Om oss

Sveriges Brandkonsultförening definierar branschen

Sveriges Brandkonsultförening, BRA, bildades januari 2008. Syftet var att förena de företag som fanns i branschen för att driva branschgemensamma frågor och vara en partner inom området när det gäller lagstiftning, praxis och erfarenhetsutbyte. Föreningen har fastställt vad som ska krävas för att bli medlem och dessutom definierat de etiska regler som ska styra arbetet. Två av de viktigaste kraven på medlemsföretagen är att de kan garantera en tillräckligt hög kompetensnivå inom företaget samt har ett tillförlitligt system för kvalitetssäkring.

Hög kvalitet och stor kompetens

Medlemsföretagen ska ha en kompetens- och kvalitetsnivå som garanterar att kunden kan vara säker på att uppdraget utförs på ett korrekt sätt.

Med acceptabel kompetensnivå menas att företaget har minst en anställd som är brandingenjör eller motsvarande med minst fem års erfarenhet som brandkonsult och en anställd som är brandingenjör eller motsvarande med minst tre års erfarenhet som brandkonsult. För att upprätthålla sin kompetens skall dessa till övervägande del arbeta med brandskyddsprojektering.

Medlemsföretagen skall ha ett dokumenterat ledningssystem för att kunna kvalitetssäkra alla projekt som görs inom företagets verksamhet och att kunna redovisa att detta görs. Kvalitetsledningssystemet skall vara certifierat enligt ISO 9001 eller ansluta till detta.

De företag som inte når upp till medlemskraven skall anmäla detta till föreningens styrelse och har tolv månader på sig att anpassa organisationen så att kraven uppfylls. Om särskilda skäl föreligger så kan styrelsen bevilja ytterligare dispens. Styrelsen har därefter att fatta beslut om ytterligare dispens eller uteslutning.

Medlemsföretagen följer föreningens etiska regler och föreningens stadgar.

Här kan du läsa om hur du anlitar en brandkonsult med rätt kompetens.

Hjälp oss bli bättre!

Föreningen har tretton medlemsföretag anslutna med sammanlagt 300 medarbetare. Vi arbetar enligt föreningens stadgar och etiska riktlinjer.

Om du upplever att något kan förbättras när det gäller våra tjänster eller våra arbetssätt är vi tacksam för att du hör av dig till föreningens ordförande med dina tankar.