56 BBR 5:335 – Öppningskraft

Vad är syftet med angivna nivåer för begränsningar i kraft att öppna dörrar?

56.1 BBR 24

56.1.1 5:335 Dörrar

Föreskrift (funktionskrav):

”… Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att öppna och passera. Undantag medges för utrymmen i verksamhetsklass 5D. (BFS 2011:26).”

Allmänt råd:

”Dörrar bör kunna öppnas utan större tidigare kunskap om hur detta ska ske. Vid behov bör det tydligt framgå hur dörren kan öppnas. Låsta dörrar med fördröjd öppning bör inte förekomma. Dörrar bör kunna öppnas med ett trycke som trycks nedåt eller genom att dörren trycks utåt. Öppningsbeslag bör placeras med centrum mellan 0,80 till 1,20 meter över golv. Den högsta kraften för att öppna en dörr bör anpassas efter vilken typ av öppningsanordning som används.

För trycken bör den vertikala kraften understiga 70 N. Detta gäller exempelvis för trycken utformade enligt SS-EN 179. Kraften för att trycka upp dörren bör understiga 150 N.

– För tryckplattor bör öppningskraften understiga 150 N. Detta gäller exempelvis för tryckplattor utformade enligt SS-EN 179.

– För större öppningsanordningar, exempelvis hela dörrblad eller panikutrymningsbeslag, kan en högre öppningskraft accepteras, dock högst 220 N för öppningsfunktionen och högst 150 N för fortsatt öppning av dörren. Detta gäller exempelvis för panikutrymningsbeslag utformade enligt SS-EN 1125. …”

56.2 Historik

Ett krav på att dörrar ska vara lätt öppningsbara med rimliga öppningskrafter har funnits i byggreglerna ganska länge. Kvantifierade krav på kraft kom dock först i och med handboken om utrymningsdimensionering 2003. Dessa nivåer kommer ur de standards som finns för beslagning och har hängt med i reglerna sedan dess. De dörrar som omfattas av kraven har blivit fler de senaste 5 åren.

56.2.1 SBN 75

”Dörr i utrymningsväg utförs utåtgående i utrymningsriktningen och öppningsbar utan nyckel eller annat redskap, där i annat fall särskild risk föreligger att personer skadas genom uppkommande trängsel. I utrymningsväg från samlingssal eller eljest för fler än 150 personer skall öppningsanordning vara så utformad, att dörren öppnas vid endera tryck utåt eller dragning nedåt i handtag e d samt så, att risk inte föreligger att fastna med kläderna.”

Alltså inga specificerade krafter.

56.2.2 SBN 80

Samma formulering som i SBN 75

56.2.3 NR 88

Ungefär samma formuleringar som i SBN 75 och 80. Fortfarande inga krafter specificerade.

56.2.4 Utrymningsdimensionering 2006

Handboken har ett helt eget avsnitt om öppningskrafter.

”Öppningskraft

Dörrarna ska vara så utformade att berörda personer klarar av att öppna dem, se figur 7. Den högsta kraften för att öppna en dörr bör understiga 130 N, även vid ogynnsamma situationer som exempelvis vid övertryckssättning av trapphus. I dagligt bruk kan en kraft att trycka upp dörren runt 40-70 N anses som rimligt.

Kraften som behövs för att trycka ner ett trycke bör enligt SS-EN 179 inte överstiga 70 N för utrymningsbeslag. För att personer med funktionshinder ska kunna öppna dörren kan ofta lägre kraft vara motiverad.”

56.2.5 Konsekvensutredning BBR19

”5:335 Dörrar (5:342)

Ändring:

Vissa förändringar men tydligare att det gäller ”dörrar för utrymning” och inte enbart dörrar till utrymningsvägen. Avsnittet formuleras om så att det pekar på att det är hela vägen till den säkra platsen som är viktig. Vilka kriterier som gäller för att kunna använda inåtgående dörrar har förtydligats liksom rådet att dörrar bör placeras så att de i öppet läge inte hindrar utrymning. Tillägg att dörr för utrymning också ska vara lätt att passera. 

Den maximala öppningskraften för att få upp en dörr i en nödsituation revideras upp något, från 130 N till 150 N. Även kraften för att manövrera öppningsanordningen anges, vilket är olika beroende på öppningsanordning. Öppningskraften kan i vissa situationer accepteras vara 220 N. Dessa nivåer är i nivå med de europeiska standarder som finns. De krav som gäller för användbara och tillgängliga dörrar i det dagliga användandet regleras i BBR avsnitt 3. 

Allmänna råd för vred och kåpa ändras. För vred accepteras det i verksamheter med ett högre personantal och för kåpa är det acceptabelt att använda under vissa förutsättningar.

Motiv:

Texten anger ”dörrar som ska användas för utrymning” istället för ”dörr till och i utrymningsväg” som kan tolkas att bara gälla sista dörren i en brandcell innan utrymningsvägen. Med nuvarande förslag ingår samtliga dörrar som är avsedda för utrymning. Tveksamheter om ifall en dörr finns eller inte ska inte förekomma i utrymningsfallet. Förtydligandet med inåtgående dörrar belyser risken med dem. Dörr som öppnas, t.ex. in i ett trapphus, ska inte hindra personer som utrymmer från andra delar av en byggnad, t.ex. från högre belägna våningsplan. Dörrar ska vara lätta att passera för att göra det enklare att passera med rullstol, rollator etc. Undantag lyfts fram för verksamheter där personer får hållas inlåsta, dvs. verksamheter i Vk5D såsom häkten, fängelser mm.

Öppningskraften revideras för att stämma överens med de krafter som anges i SS-EN 179 respektive 1125. Rådet att öppningskraften bör vara 40-70 N vid normalt bruk utgår eftersom avsnitt 5 reglerar den speciella situationen som uppstår vid en brand och dagligt bruk regleras i avsnitt 3. Råden kring vred och kåpa ändras för att skapa flexiblare lösningar i verksamheter där man har god kännedom om utrymningsmöjligheterna.

Konsekvens:

Att alla dörrar i utrymningsvägen avses är ett förtydligande och ska därmed inte ge någon konsekvens. Att det klargörs innebär snarare att det blir lättare för den enskilde användaren av reglerna. Att dörrar ska vara lätta att passera ökar möjligheten till frångänglighet för personer med funktionsnedsättning.”

56.2.6 Remissvarssamanställning BBR19

Bland remissvaren finns många synpunkter på att öppningskrafteran borde harmonisera med SS-EN 179 och SS-EN 1125. En ändring gjordes också jämfört med ursprungsförslaget som innehöll lägre öppningskrafter än vad som sedan angavs i BBR. Oklart dock var dessa första kom ifrån.

56.2.7 Boverkets svar

I Boverkets diarie förekommer inga svar som förtydligar öppningskrafterna.

56.3 Utländska regelverk

56.3.1 Norge

I Norge gäller att dörrar som öppnas manuellt ska kunna öppnas med en maximal kraft på 30 N.

56.3.2 England

Inget sådant krav finns. Dock nämns att dörrar ska vara lätt öppningsbara och man ska inte behöva öppna flera lås för att få upp en dörr.

56.3.3 USA

Utdrag från NFPA, samma krav gäller för IBC.

56.3.4 Australien

Enda kravet på öppningskraft gäller skjutdörrar som inte får behöva större öppningskraft än 110 N. För motormanövrerade dörrar gäller samma öppningskraft vid strömavbrott. Syftet är att minimera risken att dörren hindrar de utrymmande.

56.3.5 Nya Zeeland

Öppningskrafterna är härledda från följande funktionskrav:

Detta tydliggörs i konsekvensbeskrivningen att vara dörröppningskrafter som ska vara anpassade till de öppningskrafter som kan brukas av ”medelpersonen”:

56.4 Intervjuer

Vad är syftet med angivna nivåer för begränsningar i kraft att öppna dörrar?

Intervjuperson nummer 1

Att det flesta ska kunna orka öppna dörrar. De som inte orkar kan förväntas få hjälp av andra.

Intervjuperson nummer 2

Det ska vara lätt öppningsbart. Om angivna krafter är lagom kan alltid diskuteras. För personer som är muskelsvaga är angiven öppningskraft för hög. Kraven är ett resultat av harmoniseringen inom Europa (Europastandard).

Intervjuperson nummer 3

Jag tror att det finns försök som gjordes för länge sen som detta grundas på. 150 N ganska mycket.

Intervjuperson nummer 4

Dels ska ”normala” personer orka trycka ner tryckena. Sedan ska dörren i sig gå att trycka upp av en ”normal” person, även vid olika ventilations och tryckförhållande i byggnaden. Värdet på 220 N är hämtat direkt från standarden för nödöppningsbeslag. Dessa bygger på att det ska kunna vara ett tryck mot dörren och man ska ändå kunna öppna dörren, dvs övervinna friktion mellan kolv och låsbleck.

Intervjuperson nummer 5

Finns mycket försök på detta. Ingen samsyn. Olika uppfattningar. Mycket resultat. Kolla med Staffan B. Experiment enligt rykten. Syftar till att man ska kunna komma ut.

Intervjuperson nummer 6

Syftet är att underlätta utrymning. Oklart var nivåerna kommer ifrån. Ett sätt att säkerställa lätt öppningsbart även i dörrar som aldrig används, t.ex. från utrymningskorridorer i köpcenter.

Intervjuperson nummer 7

Det handlar om att få en rimlig öppningskraft som de flesta klarar av.

Intervjuperson nummer 8

Kommer från förmodligen handikapporganisationerna beroende de flesta personer ska kunna öppna dörrarna.

Intervjuperson nummer 9

Att de som förväntas använda utrymningsvägen ska kunna öppna den. Hänsyn ska tas till olika personers förmåga, dörren ska inte bli för svår att öppna.

Intervjuperson nummer 10

Syftet är att man ska kunna ta sig ut. Det bygger på forskning. Vad man kan och inte kan öppna. Logiskt att tillåta större krafter när man kan använda hela kroppen till att öppna.

Intervjuperson nummer 11

Nivåerna kommer från till Europastandarden. 70 N är kopplat till tillgänglighetskraven.

Intervjuperson nummer 12

Jag har ingen direkt uppfattning om just 70 N är en lämplig gräns. Syftet bör vara att en ”normal” person ska kunna öppna dörren. Gränsvärdet är en skälig nivå.

56.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Första gången krafter nämns i byggreglerna är i handboken Utrymningsdimensionering. Det finns enligt indikationer på forskning som har lett fram till de krafter som har angetts i SS-EN 179 respektive SS-EN 1125. Att krafterna finns med i BBR är en anpassning till dessa standarder.

I stort sett samtliga intervjuade anger att syftet är att säkerställa att man får upp dörren vid en utrymning utan allt för stort besvär. En dörr får inte vara så tung att den blockerar för de utrymmande.

Konsekvensbeskrivningen anger att kravet gäller alla dörrar som ska användas vid utrymning – inte bara de som är i en formell utrymningsväg.

I andra länder är det inte vanligt att krafterna specificeras även om det förekommer. Krafterna liknar då de som anges i BBR vilket kanske kan förklaras med de standarder som förekommer (SS-EN 179 respektive SS-EN 1125).

Syfte

Syftet bedöms vara att de flesta som ska utrymma kan öppna de dörrar som ska användas för utrymning. Man kan vanligen anse att de som vistas i lokalerna har kunnat öppna dörren för att komma in men det är inte ovanligt att utrymningen ska ske via andra dörrar än entrédörren. Syftet med begränsningen i öppningskraft tros vara att säkerställa att även dessa dörrar går att använda av alla vid en utrymning, även om de inte används till vardags. Öppningskrafter som är högre än de som anges kan försvåra användning av dörren.

De egenskaper som det allmänna rådet syftar till är troligen följande:

–          Kraften för att öppna dörren ska inte vara så stor att dörren blir svår att öppna.

–          Dörren ska gå att öppna av de flesta som behöver använda den. Hänsyn ska i vissa fall även tas till personer med funktionsnedsättningar.

 

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *