29 BBR 5:246 – Tr2-trapphus som enda utrymningsväg

Vad är syftet med ”Trapphus Tr2 som utgör den enda utrymningsvägen bör inte stå i förbindelse med källarplan i enlighet med kraven i 5:722. Detta gäller även för hisschakt som ingår i samma brandcell som trapphuset.”

29.1 BBR text

29.1.1 5:246 Trapphus Tr2

Föreskrift

”Trapphus Tr2 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgasspridning till trapphuset begränsas. (BFS 2011:26).”

Allmänt råd

”Avskiljande konstruktion bör utformas i lägst brandteknisk klass EI 60.
Dörrar till trapphus Tr2 bör utformas i lägst klass EI 60-SmC. Om trapphuset betjänar en byggnad med högst åtta våningsplan, är EI 30-SmC tillräckligt.
Trapphuset bör endast ha förbindelse genom ett utrymme i egen brandcell med bostäder i verksamhetsklass 3, kontor i verksamhetsklass 1 och därmed jämförliga utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt. Andra utrymmen än bostäder i verksamhetsklass 3, kontor i verksamhetsklass 1 och därmed jämförliga utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt, bör endast stå i förbindelse med trapphuset genom en brandsluss. Sådana utrymmen bör ha tillgång till ytterligare minst en tillträdesväg för räddningsinsats.
Hisschakt kan placeras i trapphuset som del av samma brandcell.
Trapphus Tr2 som utgör den enda utrymningsvägen bör inte stå i förbindelse med källarplan i enlighet med kraven i 5:722. Detta gäller även för hisschakt som ingår i samma brandcell som trapphuset.
Vindsutrymmen, där personer endast vistas tillfälligt, i kan stå i direkt förbindelse med trapphus Tr2 genom dörrar i lägst klass EI 60-SmC.”

5:722 Tillträdesväg

”En tillträdesväg för invändiga räddningsinsatser ska finnas på varje plan. (BFS 2011:26).”

Allmänt råd

”Tillträdesväg kan utgöras av utrymningsväg.
Tillträdesvägen till en vind kan utgöras av luckor i yttertaket. Om räddningstjänsten inte kan förväntas nå yttertaket med egen utrustning bör en brandtekniskt avskild invändig tillträdesväg ordnas. Utvändiga tillträdesvägar bör utformas enligt kraven i avsnitt 8:24 i tillämpliga delar. Invändiga tillträdesvägar bör avskiljas från vindar enligt kraven för avskiljande konstruktion. Invändiga tillträdesvägar till yttertak kan anordnas från ett trapphus eller en altan från vilken taket lätt kan nås.
För källare i två eller fler källarplan och för källare som står i förbindelse med trapphus Tr2 bör tillträdesvägen till källaren möjliggöra räddningsinsats utan att utrymningsvägarna från bostäder eller lokaler sätts i öppen förbindelse med källaren. Varje källarplan bör i sådana fall vara avskild från tillträdesvägarna så att räddningspersonalens insats säkerställs. (BFS 2011:26).”

29.2 Historik

I tidigare genomgångna normer har det varit tydligt att trapphuset (brandsäkert), ska vara utformat så att insats kan ske i källaren utan risk för rökspridning upp i trapphuset. I de tidigaste normerna gällde det alla brandsäkra trapphus och det fanns inget uttalat att syftet vara att hindra utrymmande att gå för långt ned. I senare normer har kravet begränsats till de trapphus som är enda utrymningsvägen och syftet att hindra utrymmande att gå för långt har tillkommit.

SBN 67

37:19

Trappor

” […] Med brandsäkert avskild trappa (fig 37:19a) avses trappa i trapphus, som har förbindelse med lägenhet antingen endast över trapphall (korridor) med brandcellsbegränsande omslutningsväggar eller, där, trappan betjänar endast en lägenhet, genom sluss som är avskild från lägenheten i lägst klass B 15, i byggnad med fler än åtta våningar dock lägst klass B 30. Trapphuset skall vara avskilt från trapphallen (korridoren) resp slussen i lägst klass A 60. Trappan och därifrån ledande utrymnings-väg får inte stå i förbindelse med lokaler i källare och inte heller med sådana garage, butiks-, förråds-, lager- eller verkstadslokaler, som inte är skyddade med automatisk vattensprinkler-anläggning. Trappan får inte utgöra passage från lägenhet till hiss, ej heller får hiss placeras i trapphuset. […] ”

29.2.1 SBN 75

37:212 BRANDSÄKERT TRAPPHUS

”Med brandsäkert trapphus (figur 37:212) avses trapphus, som har förbindelse med lägenhet eller motsvarande endast genom sluss (eller utrymme som kan fungera som sluss, såsom trapphall, korridor eller motsvarande), avskild från lägenheten med dörr i klass B 30. Trapphuset skall vara avskilt från slussen med självstängande dörrar i klass A 60 – i byggnad med högst åtta våningar är klass B 30 tillfyllest om trapphuset har öppningsbara fönster till det fria i varje våning. Utrymningsväg från trapphuset får mynna i indraget fasadparti, vars djup är högst 1,2 m eller eljest högst 1/3 av fasadpartiets längd utefter fasaden. Trapphuset får stå i förbindelse med lägenhetsförråd i vindsutrymme, avskilt med självstängande dörr i klass A 60. I övrigt får trapphuset stå i förbindelse med annan lokal än lägenhet eller motsvarande endast genom brandsluss och under förutsättning att lokalen är tillgänglig för brandsläckning genom annan närbelägen angreppsväg – om ifrågavarande lokal är belägen i källarvåning eller eljest på lägre nivå än utrymningsväg från trapphuset, skall trappan dessutom vara så anordnad att rök och andra brandgaser inte kan spridas inom trapphuset från källarvåning (eller motsvarande) till högre belägna delar av trapphuset. I trapphuset får inte placeras hiss och inte heller inkastöppning till sopnedkast.”

29.2.2 SBN 80

37:126

Samma som SBN 75

29.2.3 NR

” Med brandsäkert trapphus avses ett trapphus som har förbindelse med bostad, kontor eller motsvarande lokaler endast genom ett utrymme (korridor e d) som kan fungera som sluss och som är avskilt från lokalen med dörr i lägst klass B 30. Trapphuset skall vara avskilt från slussen med självstängande dörr i lägst klass A 60. I en byggnad med högst åtta våningsplan är klass F 30 tillfyllest, om trapphuset i varje våning har öppningsbart fönster till det fria. Utrymningsväg från trapphuset får mynna i indraget fasadparti vars djup är högst 1,2 m eller högst 1/3 av det indragna fasadpartiets längd utefter fasaden. Ett brandsäkert trapphus får stå i förbindelse med lägenhetsförråd i vindsutrymme som är avskilt med självstängande dörr i lägst klass A 60. I övrigt får trapphuset endast genom brandsluss stå i förbindelse med annan lokal än bostad, kontor eller motsvarande, härvid förutsätts att lokalen är tillgänglig för brandsläckning genom annan närbelägen angreppsväg och dessutom – om lokalen är belägen på lägre nivå än utrymningsväg frän trapphuset – att trappan är så anordnad att rök och andra brandgaser i lokalen kan hindras från att sprida sig inom trapphuset. I ett brandsäkert trapphus får inte placeras vare sig hiss eller inkastöppning till sopnedkast.”

29.2.4 Utrymningsdimensionering

”Trapphus Tr2 (BBR 5:315) Trapphus Tr2, figur 4, ska vara utfört enligt kraven i BBR. Intilliggande lokaler skall, förutom vad som anges nedan, alltid ansluta till trapphuset via ett utrymme i egen brandcell. Det gäller även på markplanet. Utrymmet ska utgöras av en trapphall eller liknande, utan någon egentlig verksamhet. Källare får anslutas till trapphuset via en brandsluss såvida trapphuset inte utgör enda utrymningsvägen för våningar över källarplan. Brandsluss bör för att undvika spridning av brandgaser till trapphuset förses med brandgasventilation eller övertrycksventilation. Vindsutrymmen med enbart lägenhetsförråd får anslutas direkt till trapphuset utan mellanliggande sluss om dörren utförs i lägst klass EI2 60-C. Vindsutrymme med lägenhetsförråd behöver inte förses med annan utrymnings- eller tillträdesväg. Utgör trapphuset enda utrymningsvägen för byggnaden får det inte finnas någon direkt förbindelse mellan Tr2-trapphuset och källaren. Om inte nedgång till källaren sker utifrån, kan förbindelse mellan bottenplanet och källaren exempelvis utformas som en separat trappa från entréplanet till källaren. En sådan anslutning får endast ske med brandsluss om trappan i sig inte utformas som en brandsluss.”

29.2.5 Konsekvensutredning BBR19

Ändring:
Definitionen är flyttad från avsnitt 5:315 till 5:2. Hissar får placeras i trapphuset. (Förtydligande om det finns i 5:548). Sopschakt och andra schakt uppfyller inte funktionskravet i föreskriften på skydd mot brandspridning inom byggnad varför det specifika exemplet är borttaget.

Motiv:
Hissar i trapphus ska uppfylla ytskiktskraven och placering i trapphuset bedöms vara en mindre risk för omfattande brandspridning än om de t.ex. är placerade i anslutning till sluss på varje våningsplan.
Att sopschakt inte uppfyller funktionskravet beror på att de då ansluter flera brandceller.
Att högre krav ställs på dörrar vid fler än 8 våningsplan motiveras med att risknivån i dessa hus är högre. Ökat antal våningar innebär potentiellt högre konsekvens och samtidigt sämre förutsättningar för utrymning och räddningsinsats. Detta krav har funnits även tidigare.

Konsekvens
Öppnar upp för fler alternativa placeringar av hiss. Eftersom stora delar av kraven är på rådsnivå ges dessutom öppning för fler alternativa lösningar förutsatt att dessa verifieras analytiskt.
Kommentar:
Källaren bör inte stå i förbindelse med trapphus Tr2, dvs. det bör finnas en brandsluss mellan.
En del av motivet är att man inte ska riskera att missa utgången till det fria. En andra del är kravet i BBR avsnitt 5:7 på att inträngningsväg ner i källaren ska möjliggöra en räddningsinsats i källaren utan att utrymningsvägen (trapphus Tr2) från bostäderna riskerar att rökfyllas.

29.3 Utländska regelverk

29.3.1 Norge

Kommentar: Mot utrymmen i källarplan ska Tr2-trapphus ha brandsluss.

29.3.2 England

ADB

Källartrappor

2.43/4.41

På grund av deras placering är det mer sannolikt att källartrappor fylls med varma brandgaser än trappor på markplan och övre plan. Därför krävs särskilda åtgärder för att förhindra att en källarbrand sprider sig till de övre planen. Se följande paragrafer.

2.44/4.42

Om en utrymningstrappa är en del av utrymningsvägen från ett övre plan i en byggnad (eller del av byggnad) som inte räknas som en liten byggnad, så ska trappan inte gå ner för att betjäna något källarplan. Källaren ska förses med en separat trappa.

2.45/4.43

Om det finns fler än en utrymningstrappa från ett övre plan i en byggnad (eller del av byggnad) så räcker det att en av dessa slutar i markplan, de andra får ansluta till källarplan om det finns en brandsluss/korridor mellan trappan och utrymmet på källarplan/planen.

29.3.3 USA

Kommentar IBC: Hittar inget liknande krav
Kommentar NFPA: Hittar inget liknande krav.

29.3.4 Australien

Definitionen av fireisolated stairway är ”…that discharges into road or open space…”.
Ur avsnittet som beskriver fire-isoalted stairways kan man läsa:

If a stairway serving as an exit is required to be fire-isolated—
(a)                       there must be no direct connection between—
(i)                         a flight rising from a storey below the lowest level of access to a                               road or open
space; and
(ii)                        a flight descending from a storey above that level; …”

Detta innebär att schaktet visst får förbindas med källaren men trapploppen som kommer nerifrån får inte vara gemensam med loppet som kommer uppifrån. I guiden kan man läsa följande syfte:

” To minimise the risk that an occupant mistakenly passes the lowest storey providing escape when evacuating.” Gemensamma trapplopp tillåts om de i gatunivå separeras med en rökavskiljning.

29.3.5 Nya Zeeland

Kommentar: Avskiljning mellan trapphus som används för utrymning från både undre och övre plan behövs endast då det trapphuset utgör enda utrymningsväg från källaren. Hittar ingen motivation/bakgrund till detta.

29.3.5 Kanada

Redovisning av föreskrift:

Functional Statements som uppfylls med föreskriften:

Intent Statement (motivering/syfte):

Kommentar: Den direkta motsvarigheten till Tr1 trapphus existerar inte men liknande så anger man att utgångar från trappor som används för utrymning ska vara brandteknisk avskilda. I Appendix (motsvarigheten till konsekvensbeskrivningen till BBR) anges även ytterligare sätt att uppfylla hur man kan avskilja lägre belägna plan från övre i höga byggnader (>18 meter ovan mark):

29.4 Intervjuer

Vad är syftet med ”Trapphus Tr2 som utgör den enda utrymningsvägen bör inte stå i förbindelse med källarplan i enlighet med kraven i 5:722. Detta gäller även för hisschakt som ingår i samma brandcell som trapphuset.”

Intervjuperson nummer 1

Man kan aldrig gå fel. Har man kommit längst ner då kommer man ut.

Man anser fortfarande att bränder i bostäder o kontor, de reder vi ut (exempelvis dörrar/räddningstjänsten klarar av att hantera branden) och man vet hur det brinner (hur brandförloppet ser ut).

Brandförloppet i det andra utrymmet kan vara svårare att hantera/man känner inte till dem lika bra. Och det kan vara större brandbelastning och svårare att ta sig in för att släcka dessa bränder.

Intervjuperson nummer 2

Samma syfte som för Tr1-trapphus, dvs:

  1. Att man inte ska gå fel utan gå rakt ut i det fria vid utrymning.
  2. Minska risken för brand och brandgasspridning vid brand i källare. Källarbränder har av tradition generellt en högre skyddsnivå i BBR än andra lokaler.

I bostadshus har man normalt inga brandlarm i källare så en källarbrand kan ta tid innan den upptäcks.

Intervjuperson nummer 3

Troligen en bedömning där man ser en insats i källare som svår att genomföra och med risk för brandgasspridning som man då vill undvika till ett Tr2-trapphus.

Intervjuperson nummer 4

Att räddningstjänst inte ska använda trapphuset vid insats i garage/förrådsplan under mark och kontaminera detta vid insats. Dock öppnas det upp för att man kan ha andra insatsvägar och då låta trapphuset gå ner. Då finns däremot en risk att utrymmande passerar markplanet vid utrymning.

Intervjuperson nummer 5

Brandscenarier kopplat till att källarbränder måste ventileras ut för att räddningstjänsten ska kunna göra en insats, detta ska inte göras via den enda utrymningsvägen.

Intervjuperson nummer 6

Ingen aning. Oklara förhållanden mellan 5:246 och 5:722 även om hänvisning finns.

Intervjuperson nummer 7

Samma som för Tr1 förhindra ofrivillig brandventilation.

Intervjuperson nummer 8

Minska risken för brandgasspridning och äventyra utrymningen.

Intervjuperson nummer 9

Tror att detta syftar till att ge ett extra skydd mot brandspridning från bränder under mark som skulle kunna vara svårare att släcka. Äldre krav som är osäkert varför det ser ut exakt som det gör.

Intervjuperson nummer 10

Samma som för Tr1 trapphus.

Intervjuperson nummer 11

Se Tr1-trh. Har hängt med…

29.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

I tidigare genomgångna normer har det varit tydligt att trapphuset (brandsäkert), ska vara utformat så att insats kan ske i källaren utan risk för rökspridning upp i trapphuset. I de tidigaste normerna gällde det alla brandsäkra trapphus och det fanns inget uttalat att syftet vara att hindra utrymmande att gå för långt ned. I senare normer har kravet begränsats till de trapphus som är enda utrymningsvägen och syftet att hindra utrymmande att gå för långt har tillkommit.
De flesta intervjupersonerna är inne på att syftet är kopplat till att källarbränder är svårare att släcka och innebär större risk för rökspridning till trapphuset. Några anger att syftet även är att hindra utrymmande att gå ned i källaren istället för ut.
I utländska regelverk finns i något fall krav på att gångväg uppifrån skall separeras från trappa till källare och även att risken för rökspridning skall förebyggas.

Syftet som anges nedan är direkt taget ut konsekvensanalysen tillhörande BBR19.

Syfte

  • Syftet bedöms vara dels att man inte ska riskera att missa utgången till det fria.
  • Syftet bedöms även vara att möjliggöra en räddningsinsats i källaren utan att den enda utrymningsvägen, (trapphus Tr2) från bostäderna riskerar att rökfyllas.
  • OBS. Kravet på Tr2 trapphus som utgör enda utrymningsväg är lägre än för Tr1 där det finns ett absolut krav på att det inte får finnas förbindelse mellan trapphuset och källare.
Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *