71 BBR 5:334– Trappor med gallerdurk

Vad är syftet med ”Trappor med gallerdurk bör inte användas för fler än tre plan”?

71.1 BBR 24 kap 5:334

71.1.1 5:334 Utformning av utrymningsvägar 

Föreskrift (funktionskrav):

Föreskrift saknas för syftet.

Allmänt råd:

”[…] Trappor med gallerdurk bör inte användas för fler än tre plan. […]”

71.2 Historik

Kravet är relativt nytt och infördes i Boverkets rapport Utrymningsdimensionering, 2004. Det har sedan dess varit formulerat på ungefär samma sätt.

71.2.1 Utrymningsdimensionering, 2004

Kravet infördes i utrymningsdimensionering med följande motivering:

”Spiraltrappor av gallerdurk bör inte användas för fler än 3 våningar såvida de inte speciellt inhägnas och är utförda så att de hindrar sikten i vertikalled. Anledningen är att många personer upplever stora obehag av att vistas på höga höjder. […]”

71.2.2 Konsekvensutredning BBR 19

Till BBR 19 infördes kravet som allmänt råd i BBR. Denna ändring kommenterades dock inte specifikt.

71.3 Utländska regelverk

71.3.1 Norge

Hittar inget liknande krav.

71.3.2 England

Hittar inget liknande krav.

71.3.3 USA

Hittar inget liknande krav.

71.3.4 Australien

Trappsteg måste vara täta om de betjänar byggnader över 3 våningar eller om trappan är mer än 10 meter hög. Syftet är klart beskrivet: ” Under D2.13(a)(vi), where a stairway is of a specified height, solid treads must be used so that people cannot see through them. This minimises the risk to people affected by vertigo.”

71.3.5 Nya Zeeland

Hittar inget liknande krav.

71.3.6 Kanada

Hittar inget liknande krav.

71.4 Intervjuer

Vad är syftet med ”Trappor med gallerdurk bör inte användas för fler än tre plan”?

Intervjuperson nummer 1

Är forskning som visat att man upplever detta som väldigt obehagligt. Tror det är Håkan Frantzich.

Intervjuperson nummer 2

Att det är obehagligt att gå i dom, personers utrymning påverkas negativt, kan medföra långsammare utrymning och personer kan tveka.

Intervjuperson nummer 3

Att undvika fri sikt i vertikalled, vilket kan påverka utrymning negativt. I sidled är det OK med öppningar.

Intervjuperson nummer 4

Ett syfte kan vara att det är svårt att gå med högklackat på gallerdurk. Kan ha med att det blir otäckt med hög höjd nedåt.

Intervjuperson nummer 5

Undvika svindel.

Intervjuperson nummer 6

Det kan upplevas obehagligt att utrymma på ”golv” som man ser igenom.

Intervjuperson nummer 7

Att inte få lågor och rök i rumpan.

Intervjuperson nummer 8

Man är rädd för svindel. Någon har lurat Boverket att det är ett problem. Varför just tre plan är oklart. Kanske någon som gått och tyckt det vart läbbigt.

Intervjuperson nummer 9

Rent svindelproblem, folk går inte ut den vägen, otäckt när det blir högt och man ser ner.

Intervjuperson nummer 10

Utrymma på säkert sätt? Behöver förklaras.

Intervjuperson nummer 11

För att personer kan uppleva det som otrevligt och inte våga använda utrymningsvägen. Kan orsaka svindel och möjligen även känsla av otrygghet, skranglighet i konstruktionen.

Intervjuperson nummer 12

Svindelrisken beaktas med detta krav.

71.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Syftet med regeln beskrevs när den infördes i Utrymningsdimensionering: ”Spiraltrappor av gallerdurk bör inte användas för fler än 3 våningar såvida de inte speciellt inhägnas och är utförda så att de hindrar sikten i vertikalled. Anledningen är att många personer upplever stora obehag av att vistas på höga höjder. Detta fördes sedan in som allmänt råd i BBR 19, men begränsningen kring spiraltrappor togs bort, sannolikt eftersom att trappans form inte relaterade till problemet.

Liknande anledning anges i det Australiensiska regelverket, vilket är det enda regelverk med liknande krav. Detta anges även som anledning i många av intervjuerna, där många tar upp just risken för svindelkänslor vid fri vertikal sikt nedåt.

Syfte

Med hänsyn till ovanstående bedöms syftet med att gallerdurk eller liknande inte ska användas i trappor över tre plan vara att undvika att svindelkänslor eller liknande kan påverka utrymningsförloppet negativt. Detta genom att personer saktar ner och inte utnyttjar utrymningsvägens kapacitet till fullo eller helt försöker hitta en annan väg ut. Observera att det är sikten i vertikalled som bedöms vara problemet, det vill säga att man kan se igenom det underlag man går på.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *