket är så beläget att tillgängliga utrymningsvägar endast kan nås genom passage av ett och samma utrymme, kan risk föreligga att bli innestängd (jfr :2124) vid brand i detta utrymme eller i ett annat rum i förbindelse med detta utrymme. Om härvid särskild risk för uppkomst av en sådan brand föreligger, anses tillgång till av varandra oberoende utrymningsvägar endast finnas såvida särskilda åtgärder vidtas för att påkalla utrymning i ett tillräckligt tidigt skede av branden. Exempel på godtagen åtgärd är installation av akustisk larmanordning som automatiskt utlöses vid förekomst av rök i det utrymme som måste passeras. Om särskild risk för uppkomst av brand inte föreligger, såsom normalt i en kontorslägenhet, är det beträffande rum för högst 30 personer till fyllest om gångavståndet från rummet till närmaste utrymningsväg begränsas till 10 m. I kontorsrum för högst 10 personer fordras dock inga särskilda åtgärder.

:2124 Risken att bli innestängd anses vara ringa i en lokal där berörda personer antingen vistas endast tillfälligt, såsom i soprum eller lägenhetsförråd , eller eljest genom lukt och hörsel kan påräknas bli uppmärksammade på en brands uppkomst i ett tillräckligt tidigt skede. Om längre vistelse normalt endast föranleds av återkommande service- eller reparationsarbete, såsom i fläktrum eller hissmaskinrum, anses risken att bli innestängd vara tillräckligt förebyggd genom en tydlig skylt placerad på eller invid dörrens utsida med uppmaning att hålla dörren öppen under pågående arbete. :2121 Särskild risk för att en gångväg snabbt spärras vid brand föreligger exempelvis om passage måste ske nära intill en anordning där brand lätt kan inträffa, såsom ett dragskåp i en laboratorielokal eller en spis i ett gatukök.

23.2.3 NR

2:834 Larm i arbetslokaler

Ett rum inom ett kontor eller liknande lokal där personer uppehåller sig mer än tillfälligt bakom stängda dörrar och som är så beläget att man måste passera genom en korridor eller annat utrymme för att nå utrymningsvägarna skall vara utrustat med akustisk larmanordning som utlöses automatiskt av rökdetektor i korridoren (eller motsvarande utrymme), om a) rummet rymmer fler än 30 personer, eller b) rummet rymmer fler än 10 personer och gångavståndet till närmaste utrymningsväg är mer än 10 m.

23.2.4 Utrymningsdimensionering 2004

Avskilda mötesrum mm

I ett rum inom ett kontor eller liknande lokal där personer kan vistas bakom stängda dörrar, som är beläget så att utrymningsväg endast kan nås genom passage genom korridor eller annat utrymme, finns risk att bli innestängd vid brand i utrymmet utanför. För att uppnå kravet på tillfredsställande utrymning bör automatiskt utrymningslarm som aktiveras om brandgas förekommer i vägen till utrymningsvägarna installeras om:

  • rummet rymmer fler en 30 personer, eller
  • rummet rymmer fler än tio personer och gångavståndet till utrymningsväg är över 10 m.

 

 

23.3 Utländska regelverk

23.3.1 Norge

Inget motsvarande krav.

23.3.2 England

ADB

Det måste säkerställas att en varning om brand kan höras och förstås över hela lokalen, inklusive till exempel toaletter.

23.3.3 USA

Inget motsvarande krav

23.3.4 Australien

Enskilda mötesrum särbehandlas inte. I kontor krävs normalt inte utrymningslarm.

23.3.5 Nya Zeeland

Inget motsvarande krav

23.3.6 Kanada

Inget liknande krav i det kanadensiska regelverket

23.4 Intervjuer

Vad är syftet med att ha utrymningslarm i mötesrum?

Intervjuperson nummer 1

Funnits jättelänge. Man tittade på ritningar och tyckte avstånden verkade vettiga. Förr slapp man larm vid glas eftersom man kunde se ut.

Intervjuperson nummer 2

Måste uppmärksamma på en händelse där personer inte vet inte vad som händer utanför. Konferensrum med flera personer.

Intervjuperson nummer 3

Bli varse av att det är en brand i utrymme utanför. Det handlar om att få reda på att det brinner i ett så tidigt skede att man hinner utrymma förbi branden.

Intervjuperson nummer 4

Där man kan bli sittande i möte/konferens utan att se vad som händer utanför. Där utrymning kanske bara kan ske åt ett håll. Där det inte är krav på larm i övrigt (ex kontor).

Intervjuperson nummer 5

Intervjuperson nummer 6

Mötesrum kan vara isolerade från omgivningen så man inte märker vad som sker utanför, därav ett tekniskt system.

Intervjuperson nummer 7

Innebär i princip ett heltäckande brandlarm i en skola. Hade varit vettigt att speca detta tydligare då vissa tolkar klassrum som något annat än mötesrum. Det borde vara samma sak.

Otydligt formulerat. En annan mätprincip tillämpas för de 10 meterna i detta råd än i gångavstånd till utrymningsväg.

Intervjuperson nummer 8

Att man skall hinna ta sig ut om det börjar brinna utanför rummet.

Intervjuperson nummer 9

I -75:an kom kravet på max 10 personer och 10 m om det inte var glasat. Man stänger in ett större antal personer som då inte märker i tid vad som händer utanför

Intervjuperson nummer 10

Risk att man inte ser eller hör branden. Konsekvensen av brand skulle kunna bli större. Minskad sannolikhet att bli varnad av någon annan

Intervjuperson nummer 11

Overkill. Överraskningsmomentet ska förebyggas. Jämför toaletten. Fast då är man ensam.

Syftet är att ha en högre säkerhet när man är fler än 10 än annars. Det finns ju fler utrymmen där man kan bli instängd.

23.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Historiskt har texten förändrats något då den ursprungligen hade med en passus om ”särskild risk”.
Nuvarande BBR gör ingen skillnad på kraven beroende på miljön/risken för brands uppkomst eller vilken verksamhet som förkommer. Det är endast antalet personer i rummet och avståndet till närmaste utrymningsväg om påverkar kravnivån.

Rådet anger ingen övre gräns för hur många personer som får visats i ett rum där enda skyddsfunktionen är ett automatiskt utrymningslarm. Teoretiskt kan man vara upp till 600 personer i ett rum med två utgångar till en gemensamdel (tillhörande samma brandcell som rummet). I det fallet utrymmet utanför är en gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar finns dock en begränsning till maximalt 150 personer.

Syfte

Rådet bedöms avse möjligheten att ta sig ut vid brand utanför utrymmet men inom brandcellen.

Syftet bedöms vara att begränsa risken, för att ett större antal personer i ett enskilt rum, inte i tid märker att vägen till utrymningsväg spärras av brand/rök utanför rummet.
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *