40 BBR 5:541 – Kontorslägenheter i skilda brandceller

Vad är syftet med att kontorslägenheter bör utgöra skilda brandceller?

40.1 BBR 24 text

40.1.1 5:541 Verksamhetsklass 1

Föreskrift (funktionskrav):

Ingen föreskriftstext.

Allmänt råd:

”Kontorslägenheter i verksamhetsklass 1 bör utföras som egna brandceller.”

Kommentar: Definition på lägenhet enligt TNC 95 är ”ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende utgör en självständig enhet”.

40.2 Historik

Krav att utföra kontorslägenheter i egna brandceller återfanns i BABS 67 och har funnits med i bygglagstiftningen sedan dess.

Understrykningar i texten nedan är för att underlätta läsningen, dessa återfinns inte i regeltexten.

40.2.1 BABS 67

37:11 Brandcell

Brandcell är sådan del av byggnad, inom vilken en brand fritt kan utvecklas utan att – under för lokaltypen förutsatt tid – spridas till annan del av byggnaden. I brandcellens omslutande konstruktioner kan ingå funktionellt betingade delar med mindre brandmotstånd än som svarar mot denna tid, t ex fönster och dörrar, om brandens spridning i anslutning till dessa kan hindras genom brandkårsingripande med normal insatstid eller på annat sätt. Exempel på brandcell är brandsäkert och brandhärdigt rum, bostadslägenhet, kontorslägenhet, trapphus, pannrum samt enligt :251 avgränsad del av vind.

40.2.2 SBN 75

37:32 BRANDCELLSINDELNING

”Byggnad indelas i brandceller, var för sig omfattande utrymmen (eller sammanhängande grupper av utrymmen) avsedda för verksamhet utan omedelbart samband med annan verksamhet i byggnaden, såsom bostads-eller kontorslägenhet, […]”

40.2.3 SBN 80

Motsvarande som SBN 75.

40.2.4 NR

8:41 Brandcellsindelning

En byggnad skall delas in i brandceller, åtskilda av byggnadsdelar som hindrar spridning av brand och brandgas. Varje brandcell skall omfatta rum (eller sammanhängande grupper av rum) i vilka verksamheten inte har omedelbart samband med annan verksamhet i byggnaden. Detta gäller t ex för en bostads- eller kontorslägenhet, […]

40.2.5 BBR

BBR 1-18

5:61 Brandcellsindelning

”Byggnader skall delas in i brandceller åtskilda av byggnadsdelar som hindrar spridning av brand och brandgas. Varje brandcell skall omfatta ett rum – eller sådana sammanhängande grupper av rum – i vilka verksamheten inte har omedelbart samband med annan verksamhet i byggnaden. […]

Allmänt råd

Bostads- eller kontorslägenheter, trapphus, garage, pannrum, avfallsrum, vårdavdelningar, gästrum på hotell, utrymningsvägar och större personalrum är olika exempel på egna brandceller.” 

BBR 19 –

Allmänt råd flyttat till särskilda förutsättningar för verksamhetsklass 1.

40.2.6 Remissvarssammanställningen till BBR 19

I remissvarssammanställningen anger Boverket under avsnitt 5:53 (som berör generell brandcellsindelning) att: ”Boverket har inga särskilda regler för egendomsskydd, däremot ställs krav på att vissa funktioner ska vara uppfyllda, t.ex. skydd mot brandspridning inom byggnad.”

40.2.7 Frågor/svar – Boverket

I ett ärende med diarienummer 1234-1209/2007 svarar Boverket att personsäkerhet och egendomsskydd behöver beaktas vid analytisk dimensionering om brandcellsgräns ska kunna ersättas med andra åtgärder.

40.3 Utländska regelverk

40.3.1 Norge

Liknande krav finns. Kontor eller kontorslandskap som utgör en självständig enhet ska utgöra egna brandceller.

40.3.2 England

Hittar inte något kring detta.

40.3.3 USA

IBC: Hittar inget liknande krav.
NFPA: Hittar inget liknande krav.

40.3.4 Australien

Även i Australien ska olika verksamhetsklasser skiljas från varandra. Man anger ett syfte vilket är att verksamhetsklassificeringen är ett sätt att uttrycka olika brandbelastningar. Kraven för de olika klasserna är därför anpassade till att de förväntas ha olika brandbelastning. Exempelvis är den brandtekniska klassen på väggar i vissa verksamhetsklasser högre än för andra för att ta hänsyn till brandbelastningen, inte för att ge längre skydd (i tid räknat). Syftet med att skilja av är alltså för att inte verksamheter med lägre krav ska drabbas av en brand i en verksamhet med högre brandbelastning vilken den aktuella verksamheten inte är anpassad för. Samma som i Sverige. Man kan även i Australien uppfylla de högsta kraven för respektive verksamhet och på så sätt slippa avskiljningen.

40.3.5 Nya Zeeland

I de Nya Zeeländska byggreglerna finns inga krav på utformning av kontorslägenheter i separata brandceller. Dock är det så att man av praxis och önskemål från ägare/hyresgäst uteslutande delar upp olika hyresgäster och ägare i olika brandceller.

Olika butiker, olika kontorslägenheter, olika boenderum där någon typ av ägande-uppdelning av lokalen fanns ledde till att utrymmena delades in i två olika brandceller. Om detta är rent utav försäkringsanledning eller om de görs som en praxis för egendomsskydd har jag inte lyckats reda ut i detta skede.

40.3.6 Kanada

Skrivning 1) anger att kontorsverksamhet av olika hyresgäster inte behöver vara i skilda brandceller. Förtydligande: begreppet Suite används i det kanadensiska byggreglerna för att beskriva en lokal som har ett separat ’ägande’ i det avseende att det är olika hyresgäster i olika suites.

40.4 Intervjuer

Vad är syftet med att kontorslägenheter bör utgöra skilda brandceller?

Intervjuperson nummer 1

Känner inte riktigt till begreppet. Vet inte.

Intervjuperson nummer 2

Mer ett egendomsskydd.

Intervjuperson nummer 3

Definitionen av ”lägenhet” är en självständig enhet. Lägenhetsbegreppet är kopplat till TNC 95. Främst ett skydd för utrymning då man inte vet om det brinner hos grannen. Resultatet av kravet blir även ett egendomsskydd mellan olika verksamhetsutövare.

Intervjuperson nummer 4

Syftet är att ge tillräcklig tid för utrymning och begränsa risk för brandspridning. I brist på andra tydliga mått på hur detta skulle ske för kontorsbrandceller så har tidigare skrivelser kvarstått. Kan ev finnas en historisk koppling till att skydda tredje person, så att inte en oskyldig part drabbas av annans olycka.

Intervjuperson nummer 5

Egendomsskydd. Gammal kvarleva som inte har blivit tillräckligt ifrågasatt. Borde ses över.

Intervjuperson nummer 6

Egendomsskydd. Hyresgästen ska skyddas. Upplåtelseformen styr och begränsar.

Intervjuperson nummer 7

Vet ej, inte logiskt rätt upp och ner men går att koppla det till egendomsskydd + att denna gräns i princip erhålls naturligt ändå.

Intervjuperson nummer 8

Egendomsskydd, till viss del i vissa fall utrymningsskäl.

Intervjuperson nummer 9

Egendomsskydd.

Intervjuperson nummer 10

Väldigt gammalt begrepp. Korkat eller bra, kontorslägenhet och bostadslägenhet ses om ungefär samma begrepp. Alla verksamhetsklasser ska vara egna brandceller. Begreppet kontorslägenhet finns för att flera kontorsrum ska kunna utgöra en kontorslägenhet, en avskild enhet. Samma typ av brandrisk o utrymningssituation när man jobbar på ett kontor. Talar egentligen om att man inte behöver göra för små brandceller (en brandcell av varje rum).

I Danmark är varje kontorsrum egen bc samt att fönsterutrymning ska finnas från varje rum.

Intervjuperson nummer 11

Om det är tydligt avskilda kontor ska de vara skyddade mot brand i varandra. Om grannen gör bort sig ska man inte drabbas själv. Egendomsskydd.

Oklart i t.ex. kontorshotell. Finns heller ingen tydlig definition av kontorshotell.

40.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Att utföra kontorslägenhet i egen brandcell har funnits med i byggreglerna under lång tid och har varit oförändrat sedan SBN 67.

Krav att utföra kontorslägenhet i egen brandcell finns med i det norska regelverket men inte i övriga studerade regelverk.

Majoriteten av de intervjuade personerna angav främst egendomsskydd som sannolikt syfte, dock inte helt samstämmigt där vissa ansåg att detta är gammal kvarleva som borde kunna hanteras på annat sätt. I Boverkets remissvarssammanställning anges att ”Boverket har inga särskilda regler för egendomsskydd, däremot ställs krav på att vissa funktioner ska vara uppfyllda, t.ex. skydd mot brandspridning inom byggnad.” och i fråga/svar anges att personsäkerhet och egendomsskydd behöver beaktas vid analytisk dimensionering om brandcellsgräns ska kunna ersättas med andra åtgärder. I BBR 5:53 anges även att ”Brandcellsindelning får helt eller delvis ersättas av brandtekniska installationer”.

Följande bedömt syfte baseras främst på Boverkets svar och skiljer sig därmed något från merparten av de intervjuade personernas svar.

Syfte

Syftet med brandcellsgräns mellan kontorslägenheter bedöms vara hindra att personer påverkas av en brand som de inte snabbt blir varse om i brandens tidiga skede. Notera även eventuella försäkringskrav, frivilliga egendomsskyddskrav etc.

 

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☐ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☒ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *