32 BBR 5:352 – Utrymningsplatser, 1 % av det maximala personantalet

Vad är syftet med ”Vid dimensioneringen av utrymningsplatser bör minst 1 % av maximala personantalet förutsättas vara i behov av att använda en utrymningsplats.”?

32.1 BBR 24 kap 5:352

32.1.1 5:352 Allmänt 

Föreskrift (funktionskrav):

”Utrymningsvägar från samlingslokaler ska dimensioneras för det maximala antal personer som får vistas i lokalen.”

Allmänt råd:

”[…]Vid dimensioneringen av utrymningsplatser bör minst 1 % av maximala personantalet förutsättas vara i behov av att använda en utrymningsplats. Utrymningsplatser bör rymma samma antal mindre utomhusrullstolar som det antal personer som beräknas behöva använda utrymningsplatsen. Dimensioneringen av utrymningsplatser bör göras så att dessa tillsammans kan rymma de personer som är i behov av utrymningsplats och med hänsyn till att en av utrymningsplatserna kan blockeras av brand. […]”

32.2 Historik

Krav på antalet utrymningsplatser kom i BBR 19 och formuleringen ändrades/förtydligades sedan något till BBR 21.

32.2.1 BBR 19

Föreskrift samma som ovan

Allmänt råd:

”[…]Vid dimensioneringen av utrymningsplatser bör minst 1 % av maximala personantalet förutsättas vara i behov av att använda en utrymningsplats. Dimensioneringen av utrymningsplatser bör göras så att dessa tillsammans kan rymma de personer som är i behov av utrymningsplats och med hänsyn till att en av utrymningsplatserna kan blockeras av brand.[…]”

32.2.2 Konsekvensutredning BBR19 och BBR 21

BBR19 5:352 Verksamhetsklass 2B och 2C

Ändring:

”Kraven utgår från det i TNC definierade begreppet samlingslokal, som också kopplas till Vk2B och Vk2C. Krav på utrymningsplats har tillkommit, och det antal som utrymningsplatsen dimensioneras för är 1 % av det totala personantalet. Man använder en schablonsiffra då man i de flesta fall inte har någon mer exakt uppgift om hur många som faktiskt behöver få plats. Vid analytisk dimensionering kan man använda mer precisa beräkningar, om man har tillgång till sådana uppgifter.”

Motiv:

”Krav på utrymningsplats har tillkommit för att möjligheten att utrymma på ett säkert sätt ska stämma bättre överens med tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.”

 

Konsekvens:

”Utrymningsplats kan medföra ökade kostnader i vissa lokaler, men Boverket bedömer att utrymmet ändå finns i många av byggnaderna, även om det inte klassas som en utrymningsplats.”

BBR21 5:352 Verksamhetsklass 2B och 2C

Ändring:

”Rådet har skrivits om så att det preciserar hur många rullstolar som ska få plats i en utrymningsplats.”

Motiv:

”Det har varit oklart hur stor andel av de som behöver använda en utrymningsplats som dessutom använder rullstol. Rådet preciserar nu detta.”

Konsekvens:

”När utrymningsplatser utformas så bör man anta att alla som kan förväntas använda en utrymningsplats också använder rullstol, det innebär att ytan som krävs blir förhållandevis stor. Denna yta kan användas till annat också, men det är inte alltid möjligt. Att alla förväntas använda rullstol var syftet med regeln när den infördes i BBR19.”

32.2.3 Svar från Boverket

Del av fråga till Boverket (dnr: 1232-248/2013):

Angående utformning av utrymningsplatser.

Del av svar från Boverket (dnr: 1232-248/2013):

”Det finns flera okända parametrar vad gäller utrymningsplats. En är hur många som faktiskt kommer behöva använda utrymningsplatsen, 1 % är inte en absolut sanning utan en riktlinje där det faktiska antalet, i händelse av brand, kan variera. En annan okänd parameter kan vara fördelningen mellan olika funktionsnedsättningar och därmed ett varierat behov av utrymme i en utrymningsplats. De hjälpmedel som används kan variera i omfång, det finns t.ex. större rullstolar än det mått som anges i BBR samtidigt som exempelvis en rullator kan klara sig på ett något mindre utrymme än en rullstol.

Eftersom det finns flera okända parametrar är det svårt att ge generella riktlinjer, i föreskrift anges att minst en mindre utomhusrullstol ska få plats samt att en av utrymningsplatserna blockeras.”

32.3 Utländska regelverk

32.3.1 Norge

Kommentar: Hittar inget krav enligt TEK-10.

32.3.2 England

ADB

Bestämmelser för utrymningsplatser

Notering: En utrymningsplats ska finnas i varje trapphus (ej nödvändigtvis inom trapphuset men ska ha direkt anslutning till trapphuset). Antalet utrymningsplatser behöver inte nödvändigtvis vara samma som summan av antalet som använder rullstol i byggnaden. Utrymningsplatser är en del av utrymningsförutsättningarna och det kan vara så att mer än en (1) handikappad person kommer använda en enda utrymningsplats då de passerar förbi som en del av utrymningsförloppet.

4.7

Utrymningsplatser är relativt säkra ”väntytor” för kortare perioder. Det är inte ytor där handikappade ska lämnas ensamma på obestämd tid tills de räddas av räddningstjänsten eller tills branden är släckt. En utrymningsplats ska finnas för varje utrymningstrappa som nyttjas för utrymning från varje plan, förutom för de plan som endast utgörs av teknikutrymmen.

32.3.3 USA

IBC: Hittar inget liknande krav.
NFPA:
Hittar inget liknande krav.

32.3.4 Australien

Ej tillämpligt eftersom utrymningsplatser inte krävs.

32.3.5 Nya Zeeland

Motsvarigheten till utrymningsplatser finns inte i det Nya Zeeländska regelverket.

Själva principen att tillgodose byggnader med en brandcellsavskild yta/lokal som har kommunikationsmöjligheter vet jag från erfarenhet att man använder sig av (framförallt i köpcenter och liknande). Det finns dock inget direkt lagkrav som styr detta. Iaf. inte i byggreglerna för brand, vet inte hur det ser ut för i reglerna för tillgänglighet).

32.3.6 Kanada

Ingen motsvarande föreskrift på utrymningsplatser.

32.4 Intervjuer

Vad är syftet med ”Vid dimensioneringen av utrymningsplatser bör minst 1 % av maximala personantalet förutsättas vara i behov av att använda en utrymningsplats.”?

Intervjuperson nummer 1

Ett sätt att specificera ett antal, det räcker inte med en utrymningsplats om man har en stor lokal, ska utformas efter behovet.

Intervjuperson nummer 2

Ett beslutat värde utifrån en form av sannolikhetsberäkning utifrån en genomsnittlig population. Om man t.ex. har fem rullstolsplatser på en teater så borde man istället kunna dimensionera utifrån detta kända värde.

Intervjuperson nummer 3

Handlar om att täcka upp det antal som sitter i rullstol eller går med rullator.

Intervjuperson nummer 4

Handisam en tung lobbyinstans med mycket kapital och medlemmar.

Något mått måste man säga. Ett fint nummer.

Intervjuperson nummer 5

Lång utredning som i början fastslog att det fanns 5 % handikappade i Sverige, vilket också föreslogs som krav. Sedan kom man på att det var ungefär 1 % som satt i rullstol.

Intervjuperson nummer 6

Gjordes en liten utredning av detta i konsekvensutredningen till BBR. Någonstans måste man sätta en gräns. Kan vara mycket i vissa fall men lite i andra fall. En lite mer pragmatisk syn på utrymningsplatser borde man kunna ha, t.ex. att inte alla utrymningsplatser ska kunna rymma alla personer där det finns många utrymningsplatser att välja på.

Intervjuperson nummer 7

Man har väl gjort en analys och en rimlig uppskattning.

Intervjuperson nummer 8

Det finns någon internationell standard för utrymning för personer med funktionsnedsättningar där denna siffra förekommer (ISO XXXXX, om tillgänglighet, vet inte vilken) (ISO 21542:2011, red.anm.) Sett till svensk statistik är det inte så många som sitter i rullstol.

Intervjuperson nummer 9

Dimensionering ska ske utifrån ett ”värsta fall” och inte en genomsnittspopulation. Syftar till att ge en miniminivå. I fall där man kan kontrollera antalet personer i rullstol (utan att detta leder till diskriminering) t.ex. om det finns ett visst antal platser i en teater så skulle det vara möjligt att utgå från det antalet vid dimensionering av utrymningsplatser. Verksamheten måste garantera denna siffra. Om man har dedikerade rullstolsplatser som överstiger 1 % av personantalet så ska man dimensionera utrymningsplatserna efter det högre antalet.

Intervjuperson nummer 10

Procentsatsen är högre i andra skrifter. Utrymningsplatser är till för de som inte kan gå i trappa – inte för övriga funktionsnedsatta.

Intervjuperson nummer 11

Statistiskt underlag, så många i en population (rörelsehindrade) som behöver utrymningsplats. Staffan mfl gick igenom underlaget.

33.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Krav på antalet utrymningsplatser kom i BBR 19 och formuleringen ändrades/förtydligades sedan något till BBR 21. Enligt konsekvensutredningen är 1 % en schablonsiffra då man i de flesta fall inte har någon mer exakt uppgift om hur många som faktiskt behöver få plats. Vid analytisk dimensionering kan man använda mer precisa beräkningar, om man har tillgång till sådana uppgifter, t.ex. antal rullstolsplatser i en teater. Till BBR 21 preciserades rådet för att förtydliga hur många rullstolar som ska få plats i en utrymningsplats, det vill säga det ska antas att alla som behöver en utrymningsplats också använder rullstol. Krav på utrymningsplats kom för att möjligheten att utrymma på ett säkert sätt ska stämma bättre överens med tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

De intervjuade har något skilda meningar men flertalet nämner det statistiska underlaget samt att anpassning ska ske till aktuell lokal. I de utländska regelverken återfinns liknande krav endast i England åtminstone utifrån krav kopplat till brand.

Enligt ett svar från Boverket gällande utformningen av utrymningsplatser är 1 % inte en absolut sanning utan en riktlinje där det faktiska antalet, i händelse av brand, kan variera. Detta med hänsyn till flertalet okända parametrar, exempelvis fördelningen mellan olika funktionsnedsättningar och därmed ett varierat behov av utrymme i en utrymningsplats samt hjälpmedlens storlek t.ex. större rullstolar eller en rullator som kan klara sig på ett något mindre utrymme än en rullstol.

Syfte

Rådet bedöms avse påverka möjligheten att ta sig ut ur brandcellen samt att ta sig säkert via utrymningsväg/annan brandcell.

Syftet bedöms vara att det förväntade antalet personer i lokalen som kan behöva använda sig av en utrymningsplats vid utrymning också ska ha tillgång till en sådan. Om det inte finns ett mer exakt värde så ska minimiantalet utrymningsplatser utgöras av 1 % av det maximala personantalet i planet.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *