20 BBR 5:352 – Utformning av bänkrader

Vad är syftet med de begränsningar i antalet sittplatser som finns för bänkrader?

20.1 BBR-text

20.1.1 BBR 5:352

Föreskrift (funktionskrav):

Utrymningsvägar från samlingslokaler ska dimensioneras för det maximala antal personer som får vistas i lokalen. (BFS 2011:26).

Allmänt råd:

[…]Bänkrader bör inte vara bredare än 40 sittplatser om utrymningen kan ske åt två håll, annars inte bredare än 10 sittplatser. Det fria passagemåttet framför en bänkrad till nästa bänkrad bör vara minst 0,45 meter. Stolar i en hörsal, teater, biograf eller motsvarande bör vara fastsatta i golvet.

20.2 Historik

Den tidigaste versionen av krav gällande bänkrader härstammar från 1932. Här anges dock inte några antal sittplatser utan endast passagemått mellan bänkrader berörs.

Kravet på passagemått kompletterades med ett ytterligare mått mellan nedfälld stol och framförvarande rad i övergången till BABS 1946 och var därefter oförändrat fram tills Boverkets rapport Utrymningsdimensionering gavs ut, man övergav tidigare mått mellan raderna och endast behöll måttet mellan utfälld stol och framförvarande rad.

Kravet på antal sittplatser definierades i BABS 1946 och har sedan dess varit oförändrat.

20.2.1 Kungl. Förordningen med vissa bestämmelser angående biografer och filmförevisning från 3 juni 1932

I den Kungl. Förordningen med vissa bestämmelser angående biografer och filmförevisning från 3 juni 1932 angavs inga krav gällande antalet sittplatser per bänkrad. Dock angavs i §17 följande:

 1. I lokal, som icke är inrättad jämväl för annat ändamål än i 1 § 1 mom. sägs, skall biografsalen med undantag för loger anordnas med fast inredning av sittplatser, och skall i fråga om anordnandet av dessa och gångar iakttagas:
 2. a) att sittplatser radvis anordnas i en eller flera avdelningar med erforderliga gångar, så förlagda att en god utrymning möjliggöras:
  b) att, där sittplatser anordnas å avsatser (gradiner) i sluttande golv och höjden av sådan avsats är mer än 0.5 meter, lämpligt skyddsräcke anbringas framför den bänk, som ligger närmast ovanför avsatsen;
  c) att jämväl läktares bröstvärn, där så är nödigt, förses med skyddsräcke;
  d) att klaffstol så inrättas, att sitsen, då den lämnas utan belastning, automatiskt fälles upp i vertikalt läge; samt
  e) att mellan två rader av sittplatser skall finnas ett avstånd av minst 0,8 meter i fråga om klaffstol och minst 1 meter beträffande annan sittplats, räknat mellan radernas bakre sidor eller ryggar.
 3. Bredden av gång, som i 1 mom. sägs, må icke göras mindre än 0.8 meter och skall i övrigt så beräknas i förhållande till det antal personer, som hänvisas till dess begagnande, att en bredd av minst 1 meter motsvarar 150 personer.

[…]

 1. Ej må anordning vidtagas, varigenom utrymme mellan rader av sittplatser avspärras mot sin längdriktning.

20.2.2 Anvisningar till byggnadsstadgan (BABS) 1946-1950

I detta byggregelverk så angavs inga nya regler kring antalet sittplatser i en samlingslokal utan det gjordes en hänvisning till ovanstående regelverk enligt nedan:

Avdelning VIII, 3 kap

Samlingslokaler
I fråga om byggnad innehållande lokaler, avsedda att samtidigt inrymma ett större antal människor, såsom gudstjänstlokaler, föreläsningssalar och dylikt, åligger det byggnadsnämnden att med ledning av stadgandena i Kungl. förordningen den 3 juni 1932 med vissa bestämmelser angående biografer och filmförevisning efter brandchefens hörande utfärda erforderliga föreskrifter angående minsta bredd av trappa, trapplan och förstuga.

20.2.3 SBN 67-80

Vid övergången från BABS till SBN togs måttet mellan bänkrader från den tidigare separata förordningen in i byggreglerna. Man definierade även ett mått vid nedfälld sits som inte tidigare funnits.

Kravet med antalet sittplatser infördes också i denna övergång och i SBN 67 till SBN 80 såg kravet i princip oförändrat ut. Kravet som det återgavs i SBN 67 visas nedan:

74:314 Bänkfält
I samlingssal för fler än 50 personer anordnas sittplatser radvis i en eller flera avdelningar (bänkfält) med erforderliga gångar, så att salen lätt kan utrymmas, se vidare :315. Bänkrad mellan två sådana gångar ges högst 40 sittplatser, bänkrad mellan gång och vägg eller motsvarande hinder högst 10 sittplatser.

Inom bänkfält skall avståndet, mätt från rygg till rygg, mellan två bänkrader vid lösa bänkar samt vid fasta bänkar med fast sits vara minst 1,0 m och vid fasta bänkar med klaffsits minst 0,8 m. Mellan fast del i främre kant av bänk och framförvarande bänkryggs bakre kant skall horisontella avståndet vara minst 0,45 m, varjämte bredden för varje person i bänkrad skall vara minst 0,50 m.

20.2.4 NR 1-4

I NR behölls de angivelser som introducerats i SBN ovan. Man gjorde dock om till tabellform för att underlätta och tog in olika mått beroende på om platserna var fastsatta i golv eller fritt stående.

2:731 Sittplatser
Mellan två gångar som är avsedda för utrymning får en bänkrad ha högst 40 platser. Mellan en gång och en vägg eller motsvarande hinder får en bänkrad ha högst 10 platser.

Utrymmet mellan två bänkrader får inte vara helt eller delvis avspärrat mot den eller de gångar som är avsedda för utrymning.

Krav på fritt utrymme vid bänkrader i en samlingssal anges i följande tabell.

20.2.5 BBR och Utrymningsdimensionering

I övergången till BBR togs kravet bort men en liknande skrivelse som i SBN togs in i Utrymningsdimensionering.

Sittplatser
Sittplatser i en samlingssal bör inte ordnas på golv eller avsatser som lutar mer än 1:12. En avsats, som är högre än 0,5 m, bör förses med ett räcke för att hindra fall. Sittplatserna i en samlingslokal bör vara ordnade i rader i ett eller flera bänkfält, så att utrymningen kan ske lätt. Bänkrader bör inte vara bredare än 40 sittplatser om utrymningen kan ske åt två håll, annars inte bredare än 10 sittplatser. Det fria passagemåttet framför en bänkrad till nästa bänkrad bör vara minst 0,45 m.

20.2.6 BBR 19-22

I övergången från BBR 18 till BBR 19 lyftes delar av texten från Boverkets rapport Utrymningsdimensionering in i allmänt råd. Sedan dess har kravet varit oförändrat och utgör alltså det som finns förtecknat i rubriken BBR text.

20.3 Utländska regelverk

20.3.1 Norge

I Norge finns en liknande rekommendation som i Sverige. Dock är kravet på avstånd mellan sits till framförvarande rad något mindre, kravet på maximalt antal sittplatser vid två utgångar lägre (30 istället för 40) samt maximala antalet sittplatser vid en utgång högre (15 istället för 10).

I vägledningen till den byggtekniska föreskriften anges följande:
I samlingslokaler utrustade med sittplatser, ska avståndet mellan ryggstöd och sätets framkant inte vara mindre än 0,4 m. Vidare bör avstånd vara högst 30 platser per. rad, när det finns passage på båda sidor av stolsraden och högst 15 platser per rad när det finns endast en passage.

20.3.2 England

I BS 9999 anges att begränsningen av maximalt antal platser primärt styrs av gångavstånd till utrymningsvägar men den exakta layouten för hur man sitter kan även behöva justeras utifrån gångvägar mellan bänkrader etc. Traditionellt har antalet sittplatser i en rad varit begränsad av en grov skiss men en bra layout göra att personer rör sig i mer ordnade former mot utgångarna. Där gångvägar finns i varje ende av raderna med sittplatser, är antalet sittplatser i en rad relativt oviktigt så länge gångavstånden följs och att gångvägen mellan stolsraderna är tillräcklig.

Gångvägar mellan stolsraderna utgör den första delen av utrymningsvägen och behöver därmed ha en tillräcklig bredd för att möjliggöra för alla personer i en rad att röra sig lätt mot de yttre gångvägarna. Bredden mellan stolsraderna ska inte understiga 300 mm och ska vara konstant längs hela raden.

Antalet stolar på en rad ska vara enligt tabell D.1. (Antalet sittplatser i en rad styrs alltså av om det är gångväg på en eller två sidor om raderna samt hur brett det är mellan stolsraderna).

20.3.3 USA

I NFPA finns ett relativt omfattande regelverk kring denna typ av anläggningar och kraven för sittplatser uppbyggda på ett något annat sätt än i Sverige.

Det tillåts 100 platser på en rad som har gångar på båda sidor om sig, men avståndet mellan stolarna beror då på antalet sittplatser i gången. Minsta avstånd mellan raderna är 305 mm och sedan ökar avståndet med 7,6 mm upp till ett maximalt krav på 560 mm (vilket infaller vid 47 stolar). Detta illustreras i figur Exhibit 12/13.17 nedan.

För rader med endast tillgång till en väg tillåts den maximala sträckan i återvändsgränden vara 9,1 meter. Denna sträcka beräknas hela vägen tills att flera utrymningsalternativ är tillgängliga, vilket illustreras i Exhibit 12/13.18 nedan.

Förutom ovanstående finns många specialregler gällande exempelvis arenakonfigurationer (dvs när främre raden är avsevärt lägre än framförvarande), ”kontinental sittning” (när bänkraderna inte delas in i säten utan är kontinuerliga) och ”festival sittning” (när man sitter på marken/golvet).

Kraven i IBC är väldigt liknande de som anges för NFPA ovan. Dock görs skillnad på vanlig samlingslokal och en med brandgasventilation. För samlingslokaler med brandgasventilation tillåts något längre gångavstånd och vissa andra förhållningssätt gällande bredd mellan stolsrader.

20.3.4 Australien

I BCA anges att för New South Wales (NSW) får antalet sittplatser på en rad inte överstiga:

(A)    8 sittplatser om det endast finns gångvägar på en sida.

(B)    16 sittplatser om det finns gångvägar på båda sidorna.

Det anges även att avståndet mellan stolar ska vara minst 300 mm om man har mindre än 3,5 meter till en gångväg och minst 500 mm om man har mer än 3,5 meter till en gångväg.

20.3.5 Nya Zeeland

I Nya Zeeland är max antal stolar 12 vid tillgång till gång på bara ena sidan och 24 vid tillgång till en gång på vardera sida av bänkraden (se bilden nedan). Likaså dikteras bredden på avstånden mellan bänkraderna.

20.3.6 Kanada
Likt BBR anges ett max antal stolar i bänkrader: max 7 sittplatser om utrymning kan ske åt ett håll i bänkraden och max 100 om utrymning kan ske åt två håll i bänkraden.  Likaså dikteras bredden på avstånden mellan bänkraderna.

Functional Statement:

Ingen vidare motivering ges.

20.4 Intervjuer

Vad är syftet med de begränsningar i antalet sittplatser som finns för bänkrader?

Intervjuperson nummer 1

Att det inte ska ta för stor tid och därmed orsaka frustration att lämna sin bänkrad. Beror sannolikt på hur det brukar se ut i befintliga teatrar, och att detta är en rimlig begränsning.

Intervjuperson nummer 2

Inte direkt något med brand att göra. Handlar om att kunna tömma en salong enkelt. Känns rimligt.

Intervjuperson nummer 3

Gammalt krav från biografförordningen. Skulle gissa att det är en tid-trängselfaktor man tänker på. Jämför med att sitta i en restaurang där man kan resa sig och börja gå direkt.

Intervjuperson nummer 4

Troligen har man bedömt ett lagom antal till 40. Begränsar antalet som väntar i förhållande till kapacitet i gångar kanske. 10 i en riktning baseras på hälften av 40 men sedan ytterligare hälften för att resonera likt dubbelt gångavstånd, leder till 10 pers.

Intervjuperson nummer 5

Gammalt krav från biografförordningens tid. Jag antar att det har med risken för trängsel att göra.

Intervjuperson nummer 6

Detta är ett gammalt krav som har behållits i princip oförändrad. Det är kvar i BBR för att det inte motbevisats att det är fel. Inte särskilt utredd vid övergång till BBR. Ej reflekterat över syftet med begränsningen.

Intervjuperson nummer 7

Vet ej egentligen.

Skulle kunna varit rekommendation ifrån räddningsverket, fanns det i NR eller SBN? Kan det egentligen regleras i BBR eftersom det inte är en fast inredning? Vet inte anledningen till måtten, men kan vara så att det anpassades till ett vanligt mått på samlingslokaler, utifrån att det ska vara bra möblerat. Kan även vara kopplat till gångavstånd.

Intervjuperson nummer 8

Syftet är att man ska kunna gå in och ut ur raden. Det har ju funkat bra hittills. Inga andra bättre mått har framkommit därför dammar vi av de gamla.

Intervjuperson nummer 9

Intervjuperson nummer 10

Vet inte varför just det antalet.

Flyta på smidigare vid utrymning, även tidsmässigt. Det ska inte uppfattas som att det stockar när man utrymmer.  ”Klurigare” att gå 20 än 10. En fråga om instängdhet.

Intervjuperson nummer 11

Man gick sannolikt bara ut och mätte. Skulle väl funka praktiken.

20.5 Litteraturlista

Ingen relevant litteratur utöver ovanstående har hittats.

20.6 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Förslaget på råd infördes för mycket länge sen i det Svenska regelverket och har varit i princip oförändrat sen dess. Sannolikt infördes kravet med inspiration kring hur befintliga biografer varit konstruerade. Kraven skiljer sig markant mellan olika länder, exempelvis gäller i Australien 16 sittplatser om utrymning åt båda håll finns, i Storbritannien 28, i Norge 30, i Sverige 40 och i de Amerikanska regelverken 100. Mindre skillnader är det om det endast finns utrymning i en riktning då det istället varierar mellan 8 i Australien, 10 i Sverige, 14 i Storbritannien, 15 i Norge och en maximal gångsträcka på 9 meter i de amerikanska regelverken.

Vissa skillnader finns även i djupet mellan raderna men denna skillnad är mindre och varierar mellan 305 mm till 560 mm, som båda tillhör de Amerikanska standarderna beroende på antal sittplatser. Övriga lands regelverk hamnar mellan dessa värden. I Australien, Sverige och Norge är kravet statiskt på 950 mm mellan ryggstöden för Australien, 450 mm mellan sätesfront till framförvarande säte för Sverige och 400 mm mellan sätesfront till framförvarande säte för Norge.

I de amerikanska regelverken hänvisas delar av kraven till inträffade händelser och i Green guide anges att avvikelser från rekommendationerna kan göras om en riskanalys utförs och hänsyn tas till gångavstånd.

Med hänsyn till de stora skillnader som finns i regelverken samt att framförallt NFPA tagit hänsyn till inträffade händelser vid formuleringen av sina råd bedöms möjlighet finnas för att inspireras av detta regelverk vid exempelvis analytisk dimensionering.

Syfte

Med grund i ovanstående bedöms syftet med det allmänna rådet vara:

 • att begränsa utrymningstiderna från sätesraderna ut till gångarna,
 • att begränsa risken för att bli innestängd på en rad vid brand.
Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *