41 BBR 24 5:553 – Fönster i yttervägg

Vad är syftet med begränsningarna i hur fönster i olika brandceller får placeras ovan varandra (1,2 meter)?

41.1BBR text

41.1.1 5:553 Fönster i yttervägg

Föreskrift (funktionskrav):

Fönster som tillhör skilda brandceller i samma byggnad och som vetter mot varandra eller är placerade ovanför varandra i höjdled, ska utformas och placeras så att brandspridning mellan brandcellerna begränsas. Brandklassade fönster får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande.

 Allmänt råd:

”Fönster, glasytor eller motsvarande, som är inbördes belägna så att direkt värmestrålning från brand kan ske från det ena fönstret till det andra omfattas av föreskriftens krav. Exempel på utformning som uppfyller föreskriftens krav på skydd mot brandspridning finns i tabell 5:553.

Värmestrålning förutsätts ske vinkelrätt och snett ut från fönstret intill 135° vinkel från fönsterytan. Om vinkeln i innerhörn är mindre än 60° gäller vad som anges för motstående parallella ytterväggar.”

41.2 Historik

Inga krav gällande fönster i fasad hittas i bygglagstiftningar före införandet av Nybyggnadsreglerna 1988. Detta gällde då bara byggnader i klass Br 1. Sedan dess har kravet varit i princip oförändrat men i BBR.

41.2.1 NR
”8:431 Ytterväggar i en byggnad i klass Br 1

Mellan fönster i olika brandceller bör avståndet i höjdled vara minst 1,2 m, såvida inte fönstren utförs i lägst klass F 15 inom detta avstånd.”

41.2.2    BBR 1-18
I BBR 1 (1994) används samma skrivelse som i NR. Också här gäller det endast för Br 1 byggnader.

”5:631 Yttervägg i byggnad i klass Br 1

Råd:

Avståndet i höjdled mellan fönster i olika brandceller bör vara minst 1,2 meter, såvida inte fönstren utförs i lägst E 15 inom detta avstånd.”

Denna formulering och placering av rådstext var sedan kvar till och med BBR 18.

41.2.3    Konsekvensutredning BBR19

I och med BBR 19 flyttades rådet till att gälla fönster i ytterväggar i alla byggnader. Denna ändring kommenteras dock inte i konsekvensutredningen av avsnittet. Man tog även bort möjligheten till att utforma båda fönsterna i E 15 och behöll endast alternativt att göra ett av fönsterna i E 30.

Ändring
De som behandlas i detta avsnitt är krav gällande brandspridning inom en byggnad dvs. mellan brandceller i byggnaden. Branden kan spridas från brandcellen via fönster genom intilliggande fönster och antända exempelvis en gardin eller annat. I byggnader kan innerhörn och fönster som ligger mitt emot varandra utföras enligt tabellen och då uppfyller byggnaden samhällskraven.

Tabellen som varit tillämpad och kompletterad för att ta höjd för brandspridning i innerhörn och att risken att det kan ske till fönster som är placerade i ett ovanför liggande våningsplan. Avstånd och krav på fönster gäller för alla typer av verksamheter och därmed stryks de särskilda kraven för vårdanläggning. Fortsatt krav på att minsta avståndet alltid ska vara 1,2 meter mellan glasytorna även på en plan fasad.

E 15 fönster finns inte enligt tillverkare men fortsatt behåller vi krav för att inte höja kostnader och kravnivåer eller begränsa möjlig teknisk utveckling.

För brandspridning mellan fönster i höjdled tags dock E 15 alternativet bort.

Motiv
Motivet är att undvika att brand sprids via fönster i fasad till intilliggande brandceller i samma våningsplan och våningsplanen ovan brandrummet. I detta fall försvåras att branden antänder något inne i nästa brandcell exempelvis gardiner. Detta reglerar inte att fasaden antänds vilket anges i avsnitt 5:6. I 5:6 införs en tabell om småhus för att beskriva hur skyddet gällande brandspridning mellan byggnad ska hanteras.

För de fall man vill tillämpa E 15 glas som del av skyddet mot brandspridning i höjdled kan analytisk dimensionering tillämpas.

Konsekvens
Reglerna är på samma nivå som tidigare men med förtydliganden.

Dock ges inte möjlighet att i förenklad dimensionering använda E 15 glas vid skydd mot brandspridning i höjdled. Analytisk dimensionering kan dock användas för att verifiera en sådan lösning.”

41.2.4    Konsekvensutredning BBR 20
I BBR 20 lyfte man åter tillbaka möjligheten till att utforma båda glasen i E 15, som tagits bort i BBR 19.

41.2.5    Svar från Boverket
Boverket har svarat på ett antal olika frågor gällande avståndet mellan fönster. Dessa svar sammanfattas nedan:

Fråga till Boverket (dnr: 1234-4445/2012):

–          ”Med BBR 19 så tolkar vi det som det är avståndet från glasruta runt hinder som balkongplatta eller vägg till glasruta i annan brandcell som avses. Detta innebär att med en 60 cm djup balkongplatta eller motsvarande eller ett horisontellt indrag av fasad/fönster om minst 1,2 meter in från lägre liggande fasad så uppfylls alltid kravet. Är det en korrekt tolkning?”

Svar från Boverket (dnr: 1234-4445/2012):

–          ”Nej det är inte en korrekt tolkning, avståndet 1,2 meter är det vertikala avståndet. Med analytisk dimensionering kan man däremot eventuellt visa att en balkongplatta kan fungera som flamskärm och att ett kortare vertikalt avstånd kan accepteras. Enligt vår vetskap krävs ett balkongdjup i det fallet som är större än 0,6 m.”

Fråga till Boverket (dnr: 1632/2016):

”Har en fråga avseende förenklad dimensionering enligt allmänt råd i BBR 5:553 för fönster i yttervägg, se figur nedan: 

Samtliga fönster tillhör olika brandceller, i exempelfall 2 är horisontellt avstånd mellan fönster endast så stort som krävs av väggen som utgör brandcellsgräns mellan fönstren invändigt (kan antas <0.15m).

Krävs brandklass enligt förenklad dimensionering i allmänt råd till BBR 5:553 för något av fönstren i exempelfall 1 eller 2 ovan?”

Svar från Boverket (dnr: 1632/2016):

–          ”Syftet med kravet är att begränsa spridningen av brand mellan brandceller inom en byggnad. Boverket har då i ett allmänt råd angett att om man har minst 1,2 meter mellan fönster som är placerade ovanför varandra så uppfyller man föreskriften.

Vill man placera fönster på annat sätt, dvs närmare än 1,2 meter och t.ex. förskjutna på olika sätt så är det upp till byggherren att visa att man fortfarande uppfyller föreskriften, dvs. man frångår förenklad dimensionering. 

Vill man vara på den säkra sidan så ser man till att fönster placerade ovanför varandra men som är förskjutna i sidled på olika sätt befinner sig 1,2 meter ifrån varandra oavsett placering. T.ex. om man börjar 1,2 meter rakt upp och förflyttar måttet i en cirkelbåge 90 grader neråt så ska de fönster som är förskjutna i sidled och som befinner sig inom 1,2 meter klassas övriga behöver inte klassas.”

41.3 Utländska regelverk

41.3.1 Norge

I de Norska reglerna anges att brandspridning mellan fönster i fasad kan gå snabbt och för att skydda mot detta bör avstånd mellan fönster i vertikalled vara minst lika stort som fönstrets höjd. Alternativt kan en balkongplatta om minst 1,2 meter användas.

41.3.2 England

ADB

Finns inte med på det viset utan regleras med mängden oskyddad area. Se diagram nedan.

41.3.3 USA

I USA är kravet på vertikalt avstånd 914 mm. Dessutom ska öppningar inom 1524 mm horisontellt avstånd uppfylla kraven för vertikalt avstånd. Alternativet till detta är att det undre fönstret skyddas till att motstå 45 minuters brandpåverkan. Ytterligare ett alternativ är att sätta en balkongplatta på 762 mm mellan våningarna.

41.3.4 Australien

Motsvarande krav i Australien är 0,9 meter med minst 0,6 meter ovanför bjälklagets överkant. Kravet gäller endast Type A constructions och vårdbyggnader eftersom de endast är i dessa byggnader det finns krav på avskiljning mellan planen. Syftet anges till: ” To minimise the risk of fire spreading from one floor to another via openings in external walls in buildings of Type A construction.” Man tillåter skyddet att hålla REI 60 istället för REI 90 med motiveringen: ”Although it could be argued that the spandrel or vertical projection should have the same FRL as the floor separating the storeys, this has not been found to be necessary.” Man ger också ytterligare lösningar med horisontellt skydd – se nedan.

Dessa lösningar m.fl. finns för övrigt beskrivna och kvantifierade i ett examensarbete från LTH.

41.3.5 Nya Zeeland

Andra mått-krav gäller enligt texten och bilderna nedan. Dessa är ganska detaljerade men jag hittar inte motivering eller bakgrund till dessa mer än funktionskraven att man ska skydda personer från skada av brand och skydda egendom:

41.3.6 Kanada

Liknande krav ställs på att oklassade fönster ska ha ett avstånd av 1 meter till brännbar konstruktion (vilket innefattar oklassat fönster). Ingen motivering till utförandet ges.

41.4 Intervjuer

Vad är syftet med begränsningarna i hur fönster i olika brandceller får placeras ovan varandra (1,2 meter)?

Intervjuperson nummer 1

För att begränsa risken för kontinuerlig brandspridning genom att branden hoppar en våning i taget. 1,2 m är mer av praktiska skäl, så har vi byggt tidigare och det har räddningstjänsten kunnat hantera.

Intervjuperson nummer 2

1,2 m är till för att minska snabb brandspridning och ge räddningstjänsten en möjlighet att vattenbegjuta fasad på en tät del.

Intervjuperson nummer 3

Inte sprida brand mellan brandceller. Svårt att visa att det duger.

Måttet är gammal hävd. Så man byggde.

Intervjuperson nummer 4

Att ställa kravet är att begränsa brandspridning mellan brandceller i höjdled.

Kanske ger en bättre möjlighet för att räddningstjänsten ska kunna göra en effektiv släckinsats.

Intervjuperson nummer 5

Historiskt krav för att begränsa brandspridning mellan brandceller i höjdled. Så har det alltid sett ut. Om man skulle titta närmare på detta så behöver kravet sannolikt ökas för att minska risken för brandspridning.

Intervjuperson nummer 6

Förhindra brandspridning. Man har förmodligen kommit fram till att det går att ha 1,2 m utan att ställa till det för byggnaden. Opraktiskt om man skulle bygga idiotsäkert.

Det ska inte endast vara bjälklagskanten emellan brandcellerna.

Intervjuperson nummer 7

Kravet kommer ifrån Stockholm. Det tillämpades i många decennier innan det kom in i byggreglerna. Avståndet ska medge för räddningstjänsten att begränsa brandspridning med strålar. Avståndet tillämpades inte mellan bottenvåning och våning 1 trappa.

Intervjuperson nummer 8

Handlar om att ge en rimlig nivå på brandspridning mellan brandceller. En pragmatisk utformning, hårdare krav skulle ge stor mängd brandklassade glas. Gammalt krav som har funnits länge.

Intervjuperson nummer 9

Ett rimligt mått. Räknar man på det funkar det inte. Danmark inga krav i kontor. NZ stora krav om sovande. Borde vara mycket större. Flammor ut genom fönstret svårt att bedöma och förloppet svårt att förutse.

Intervjuperson nummer 10

Att inte brand ska sprida sig den vägen. 1,2 meter kommer från något brandförsvars PM från Stockholm brandförsvar där de tyckte 1,2 verkade bra. Egentligen borde det vara olika krav beroende på om räddningstjänsten kan släcka eller inte.

Intervjuperson nummer 11

I normalfallet har man en bröstning o syll så avståndet blir 1,2 meter. Syftet är att kunna bygga rum med fönster utan att behöva klassa dem o ha dem öppningsbara. Om man räknar på det så skulle vi förmodligen behöva klassa alla fönster.

41.5 Annan litteratur

I rapporten ”Skydd mot brandspridning via fönster i fasaden – Balkongplattor eller bröstning?” av Nilsson, M. och Mossberg, A. (2016) görs en sammanställning av kraven i olika länder. Vissa har redan redovisats ovan men nedanstående tabell har tagits fram. I tabellen anges både krav på avstånd i vertikalled och om alternativet med en balkongplatta finns. Det är alltså inte både avstånd och balkongplatta som krävs om mått på båda anges utan antingen eller.

Det resoneras att de stora skillnaderna mellan länderna visar att det inte finns en tydlig konsensus kring hur skydd mot brandspridning mellan våningsplan förhindras.

I rapporten visas även ett antal beräkningar och försök som visar att avstånd mellan fönster på 1,2 meter visserligen ger ett visst skydd men att det kan argumenteras för att brandspridning skulle kunna inträffa trots detta avstånd. Detta är i enlighet med vad intervjupersonerna ovan angett.

41.6 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Kravställning infördes i NR och var då endast för Br1-byggnader. Detta var oförändrat fram tills BBR 19 när man gjorde rådet gällande för alla byggnader. Anledningen till att det tidigare inte varit gällande i andra byggnadsklasser bedöms primärt bero på att det sällan blir aktuellt i dessa byggnader. Dessutom är släckinsats enklare att utföra på dessa i och med att byggnadshöjderna normalt är låga. Detta är dock inget som uttryckligen angetts.

Att döma av intervjupersonernas svar samt av de utländska regelverken så är inte syftet med kravställningen att helt förhindra eventuell brandspridning mellan våningsplan utan snarare att försvåra och avståndet i sig är en konsekvens av hur man utformat byggnader tidigare. Att döma av skillnaderna i avstånd som anges i de olika regelverken runt om i världen så bedöms byggtraditioner vara mer styrande än vetenskap kring hur branden sprider sig.

Syfte

Med grund i ovanstående bedöms syftet vara att minska sannolikheten för att en brand i ett tidigt skede sprider sig till överliggande brandcell. Syftet bedöms inte vara att förhindra brandspridning utan snarare att försvåra eller fördröja denna.

Observera att kravet även gäller sidoförskjutna fönster, enligt Boverkets svar ovan.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *