26 BBR 5:245 – Tr1-trapphus – sluss öppen mot det fria

Vad är syftet med ”Trapphuset bör endast stå i förbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss som är öppen mot det fria”? (Tr1-trapphus)

26.1 BBR 24 kap 5:245

26.1.1 5:245 Trapphus Tr1

Föreskrift (funktionskrav):

” Trapphus Tr1 ska utformas med avskiljande konstruktion så att brand- och brandgasspridning till trapphuset begränsas.”

Allmänt råd:

”Avskiljande konstruktion bör utformas i lägst brandteknisk klass EI 60.

Trapphuset bör endast ha förbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss som är öppen mot det fria. Hisschakt kan dock placeras i trapphuset som en del av samma brandcell som trapphuset. Varken trapphus, hisschakt eller brandsluss bör stå i förbindelse med ett plan som är beläget under det plan som används för utrymning mot det fria.

Dörrar mellan trapphuset och brandslussen bör utformas i lägst brandteknisk klass E 30-SmC. Dörrar mellan bostad eller lokal och brandslussen bör utformas i lägst brandteknisk klass EI 60-SmC. Om brandslussen gränsar till förbindelse, korridor eller liknande utrymme i egen brandcell kan dörrar utformas i lägst brandteknisk klass EI 30-SmC.”

26.2 Historik

I de äldre normerna benämndes det som idag heter Tr1-trapphus, brand- och röksäkert trapphus.  Trappan fick endast ha förbindelse med lägenhet endast över balkong eller annat mot det fria öppet utrymme.  I nuvarande BBR har det tidigare begreppet ”Förhindra spridning av brand- och brandgas” ersatts med ”Begränsa …”. I den första versionen av BBR öppnades upp för att ersätta den öppna balkongen med ett aktivt system för brandgaskontroll.

SBN 67 37:19

”Trappor

Med öppen trappa avses trappa i trapphus, som har förbindelse med lägenhet antingen direkt eller över trapphall (korridor) i öppen förbindelse med trapphuset. Med brandsäkert avskild trappa (fig 37:19a) avses trappa i trapphus, som har förbindelse med lägenhet antingen endast över trapphall (korridor) med brandcellsbegränsande omslutningsväggar eller, där, trappan betjänar endast en lägenhet, genom sluss som är avskild från lägenheten i lägst klass B 15, i byggnad med fler än åtta våningar dock lägst klass B 30. Trapphuset skall vara avskilt från trapphallen (korridoren) resp slussen i lägst klass A 60. – Trappan och därifrån ledande utrymningsväg får inte stå i förbindelse med lokaler i källare och inte heller med sådana garage, butiks-, förråds-, lager- eller verkstadslokaler, som inte är skyddade med automatisk vattensprinkleranläggning. Trappan får inte utgöra passage från lägenhet till hiss, ej heller får hiss placeras i trapphuset.

Med brand- och röksäkert avskild trappa (fig 37:19 b) avses trappa i trapphus, som har förbindelse med lägenhet endast över balkong eller annat mot det fria öppet utrymme, avskilt från byggnaden och trapphuset i lägst klass B 15 (i byggnad med fler än åtta våningar dock lägst klass B 30) och så beläget, att det ej kan bli omedelbart spärrat vid brand i byggnaden. Risk för att utrymmet snabbt spärras vid brand föreligger t ex där det förläggs i byggnads inåtgående vinkel och närbelägna fönster finns i motstående fasad. – Trappan får inte stå i förbindelse med lokaler i källare eller med garage, butiks-, förråds-, lager eller verkstadslokaler.”

Brandsäker avskild trappa.

26.2.1 SBN 75

37:213 BRAND- OCH RÖKSÄKERT TRAPPHUS

”Med brand- och röksäkert trapphus (figur 37:213) avses trapphus, som har förbindelse med lägenhet eller motsvarande endast över balkong eller annat mot det fria öppet utrymme. Detta utrymme skall vara avskilt från byggnaden och trapphuset med självstängande dörrar i klass B 30 och vara så beläget, att det inte kan bli omedelbart spärrat vid brand i byggnaden. Risk för att utrymmet snabbt spärras vid brand föreligger t ex där det rörläggs i byggnads inåtgående vinkel och närbelägna fönster finns i motstående yttervägg. Utrymningsväg från trapphuset får mynna i indraget fasadparti vars djup är högst 1,2 m eller eljest högst 1/3 av fasadpartiets längd utefter fasaden. Trapphuset får inte stå i förbindelse med lokaler i källare eller med garage, butiks-, förråds-, lager-, hantverks- eller industrilokaler. I trapphuset får inte placeras hiss och inte heller inkastöppning till sopnedkast.”

Brand- och röksäkert trapphus.

26.2.2 SBN 80

37:127 Brand- och röksäkert trapphus

”Med brand- och röksäkert trapphus, (figur 37:127) avses ett trapphus som har förbindelse med bostads- eller kontorslägenhet eller motsvarande endast över balkong eller annat mot det fria öppet utrymme, Detta utrymme skall vara avskilt från byggnaden och trapphuset med självstängande dörrar i klass B 30 och vara så beläget att det inte kan bli omedelbart spärrat vid brand i byggnaden. Risk för att utrymmet snabbt spärras vid brand föreligger t ex om det förläggs i en byggnads inåtgående vinkel och närbelägna fönster finns i motstående yttervägg.  Utrymningsväg från trapphuset får mynna i indraget fasadparti vars djup är högst 1,2 m eller högst 1/3 av fasadpartiets längd utefter fasaden. Brand- och röksäkert trapphus får inte stå i förbindelse med lokaler i källare, med garage eller med butiks-, förråds- , lager, hantverks- och industrilokaler. I brand- och röksäkert trapphus får inte placeras hiss och inte heller inkastöppning till sopnedkast”

26.2.3 NR

1.311

”Med brand- och röksäkert trapphus avses ett trapphus som har förbindelse med bostad, kontor eller motsvarande lokaler endast över balkong eller annat utrymme som är öppet mot det fria. Detta utrymme får inte vara placerat i en byggnads vinkel (innerhörn) och nära intill fönster i motstående vägg eller eljest så att det kan bli omedelbart spärrat vid brand i byggnaden. Utrymmet skall vara avskilt från trapphallen och trapphuset med självstängande dörrar i lägst klass F 30 respektive B 30. Utrymningsväg från trapphuset får mynna i indraget fasadparti, vars djup är högst 1,2 m eller högst 1/3 av det indragna fasadpartiets längd utefter fasaden, Ett brand- och röksäkert trapphus får inte stå i förbindelse med lokaler i källare och inte heller med garage eller butiks-, förråds-, lager-, hantverks- och industrilokaler. I ett brand- och röksäkert trapphus får inte placeras vare sig hiss eller inkastöppning till sopnedkast.”

26.2.4 Utrymningsdimensionering

Trapphus Tr1 (BBR 5:314)

”Trapphus Tr1, se figur 3, ska vara utfört enligt kraven i BBR. Passage in till trapphuset ska alltid ske via en brandsluss. Om fläktar och liknande används för att hindra brand- och brandgasspridningen bör dessa dimensioneras med analytiska metoder. Säkerheten ska i detta fall visas kunna motsvara säkerheten i ett trapphus med öppen sluss mot det fria. Funktionen ska kunna upprätthållas även vid strömbortfall i byggnaden. Det övertryck som skapas av mekanisk ventilation får inte vara större än att dörrar kan öppnas till eller i utrymningsvägen. Källare får inte stå i förbindelse med trapphus Tr1 eller med den intilliggande brandslussen. En vind får ansluta till trapphuset via en brandsluss. Slussen mot vindsvåningen behöver inte vara öppen mot det fria. I markplan ska trapphuset mynna direkt i det fria.”

BBR 1

:314 Trapphus Tr1

”Med trapphus Tr1 avses ett trapphus som är utformat så att det fårhindrar spridning av brand och brandgas till trapphuset under minst 60 minuter. Trapphuset skall ha förbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss som antingen är öppen mot det fria eller är försedd med anordning som förhindrar brandgasspridning till trapphuset. Brandslussen får förses med dörrar i lägre brandteknisk klass. Varken trapphuset eller brandslussen får stå i förbindelse med ett våningsplan som är beläget under sådant våningsplan som vid utrymning skall användas får utgång mot det fria. Hiss eller inkastöppning till sopschakt eller motsvarande får inte vara placerad i trapphuset.

Råd: Dörrar mellan trapphuset och brandslussen kan utföras i lägst klass EC30. Dörrar mellan bostad eller lokal och brandslussen bör utföras i lägst klass El-C60. Om brandslussen gränsar till förbindelse. korridor eller liknande utrymme i egen brandcell, är El-C30 tillräckligt.”

 

26.2.5 Konsekvensutredning BBR19

5:255 Trapphus Tr1 (5:314)

Ändring:

Definitionen är flyttad från avsnitt 5:314 till 5:2. Spridning av brand och brandgas ska begränsas istället för som tidigare förhindras. Hissar kan placeras i trapphuset. (Förtydligande om det finns i 5:548). Sopschakt och andra schakt uppfyller inte funktionskravet i föreskriften på skydd mot brandspridning inom byggnad varför det specifika exemplet är borttaget.

Motiv:

Att kräva att brand- och brandgas ska förhindras ses som ett strikt funktionskrav som är svårt att uppfylla i praktiken. Oavsett om det är Tr1 eller Tr2 ska brand- och brandgasspridning begränsas. Nivån på ”begränsas” redovisas i det allmänna rådet för respektive trapphus.

Hissar i trapphus ska uppfylla ytskiktskraven och placering i trapphuset bedöms vara en mindre risk för omfattande brandspridning än om de t.ex. är placerade i anslutning till sluss på varje våningsplan.

Att sopschakt inte uppfyller funktionskravet beror på att de då ansluter till andra brandceller med de krav på avskiljning som det innebär.

Anledningen till varför varken trapphuset, hisschaktet eller brandslussen får står i förbindelse med ett våningsplan som är beläget under det våningsplan som ska användas för utrymning mot det fria beror på att den utrymmande i en utrymningssituation inte ska kunna passera utgången till det fria och istället fortsätta ner i exempelvis källaren. Vidare gäller att trapphuset ska stå i förbindelse med våningsplan via brandsluss, för att begränsa spridningen av brand- och brandgaser i trapphuset.

Konsekvens

Texten är förenklad vilket underlättar för användaren och ändringar öppnar samtidigt upp för fler alternativa placeringar av hiss.

Eftersom stora delar av kraven är på rådsnivå ges dessutom öppning för fler alternativa lösningar förutsatt att dessa verifieras analytiskt.

Kommentar:

Trycksättning av trapphus eller sluss hanteras enligt vad som anges i Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering.

Se även Boverkets analys efter utredningen om brandskydd i trapphus efter branden som inträffade på Kuddby gränd, Rinkeby (Boverkets dnr: 1239-2819/2009).”

 

26.2.6 Svar från Boverket

 

 Förbindelse källare mm

”Hej!

Några frågor angående Tr1‐trapphus.

  1. Vad ingår i Tr1 definitionen? Är det bara själva trappan? Eller kombinationen Trappa/brandsluss/hiss(ar)? Eller annan konstellation?

 

Med trapphus Tr1 avses endast själva trapphuset och inte slussen. Trapphuset ingår däremot i en helhet med en brandsluss öppen mot det fria för att uppfylla kravet att begränsa brand och brandspridning till trapphuset.

 

  1. I allmänna rådet till 5:245 står att hisschakt inte bör stå i förbindelse med plan under det plan som används för utrymning mot det fria. Gäller detta enbart för de fall hissen är belägen i själva Tr1‐trappdelen? Eller gäller det även hissar som angränsar till brandslussen eller samtliga hissar i en byggnad med Tr1‐trapphus?

 

Det gäller om hissen är placerad i trapphuset. Om hissen placerad i närheten av slussen gäller som vanligt att förhindra brandspridning mellan olika våningsplan enligt avsnitt 5:549. Vid eventuell anslutning mot källare bör då läggas särskild vikt på för att undvika brandgasspridning.

Storlek på öppning till det fria

”Vi har idag inga specifikationer på hur stora öppningarna i brandslussen till trapphus Tr1 behöver vara för att anses vara öppet mot det fria. Jag har även tittat i de äldre reglerna samt i vårt diarie men inte hittat något där heller. Skulle vi mot förmodan ändå hitta något tidigare svar eller dyl. framöver så återkommer vi.

Svar på frågeställning om area till det fria. Dnr 2143/2016”

26.3 Utländska regelverk

26.3.1 Norge

Motsvarar Tr3-trapphus i Norge. Brandslussen ska vara öppen mot det fria eller trapphuset trycksättas tillsammans med tryckavlastad brandsluss. Här anges att avsikten är att begränsa rökspridning till trapphuset.

26.3.2 England

Tr1-trapphus finns inte i den bemärkelsen. Däremot finns ”fire fighting stairs” (för byggander där högsta våningen överstiger 18 meter) med brandsluss framför där både trapphus och brandsluss kan vara utförda med naturlig brandgasventilation (öppningar direkt till det fria) om kärnan inte överstiger 30 meter ovan mark för att säkerställa att de hålls relativt rökfria, annars gäller trycksättning enligt EN 12101-6:2005, klass B.

26.3.3 USA

Liknande krav finns för byggnader av typen ”high-rise buildings” (definierat som byggnader med våningar 23 meter ovan höjden som räddningstjänsten når med stege). Här ska trapphus som fungerar som utrymningsväg konstrueras som röktäta utrymmen.  Dessa ska vara skyddade genom sluss öppen till det fria. Det specificeras även att slussen ska ha minst 1,5 m2 fri öppning. Trycksättning anges även som alternativ.

26.3.4 Australien

I Australien finns fire-isolated och non fire-isolated stairways. Inte helt jämförbara med Tr1 och Tr2. Fire-isolated stairways får inte har förbindelse med övriga utrymmen utom i vissa fall. Härvidlag skiljer de inte på vilket plan man pratar om. Man vill på detta sätt begränsa antalet öppningar in till trapphuset för att bibehålla dess brandavskiljande förmåga så långt som möjligt. Syftet med detta krav (samt andra krav kopplade till fire-isolated stairways) beskrivs: ”To enable occupants to safely enter a fire-isolated exit which discharges to a safe location.” Man säger inget om sluss eller öppningar till det fria.

26.3.5 Nya Zeeland

I det Nya zeeländska regelverket har man ingen direkt motsvarigheten till utformning av trapphus som Tr1/Tr2-trapphusen.

Kravet nedan specificerar när man accepterar tillgång till endast en utrymningsväg. Fallet e) och f) är det närmaste man kommer till Tr1/Tr2 kraven. ”Smoke Lobby” är inte exakt en brandsluss utan ett utrymme som är rökgasavskilt (Sm klassat) och har två dörrar som inte ska vara öppna samtidigt.

Konsekvensutredningen beskriver hur stor en Smoke Lobby får vara utformad och indikerar att syftet är att personer ska kunna vänta i denna om det är köbildningen i ett trapphus:

26.3.6 Kanada

Redovisning av föreskrift:

Functional Statements som uppfylls med föreskriften:

Intent Statement (motivering/syfte):

Kommentar: Den direkta motsvarigheten till Tr1 trapphus existerar inte men liknande så anger man att utgångar från trappor som används för utrymning ska vara brandteknisk avskilda.

26.5 Intervjuer

Vad är syftet med ”Trapphuset bör endast stå i förbindelse med andra utrymmen genom en brandsluss som är öppen mot det fria”? (Tr1-trapphus)

Intervjuperson nummer 1

En form av extra säkerhet för att minska risken att rök som kommer in i slussen genom en öppen dörr ska spridas till trapphuset. Röken ska vädras bort från slussen.

Intervjuperson nummer 2

Skydda mot rökspridning till trapphuset. Lösningen skall vara ”idiotsäker” det får inte kunna bli rökspridning till trapphuset. Jämför det gamla begreppet ”Brand-och röksäkert trapphus”

Även om flera personer går ut från en brandutsatt lokal och har båda dörrar öppna samtidigt ska det inte sprida sig rök in i trapphuset.

Intervjuperson nummer 3

Tryckavlastning är syftet.

Skapar egentligen en osäkerhet i tryckuppbyggnad inom trapphuset vilket kan göra det svårt att öppna dörren. Finns lite info i forskningsprojekt från Lund.

Intervjuperson nummer 4

Syftet var att förhindra brandgasspridning till trapphuset på ett tillfredställande sätt med permanenta öppningar. Undrar om brandkonsulterna har förstått den skärpning som BBR 19 innebar när alla jämförelsestudier ska ske mot denna lösning, och inte mot bara övertryckssättning?

Intervjuperson nummer 5

Säkerställa trapploppets funktion.

Intervjuperson nummer 6

Syftet är att minska risken, ytterligare i jämförelse med andra trappformer, för att trapphuset rökfylls. Det fanns en tro om att detta gjorde slussen säkrare.

Intervjuperson nummer 7

Syftet är att i princip ha nollrisk för brand-/brandgasspridning till den enda utrymningsväg som finns.

Intervjuperson nummer 8

Osäker på detta, något gammalt som har legat kvar.

Intervjuperson nummer 9

Finns ju andra sätt att lösa det på. Så gjorde man förr, hade balkong som var öppen mot det fria. Helt utan teknik, enkelt och utan krav på verifiering. Tidigare hette det ju brand- och röksäkra trapphus

Intervjuperson nummer 10

Man vill vara säker på att det är rökfritt till trapphuset. Högre nivå än Tr2 trapphus.

Intervjuperson nummer 11

Från början var trapphusen idiotsäkra ända tills man flyttade in dem i huset och trycksatte dem. En sorts garanterad tryckavlastning som inte påverkar resten av huset oavsett förutsättningar. Andra tryckavlastningar är beroende av andra förutsättningar i husets brandskydd.

26.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

I de äldre normerna benämndes det som idag heter Tr1-trapphus, brand- och röksäkert trapphus.  Trappan fick endast ha förbindelse med lägenhet endast över balkong eller annat mot det fria öppet utrymme. Flera av intervjupersonerna använder ord som idiotsäkert, nollrisk, permanent öppning och utan teknik. I nuvarande BBR har det tidigare begreppet ”Förhindra spridning av brand- och brandgas” ersatts med ”Begränsa …”. I den första versionen av BBR öppnades upp för att ersätta den öppna balkongen med ett aktivt system för brandgaskontroll.

Syftet bedöms ursprungligen ha varit, att genom en förhållandevis stor permanent öppning (balkong), förhindra rökspridning till trapphuset via dörrar som är otäta eller öppnas i samband med utrymnings och insats.

Syfte

Syftet bedöms vara att öppningen, genom en tryckavlastande funktion, begränsar risken för att en större mängd brandgaser kan komma in i trapphuset via öppna eller otäta brandcellskiljande dörrar, så att det kan fungera för både utrymning och insats.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *