12 BBR 5:323 – Utrymning genom fönster – Högst 5 meter till marken i bostäder

Vad är syftet med att begränsa höjden från fönstret till marken till 2 meter generellt men 5 meter i bostäder?

12.1 BBR-text

12.1.1 5:323

Föreskrift (funktionskrav):

”I utrymmen i verksamhetsklass 1, skolor i verksamhetsklass 2A samt bostäder i verksamhetsklass 3 får en av utrymningsvägarna ersättas av tillgång till fönster. Fönstrets underkant får vara beläget högst 2,0 meter över marknivån utanför och om möjlighet till utrymning i övrigt ges på ett tillfredsställande sätt. Utrymning från bostäder i verksamhetsklass 3 i byggnad Br2 och Br3 får även ske enligt avsnitt 5:353.”

12.1.2 5:353

”Bostadsrum i verksamhetsklass 3 som finns i byggnader i byggnadsklass Br2 eller Br3 ska kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten. …”

Allmänt råd:

”Utrymningsvägar från bostadsrum i verksamhetsklass 3A kan anordnas enligt något av följande alternativ:

  1. a) Utgång till utrymningsväg, t.ex. en trappa utanför bostaden eller direkt till säker plats.
  2. b) Utgång till en utvändig trappa eller fast stege utformad enligt SS 831340 som leder till säker plats.
  3. c) Öppningsbart fönster med öppningens underkant högst 5,0 meter över marknivån.

12.2 Historik

12.2.1 SBN 1967

Fönsterutrymning tillåtet men höjden till marken regleras inte.

12.2.2 SBN 1975 utg 1, 2 o 3

37:221

Här medges fönsterutrymning från lokaler som inte rymmer mer än 150 personer. Dock endast om avståndet till marken är högst 2 meter. I övrigt endast med hjälp av räddningstjänsten.

12.2.3 SBN 1980-utg 1 o 2

37:211

Från varje bostads- och lokallägenhet där personer vistas mer än tillfälligt skall det – med undantag enligt :212 finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Från en lägenhet som har fler än ett vånings111 plan skall minst en utrymningsväg anordnas i varje våningsplan eller E) motsvarande.

Från varje bonings- eller arbetsrum, inrett på vinden i en tvåvåningsbyggnad som inte är brandhärdig eller brandsäker, skall minst en utrymningsväg leda direkt till det fria (se vidare :213 c).

I bostadshus som inte utförs som brandsäker byggnad skall det från varje boningsrum eller annat rum där personer vistas mer än tillfälligt finnas

  1. a) en utgång direkt till det fria i markplanet (eller till utvändig trappa som leder till markplanet), eller
  2. b) ett öppningsbart fönster med karmunderstycket beläget högst 5,0 m över markplanet utanför,

…”

Alltså tillåtet med 5 meter i ej brandsäker byggnad.

12.3 Utländska regelverk

12.3.1 Norge

5 meter finns även i Norge för Vk1 och Vk3. 7,5 meter accepteras om man har tillgång till stege.

12.3.2 England

Gäller för lägenheter/bostäder.

Fönsterutrymning är tillåtet för lägenheter/bostäder där höjden på det översta våningsplanet inte överstiger 4,5 meter och måttet på aktuellt fönster uppfyller kraven.

12.3.3 USA

Fönsterutrymning tillämpas ej?

12.3.4 Australien

Fönster ej tillåtet som utrymningsväg.

12.3.5 Nya Zeeland

Man får inte utrymma genom fönster i NZ (oavsett om det är med eller utan räddningstjänstens hjälp). Hittar ingen kommentar rörande detta.

12.4 Intervjuer

Vad är syftet med att begränsa höjden från fönstret till marken till 2 meter generellt men 5 meter i bostäder?

Intervjuperson nummer 1

En eftergift till verkligheten. Utan detta hade inga villor kunna byggas utan brandavskild trappa. Inte så genomtänkt att det skiljer sig mot Br1-byggnader. Märkligt egentligen då kraven brandtekniskt är högre i Br1.

Intervjuperson nummer 2

Inte intervjuad för detta syfte

Intervjuperson nummer 3

Kommer från hur högt det var till fönstret i en normal villa, 1,5/2-plans.

Intervjuperson nummer 4

Måste komma från hur man byggde småhus.

Ryktesvägen säger att Holland har 7 meter.

Intervjuperson nummer 5

Gissar att det är en anpassning efter avståndet till fönstret i en normal 2-plansvilla med hög sockel/i suterräng

Intervjuperson nummer 6

Diskussion, slår man inte ihjäl sig? Är ju väldigt högt! Om personen hänger och försöker klänga på fasaden, blir ju då inte lika högt när man släpper taget.

Vanlig höjd i två-våningshus, då blev det 5m. Husen ser ut så, så då blev det så.

Intervjuperson nummer 7

Ingen aning. Troligen en rest ifrån nödutgångsbegreppet. Syftet är troligen att man ska överleva när man hoppar. I sitt eget hem kan man förväntas ta lite mer ansvar för sig själv än i andra verksamheter dessutom.

Intervjuperson nummer 8

Pragmatisk aspekt, känns mindre dåligt att hoppa än att vara kvar. Det är dessutom endast en sekundär väg ut som kan användas som sista utväg. En praktisk aspekt är så klart hur man annars ska lösa det, dyrköpt säkerhet att göra på annat sätt.

Intervjuperson nummer 9

Sannolikt baserat på byggtradition. Hamnar på ca 5 m vid två våningar med torpargrund. Praktisk kompromiss. Dör sannolikt inte om man hoppar.

Intervjuperson nummer 10

Troligen en praktisk nivå för att klara utrymning från andra våningsplan eller liknande. Rykte om att det finns en nyttoanalys för detta. Har inte sett någon.

Intervjuperson nummer 11

Ska kunna bygga bostäder i mer än ett plan.

Ekonomiskt samt tradition sedan gammalt.

12.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

De flesta som intervjuats anser att detta har att göra med att det var så husen såg ut och att det skulle bli för besvärligt att bygga utrymningsvägar från andra våningen i en villa. Man kan avkräva mer ansvar från den enskilde att lösa sin utrymning hemma i bostaden än i andra lokaler. Här kan man se en koppling till den enskildes ansvar så som det uttrycks i 2 kap 2§ Lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

I bakgrunden ligger ett antagande att skillnaden mellan 2 och 5 meter kom historiskt i ett läge då det byggdes enormt mycket villor i Sverige.

Syfte

Syftet borde vara att begränsa personskador vid fönsterutrymning utan räddningstjänstens hjälp. Grunden är att det inte ska vara mer än 2 meter till marken för att man inte ska skadas men att samtidigt tillåta lite ”snällare” byggnader i fråga om bostäder med hänvisning dels till att man kan förväntas ta mer ansvar i sin egen bostad, dels att det skulle få stora byggnadstekniska konsekvenser att kräva maximalt 2 meter från bostäder.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *