48 BBR 5:355 – Brandvarnare i Vk5A

Verksamhetsklass 5A:”Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand kan utgöras av brandvarnare. Brandvarnare bör placeras så att de täcker hela verksamheten. Varje brandvarnare kan förväntas ha en täckningsyta på högst 60 m2.” Vad är syftet med brandvarnare i förskolor?

48.1 BBR 24 text

48.1.1 5:355 Allmänt 

Föreskrift (funktionskrav):

Utrymmen i verksamhetsklass 5A ska förses med anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand.

Utrymningsvägar och utrymmen i verksamhetsklass 5A som är avsedda att användas nattetid ska förses med nödbelysning. (BFS 2016:6).

Allmänt råd:

Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand kan utgöras av brandvarnare.Brandvarnare bör placeras så att de täcker hela verksamheten. Varje brandvarnare kan förväntas ha en täckningsyta på högst 60 m2.

För förskola som bedrivs nattetid bör anordning för tidig upptäckt och varning i händelse av brand utgöras av utrymningslarm som aktiveras med automatiskt brandlarm. (BFS 2016:6). ”

48.2 Historik

Brandvarnare är en relativt ny installation som förekommer i litteraturen först i Utrymningsdimensionering 2006. Tidigare krav på larm har handlat om automatiska brandlarm. Brandvarnare rekommenderas fr.o.m. 2006 i bostäder och förskolor.

48.2.1 SBN 75

Inga motsvarande krav återfinns.

48.2.2 SBN 80

Regelverket ställde endast krav på automatiskt brandlarm vilket definieras enligt RUS. Brandvarnare förkom inte. Några krav på installation av brandvarnare fanns således inte.

48.2.3 NR

Regelverket ställde endast krav på automatiskt brandlarm vilket definieras enligt RUS 110. Brandvarnare förkom inte. Några krav på installation av brandvarnare fanns således inte.

48.2.4 Utrymningsdimensionering 2006

Här förekom begreppet brandvarnare för första gången. Skriften rekommenderade brandvarnare i förskolor – om inte automatiskt utrymningslarm installerats…

48.2.5 Konsekvensutredning BBR19

”5:355 Verksamhetsklass 5A (5:373)

Ändring:

Krav på anordning för tidig upptäckt av brand är uppflyttat till föreskriftsnivå. Råd ges om vilken täckningsyta brandvarnare bör ha för denna verksamhet.

Motiv:

Detta är den nivå som även tidigare har förväntats, möjlighet finns att använda annan anordning för tidig upptäckt av brand istället.

Konsekvens:

Kravnivån har höjts något, men kostnadskonsekvenserna bedöms vara marginella.”

48.3 Utländska regelverk

48.3.1 Norge

I Norge ställs krav på brandlarm i utrymningsvägar om förskolan är en våning och heltäckande brandlarm om förskolan är fler våningar.

48.3.2 England

Inte hittat något liknande krav i Approved Document B (ADB) eller BS 9999, finns dock ytterligare ett dokument, BB100, som kan tillämpas för skolor, dit även förskolor räknas.

48.3.3 USA

Ett manuellt aktiverat brandlarm som aktiverar utrymningslarm ska installeras i Group E (Educational, här ingår skolor och även day care) verksamheter. Där sprinkler eller rökdetektorer installeras ska dessa kopplas till byggnadens brandlarm. Inget krav på brandvarnare.

Undantag: Manuellt aktiverat brandlarm krävs inte för Group E verksamheter med personantal under 50 pers.

Fler undantag finns, beroende på sprinkler, övrig detektering av särskilda utrymmen etc.

48.3.4 Australien

Förskolor ska (med lite variation beroende på byggnadshöjd har ett automatiskt brand- och utrymningslarm, eller sprinkler, eller zone smoke control system (dvs automatiskt brandlarm), eller trycksatta trapphus vid > 3 våningar. I mycket få undantagsfall kan man vara utan larm. Brandvarnare är inte ett alternativ.

48.3.5 Nya Zeeland

Enligt Nya zeeländsk förenklad dimensionering ska lokaler för förskoleverksamhet förses med ett brandlarmsystem med rökdetektorer. Om man har en förskola i två plan ställs krav på sprinkler. Nivån ligger därmed desto högre än i Sverige.

48.3.6 Kanada

I Kanada krävs automatiskt brand- och utrymningslarm i förskolor avsedda för fler än 40 personer.

48.4 Intervjuer

Verksamhetsklass 5A:”Anordningar för tidig upptäckt och varning i händelse av brand kan utgöras av brandvarnare. Brandvarnare bör placeras så att de täcker hela verksamheten. Varje brandvarnare kan förväntas ha en täckningsyta på högst 60 m2.” Vad är syftet med brandvarnare i förskolor?

Intervjuperson nummer 1

Brandvarnare är jättebra. Ger ett tidigt larm. Personalen är inte överallt. Billig och enkel lösning.

Intervjuperson nummer 2

Ett sätt att höja förskolorna från en nivå där det inte fanns några krav. Det kan finna sovande barn och personalen kan inte antas övervaka hela lokalen. Det ska inte vara sämre än i en bostad.

Intervjuperson nummer 3

Tidig upptäckt av brand. Varför inte minst en i varje rum? Det kostar inte många kronor extra.

Intervjuperson nummer 4

Tidig upptäckt då en utrymning av en förskola är tidskrävande oavsett sovande barn eller ej.

Intervjuperson nummer 5

Tidig upptäckt och varning vid brand. Inget ytterligare att utveckla avseende typ och omfattning av detekteringen.

Intervjuperson nummer 6

Lirar med återinrymning osv. Att personalen ska hjälpa till vid utrymning. BBR ställer inga direkt krav på organisation men indirekt finns det. Lite ologiskt att det inte är ett SBF-larm.

Intervjuperson nummer 7

Ingen aning. Kostnadsbesparing jämfört med automatiskt utrymningslarm. Ska alarmera alla. Kraven på dagis skruvas upp hela tiden. Ingen statistisk grund.

Intervjuperson nummer 8

Personer ska bli varse om en brand tidigt. Tidig upptäckt gör att utrymmande har god tid på sig med hänsyn till att barn kan behöva assistans. Koppling till personsäkerhet.

Intervjuperson nummer 9

Vet inte när det kom in. Kom nog in för att det kan bli läbbiga bränder på förskolor som kräver utrymning med hjälp av personal. Samhället tar hand om ens barn och då ska det vara säkert.

Intervjuperson nummer 10

Upptäcka brand för sovande funktioner. Ska vara billigt, kostnaden är viktig. 60 m2 finns kvar sedan Räddningsverkstiden.

Intervjuperson nummer 11

För att varna för brand i annat rum än det du är i. Det finns alltid vaken personal. Rökspridningen svår eftersom ingen brandcellsindelning nödvändigtvis förekommer. Ologiskt att det räcker med brandvarnare. Borde vara brandlarm – åtminstone i dagis. Om de som vistas i lokalerna inte kan påverka brandskyddet bör det vara larm om man behöver varnas.

Intervjuperson nummer 12

Personalen behöver i dessa lokaler för det mesta hjälpa till vid utrymning och för detta krävs en tidig detektion.

48.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Brandvarnare är ett relativt nytt begrepp som infördes i Utrymningsdimensionering 2004. De flesta utländska regelverk ger inte utrymme för brandvarnare utan automatiskt brand- och utrymningslarm krävs i de flesta fall. Flera regler och intervjupersoner anger att det är viktigt att man i byggnader där de sovande måste få hjälp ut, finns ett automatiskt brandlarm.

Syfte

Syftet bedöms vara att ge personalen en tidig indikation på att de måste påbörja en utrymning och hjälpa barnen ut. Barnen kan inte själva påverka utrymningen och de flesta behöver hjälp med att komma ut. Därför måste utrymningen påbörjas tidigt. Tillförlitligheten ska vara minst lika bra som i en bostad.

De egenskaper som ska finnas för varning i förskolor är främst:

–          En rimlig ljudnivå

–          larm i de lokaler där personer sover

–          detektion av ytor som måste passeras vid utrymning

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Gruppens reflektion

Eftersom förskolor är en verksamhet där personer inte kan förväntas känna till utrymningsstrategin, sover och behöver hjälp med utrymningen, föreslås att kravet i förskolor höjs till att omfatta krav på automatiskt brand- och utrymningslarm. Detta är i linje med andra vårdinrättningar med sovande personer eller med personer som behöver hjälp med utrymningen. Det är rimligt att begära att sovande förskolebarn ges samma möjlighet att överleva en brand som t.ex. personer som sitter bakom stängda dörrar i konferensrum med mer än 10 meter till en utrymningsväg eller personer i gruppboenden. I de flesta länder anses en högre säkerhetsnivå än brandvarnare vara motiverad för förskolor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *