62 BBR 5:242 – Definitionen av brandcell och 5:53 Brandcellsindelning

Vad är syftet med en brandcellsgräns? (t.ex. hindra brand från ett eller båda håll?)

62.1 BBR 24 kap 5:242 och 5:53

62.1.1 5:242 Brandcell

Föreskrift (funktionskrav):

”Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Brandcellen ska vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande väggar och bjälklag eller motsvarande, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp.”

62.1.2 5:53 Brandcellsindelning

Föreskrift (funktionskrav):

”Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas. För mindre byggnader med en verksamhet där konsekvenserna av en brand är ringa behövs inga brandceller. Brandcellsindelning får helt eller delvis ersättas av brandtekniska installationer.”

”När byggnader delas in i brandceller ska dessa utformas så att ett tillfredsställande skydd mot spridning av brand och brandgas erhålls. Utformningen av brandcellen ska begränsa spridning av brand och brandgas till intilliggande brandcell under en bestämd tid.”

62.2 Historik

I biografförordningen finns beskrivning av brandsäker och brandhärdig byggnadsdel men ingen definition av brandcell mer än att brandhärdig avskiljning nämns. Dock har en brandhärdig byggnadsdel motståndsförmåga i form av beklädnad på båda sidor. Finns beklädnad bara på ena sidan kallas det brandhärdig beklädnad. Liknande beskrivning görs i BABS 1946 för flamskyddande byggnadsdel och flamskyddande beklädnad. I BABS 1946 beskrivs också hur byggnad ska sektioneras med brandsäkra väggar. I BABS 1950 kommer en första definition av ett brandsäkert rum som skulle kunna liknas vid det som senare i SBN 1967 benämns brandcell, dvs när definitionen på brandcell kommer första gången. Brandhärdigt och brandsäkert rum ges som exempel på brandceller och båda definieras. En definition som sedan följer genom hela SBN, definitionen av brandcell förändras något fram till och med SBN 80. Intressant är att klass på fönster och dörrar i brandcellsgräns då kopplas till räddningstjänstens insatstid. I NR är sedan definitionen av brandcell inbakad i kraven på brandcellsindelning och här anges att varje brandcell skall vara avskild från den övriga byggnaden med byggnadsdelar i lägst den brandtekniska klass som anges i ett huvudavsnitt. I första BBR kommer definitionen av brandcell tillbaka och denna förändras främst till BBR 19 då räddningstjänstens insats inte längre har betydelse samt att man istället pratar att skydda andra delar av byggnaden eller andra byggnader mot hela eller delar av ett brandförlopp. Här nämns också för första gången att brandcellsgräns kan ersättas av brandtekniska installationer.

62.2.1 Biografförordningen 1932

”1. Med brandsäker byggnadsdel förstås sådan byggnadsdel, som vid brand och därunder förekommande vattenbesprutning har betryggande hållfasthet åtminstone och åtminstone samma motståndsförmåga som vägg av bränt murtegel av för olika ändamål erforderlig tjocklek, dock minst 10 centimeter, och som vilar på underbyggnad av ur brandskyddssynpunkt likvärdig beskaffenhet.

Med brandhärdig byggnadsdel förstås sådan icke brandsäker byggnadsdel, som vid brand och därunder förekommande vattenbesprutning har åtminstone motståndsförmåga som plankvägg med spräckpanel, rörning och puts på båda sidor. Rörning och puts eller därmed ur brandskyddssynpunkt likvärdig beklädnad på endast ena sidan benämnes brandhärdig beklädnad.

Från källare ledande trappor, hisschakt och kanaler skola åtminstone brandhärdigt avskiljas från biografen och dess utrymningsvägar.”

62.2.2 BABS 1946

Brandteknisk klassindelning av byggnadskonstruktioner.
Brandsäker och brandhärdig byggnadsdel beskrivs på samma sätt som i Biografförordningen.

”Med flamskyddad byggnadsdel förstås sådan byggnadsdel av trä eller annat brännbart material, som vid brand är skyddad mot antändning och eldens spridning utefter ytan under åtminstone lika lång tid som plankvägg, beklädd på båda sidor med 4 mm asbestcementplattor av betryggande beskaffenhet. Plattor av nyssnämnda material, tjocklek och beskaffenhet eller därmed ur brandskyddssynpunkt likvärdig beklädnad på endast ena sidan benämnes flamskyddande beklädnad.”

”1. KAP
A. Byggnads sektionering.
1. Större avdelningar inom samma byggnad, som äro av varandra oberoende, böra åtskiljas genom brandsäkra väggar eller bjälklag, därest icke arbetets behöriga fortgång därigenom försvåras eller särskilda skäl eljest föranleda undantag.[…]

  1. Dörröppning i för övrigt brandsäker vägg skall vara försedd med branddörr för att väggen i sin helhet skall räknas som brandsäker.”

62.2.2 BABS 1950

”Bilaga 2 Brandteknisk klassindelning av byggnadskonstruktioner m.m.
Brandsäkert rum är ett rum med golv, väggar och tak utförda som brandsäker byggnadsdel. Golv, väggar och tak få ej ha brännbar beklädnad.”

62.2.3 SBN 1967

”37:11 Brandcell
Brandcell är sådan del av byggnad, inom vilken en brand fritt kan utvecklas utan att under för lokaltypen förutsatt tid -spridas till annan del av byggnaden. I brandcellens omslutande konstruktioner kan ingå funktionellt betingade delar med mindre brandmotstånd än som svarar mot denna tid, t ex fönster och dörrar, om brandens spridning i anslutning till dessa kan hindras genom brandkårsingripande med normal insatstid eller på annat sätt. Exempel på brandcell är brandsäkert och brandhärdigt rum, bostadslägenhet, kontorslägenhet, trapphus, pannrum samt enligt :251 avgränsad del av vind.”

Brandsäkert rum
Brandsäkert rum är ett rum, som är avskilt i lägst klass A 60 från angränsande lokal och mot det fria…” ”… Dörr, lucka eller fönster i öppning mot det fria får dock utföras utan krav beträffande brandmotstånd, om risk ej föreligger för brandspridning i anslutning till sådan öppning.”

Brandhärdigt rum
Brandhärdigt rum är ett rum, som är avskilt i lägst klass B 30 från angränsande lokal och mot det fria.” ”… Dörr, lucka eller fönster i öppning mot det fria får dock utföras utan krav beträffande brandmotstånd, om risk ej föreligger för brandspridning i anslutning till sådan öppning.”

62.2.4 SBN 1975

”37:121 Brandcell är del av byggnad, som är avskild på sådant sätt att en brand kan förhindras sprida sig till annan del av byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd. I brandcellens omslutande konstruktioner kan ingå funktionellt betingade delar med mindre brandmotstånd än som svarar mot denna tid: t ex fönster och dörrar, om brandens spridning i anslutning till dessa kan hindras genom brandförsvarets ingripande med normal insatstid eller på annat sätt. Uppgifter om aktuell insatstid för viss byggnad lämnas av vederbörande brandchef.”

Brandsäkert rum och brandhärdigt rum beskrivs lika SBN 1967.

62.2.5 SBN 1980

”Med brandcell, som kan omfatta ett rum eller en sammanhängande grupp av rum, avses en del av en byggnad som är avskild på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till en annan del av byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och antal våningar. I brandcellens omslutande konstruktioner får ingå byggnadsdelar, t ex fönster och dörrar, med mindre brandmotstånd än vad som svarar mot denna tid, om en brand kan hindras sprida sig i anslutning till dessa byggnadsdelar genom brandförsvarets ingripande med normal insatstid eller på annat sätt. Uppgift om insatstiden för viss byggnad lämnas av kommunens brandchef.”

Brandsäkert rum och brandhärdigt rum beskrivs lika SBN 1967 med undantaget att det står angränsande rum istället för ”angränsande lokal”.

62.2.6 NR 1

”8:41 Brandcellsindelning
En byggnad skall delas in i brandceller, åtskilda av byggnadsdelar som hindrar spridning av brand och brandgas. Varje brandcell skall omfatta rum (eller sammanhängande grupper av rum) i vilka verksamheten inte har omedelbart samband med annan verksamhet i byggnaden. Detta gäller t ex för en bostads- eller kontorslägenhet, ett brandsäkert eller brandhärdigt rum, ett trapphus (dock inte inom en bostadslägenhet) och ett slutet garage. En brandcell får inte – med undantag av bostadslägenheter, trapphus, hisschakt och öppna garage – omfatta utrymmen inom fler än två våningsplan, såvida inte utrymmena är skyddade med automatisk vattensprinkleranläggning. Varje brandcell skall vara avskild från den övriga byggnaden med byggnadsdelar (inklusive genomföringar, erforderliga upplag, förband o d) i lägst den brandtekniska klass som anges i huvudavsnitten 1, 2 och 8.”

62.2.7 BBR 1

”5:232 Brandcell
Med brandcell avses en avgränsad del av en byggnad inom vilken en brand under en föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden. Brandcellen skall vara avgränsad från byggnaden i övrigt, genom omslutande väggar och bjälklag eller på annat sätt, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under föreskriven tid. I brandcellens omslutande konstruktioner får ingå byggnadsdelar med mindre brandmotstånd än vad som svarar mot föreskriven tid, om en brand kan hindras sprida sig i anslutning till dessa byggnadsdelar genom t.ex. räddningstjänstens ingripande.”

”5:61 Brandcellsindelning
Byggnader skall delas in i brandceller åtskilda av byggnadsdelar som hindrar spridning av brand och brandgas. Varje brandcell skall omfatta ett rum – eller sådana sammanhängande grupper av rum – i vilka verksamheten inte har omedelbart samband med annan verksamhet i byggnaden. En brandcell får inte – med undantag av bostadslägenheter, trapphus, hisschakt och öppna garage – omfatta utrymmen inom fler än två våningsplan, såvida inte utrymmena är skyddade med automatisk vattensprinkleranläggning eller andra anordningar, och det genom särskild utredning visas att kraven i detta avsnitt (avsnitt 5) uppfylls.

Varje brandcell skall vara skild från övriga utrymmen i byggnaden med byggnadsdelar (inklusive genomföringar, erforderliga upplag, förband o. d.) i lägst den brandtekniska klass som följer av kraven i avsnitten 5:6-5:8.”

Ordet brandcellsgräns är med för första gången och nämns då i samband med luft- och brandsluss.

62.2.9 BBR 19

”5:242 Brandcell
Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Brandcellen ska vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande väggar och bjälklag eller motsvarande, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp.”

”5:53 Brandcellsindelning
Byggnader ska delas in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att konsekvenserna på grund av brand begränsas. För mindre byggnader med en verksamhet där konsekvenserna av en brand är ringa behövs inga brandceller. Brandcellsindelning får helt eller delvis ersättas av brandtekniska installationer.

62.2.10 Konsekvensutredning BBR 19

”Har reglering av andra områden än personskydd övervägts i revideringen av brandskyddsreglerna? Egendomsskydd

[…] Kravet i PBF är att brand- och brandgasspridning ska begränsas, vilket bl.a. har lett till de krav vi har på ytskikt, brandceller och sektionering av stora byggnader. Dessa krav ger indirekt både personskydd, miljö- och egendomsskydd.[…]”

5:242 Brandcell (5:232)

Ändring: 

Denna text motsvarar i stort sett som tidigare.

Motiv:

Kravnivå anges i avsnitt 5:5.

Konsekvens: 

Ingen.

5:53 Brandcellsindelning (5:53)

Ändring:

Brandcellsindelning är en av de primära lösningarna för att begränsa brand- och brandgasspridning inom byggnader. Ändringarna som föreslås innebär att föreskrifter flyttas till rådstext så att alternativa skyddsmetoder fortsatt är möjliga. Sådana metoder kan t.ex. att vara släcksystem för att helt eller delvis ersätta brandcellsindelning. Förslag på föreskrifter och allmänt råd i förenklad dimensionering motsvarar dock i stora drag vad som tidigare har gällt.

Motiv:

Motiven till brandcellsindelning framgår tydligare. Brandcellsindelning är ett av flera sätt att uppnå ett tillfredsställande brandskydd varför det numera inte är ett eget avsnitt.  Olika verksamhetsklasser bör ligga i olika brandceller, alternativt utförs verksamhetsklasser i samma brandcell förutsatt att de högsta kravnivåerna som gäller för verksamhetsklasserna följs. Hänsyn ska fortsatt tas till de förutsättningar och särskilda risker man behöver ta hänsyn till, t.ex. brandförlopp och sannolikhet för uppkomst av brand. Att dela in byggnaden i brandceller syftar till att minska risken att personer utsätts för personskador och att begränsa övriga konsekvenser av en brand. Genom detta ges ett visst egendomsskydd ur byggnadstekniskt perspektiv och detta anses vara en tillräcklig nivå. Ytterligare skydd av egendom kan vara nödvändigt av andra skäl men detta ligger utanför byggreglerna pga. att reglerna inte kan täcka samtliga situationer eller intressen.  Reglerna tydliggör att brandcellsindelning normalt ska ske, vilket syftet är och att man kan ersätta brandcellsindelningen med brandtekniska installationer eller bortse från brandcellsindelningen i små byggnader där konsekvenserna av en brand är små. Detta tillgodoser möjligheten till flexibla lösningar som tidigare gavs genom 5:11, alternativ utformning. Specifika krav gällande brandcellsgränser framgår under respektive avsnitt, t.ex. att bostadslägenheter ska utgöra egna brandceller.

Konsekvens:

Inga kostnadskonsekvenser jämfört med dagens regler eftersom nivån inte har förändrats. Brandceller är fortsatt den lösning som rekommenderas i förenklad dimensionering och som kommer att användas i merparten av all dimensionering. Möjlighet finns att utreda och verifiera alternativa lösningar inom ramen för analytisk dimensionering.

62.3 Utländska regelverk

62.3.1 Norge

I Norska regelverket anges att byggnader ska delas in i brandceller på lämpligt sätt. Utrymmen i en byggnad med olika risk för liv och hälsa och/eller olika risk för att brand uppstår bör vara avskilda med brandceller, om inte andra åtgärder genomförs som ger samma säkerhet.

Det anges även att brandcellerna i en byggnad ska vara utförda så att de förhindrar brand- och brandgasspridning till andra brandceller under den tid som krävs för utrymning och livräddning.

62.3.2 England

ADB, Compartmentation, 8.1, 8.2
Brandspridning inom en byggnad kan hindras genom att dela in byggnaden i brandceller. Detta för att:
a. att förhindra snabb brandspridning vilket kan riskera att personer blir innestängda i byggnaden.
b. att minska risken att en brand blir stor, med hänsyn till att stora bränder är farligare inte bara för personer i byggnaden och räddningstjänstpersonal utan också för personer i byggnadens omgivning.

Indelningen i brandceller är en komplettering till krav på avskiljning av utrymningsvägar och krav på brandspridning mellan byggnader. Graden av indelning (storleken på brandcellerna) beror av:
a. byggnadens användning och dess brandbelastning, vilket påverkar risken för brands uppkomst och storleken på bränder samt även hur lätt byggnaden kan utrymmas;
b. höjden till byggnadens översta våningsplan, vilket ger en indikation på hur lätt utrymning kan ske och räddningstjänsten förutsättningar för en effektiv insats; och
c. om det finns ett sprinklersystem som påverkar brandens tillväxthastighet eller som till och med kan släcka branden.

Kraven varierar men för byggnader som inte utgör byggnader där personer sover (ex. bostäder, sjukhus, hotell, etc) är 2000 m2 maximal ytan, denna kan sedan utökas med sprinkler eller om det exempelvis är en industribyggnad. För kontorsbyggnader finns ingen gräns.

62.3.3 USA

Inget tydligt syfte ges med brandcellsindelning.

62.3.4 Australien

”A fire compartment contains walls, floors and the like creating a compartment (or “box”) of any shape used to limit the spread of fire to another compartment or part of a building.” I Australien används också ”smoke compartment” eller rökceller inom vårdanläggningar. Syftet med dessa är att begränsa spridningen av brandgaser initialt.

62.3.5 Nya Zeeland

Utklippet nedan är från konsekvensutredningen till den förenklade dimensioneringen och förtydligar vad som gäller för en brandcellsgräns (FRR = Fire Resistance Rating). Ett tydligt resonemang förs kring när brandklassningen gäller för påverkan av brand från båda sidorna och när det endast gäller för påverkan från en sida.

Fler relevanta utklipp nedan;

Ytterligare ett relevant utklipp nedan;

Här klargör man att byggnadsdelar som släpper igenom strålning (dvs. glas) inte behöver vara klassade för strålning då en byggnad är försedd med sprinkler.

62.3.6 Kanada

Generell motivation till varför brandcellsgränser ska konstrueras som ett tätt byggnadselement:

Ingen tydligare motivation ges till hur en brandcellsgräns är tänkt att skydda mot en brand, gällande attack från brand från båda sidor exempelvis.

62.4 Intervjuer

Vad är syftet med en brandcellsgräns? (t.ex. hindra brand från ett eller båda håll?)

Intervjuperson nummer 1

Olika syften beroende på vart brandcellen är. Man kan fundera på om man alltid behöver brandcell mellan olika verksamheter. Är nog lite egendomsskydd även här.

Intervjuperson nummer 2

Det beror på var brandcellen ligger. Finns givna påfrestningar. Syftet är att begränsa brandspridning enligt en standard samhället bestämt.

Intervjuperson nummer 3

Definiera brandens utbredning i ett första skede av brandförloppet, skydda egendom och kunna göra insats.

Intervjuperson nummer 4

Begränsa brandspridning, möjliggöra utrymning, möjliggöra räddningstjänstens insats. Kraven beror på vilken brand som brandcellsgränsen ska skydda mot. Den måste inte alltid fungera från båda håll.

Intervjuperson nummer 5

Att hindra brandspridning och trygga utrymning. Möjligt att tänka sig att brandcellsgräns kan skydda från ett håll.

Intervjuperson nummer 6

Syftet är att begränsa brand/brandgasspridning. I grunden från båda håll sen finns ju situationer där det är från endast ett håll, t ex soprum där det är brand inifrån rummet man vill skydda sig mot.

Intervjuperson nummer 7

Grundtanken är att den skall hindra brand från båda håll. Ex mellan två lägenheter.
Vad gäller ex ett soprum bör det primärt vara ut från soprummet till annan verksamhet som skyddet ska finnas.

Intervjuperson nummer 8

Det kan skilja sig från fall till fall i olika delar av byggnaden. Kan vara från ett håll eller från båda håll.

Intervjuperson nummer 9

Att klara en del av ett brandförlopp eller ett helt brandförlopp i ett visst antal minuter (ex. 30/60 min). Dock med stöd av räddningstjänsten.

Intervjuperson nummer 10

Se definitionen av brandcell i BBR. Alltid tvåsidigt, inte mot det fria tex, finns nog fler exempel. För att det aldrig går att helt försäkra sig om att det inte brinner i ett utrymme.

Intervjuperson nummer 11

Möjliggöra utrymning i första hand och i andra hand begränsa brandens spridning. ”Spridning till eller från utrymmet” = båda hållen. I många fall har ju brandcellsgränsen lite med utrymningen att göra, tex för de som befinner sig i samma brandcell som branden.

Intervjuperson nummer 12

Både skydd till och från. Från bostad till garage känns inte så skyddsvärt. Även till ett soprum.

62.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Utifrån de tidigaste regelverken kan det konstateras att skillnad gjordes på en brandhärdig/brandsäker byggnadsdel/beklädnad. Det vill säga för att få kallas brandhärdig/brandsäker byggnadsdel skulle den ha korrekt beklädnad på båda sidorna. Avsikten med brandcellsgränsen har hela tiden varit att förhindra brand- och brandgasspridning till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Det kan ju tyckas att eftersom en byggnad ska delas in i brandceller fås det automatiskt att dessa måste fungera från två håll eftersom kravet på avskiljning ställs på respektive brandcell. Därmed fungerar brandcellen på två håll per automatik. En öppning ges dock i och med att brandcellsindelning helt eller delvis får ersättas av brandtekniska installationer.

Enligt konsekvensutredningen ska hänsyn tas till förutsättningar och särskilda risker, t.ex. brandförlopp och sannolikhet för uppkomst av brand vid brandcellsindelning. Syftet med att dela in byggnaden i brandceller är att minska risken att personer utsätts för personskador och att begränsa övriga konsekvenser av en brand.

Även enligt de utländska regelverken kan man utläsa att brandcellsindelning görs för att förhindra brandspridning för att trygga utrymning och minska risken för stora och svårsläckta bränder. Dock är det bara det Nya Zeeländska regelverket som beskriver att brandcellsgränser i vissa fall skulle kunna utföras så att de bara klara ensidig brandpåverkan med avseende på brandbelastning exempelvis.

De intervjuade är inte helt samstämmiga, några menar att det är självklart att det ska vara från två håll medan andra menar att i vissa fall, då oftast kopplat till brandbelastning, risk för uppkomst av brand och hur ofta personer vistas i utrymmet, kan det räcka från ett håll. Flera nämner också anledningen att begränsa räddningstjänstens insats. Det sistnämnda är dock inte lika vedertaget sett till regelverken.

Syfte

Syftet bedöms vara att om en brand utvecklas inom en brandcell, förhindra brandspridning till andra delar i byggnaden utanför brandcellen. Utöver det ska en brandcell trygga utrymning av byggnaden samt skydda personer som befinner sig i intilliggande lokaler utanför brandcellen. Dessutom ska brandcellen:

–          skydda personer som behöver utrymma

–          skydda ”normal” verksamhet från en mer riskfylld verksamhet

–          skydda mot omfattande brandspridning

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *