11 BBR 5:323 Utrymning genom fönster – Fönsterutrymning Vk1 med hjälp av räddningstjänsten, brandcell mindre än 200 m2

Vad är syftet med att fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänsten för verksamhetsklass 1 endast får ske om brandcellen understiger 200 m2?

11.1 BBR-text

11.1.1 5:323

Föreskrift (funktionskrav):

”Fönster för utrymning ska utformas så att utrymning kan ske på betryggande sätt.

Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänst får tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna för byggnader i verksamhetsklass 1, förutsatt att högst 15 personer utrymmer denna väg från brandcellen.”

Allmänt råd:

”Brandceller i lokaler i verksamhetsklass 1 som förväntas utrymmas med räddningstjänstens hjälp genom fönster bör inte vara större än 200 m2.”

11.2 Historik

11.2.1 SBN 1967

37:312

I fråga om bostads- och kontorshus godtas nödutrymning med brandkårens utrustning som den ena av i :311 avsedda utrymningsvägar under förutsättning att varje lägenhet har tillgång till öppningsbart fönster enligt :326 samt i vissa fall balkong enligt :327. I våningsplan där trapphall är avskild från trappa i lägst klass B 60 får nödutrymning med brandkårens utrustning även förutsättas ske genom fönster i annan lokal eller lägenhet i samma våningsplan. Från bostads- eller arbetsrum, inrett på vinden till byggnad i två våningar, som inte är brandsäker eller brandhärdig, anordnas dock två permanenta och från varandra skilda utrymningsvägar, varav den ena får utgöras av utvändig, fast stege av stål eller annan metall.

11.2.2 SBN 1975 utg 1, 2 o 3

37:221

Från lägenhet eller motsvarande lokal där personer vistas mer än tillfälligt skall – med undantag enligt :222 – finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, varav minst en i varje våningsplan eller motsvarande. Samma krav gäller varje bostads- eller arbetsrum som är inrett på vinden i sådan tvåvåningsbyggnad som inte är brandsäker eller brandhärdig. I byggnad med fler än åtta men högst sexton våningar skall finnas tillgång till åtminstone brandsäkert trapphus. 1 byggnad med fler än sexton våningar skall finnas tillgång till minst ett brand- och röksäkert trapphus varjämte övriga trapphus Utförs som brandsäkra trapphus. Öppningsbart fönster får utgöra en av erforderliga utrymningsvägar i fråga om följande:

 1. a) Bostads- och vissa kontorslägenheter (se vidare :223)

37:223

För bostadslägenhet samt för kontorslägenhet om högst 200 m2 för en av erforderliga utrymningsvägar ersättas med möjlighet till nödutrymning med brandförsvarets utrustning.

11.2.3 SBN 1980-utg 1 o 2

37:213

För kontorslägenheter om högst 200 m2 samt för bostadslägenheter får en av de erforderliga utrymningsvägarna enligt:211, första stycket, ersättas med möjlighet till nödutrymning med brandförsvarets utrustning genom ett öppningsbart fönster eller från en balkong. I övrigt får ett eller flera öppningsbara fönster utgöra en av de erforderliga utrymningsvägarna i

 1. a) lokaler för högst 50 personer, där berörda personer kan förväntas normalt inte behöva hjälp för utrymning, t ex mindre kontorslägenheter och klassrum, om avståndet till fönstret begränsas med hänsyn till lokaltypen (se vidare:214) och om karmunderstycket är beläget högst 2,0 m över markplanet utanför.
 2. b) bostadshus, se:211, tredje stycket
 3. c) bonings- eller arbetsrum som inreds på vinden i en tvåvåningsbyggnad som inte är brandhärdig eller brandsäker, om markplanet utanför kan nås från varje sådant rum via en trappa eller fast stege.

11.2.4 NR 1

1:313

En av utrymningsvägarna får i följande fall utgöras av möjlighet till nödutrymning genom fönster eller från balkong. Varje fönster får härvid anses vara utrymningsväg för högst 30 personer. Utan hjälp av räddningstjänstens utrustning får nödutrymning genom fönster (eller från balkong) förutsättas kunna ske från

 1. a) en lokal för högst 50 personer som inte behöver hjälp med utrymningen, t ex kontor eller klassrum, om fönsteröppningens underkant (eller balkongräckets överkant) ligger högst 2,0 m över marken utanför,
 2. b) en lokal enligt a) men belägen på högst tredje våningsplanet, om det utanför fönstret finns en balkong e d med trappa ned till marken,
 3. c) ett bostadsrum enligt avsnitt 2:27,
 4. d) en förskola med högst 15 barn, om fönsteröppningens underkant är belägen högst 2,0 m över marken utanför.

Med hjälp av räddningstjänstens utrustning får nödutrymning genom fönster (eller från balkong) – dock inte genom fönster som vetter mot en loftgång – förutsättas kunna ske från

 1. a) bostäder,
 2. b) kontor på högst 200 m2 och därmed jämförliga lokaler,

11.2.5 NR 3

1:313

Med undantag för gruppbostäder för äldre och handikappade med hjälp­behov, får en av utrymningsvägarna i följande fall utgöras av möjlighet till nödutrymning genom fönster eller från balkong. Varje fönster får härvid anses vara utrymningsväg för högst 30 personer. Utan hjälp av räddningstjänstens utrustning får nödutrymning genom fönster (eller från balkong) förutsättas kunna ske från

 1. a) en lokal för högst 50 personer som inte behöver hjälp med utrymningen, t ex kontor eller klassrum, om fönsteröppningens underkant (eller balkongräckets överkant) ligger högst 2,0 m över marken utanför,
 2. b) en lokal enligt a) men belägen på högst tredje våningsplanet, om det utanför fönstret finns en balkong e d med trappa ned till marken,
 3. c) ett bostadsrum enligt avsnitt 2:27,
 4. d) en förskola med högst 15 barn, om fönsteröppningens underkant är belägen högst 2,0 m över marken utanför.

Med hjälp av räddningstjänstens utrustning får nödutrymning genom fönster (eller från balkong) – dock inte genom fönster som vetter mot en loftgång förutsättas kunna ske från

 1. a) bostäder,
 2. b) kontor på högst 200 m2 och därmed jämförliga lokaler,

11.2.6 BFS 1993:57 BBR 1

5:312

I bostäder – dock inte bostäder i alternativt boende -, kontor och därmed jämförliga utrymmen i en byggnad får en av utrymningsvägarna utgöras av fönster under förutsättning att utrymningen kan ske på ett betryggande sätt. Vid bedömningen skall hänsyn tas till om räddningstjänstensutrustning kan användas vid utrymningen. Råd: Fönster som skall användas för nödutrymning bör vara öppningsbart utan nyckel eller annat redskap samt ha en fri, vertikal öppning med minst 0,5 meters bredd och minst 0,6 meters höjd. Summan av bredd och höjd bör vara minst 1,5 meter. Öppningens underkant bör ligga högst 1,2 meter över golv. Om lägenheten är större än ett rum och kök eller motsvarande och är åtkomlig endast från räddningsväg, bör den ha balkong som kan nås från räddningsvägen.

11.2.7 Utrymningsdimensionering 2004/2006

Med hjälp av räddningstjänsten. Om räddningstjänstens utrustning är en förutsättning, får utrymningen ske via fönster från:

 • bostäder, dock inte från bostäder för alternativt boende,
 • mindre (< 200 m2) kontor eller jämförbart utrymme i egen brandcell, under förutsättning att högst 15 personer utrymmer denna väg.

I det senare fallet förutsätts det att räddningstjänsten har normal insatstid samt utrustning och personal i tillräcklig omfattning för att fönsterutrymning skall bli möjlig.(Om insatstiden är längre än 10 minuter bör utrymning ske på ett sätt som inte kräver hjälp av räddningstjänsten). Plats skall finnas för uppställning av räddningstjänstens fordon om dessa är nödvändiga för att kunna utrymma via fönster. I vissa byggnader är det tillfredsställande att använda bärbara stegar.

11.2.8 BBR 18

5:312 Fönster som utrymningsväg i bostäder – dock inte i särskilda boenden för personer med vårdbehov –, kontor och därmed jämförliga utrymmen i en byggnad får en av utrymningsvägarna utgöras av fönster under förutsättning att utrymningen kan ske på ett betryggande sätt. Vid bedömningen ska hänsyn tas till om räddningstjänstens utrustning kan användas vid utrymningen.

11.2.9 Konsekvensutredning BBR 19

5:323 Utrymning via fönster (5:312)

Ändring:

Föreskriften är förtydligad samt kravnivån om antalet personer. Dessutom är mått på avstånd till marken för Vk1, Vk2A och Vk3 infört. Möjligheten när räddningstjänsten kan användas som den alternativa utrymningsvägen via fönster förtydligas. Vad räddningstjänsten har för insatsmöjligheter avgör om fönsterutrymning kan användas eller inte, i Vk1 och Vk3.

Observera att i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning finns bestämmelser som gäller i byggnader där man arbetar och i personalutrymmen. Dessa krav behandlar bland annat utrymning och ställer i vissa fall högre krav än vad BBR gör.

11.2.10 AFS 2009:2,

Antalet utrymningsvägar samt deras fördelning och kapacitet ska vara avpassade efter arbetsplatsernas användning, utrustning och storlek och efter det största antal människor lokalen är avsedd för. I regel ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymningsvägar ska så direkt som möjligt leda ut i det fria eller till annan säker flyktplats.

11.3 Utländska regelverk

11.3.1 Norge

Finns ingen areabegränsning men de 15 personerna som anges i BBR finns även i Norge.

11.3.2 England

Fönsterutrymning endast tillåtet från bostäder. Har inte kunnat hitta något liknande krav.

11.3.3 USA

Hittar inget sådant krav.

11.3.4 Australien

Fönster är inte en godkänd utrymningsväg i Australien…

11.3.5 Nya Zeeland

Man får inte utrymma genom fönster i NZ (oavsett om det är med eller utan räddningstjänstens hjälp). Hittar ingen kommentar rörande detta.

11.3.6 Kanada

Fönsterutrymning tillåts inte.

11.4 Intervjuer

Vad är syftet med att fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänsten för verksamhetsklass 1 endast får ske om brandcellen understiger 200 m2?

Intervjuperson nummer 1

Bakvägen från 10-12-13 personer och omvandlat till area.

Intervjuperson nummer 2

Intervjuperson nummer 3

Hur många personer blir det på 200 m2 i en kontorslokal med normalt stort arbetsutrymme, 10-15 m2 (stort nu förtiden, men vanligt förr) per arbetsplats, då hamnar man någonstans runt 15 pers. Blir lite dubbelreglering, kan reglera gångavstånd samt brandcellsstorlek. Stora sökområden för rtj? Kan det komma från någon handbokstext?
Vet inte annars. Har funnits som handbokslösning också. Bengtsson och Frantzich borde veta mer.

Intervjuperson nummer 4

Troligen ett sätt att begränsa antalet personer för stegutrymning men i projektering är det lättare att reglera lokalens storlek. Pragmatisk nivå baserat på rimligt stora kontorslägenheter kanske.

Intervjuperson nummer 5

Sannolikt för att begränsa maximal personbelastning i kombination med de angivna 15 personerna. Minskar sannolikheten att byggnader blir olämpligt utformade vid ändringar.

Intervjuperson nummer 6

Tidigare gällde 600 kvm, sen påbörjades förtätning och bara på de senaste 15 åren har man gått från 20 kvm/arbetsplats ner till 10 kvm.

Intervjuperson nummer 7

Kom i -75:an. Personantalet borde vara det avgörande. Man tillät större lokaler med låga personantal. 15 personer … en tidsfaktor för att utrymma dessa med stegfordon.

Intervjuperson nummer 8

Vet ej varför det regleras dubbelt? (personantalet är ju redan reglerat i föreskriften)

Intervjuperson nummer 9

Relevant att begränsa personantalet. 15 personer troligen ett macho-svar från räddningstjänsten på 60-talet då man fortfarande trodde att det var möjligt. (Vilket man ju inte längre tror på…). 200 m2 är ett hittepå och kan inte ha med personantalet att göra. 15 x 15 m = ca 200 kvm vilket bättre rimmar med maximala gångavstånd (15 m).

Intervjuperson nummer 10

Främst att indirekt begränsa personantal.

Intervjuperson nummer 11

En dold personbegränsning. Gammaldags kontor ger då ca 10 pers.

11.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Kravet på maximal area kom i SBN 1975, dock fanns då ingen begränsning på personantal. I NR 1 fanns det generella kravet att varje fönster får anses vara utrymningsväg för högst 30 personer. I BBR 1 försvann sedan kravet på maximal area. I utrymningsdimensionering 2004 kom kravet tillbaka då kompletterat med max personantal på 15 personer. I konsekvensutredningen till BBR 19 tas räddningstjänstens insatsmöjligheter upp och att dessa avgör om fönsterutrymning kan användas eller inte, i Vk1 och Vk3. Endast det Norska av de utländska regelverken har ett liknande krav, men där tas endast personantal upp. Flera av de intervjuade nämner också att det har med personantalsbegränsning att göra, men varför just den storleken råder det osäkerhet kring. Storleken på kontorsplatser har förändrats de senaste åren då man ofta vill ha in fler och fler personer på en allt mindre yta. Att bara reglera personanatalet kan medföra en risk att om ytan byggs större så ökar även möjligheten att få in fler personer, vilket utrymningsförutsättningarna då inte klarar. Att beakta är dock att kravet nu är max 15 personer och 200 m2 är ett allmänt råd som exempelvis kan användas då man inte vet hur många som kommer att vistas i lokalen.

Syfte

Syftet bedöms vara att begränsa antal personer som räddningstjänsten ska hjälpa att utrymma via fönster.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *