Syfteshandboken

01 Förord – Inledning

Denna Syfteshandbok är framtagen på uppdrag av Sveriges Brandkonsultförening, BRA. Syfteshandboken beskriver bakgrund, historia och troliga syften med reglerna i BBR. Föreskrifterna i BBR anger kraven, råden ger kravnivån men syftet är inte alltid självklart. Målet med Syfteshandboken är att öka förståelsen för kraven och samt kvalitén vid analytisk dimensionering.… Läs mer

02 Projektbeskrivning

2.1 Bakgrundsbeskrivning Det svenska regelsystemet kring brandskydd i byggnader är i grunden enkelt. Reglerna är funktionsbaserade och funktionen som ska uppfyllas anges i föreskriftstext, vilken generellt inte får avvikas från. I det allmänna rådet anges sedan en acceptabel nivå till funktionen, där alternativa utformningar också är tillåtet genom analytisk dimensionering.… Läs mer

03 BBR 5:358 – Utrymningsväg från varje plan

Vad är syftet med att ha en utrymningsväg från varje våningsplan? 3.1 BBR text 3.1.1 5:321 Allmänt Föreskrift (funktionskrav): Om inget annat anges i avsnitt 5:322 ska utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om bostaden eller lokalen har fler… Läs mer

04 BBR 5:321 – Intilliggande brandcell ska innehålla huvudentré

Vad är syftet med att intilliggande brandcell till verksamhetsklass 2B eller 2C ska innehålla huvudentrén om utrymning ska få lov att ske via intilliggande brandcell? 4.1 BBR text 4.1.1 BBR 5:321 Föreskrift (funktionskrav): ”Utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar… Läs mer

05 BBR 5:321 – Korridor gemensam del

Vad är syftet med att en avskild korridor accepteras som gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar? 5.1 BBR-text 5.1.1 BBR 5:321. Föreskrift (funktionskrav): Om inget annat anges i avsnitt 5:322 ska utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om… Läs mer

06 BBR 5:322 – En enda utrymningsväg från Vk1 i markplan

Vad är syftet med att begränsa till 50 personer och 30 meter vid en enda utrymningsväg i markplan från Vk1? 6.1 BBR-text 6.1.1 BBR 5:322 Föreskrift (funktionskrav): ”Dörr direkt till säker plats får vara den enda utrymningsvägen från utrymmen i markplanet för utrymmen i verksamhetsklass 1, om möjligheten till utrymning… Läs mer

07 BBR 5:322 – Trapphus Tr1 kan utgöra den enda utrymningsvägen i byggnader upp till 16 våningsplan

Vad är syftet med att begränsa användandet av trapphus Tr1 som enda utrymningsväg till 16 våningsplan? 7.1 BBR-text 7.1.1 5:322 Föreskrift (funktionskrav): Om förutsättningarna för tillfredsställande utrymning finns får trapphus Tr1 utgöra den enda utrymningsvägen från bostäder i verksamhetsklass 3 och från lokaler i verksamhetsklass 1. Allmänt råd: Trapphus Tr1… Läs mer

08 BBR 5:3221 – Gångavstånd tillfällig vistelse

Vad är syftet med att begränsa gångavståndet där man visats tillfälligt? 8.1 BBR text 8.1.1 5:3221 Möjlighet till utrymning från utrymmen där man enbart vistas tillfälligt Föreskrift (funktionskrav): Utrymmen där personer enbart vistas tillfälligt ska utformas med tillgång till minst en utrymningsväg. (BFS 2014:3). Allmänt råd: Utrymningsvägen kan vara åtkomlig… Läs mer

09 BBR 5:323 – Utrymning genom fönster – mått på fönster

Vad är syftet med att fönster för utrymning ska ha bredden 0,50 meter, höjden 0,60 meter samt att summan av bredd och höjd ska vara 1,5meter? 9.1 BBR-text 9.1.1 5:323 Utrymning genom fönster Föreskrift (funktionskrav): ”Fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt.” Allmänt råd:… Läs mer

10 BBR 5:323 – Utrymning genom fönster – insatstider

Vad är syftet med att inte tillåta fönsterutrymning om insatstiden är mer än 10 respektive 20 minuter? 10.1 BBR-text 10.1.1 BBR 5:323 Föreskrift (funktionskrav): ”Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst får tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna för byggnader i verksamhetsklasserna 1 eller 3, förutsatt att högst 15 personer utrymmer… Läs mer

11 BBR 5:323 Utrymning genom fönster – Fönsterutrymning Vk1 med hjälp av räddningstjänsten, brandcell mindre än 200 m2

Vad är syftet med att fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänsten för verksamhetsklass 1 endast får ske om brandcellen understiger 200 m2? 11.1 BBR-text 11.1.1 5:323 Föreskrift (funktionskrav): ”Fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt. Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst får tillgodoräknas som… Läs mer

12 BBR 5:323 – Utrymning genom fönster – Högst 5 meter till marken i bostäder

Vad är syftet med att begränsa höjden från fönstret till marken till 2 meter generellt men 5 meter i bostäder? 12.1 BBR-text 12.1.1 5:323 Föreskrift (funktionskrav): ”I utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksamhetsklass 2A samt bostäder i verksamhetsklass 3 får en av utrymningsvägarna ersättas av tillgång till fönster. Fönstrets… Läs mer

13 BBR 5:331 – Gångavstånd till utrymningsväg

Vad är syftet med de olika gångavstånden till utrymningsväg? 13.1 BBR-text 13.1.1 BBR 5:331 Föreskrift (funktionskrav): Det allmänna rådet har inget specifikt funktionskrav utöver det som anges i BBR 5:31: Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande utrymning vid brand. Med tillfredsställande utrymning avses att personer som… Läs mer

14 BBR 5:332 – Gångavstånd inom utrymningsväg

Vad är syftet med att begränsa det maximala gångavståndet inom en utrymningsväg? 14.1 BBR-text 14.1.1 BBR 5:332 Föreskrift (funktionskrav): ”Utrymningsvägar ska utformas så att risken för att personer blir instängda av brand och brandgas begränsas.” Allmänt råd: Gångavstånd inom en utrymningsväg till närmaste trappa som leder till annat plan alternativt… Läs mer

15 BBR 5:334 – Rulltrappor i utrymningsväg

Vad är syftet med att rulltrappor inte bör ingå i utrymningsväg? 15.1 BBR-text 15.1.1 BBR 5:334 Föreskrift (funktionskrav): Specifik föreskrift för avsnittet saknas. Allmänt råd: Rulltrappor bör inte ingå i väg till utrymningsväg eller i utrymningsväg. 15.2 Historik Att rulltrappor inte bör ingå i utrymningsväg infördes som rekommendation i Boverkets… Läs mer

16 BBR 5:335 – Vred

Vad är syftet med att inte tillåta vred vid fler än 50 personer? 16.1 BBR-text 16.1.1 BBR 5:335 Föreskrift (funktionskrav): ”… Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att öppna och passera. …” Allmänt råd: ”… Vred kan användas för att låsa upp en annars låst dörr i… Läs mer

17 BBR 5:335 – Återinrymning

Vad är syftet med att dörrar inom utrymningsväg, dörrar för utrymning genom annan lokal, samt vissa dörrar till utrymningsväg och vissa dörrar till det fria ska vara försedda med funktion för återinrymning? 17.1 BBR-text 17.1.1 BBR 5:335 Föreskrift (funktionskrav): Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen… Läs mer

18 BBR 5:342 – Allmänbelysning på olika gruppsäkringar

Vad är syftet med att koppla att koppla två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer i byggnader med fler än 2 plan till olika gruppsäkringar? 18.1 BBR-text 18.1.1 BBR 5:342 Föreskrift (funktionskrav): Utrymningsvägar ska förses med allmänbelysning som med tillfredsställande säkerhet fungerar. Allmänt råd: I byggnader med fler… Läs mer

19 BBR 5:343 – Nödbelysning 60 minuter

Vad är syftet med att nödbelysningen skall ha 60 min driftstid? 19.1 BBR text 19.1.1 BBR 5:343 Föreskrift (funktionskrav): I byggnad eller del av byggnad där nödbelysning föreskrivs ska nödbelysningen möjliggöra utrymning även vid strömavbrott. Nödbelysningen ska vid brand fylla sin funktion i de delar av byggnaden som inte är… Läs mer

20 BBR 5:352 – Utformning av bänkrader

Vad är syftet med de begränsningar i antalet sittplatser som finns för bänkrader? 20.1 BBR-text 20.1.1 BBR 5:352 Föreskrift (funktionskrav): Utrymningsvägar från samlingslokaler ska dimensioneras för det maximala antal personer som får vistas i lokalen. (BFS 2011:26). Allmänt råd: […]Bänkrader bör inte vara bredare än 40 sittplatser om utrymningen kan… Läs mer

21 BBR 5:352 – Utrymningslarm i samlingslokal Vk2B

Vad är syftet med att ha utrymningslarm i samlingslokaler i vk2B? 21.1 BBR-text 21.1.1 BBR 5:352 Föreskrift (funktionskrav): Samlingslokaler ska förses med anordningar för varning i händelse av brand och vid behov anordning för tidig upptäckt av brand. (BFS 2011:26). Allmänt råd: Samlingslokaler bör förses med utrymningslarm. Utrymningslarm i samlingslokaler… Läs mer

22 BBR 5:352 – Nödbelysning utanför samlingslokaler

Vad är syftet med att ha nödbelysning utanför samlingslokaler? 22.1 BBR-text 22.1.1 BBR 5:352 Föreskrift (funktionskrav): Omedelbart utanför utgångar till det fria ska nödbelysning anordnas. 22.2 Historik Nödbelysningskrav utanför samlingslokaler infördes i BABS 67 22.2.1 BABS 67 74:711 Allmänt Samlingssal samt invändiga och utvändiga utrymningsvägar från samlingssal förses med erforderlig… Läs mer

23 BBR 5:358 – Avskilda mötesrum

Vad är syftet med att ha utrymningslarm i mötesrum? 23.1 BBR text 23.1.1 BBR 5:358, Avskilda mötesrum m.m. Föreskrift (funktionskrav): Någon föreskrift finns ej till rådet. Allmänt råd: I ett rum i verksamhetsklass 1, 2A, 2B och 5C där personer kan vistas bakom stängda dörrar, som är beläget så att… Läs mer

24 BBR 5:22 – Byggnadsklass

Vad är syftet med att klassindelningen bör beakta faktorer som är relaterade till utrymning och konsekvensen av att byggnaden störtar samman samt våningsantal? 24.1 BBR text 24.1.1 5:22 Byggnadsklasser Föreskrift (funktionskrav): ”Byggnader ska delas in i byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet. –         Byggnader med mycket stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass… Läs mer

25 BBR 5:22 – När entresolplan blir våningsplan

Vad är syftet med storleksbegränsningarna när entresolbjälklag räknas som våningsplan eller inte?   25.1 BBR 24 kap 5:22 25.1.1 5:22 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): ”Byggnader ska delas in i byggnadsklasser, Br, utifrån skyddsbehovet. –         Byggnader med mycket stort skyddsbehov ska utformas i byggnadsklass Br0. –         Byggnader med stort skyddsbehov ska utformas… Läs mer

26 BBR 5:245 – Tr1-trapphus – sluss öppen mot det fria

Vad är syftet med ”Trapphuset bör endast stå i förbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss som är öppen mot det fria”? (Tr1-trapphus) 26.1 BBR 24 kap 5:245 26.1.1 5:245 Trapphus Tr1 Föreskrift (funktionskrav): ” Trapphus Tr1 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgasspridning till trapphuset begränsas.”… Läs mer

27 BBR 5:245 – Ej förbindelse med plan under det för utrymning

Vad är syftet med ”Varken trapphus, hisschakt eller brandsluss bör stå i förbindelse med ett plan som är beläget under det plan som används för utrymning mot det fria.”? 27.1 BBR text 27.1.1 5:245 Trapphus Tr1 Föreskrift (funktionskrav): ”Trapphus Tr1 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgasspridning… Läs mer

28 BBR 5:246 – Trapphus Tr2 / brandsluss

Vad är syftet med att i vissa verksamheter kräva brandsluss och i andra inte mot ett Tr2-trapphus? 28.1 BBR text 28.1.1 5:246 Trapphus Tr2  Föreskrift (funktionskrav): ”Trapphus Tr2 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgasspridning till trapphuset begränsas.” Allmänt råd: ”Avskiljande konstruktion bör utformas i lägst brandteknisk… Läs mer

29 BBR 5:246 – Tr2-trapphus som enda utrymningsväg

Vad är syftet med ”Trapphus Tr2 som utgör den enda utrymningsvägen bör inte stå i förbindelse med källarplan i enlighet med kraven i 5:722. Detta gäller även för hisschakt som ingår i samma brandcell som trapphuset.” 29.1 BBR text 29.1.1 5:246 Trapphus Tr2 Föreskrift ”Trapphus Tr2 ska utformas med avskiljande… Läs mer

30 BBR 5:248 – Utformning av kommunikationsutrustning

Vad är syftet med” Utformning av kommunikationssystemet bör minst uppfylla motsvarande krav för strömavbrott och felsignal som automatiskt brandlarm enligt avsnitt 5:2511.”? 30.1 BBR text 30.1.1 5:248 Utrymningsplats  Föreskrift (funktionskrav): ”… Det ska finnas möjlighet till tvåvägskommunikation från utrymningsplatsen. Kommunikationssystemet funktion ska kunna upprätthållas vid strömavbrott samt ha ett skydd… Läs mer

31 BBR 5:323 – Utrymning genom fönster från övre plan

Vad är syftet med att skilja av övre planet från nedre plan med E 30 som inte behöver vara brandcellsgräns? 31.1 BBR text 31.1.1 5:323 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): ”Fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt. … Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst får… Läs mer

32 BBR 5:352 – Utrymningsplatser, 1 % av det maximala personantalet

Vad är syftet med ”Vid dimensioneringen av utrymningsplatser bör minst 1 % av maximala personantalet förutsättas vara i behov av att använda en utrymningsplats.”? 32.1 BBR 24 kap 5:352 32.1.1 5:352 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): ”Utrymningsvägar från samlingslokaler ska dimensioneras för det maximala antal personer som får vistas i lokalen.” Allmänt… Läs mer

33 BBR 5:521 – Material med låg klass skyddas med K210/B-s1,d0

”Material med lägre brandteknisk klass än D-s2,d0 bör skyddas mot brandpåverkan under brandens inledningsskede så att motsvarande brandskydd som ytskikt i brandteknisk klass D-s2,d0 uppnås. I bostäder i verksamhetsklass 3 och lokaler och bostäder i verksamhetsklasserna 4 och 5 bör sådana material i byggnadsdelar skyddas av en beklädnad i brandteknisk… Läs mer

34 BBR 5:522 – Ytskikt på väggar och tak i utrymningsvägar

Vad är syftet med kraven på ytskikt på väggar och tak i utrymningsvägar? Vad är syftet med att ställa högre krav på ytskikt i utrymningsvägar än andra brandceller? 34.1 BBR 24 text 34.1.1 5:522 Väggar och tak i utrymningsvägar Föreskrift (funktionskrav): ”I utrymningsvägar ska väggar och tak utformas så att… Läs mer

35 BBR 5:53 – Brandceller i högst 2 plan

Vad är syftet med att begränsa en brandcell till att omfatta högst två plan? 35.1 BBR text 35.1.1 5:53 Brandcellsindelning  Föreskrift (funktionskrav): Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas.  För mindre byggnader med… Läs mer

36 BBR 5:53 – Utrymmen i olika verksamhetsklasser i skilda brandceller

Vad är syftet med att utrymmen i olika verksamhetsklasser bör placeras i skilda brandceller? 36.1 BBR 24 text 36.1.1 5:53 Brandcellsindelning Föreskrift (funktionskrav): ”Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas.  För mindre byggnader… Läs mer

37 BBR 5:5331 – EI15 inom schakt från brännbart

Vad är syftet med ”Inom ett avskilt schakt bör ventilationskanaler avskiljas i klass EI 15 från brännbara byggnadsdelar eller fast inredning såsom rör, isolering, reglar och kablage”? 37.1 BBR text 37.1.1 5:5331 Installationsschakt  Föreskrift (funktionskrav): ”Installationsschakt ska utformas så att brandcellsgränserna upprätthålls. Risken för brandspridning genom värmeöverföring från ventilationskanaler till… Läs mer

38 BBR 5:254 och 5:534 – Dörrstängare i brandcellsgräns

Vad är syftet med att dörrstängare för upprätthållande av brandcellsgräns? (Endast dörrar brandcellsgräns till utrymningsvägar bör förses med dörrstängare enligt allmänna råd, räcker detta för att uppfylla syftet med funktionskravet?) 38.1 BBR 24 text 38.1.1 5:534 Dörr, lucka och port Föreskrift (funktionskrav): Dörrar, luckor och portar i en avskiljande konstruktion… Läs mer

39 BBR 5:538 – Avskiljning mot loftgångar i minst tre våningsplan

Vad är syftet med att trapphus i minst tre våningsplan bör avskiljas i lägst klass E15-C mot loftgångar? 39.1 BBR 24 kap 5:538 39.1.1 5:538 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): ”Konstruktioner mot inglasade loftgångar, och loftgångar som är den enda utrymningsvägen, ska utformas så att brand- och brandgasspridning begränsas. Trapphus i minst… Läs mer

40 BBR 5:541 – Kontorslägenheter i skilda brandceller

Vad är syftet med att kontorslägenheter bör utgöra skilda brandceller? 40.1 BBR 24 text 40.1.1 5:541 Verksamhetsklass 1 Föreskrift (funktionskrav): Ingen föreskriftstext. Allmänt råd: ”Kontorslägenheter i verksamhetsklass 1 bör utföras som egna brandceller.” Kommentar: Definition på lägenhet enligt TNC 95 är ”ett eller flera utrymmen i en byggnad som i… Läs mer

41 BBR 24 5:553 – Fönster i yttervägg

Vad är syftet med begränsningarna i hur fönster i olika brandceller får placeras ovan varandra (1,2 meter)? 41.1BBR text 41.1.1 5:553 Fönster i yttervägg Föreskrift (funktionskrav): Fönster som tillhör skilda brandceller i samma byggnad och som vetter mot varandra eller är placerade ovanför varandra i höjdled, ska utformas och placeras… Läs mer

42 BBR 5:561 – Brandsektion vid brandlarm

Vad är syftet med att tillåta större brandsektioner då brandlarm installeras? 42.1BBR text 42.1.1 5:561 Skydd mot omfattande brandspridning Föreskrift (funktionskrav): ”Stora byggnader ska utformas så att omfattande brandspridning inom byggnad begränsas.” Allmänt råd: ”För att begränsa omfattande brandspridning i stora byggnader bör dessa utformas med brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer… Läs mer

43 BBR 5:61 – Avstånd mellan byggnader – allmänt

Vad är syftet med 8 meters-kravet mellan byggnader? 43.1 BBR text 43.1.1 5:61 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): ”Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader.” Allmänt råd: ”Tillfredställande skydd erhålls om byggnader uppförs med ett avstånd som överstiger 8 meter.     Tillfredställande skydd erhålls om brandspridning mellan byggnader begränsas… Läs mer

44 BBR 5:611 – indelning av småhus i grupper om 800 m2 med brandväggar eller 8 m avstånd

Vad är syftet med indelningen med brandväggar? (Detta är de enda byggnader i två plan som behöver brandvägg. Dessutom har byggnaden betydligt mindre brandceller än vad som i övrigt tillåts utan brandvägg i tvåvåningsbyggnader. Vad är syftet med denna storleksbegränsning?) 44.1 BBR 24 text 44.1.1 5:611 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): ”Byggnader… Läs mer

45 BBR 5:611 – Avstånd mellan småhus och oklassade fönster

Vad är syftet med att få ha sju meter mellan bostadshus när storleken på glasrutor är obegränsad? (Normalt 8 meter) 45.1 BBR 24 kap 5:611 45.1.1 5:611 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): Ingen föreskriftstext. Allmänt råd: ”Avståndet mellan småhus, mellan komplementbyggnader eller mellan komplementbyggnader och småhus kan vara mindre än 8 meter… Läs mer

46 BBR 5:62 – Taktäckning

Vad är syftet med kravet på taktäckning? 46.1 BBR text 46.1.1 5:62 Taktäckning Föreskrift (funktionskrav): Taktäckningen på byggnader ska utformas så att antändning försvåras, brandspridning begränsas samt att den endast kan ge ett begränsat bidrag till branden.  Allmänt råd: ”Med försvårad antändning avses exempelvis skydd mot flygbränder eller gnistor. Taktäckning… Läs mer

47 BBR 5:732 – Brandgasventilation av källare

Vad är syftet med att förse källare med brandgasventilation? (Rådet talar om hur det ska utformas men inte hur det ska användas och rubriken antyder att det syftar till att underlätta räddningsinsats men det är svårt att förstå hur utformningen underlättar räddningsinsats) 47.1 BBR 24 kap 5:732 47.1.1 5:732 Allmänt … Läs mer

48 BBR 5:355 – Brandvarnare i Vk5A

Verksamhetsklass 5A:”Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand kan utgöras av brandvarnare. Brandvarnare bör placeras så att de täcker hela verksamheten. Varje brandvarnare kan förväntas ha en täckningsyta på högst 60 m2.” Vad är syftet med brandvarnare i förskolor? 48.1 BBR 24 text 48.1.1 5:355 Allmänt  ”Föreskrift… Läs mer

49 BBR 5:521– Mindre byggnadsdelar

Vad är syftet med att mindre byggnadsdelar tillåts ha lägre ytskikt? 49.1 BBR 24 kap 5:521 49.1.1 5:521 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): ”Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar på ett sådant sätt att de –      är svåra att antända, –      inte… Läs mer

50 BBR 5:534 – Dörrar mot trapphus täta i underkant

Vad är syftet med att dörrar till trapphus ska vara täta i underkant? 50.1 BBR 24 text 50.1.1 5:534 Dörr, lucka och port Föreskrift (funktionskrav): ”Dörrar, luckor och portar i en avskiljande konstruktion ska utformas så att brandcellsgränser upprätthålls.” Allmänt råd: ”Dörrar till trapphus, med undantag för hissdörrar, bör vara… Läs mer

51 BBR 5:543 – Grupp av boenderum 6 personer

Vad är syftet för Vk3B:”En grupp av boenderum bör bestå av rum sammanlagt avsedda för högst sex personer.”? 51.1 BBR 24 text 51.1.1 5:543 Verksamhetsklass 3  Föreskrift (funktionskrav): ”I verksamhetsklass 3A ska brand- och brandgasspridning begränsas mellan bostadslägenheter med en avskiljande konstruktion.. I verksamhetsklass 3B ska brand- och brandgasspridning begränsas… Läs mer

52 BBR 5:61 – Avstånd mellan byggnader – utstickande detaljer

Vad är syftet med tilläggen till avståndsberäkningarna: Om det finns inglasad balkong bör avståndet beräknas från balkong-plattans ytterkant. Övriga utstickande detaljer, t.ex. taksprång och balkong, som sticker ut mer än 0,5 meter bör tas med i beräkningen av avstånd mellan byggnader? 52.1 BBR 24 kap 5:61 52.1.1 5:61 Allmänt  Föreskrift… Läs mer

53 BBR 5:722 – 50 m angreppsväg i Vk5

Vad är syftet med ”Avståndet mellan närmaste trapphus eller motsvarande angreppspunkt och den mest avlägsna delen i ett utrymme bör inte överstiga 50 meter inom verksamhetsklass 5A, 5B och 5C för att beakta räddningspersonalens möjlighet till insats.”? 53.1 BBR 24 text 53.1.1 5:722 Tillträdesväg  Föreskrift (funktionskrav): ”…Längden på tillträdesvägar ska… Läs mer

54 BBR 5:2512 – Ljudnivå för utrymningslarm

Vad är syftet med att ”Ljudnivån för övriga lokaler bör inte understiga 65 dB(A) på platser där personer vistas mer än tillfälligt”? 54.1 BBR 24 text 54.1.1 5:2512 Utrymningslarm Föreskrift (funktionskrav): […]”Vid akustiskt larm ska hörbarheten vara sådan att signaler eller meddelanden kan uppfattas i berörda delar av byggnaden.” […]… Läs mer

55 BBR 5:2512 – Skydd mot brand för utrymningslarm

Vad är syftet med att utrymningslarmanläggningens funktion ska ha ett skydd mot strömavbrott på grund av brand? 55.1 BBR 24 Kap 5:2512 55.1.1 5:2412 Föreskrift (funktionskrav): 5:2512 Utrymningslarm ” … Anläggningens funktion ska kunna upprätthållas vid strömavbrott samt ha ett skydd mot strömavbrott på grund av brand.” Allmänt råd: ”… Läs mer

56 BBR 5:335 – Öppningskraft

Vad är syftet med angivna nivåer för begränsningar i kraft att öppna dörrar? 56.1 BBR 24 56.1.1 5:335 Dörrar Föreskrift (funktionskrav): ”… Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att öppna och passera. Undantag medges för utrymmen i verksamhetsklass 5D. (BFS 2011:26).” Allmänt råd: ”Dörrar bör kunna öppnas… Läs mer

57 BBR 5:535 – Sektionering av vind

Vad är syftet med sektionering av vind? ”… Om vind och underliggande plan utgör skilda brandceller bör vinden delas in i brandceller om högst 400 m2 med brandcellsgränser i lägst klass EI 30. …” 57.1 BBR 24 kap 5:535 57.1.1 5:535 Vinds- och undertaksutrymmen  Föreskrift (funktionskrav): ”Vinds- och undertaksutrymmen ska… Läs mer

58 BBR 5:537 – Krav för inglasade balkonger

Vad är syftet med kraven för inglasade balkonger? 58.1 BBR 24 Kap 5:537 58.1.1 5:537 Inglasade balkonger, loftgångar och uterum  Föreskrift (funktionskrav): ”Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska upprätthållas vid inglasning av utrymmen som ansluter till brandcellen, såsom balkonger, loftgångar och uterum.” Allmänt råd: ”Skydd mot brand- och… Läs mer

59 BBR 5:55– Ytterväggar

Vad är syftet med att fasadbeklädnad endast får utveckla värme och rök i begränsad omfattning? 59.1 BBR 24 kap 5:55 59.1.1 5:521 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): ”Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning.” Allmänt råd: ”Med begränsad omfattning avses att möjligheten till tillfredställande utrymning och brandsläckning… Läs mer

60 BBR 5:56– Skydd mot omfattande brandspridning

Vad är syftet med ”Stora byggnader ska utformas så att omfattande brandspridning inom byggnad begränsas”? 60.1 BBR 24 kap 5:56 60.1.1 5:561 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): ”Stora byggnader ska utformas så att omfattande brandspridning inom byggnad begränsas. ” Allmänt råd: ”För att begränsa omfattande brandspridning i stora byggnader bör dessa utformas… Läs mer

61 BBR 5:562 och 5:244 – Brandvägg

Vad är syftet med brandvägg? 61.1 BBR 24 Kap 5:562 och 5:244 61.1.1  5:562 Föreskrift (funktionskrav): Rådet saknar föreskrift. Allmänt råd: ”Brandväggar bör utformas i brandteknisk klass enligt tabell 5:562 och bryta igenom brännbara skikt i taket för att begränsa risken för brandspridning över brandvägg…..” 61.1.2  5:244 Föreskrift (funktionskrav): ”Brandväggar… Läs mer

62 BBR 5:242 – Definitionen av brandcell och 5:53 Brandcellsindelning

Vad är syftet med en brandcellsgräns? (t.ex. hindra brand från ett eller båda håll?) 62.1 BBR 24 kap 5:242 och 5:53 62.1.1 5:242 Brandcell Föreskrift (funktionskrav): ”Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att… Läs mer

63 BBR 5:53 och 5:548 – Vk6 egen brandcell

Vad är syftet med ”Brandceller bör avskilja rum med hög brandbelastning (>1 600 MJ/m2) eller lokaler i verksamhetsklass 6 från övriga utrymmen.”? 63.1 BBR 24 text 63.1.1 5:53 Brandcellsindelning  Föreskrift (funktionskrav): ”Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att konsekvenserna… Läs mer

64 BBR 5:5332 – Installationer som kan minska risken för brännbara avsättningar i kanaler.

Vad är syftet med installationer som kan minska risk för brännbara avsättningar i kanaler? 64.1 BBR 24 Kap 5:5332 64.1.1 5:5332  Föreskrift (funktionskrav): ”Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av brand och brandgas inom och mellan brandceller. Skyddet ska begränsa risken för spridning av brand… Läs mer

65 BBR 5:548 – Skydd mellan Vk6 och utrymningsväg

Vad är syftet med att lokaler i verksamhetsklass 6 och andra lokaler med hög sannolikhet för uppkomst av brand, som står i förbindelse med utrymningsväg, skall utföras med extra skyddsåtgärder? 65.1 BBR 24 Kap 5:548 65.1.1 5:548 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): 5:548 Lokal i verksamhetsklass 6 m.m. ”I lokaler i verksamhetsklass… Läs mer

66 BBR 5:549 – Elkablar till hissmaskineri

Vad är syftet med ”Elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss, som vid strömavbrott inte automatiskt går till närmaste stannplan, bör förläggas avskilda i klass EI 30 eller motsvarande.”? 66.1 BBR 24 text 66.1.1 5:549 Hiss Föreskrift (funktionskrav): ”Hisschakt ska utformas så att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls.”… Läs mer

67 BBR 5:61– Sammanbyggda byggnader med fler än två våningar

Vad är syftet med att sammanbyggda byggnader med mer än två våningsplan bör avskiljas med brandvägg? 67.1 BBR 24 kap 5:61 67.1.1 5:61 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): ”Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader.” Allmänt råd: ”[…] Tillfredställande skydd erhålls om brandspridning mellan byggnader begränsas med skydd som… Läs mer

68 BBR 5:721 – Avstånd mellan uppställningsplats och angreppspunkt

Vad är syftet med att avståndet mellan räddningsfordonets uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt bör understiga 50 meter? 68.1 BBR 24 kap 5:721 68.1.1 5:721 Allmänt  Föreskrift (funktionskrav): ”Om gatunätet eller motsvarande inte ger åtkomlighet ska särskild räddningsväg anordnas som ger god framkomlighet. Räddningsväg ska vara skyltad och ha uppställningsplatser för erforderliga… Läs mer

69 BBR 5:731 – Inomhusbrandposter i industri, lager och Vk6

Vad är syftet med ”Inomhusbrandposter bör finnas i industri och lager i verksamhetsklass 1 om brandbelastningen överstiger 800 MJ/m2 samt i lokaler i verksamhetsklass 6.”? 69.1 BBR 24 kap 5:731 69.1.1 5:731 Släckutrustning  Föreskrift (funktionskrav): ”Släckutrustning ska finnas där brand kan förväntas få snabb spridning eller få mycket stor intensitet.”… Läs mer

70 BBR 5:2551 – Aktivering av spjäll med brandfunktion

Vad är syftet med att ”Aktivering av spjäll bör ske med rökdetektor […]”? 70.1 BBR 24 text 70.1.1 5:2551 Spjäll Föreskrift (funktionskrav): ”Om spjäll är en förutsättning för brandskyddets utformning ska de utformas så att de, med hög tillförlitlighet, skyddar mot brand- och brandgasspridning i ventilationssystemet motsvarande den avskiljande förmåga… Läs mer

71 BBR 5:334– Trappor med gallerdurk

Vad är syftet med ”Trappor med gallerdurk bör inte användas för fler än tre plan”? 71.1 BBR 24 kap 5:334 71.1.1 5:334 Utformning av utrymningsvägar  Föreskrift (funktionskrav): Föreskrift saknas för syftet. Allmänt råd: ”[…] Trappor med gallerdurk bör inte användas för fler än tre plan. […]” 71.2 Historik Kravet är… Läs mer

72 BBR 5:525 – Rörisolering

Vad är syftet med de olika kraven på rörisolering? 72.1 BBR 24 text 72.1.1 5:525 Rörisolering Föreskrift (funktionskrav): Föreskrift finns inte till det allmänna rådet. Allmänt råd: ”Om den sammanlagda exponerade omslutningsarean på rörinstallationer är mer än 20 % av angränsande vägg- eller takyta bör rörisoleringen uppfylla klass A2L-s1,d0 eller… Läs mer