01 Förord – Inledning

Denna Syfteshandbok är framtagen på uppdrag av Sveriges Brandkonsultförening, BRA.

Syfteshandboken beskriver bakgrund, historia och troliga syften med reglerna i BBR. Föreskrifterna i BBR anger kraven, råden ger kravnivån men syftet är inte alltid självklart.

Målet med Syfteshandboken är att öka förståelsen för kraven och samt kvalitén vid analytisk dimensionering. Väl motiverade syften ger möjlighet till fler och bättre verifieringar. I Syfteshandboken har vi valt att fokusera på de föreskrifter och allmänna råd där analytisk dimensionering är vanligast samt där osäkerheterna är störst. I några få fall har även prioritering skett utifrån förutsättningen att föreskrift och allmänna råd bedöms som ologiska/kontroversiella/”fel”.

Syfteshandboken inleddes med in pilotstudie där fokus låg på avsnitt 5:3 i BBR, totalt ca 20 syften. Syftena valdes av arbetsgruppen. I nästföljande etapper tillfrågades BRAs medlemsföretag om vilka syften som önskades studeras. En sammanvägning av de förslag som inkom och arbetsgruppens förslag ledde till en prioriteringslista, där de 50 syften som bedömdes vara viktigast studerades. Totalt innefattar Syfteshandboken således ca 70 syften.

I uppgiften ingick inte att tolka eller värdera reglerna utan endast att beskriva bakgrund och syfte. Om inga tydliga syften hittades eller om bakgrund saknas, har det mest troliga alternativet redovisats.

 Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp bestående av:

Nils Olsson, projektledare       Bengt Dahlgren

Henrik Alling                              Brandskyddslaget

Charlotte Berggren                   FSD

Axel Mossberg                           Brandskyddslaget

Mattias Skjöldebrand               Brandkonsulten

 

Sveriges Brandkonsultförenings styrgrupp för projektet har varit:

Frank Graveus                              SWECO

Johan Hallencreutz                      Fire

Pär Hansson                                  FSD

Fredrik Hellgren                           Prevecon

Per-Anders Marberg                   Bengt Dahlgren

Martin Olander                            Brandskyddslaget

 Som en del i arbetet att utreda syftet med föreskrifter och allmänna råd har ett flertal personer med goda insikter i byggreglerna intervjuats. I rapporten redovisas intervjuerna anonymt. Ett stort tack riktas till er som ställde upp på intervjuerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *