45 BBR 5:611 – Avstånd mellan småhus och oklassade fönster

Vad är syftet med att få ha sju meter mellan bostadshus när storleken på glasrutor är obegränsad? (Normalt 8 meter)

45.1 BBR 24 kap 5:611

45.1.1 5:611 Allmänt 

Föreskrift (funktionskrav):

Ingen föreskriftstext.

Allmänt råd:

”Avståndet mellan småhus, mellan komplementbyggnader eller mellan komplementbyggnader och småhus kan vara mindre än 8 meter om de uppförs enligt tabell 5:611. Detta gäller även för byggnader med högst två våningsplan och som endast innehåller verksamhetsklass 1 eller 3.

Småhus med ett våningsplan samt vindsplan eller småhus med två våningsplan bör delas in i grupper om högst 800 m2 sammanlagd byggnadsarea. I nämnda byggnadsarea inräknas inte arean av altaner, carportar och liknande. Varje grupp av småhus bör avskiljas med brandväggar i lägst klass REI 60-M eller med ett avstånd mellan grupperna på minst 8 meter.”

45.2 Historik

Redan i 1947-års byggnadsstadga återfinns krav på avstånd, dock i form av avstånd till tomtgräns. Småhus-begreppet fanns inte däremot togs hänsyn till byggnadens höjd och utformning samt om den var belägen inom eller utom stadsplan. I SBN 1975 förs begreppet småhus in men fortfarande med avstånd till tomtgräns. I SBN 1980 kommer avstånd mellan byggnader, avstånd mellan småhus och oklassade ytor påverkas då av räddningstjänstens insatstid. När NR kommer införs en småhustabell som kan liknas vid den vi har idag men även här beror avståndet mellan småhus och oklassade ytor på räddningstjänstens insatstid. Till BBR försvann sedan tabellen (återfanns endast i handböcker) för att sedan komma i ny tappning till BBR19 där räddningstjänstens insatstid inte längre har någon betydelse.

45.2.1 1947 års byggnadsstadga

Särskilda bestämmelser om byggande inom stadsplan. 96 §.

”I fråga om byggande inom område, som ingår i stadsplan, skall, i den mån ej annat föreskrives genom stadsplanen, gälla ytterligare följande.

 1. Byggnad, som ej sammanbygges eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad å grannfastighet, må icke läggas på mindre avstånd från fastighetens gräns än som motsvarar hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden, ej heller i något fall närmare gränsen än 4,5 meter. Uppföres byggnad av trä med två våningar jämte vindsvåning, må avståndet till gräns mot grannfastighet ej understiga 6 meter.
 2. Avståndet mellan skilda byggnader å samma tomt må icke vara mindre än som motsvarar den för byggnad vid gata eller förgård tillåtna största höjden. Mellan byggnader i högst en våning, avsedda för industri eller hantverk, må byggnadsnämnden likväl medgiva mindre avstånd, där så finnes kunna ske utan fara för sundhet och brandsäkerhet samt utan att ett lämpligt bebyggande av kvarteret i dess helhet försvåras, dock ej under 4,5 meter. Byggnadsnämnden må också under enahanda förutsättningar för uthus eller annan gårdsbyggnad, oaktat den ej är avsedd för industri eller. hantverk, medgiva ett minsta avstånd av 4,5 meter såväl till annan sådan byggnad som till huvudbyggnad.”

Särskilda bestämmelser om byggande utom stadsplan. 97 §.

”I fråga om bygganden inom område, som ej ingår i Stadsplan, skall, i den mån ej annat föreskrives genom fastställd generalplan, byggnadsplan eller utomplansbestämmelser, gälla ytterligare följande.

 1. Byggnad skall, därest den ej sammanbygges med liknande byggnad å angränsande tomtplats eller fastighet, uppföras på minst 6 meters avstånd från tomtplatsens gräns.
 2. Avståndet mellan skilda byggnader å samma tomtplats må ej vara mindre än 12 meter. Byggnadsnämnden äger likväl, om hinder ej möter ur brandfaresynpunkt, medgiva mindre avstånd, dock ej under 9 meter. Därest ett ändamålsenligt bebyggande därigenom främjas, äger byggnadsnämnden att för mindre gårdsbyggnad eller flygelbyggnad till endast en vånings höjd medgiva mindre avstånd till huvudbyggnad, dock ej under 3 meter.”

45.2.2 SBN  75                                                                            

37:363 ANNAN ÄN BRANDSÄKER ELLER BRANDHÄRDIG BYGGNAD

”Där småhus på samma tomt inte är sammanbyggda men belägna på mindre inbördes avstånd än 4,5 m utförs den ena av mot varandra vettande ytterväggar utan fönster och i klass B 30 upp till yttertakets underkant. Beträffande sammanlagda byggnadsytan inom grupp av här avsedda småhus gäller, vad i andra stycket sägs.”

”37:3631 Byggnadsnämnd äger medge undantag från bestämmelser i 39 § byggnadsstadgan angående minsta medgivna avstånd mellan byggnader på samma tomt. Vid prövning av sådant undantag skall bl a beaktas riskerna för brandspridning. Därvid bör vad som sägs i :361-:363 kunna tjäna som ledning. Byggnadsnämnd äger vidare medge undantag från bestämmelserna i 39 § byggnadsstadgan angående byggnads minsta avstånd till tomtgräns och kan dessutom enligt 43 § medge befrielse från skyldighet att uppföra brandmur i fråga om en- och tvåvåningsbyggnader, som uppförs i gräns mot annan tomt. Även i dessa fall skall riskerna för brandspridning beaktas, vilket dock inte påkallar några särskilda åtgärder vid småhus om avståndet till tomtgräns är minst 4,5 m. Där nämnda avstånd är mindre än 4,5 m är det i regel tillfyllest att yttervägg som vetter mot granntomten utförs utan fönster och i klass B 30 upp till yttertakets underkant, i fråga om småhus som sammanbyggs i tomtgräns bör vad ovan i :363 sägs kunna tjäna som ledning.”

45.2.3 SBN 80

37:434 Skydd mot brandspridning mellan småhus

”Till skydd mot brandspridning mellan småhus skall

 1. a) ytterväggar i småhus, såvida inte särskilt skäl till undantag föreligger, utföras i klass B 30 i avskiljande avseende, frånsett ventilationsöppningar och öppningar för fönster och dörrar
 2. b) bostadslägenheter i småhus på samma tomt avskiljas i klass B 60 från andra bostadslägenheter och i klass B 30 från slutna garage och förrådsbyggnader med större byggnadsarea än 5,0 m2

”37:4342 Avskiljande i klass B 60 anses föreligga om

 1. a) avståndet mellan byggnader är minst 8,0 m
 2. b) avståndet mellan byggnader är minst 5,0 m och brandförsvarets insatstid understiger 10 min
 3. c) avståndet mellan byggnader är minst 5,0 m, brandförsvarets insatstid understiger 20 min och fönsterarean i mot varandra vettande ytterväggar i varje småhus inte överstiger 4,0 m2 per fasad
 4. d) endera av mot varandra vettande ytterväggar med förekommande dörrar utförs i klass B 60 utan öppningar för fönster
 5. e) vardera av mot varandra vettande ytterväggar med förekommande dörrar utförs i klass B 30 och utan fönster. Om avståndet mellan byggnader är minst 4,0 m (2,0 m om brandförsvarets insatstid understiger 20 min) godtas enstaka fönster i hygienrum ed, dock inte större än 0,2 m vartdera och tillsammans högst 1,0 m2 per fasad och hus. Avskiljande i klass B 30 anses – utöver i fall a)-e) ovan – föreligga om
 6. f) avståndet mellan byggnader är minst 4,0 m och endera ytterväggen med förekommande dörrar utförs i klass B 30 och endast innehåller fönster i den utsträckning som anges i e) ovan. I garage- och förrådsbyggnader godtas fönster i samma utsträckning som i hygienrum
 7. g) avståndet mellan byggnader är minst 2,0 m, brandförsvarets insatstid understiger 20 min och endera ytterväggen med förekommande dörrar utförs i klass B 30 och endast innehåller fönster i den utsträckning som anges i e) ovan. I garage- och förrådsbyggnader godtas fönster i samma utsträckning som i hygienrum
 8. h) endera av mot varandra vettande ytterväggar med förekommande dörrar utförs i klass B 30 utan öppningar för fönster. Ytterväggar anses i detta sammanhang vetta mot varandra om vinkeln mellan fasadytornas plan är mindre än 135°. Vad här sagts beträffande avskiljande gäller i tillämpliga delar även för ett brandcellsskiljande tak – eller alternativt ett vindsbjälklag vid en outnyttjad vind – invid en högre belägen yttervägg.”

45.2.4 NR

8:31 Småhus

”Bestämmelserna för ytterväggar gäller i tillämpliga delar även för ett brandavskiljande tak (eller ett vindsbjälklag vid outnyttjad vind) invid en högre belägen yttervägg.

Gavelspetsar ovan vindsbjälklag får vara utförda utan krav på brandteknisk klass, om vinden innanför gavelspetsen inte är inredd för bostadsändamål. Härvid får inte finnas fönster i gavelspetsen inom 2,0 m avstånd från annat bostadshus. Är avståndet större men mindre än 4,0 m, skall fönster i gavelspetsen utföras i lägst klass F 15.

Ytterväggar i klass B 30 får inte ha ventilationsöppningar omedelbart under taksprång inom 1,0 m avstånd från en närbelägen byggnad. Vid ytterväggar i klass B 60 får ventilationsöppningar inte anordnas omedelbart under taksprång.”

45.2.5 BBR1

”5:72 Utformning beroende på avstånd mellan byggnader

Byggnader som uppförs närmare gränsen mot en granntomt än 4,0 meter, ska utformas så att risken för brandspridning till byggnader på granntomten begränsas. Kravet gäller inte om avståndet till byggnader på granntomten ändå blir minst 8,0 meter.”

”5:721 Småhus

Bostadslägenheter i småhus skall avskiljas inbördes så att brandspridning förhindras i minst 60 minuter.

Råd: Avskiljande konstruktioner i lägst klass El 60 uppfyller föreskriftens krav. Även ej sammanbyggda bostadslägenheter, med ett minsta inbördes avstånd av 2,0 meter och med acceptabel strålningsnivå mot intilliggande byggnaders ytor uppfyller föreskriftens krav. Om risk för brandspridning mellan småhus föreligger bör dessa delas in i grupper, avskilda av brandväggar i lägst brandteknisk klass REI‑M60.”

”Bostadslägenheter i småhus, som är belägna mindre än 4,0 meter från komplementbyggnader större än 10 m2, skall avskiljas från dessa så att spridning av brand till eller från småhuset förhindras i minst 30 minuter.

Råd: Föreskriftens krav kan uppfyllas, om endera byggnadens, mot varandra vettande, väggar utförs i lägst brandteknisk klass El 30. Om någon av byggnadernas ytterväggar har delar av lägre eller ingen brandteknisk klass, bör skyddsavståndet inte understiga 2,0 meter och strålning mot intilliggande byggnaders yta begränsas till acceptabel nivå.”

45.2.6 Konsekvensutredning BBR19 och BBR21

BBR19

5:611 Småhus (5:721)

Ändring:

”Föreskriften reglerar skydd mot brandspridning mellan småhus och inte skydd mot brandspridning mellan bostadslägenheter i ett småhus, för det gäller avsnitt 5:5 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader. En tabell för acceptabla avstånd mellan småhus, mellan komplementbyggnader eller mellan komplementbyggnader och småhus beroende på fönsterarea har införts istället för ”Även ej sammanbyggda bostadslägenheter, med ett minsta inbördes avstånd av 2,0 meter och med acceptabel strålningsnivå mot intilliggande byggnaders ytor uppfyller föreskriftens krav.” Det allmänna rådet har förenklats genom att en yta har valts (800 m2) oberoende av våningsantal. Samtidigt har undantaget utgått om att indelning inte behövs om väggar och tak är klädda med tändskyddande beklädnad.”

Motiv:

”Bostadslägenheter i småhus gäller skydd mot brand- och brandgasspridning inom byggnad och regleras i 5:5. Tabellen är liknande de som har funnits i tidigare regler och bedöms ge ett tillräckligt skydd även om den i föreslagen form är förenklad. Tabellen är förenklad ur det perspektivet att enbart ett avstånd finns till olika utformningar på byggnaden och tar inte hänsyn till om räddningstjänsten kommer. Se även Boverkets Rapport om Brandspridning mellan småhus. Undantaget för tändskyddande beklädnad har varit ologiskt eftersom syfte har varit att ge ett skydd i det tidiga brandförloppet och kravet på brandvägg har funnits för att hindra att en större fullt utvecklad brand sprids.”

Konsekvens:

”Ingen skillnad då det motsvarar dagens regler. Viss skillnad i att man inte kan ta hänsyn till räddningstjänsten i tabellen men detta bedöms ge en ökad tydlighet som minskar kostnader över tid. Skillnaderna mot tidigare tabeller är relativt små. Att välja 800 m2 innebär att något större småhusområde i två våningar kan byggas utan avskiljning, vilket bör leda till minskade kostnader.”

 

 

BBR21

5:611 Småhus m.m.

Ändring:

”Orden ”inklusive dörrar” stryks från sista raden i tabellen.”

Motiv:

”Om oklassade fönster kan accepteras utan begränsning i storlek finns det ingen anledning att dörren ska vara klassad. Den gamla lydelsen har troligen tillkommit av misstag och har inte funnits med i motsvarande äldre regelverk.”

Konsekvens:

”Ändringen innebär enklare regler och lägre kostnader då dörrar inte behöver ha brandteknisk klass.”

45.3 Utländska regelverk

45.3.1 Norge

Ej samma krav. VTEK §11-6 hänvisar uteslutande till avståndet 8 meter och vilken brandenergi man har. Står inget specifikt om fönster annat än för småhus.

45.3.2 England

Finns ingen direkt koppling till detta för denna typ av byggnader.

45.3.3 USA

IBC: Hittar inget liknande krav.
NFPA:
Hittar inget liknande krav.

45.3.4 Australien

I Australien finns inga möjligheter att göra avkall på kravet bara för att byggnadsdelen råkar bestå av glas. Viss lättnad ges dock i klassen, men aldrig till mindre än E 60. Vanligaste kravet är E 60 I 30.

45.3.5 Nya Zeeland

Förstår inte riktigt frågeställningen. Ligger man på tillräckligt långt avstånd sätts ingen begräsning på storlek av fönster och fasad kan vara helt utan brandteknisk klassning.

45.3.6 Kanada

Oklassad fönsteryta likställs med övrig oklassad fasadyta i det kanadensiska regelverket.

45.4 Intervjuer

Vad är syftet med att få ha sju meter mellan bostadshus när storleken på glasrutor är obegränsad? (Normalt 8 meter)

Intervjuperson nummer 1

Två höghus kan ligga 8 m från varandra. 7m gäller för är småhus begränsad höjd. Flammor når kanske inte en högre fasad hos grannen på samma sätt.

Intervjuperson nummer 2

Specialregel för mindre byggnader, accepteras något lägre skyddsnivå än generellt för alla typer av byggnader. När reglerna tog fram så var det inte så vanligt med stora glaspartier/hela fasader i glas i småhus.

Intervjuperson nummer 3

Viss del är ju tät även om det teoretiskt går att bara ha glas.

Intervjuperson nummer 4

Vet inte varför. Låter konstigt. Krav på EI 30-väggar om mindre än 8 m.

Intervjuperson nummer 5

Ingen aning. Någon kvarleva som behållits, där tanken bakom detta har förlorats.

Intervjuperson nummer 6

Ekonomi! Underlätta exploatering.

Intervjuperson nummer 7

Fortfarande EI 30 krav på väggarna. Med 8 meter skulle man egentligen kunna ha oklassade väggar. Kan dock bygga en helt oklassad glasvägg.

Vet inte var de 7 metrarna kommer ifrån.

Intervjuperson nummer 8

Ingen aning. Energiberäkningar omöjliggör ändå stora glasade partier, så det är inget problem.

Intervjuperson nummer 9

Kostnad/nytta. För att kunna bygga tätare.

Intervjuperson nummer 10

Oklart. Ologiskt. Taget ur luften.

Intervjuperson nummer 11

Baserat på en gammal tabell som är baserad på försök. Samma syfte som för övriga byggnader, med större fönsterarea så får man större avståndskrav.

45.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

På 1950-talet gällde avståndet till tomtgräns, minsta avstånd var då 4,5 meter för liknande typer av hus om dessa inte var placerade utanför planlagt område då minsta avstånd var 6 meter till tomtgräns. Låg byggnaderna inom samma tomt var avståndet minst 9 meter mellan byggnaderna, dock med särskilt godkännande från byggnadsnämnden. På 1970-talet kunde man bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter under förutsättning att ytterväggen som vetter mot granntomten var utförd utan fönster och i klass B 30 upp till yttertakets underkant. I SBN 80 delas kraven upp ytterligare i avstånd, begränsningar i fönsteryta samt att insatstiden för räddningstjänsten får betydelse. I NR kom första tabellen som kan liknas vid dagens, här minskas avståndet mellan småhus med räddningstjänstens insatstid. I denna tabell var avståndet minst 8 meter om insatstiden översteg 20 minuter, minst 6,5 meter om insatstiden var mindre än eller lika med 20 min och minst 5 meter om insatstiden var mindre än 10 minuter utan begränsningar i fönsterarea. I BBR försvann sedan tabellen med kombinationer av skyddsavstånd och kravet handlade istället om hur bostadslägenheter i småhus skall avskiljas inbördes så att brandspridning förhindras i minst 60 minuter. Tabellen fanns dock kvar i handböcker. Till BBR 19 kom sedan ”småhus”-tabellen tillbaka dock oberoende av räddningstjänstens insatstid.

Flera av de intervjuade hade inget direkt svar på vad syftet kunde vara, utan det upplevs som konstigt. Utifrån den gamla tabellen då räddningstjänsten fortfarande fick tillgodoräknas skulle man kunna tänka sig att 7 meter hamnar någonstans mellan mer än och mindre än eller lika med 20 minuters insatstid vilket man då kunde anses rimligt och ett schablonmässigt bra tal. Även strålningsberäkningar som utförts visar att strålningen avtar markant med avståndet (Skydd mot brandspridning mellan småhus, Johanna Björnfot, Boverket, 2008). Småhus har ju också en begränsad höjd som en av intervjupersonerna nämnde och flammor når inte en högre fasad på samma sätt. Ökad storlek på glaspartier blir kanske vanligare men det kanske inte heller är så troligt att man väljer att ha det i en byggnadsdel som ändå ligger relativt nära grannen.

Skillnad i utförande på väggar (småhus) som är belägna 8 meter eller mer ifrån varandra och väggar som är belägna på 7, upp till 8 meter från varandra är att väggarna ska vara utförda i EI 30 om avståndet understiger 8 meter (oklassad fönsteryta kan fortfarande vara obegränsad). Detta medför rimligtvis att bärverk som vid ett ras kan påverka väggen ska vara minst R 30. Vilket inte är fallet när avståndet är lika med eller överstiger 8 meter då brandteknisk bärverksklass ska vara lägst R 15. Detta förutsatt att småhuset utgör Br3-byggnad och byggnadsdelen brandsäkerhetsklass 2. Skillnaden mellan mindre än och mer än 8 meters avstånd borde alltså i detta specifika fall vara att bärverkskravet blir högre om byggnaderna ligger på ett avstånd på mindre än 8 meter.

Syfte

Syftet bedöms vara att förenkla byggandet av mindre byggnader genom att acceptera en något lägre skyddsnivå i förhållande till övriga byggnader.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☐ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☒ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *