66 BBR 5:549 – Elkablar till hissmaskineri

Vad är syftet med ”Elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte automatiskt går till närmaste stannplan, bör förläggas avskilda i klass EI 30 eller motsvarande.”?

66.1 BBR 24 text

66.1.1 5:549 Hiss

Föreskrift (funktionskrav):

”Hisschakt ska utformas så att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls.”

Allmänt råd:

”Elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte automatiskt går till närmaste stannplan, bör förläggas avskilda i klass EI 30 eller motsvarande. Det senare gäller inom de brandceller som betjänas av hissen med undantag för hisschaktet.”

66.2 Historik

Krav på skydd av kablaget för hiss infördes första gången i SBN 75. Undantag gällde dock för kulvertar, korridorer etc i egen brandcell där brännbart material inte förvarades. I NR infördes undantag om hissen vid strömavbrott automatiskt går till närmsta stannplan, i övrigt lika som SBN 80. I BBR 1-9 angavs att ”Elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte automatiskt går till närmsta stannplan, bör vara skyddade mot direkt brandpåverkan.” Från BBR 10 angavs att sådant skydd mot brandpåverkan bör vara i klass EI 30 eller ha motsvarande brandtålighet.”

66.2.1 SBN 75

42:36 HUVUDLEDNING TILL HISS

”Huvudledning till hissmaskineri för persontilläten hiss skall utgå från byggnadens huvudcentral. Huvudledning får vara gemensam för flera hissar endast om dessa har gemensamt maskinrum. Från huvudcentralen och fram till hissmaskinrum skall huvudledning utanför hisschaktet vara skyddad mot direkt påverkan av brand, exempelvis genom att förläggas avskild i klass B 30, Se även :12.

I källare får dock huvudledningen vara förlagd i kulvert, korridor eller andra åtminstone brandhärdiga rum där brännbart material inte förvaras.”

66.2.2 SBN 80

Samma som SBN 75.

66.2.3 NR

1:234 Brandskydd

”Elkablar till hissmaskineri för en persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte automatiskt går till närmaste stannplan, skall vara skyddade mot direkt påverkan av brand i de delar av byggnaden som betjänas av hissen. Detta krav gäller inte för elkabel, belägen inom hisschaktet och maskinrummet. En elkabel får vara gemensam för flera hissar.

I källare får elkablar till hissmaskineri vara förlagda i kulvert eller korridor utan att vara skyddade mot brand, om brännbara material inte förvaras där.”

66.2.4 BBR

Kap 5:676 Hiss

I BBR 1-9 angavs. ”Elkablar till hissmaskineri får persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte automatiskt går till närmsta stannplan, bör vara skyddade mot direkt brandpåverkan.”

Från BBR 10 angavs: ”Elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte automatiskt går till närmsta stannplan, bör förläggas avskilda i klass EI 30 eller ha motsvarande brandtålighet.”

Svar från Boverket

Diarienummer 4262-211

Fråga:

Det allmänna rådet till 5:549 anger att elkablage skall skyddas inom de brandceller som betjänas av hissen men att hisschakt kan undantas. Innebär detta att kablage skall skyddas i trapphus även om hissen ingår i samma brandcell? Omnämns inte i konsekvensutredningen.

Svar:

Frågan gäller egentligen vilka brandceller som betjänas av hissen och i det avseendet ingår inte trapphuset om denna utgör samma brandcell som hisschaktet.

 

Diarienummer 3485-2015

Fråga:

”I tidigare byggregler fanns krav att ett strömavbrott orsakat av brand inte fick leda till kritiska förhållanden för de personer som vistas i hisskorgen. I BBR 19 utgick detta uttryckliga krav med hänvisning till kraven på hissens beteende i händelse av brand och att kablar behöver brandskyddas.

I 5:549 kvarstår rådet att ”elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte automatiskt går till närmaste stannplan, bör förläggas avskilda i klass EI 30 eller motsvarande”. I tidigare regler kunde motsvarande råd (och föreskrift) tolkas som att det gällde alla hissar. I BBR 19 handlar dock föreskriften 5:549 bara om att utforma hisschakt så att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls och rådet ovan borde därför inte gälla hissar som bara betjänar den egna brandcellen.

Är det en riktigt tolkning och finns i så fall inget behov av att även en hiss som endast betjänar en brandcell (t.ex. ett trapphus) har skydd mot strömavbrott till följd av brand i syfte att personer inte skall fastna i hissen (snarare än att bli utsatta för kritiska förhållanden)?”

 

Svar:

” Som ni konstaterar så har det skett en förändring av föreskriftstexten om brandskydd för hissar i samband med BBR 19. Däremot finns det allmänna rådet om att skydda elkablar till hissmaskineri fortfarande kvar. I äldre regler fanns en föreskrift om att brand inte samtidigt får ge upphov till strömavbrott och kritiska förhållanden för personer i hisskorgen som gällde för samtliga hissar. Det är sannolikt för denna föreskriftet som rådet ursprungligen formulerats. Visserligen fanns hela hissavsnittet inom tidigare avsnitt 5:6 om brandspridning mellan brandceller vilket delvis motsvara den princip som gäller idag. Från BBR 19 finns inte föreskriften om kritiska förhållanden i hisskorgen utan enbart en föreskrift om brandgasspridning mellan brandceller. Rådet blir därför knepigt att tillämpa så som BBR är utformad idag. Boverket har uppmärksammat att detta problem uppstått och kommer förtydliga reglerna vid framtida revidering. Till dess gäller att tillämpa nuvarande regler efter bästa förmåga.

En fråga som uppstår då är vad som menas med brandceller som betjänas av hissen. I det fallet avses brandceller i de delar av byggnaden där man har tillgång till hissen även om man behöver passera en brandcellsgräns, det vill säga inte enbart den eller de brandceller som har direkt anlutning mot hissdörrarna.”

66.3 Utländska regelverk

66.3.1 Norge

Hittar inget liknande krav.

66.3.2 England

Hittar inget liknande krav, kan hända att det regleras i något annat regelverk.

66.3.3 USA

NFPA kap. 9.4 man påpekar faran för personer att fastna i hiss till följd av elfel orsakade av brand, men tar inte upp något om klassning av kablar. Däremot föreslår man lösning med sprinkler i hisschakt. Liknande krav i IBC.

66.3.4 Australien

Krav ställs endast på ”emergency lifts”. Syftet är att säkerställa att räddningstjänsten kan använda hissen även vid strömavbrott.

66.3.5 Nya Zeeland

Hittar inget specifikt krav för brandskadade kablar till hissmaskineri i det Nya zeeländska regelverket.

66.3.6 Kanada

Kommentar: Skydd för elkablar ställs inte. Dock anges att hissar automatiskt ska gå till närmaste stannplan vid detekterad brand/brandlarm. I höga byggnader (mer än 36 meter) ska även hissen förses med reservkraft. Kraven härleds från Functional Statement 36:

Som jag förstår det har reservkraften i höga byggnader mycket att göra med att räddningstjänsten ska kunna bruka hissarna, se Intent Statement kopplat till 3.2.7.9 nedan:

66.4 Intervjuer

Vad är syftet med ”Elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte automatiskt går till närmaste stannplan, bör förläggas avskilda i klass EI 30 eller motsvarande.”?

Intervjuperson nummer 1

Att man inte ska fastna i hisschaktet.

Intervjuperson nummer 2

Att man ska hinna upptäcka branden innan man går in i hissen.

Intervjuperson nummer 3

Man vill kunna komma ur hissen om det händer något. Man vill inte riskera att bli fast om det brinner i byggnaden. Det borde alltid vara så att hissen går till närmsta plan vi strömavbrott oavsett brand

Intervjuperson nummer 4

Det allmänna rådet hänger dåligt ihop med föreskriften. En brand ska inte leda till att det blir ett omedelbart strömavbrott till hissen samtidigt som branden är så nära hissen så att det kan uppstå fara för personer i hisskorgen.

Intervjuperson nummer 5

Personer ska inte fastna i hissen vid ett strömavbrott orsakat av brand, vid brand som man inte vet har uppkommit (ex någon annanstans i byggnaden).

Intervjuperson nummer 6

Hyggligt nytt krav med syfte att personer inte ska behöva fastna i hissen samtidigt som de kan hotas av en brand.

Intervjuperson nummer 7

Kan inte bakgrunden till detta.

Intervjuperson nummer 8

Främst att inte fastna i hissen om det brinner i närheten av hissen, där det finns en förbindelse mellan branden och hissen. Sedan är det naturligtvis en otrevlig situation att fastna i en hiss om det brinner längre bort i byggnaden, men det bedöms inte främst vara det som regleras.

Intervjuperson nummer 9

Säkerställa hissens funktion vid brand. Ingen ska bli instängd i hissen vid brand.

Intervjuperson nummer 10

Om det uppstår en brand i en byggnad ska branden inte slå ut hissen direkt. Om branden är i närheten i hissen ska de som är i hissen ha en chans att ta sig till rätt plan även om de inte är medvetna om branden i byggnaden. Exempelvis ska en brand i en del av huset ej kunna slå ut en hiss i en annan del, och det ska finnas en chans att ”åka färdigt hissen” hissen om man klivit in i den utan att vara medveten om branden.

Intervjuperson nummer 11

Man ska inte bli fast i hissen om det brinner i huset eller blir strömavbrott.

Intervjuperson nummer 12

Man ska inte bli inlåst i hissen.

66.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Krav på någon form av skydd mot strömbortfall till hiss pga brand har funnits i byggreglerna sedan SBN 75. Kraven har varierat något över tid. I BBR finns en diskrepans mellan föreskrift och allmänt råd där föreskriften behandlar skydd mot brandspridning mellan brandcellsgränser och allmänt råd behandlar skydd för personer i hisskorg.

De utländska regelverk som studerats har inte motsvarande krav på strömförsörjning av hissar.

Majoriteten av de intervjuade personerna anger att syftet bedöms vara att skydda personer i hisskorgen mot en brand som inträffar nära hisskorgen, och som kan påverka personen i hisskorgen.

Syfte

Syftet bedöms vara att, en brand inte ska leda till att det blir ett snabbt strömavbrott till hissen samtidigt som branden är så nära hisschaktet att det kan uppstå fara för personer i hisskorgen.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *