39 BBR 5:538 – Avskiljning mot loftgångar i minst tre våningsplan

Vad är syftet med att trapphus i minst tre våningsplan bör avskiljas i lägst klass E15-C mot loftgångar?

39.1 BBR 24 kap 5:538

39.1.1 5:538 Allmänt 

Föreskrift (funktionskrav):

”Konstruktioner mot inglasade loftgångar, och loftgångar som är den enda utrymningsvägen, ska utformas så att brand- och brandgasspridning begränsas.

Trapphus i minst tre våningsplan ska utformas så att brand- och brandgasspridning mot loftgång begränsas.”

Allmänt råd:

”Fönster, dörrar och andra konstruktioner som ansluter mot inglasade loftgångar bör utföras i lägst klass EI 30.

Om utrymning endast kan ske i en riktning, och loftgången utgör den enda vägen till närmaste utrymningsväg, bör de brandceller som man passerar, inklusive fönster och dörrar, utföras i lägst klass EI 30.

Dörrar mellan trapphus och loftgångar bör avskiljas i lägst klass E15-C.”

39.2 Historik

Begreppet loftgång kom in i SBN 1967, i SBN 1975 kom sedan ett krav som liknar det vi har idag, i NR förtydligades att kravet gäller byggnader med fler än två våningsplan. Kravet försvann sedan i BBR1 till och med BBR 20 men fanns i stället med i Utrymningsdimensionering 2004 och 2006. I BBR 21 kom kravet in igen.

39.2.1 SBN 67

37:325 Dörrar

”Dörr till bostads- eller kontorslägenhet i byggnad med fler än en men högst åtta våningar utförs i lägst klass B 15 samt i byggnad med fler än åtta våningar i lägst klass B 30. Ej bärande överstycke får – oavsett vad i :22 sägs – utföras i samma klass som tillhörande dörr. Här angivna brandtekniska klasser erfordras dock inte beträffande dörr direkt mot det fria eller mot öppen s k loftgång med permanent utrymningsväg i vardera ändan.”

39.2.2 SBN 75

37:2412 Utrymningsvägs avskiljande (37:24)

”I loftgångshus för bostadsändamål godtas att trapphus – utom vid brandsäkert eller brand- och röksäkert trapphus – avskiljs från loftgång och mot det fria i klass B 15 samt med självstängande dörrar mot loftgång.”

39.2.3 NR

NR1

1:343 Avskiljande mot det fria

”I byggnader med fler än två våningsplan skall trapphus avskiljas med väggar i lägst klass F 15 mot det fria och mot förekommande loftgångar e d.”

39.2.4 Utrymningsdimensionering 2004

5.5 Avskiljande från andra utrymningsvägar (BBR 5:32)

”Utrymningsvägar i en byggnad skall normalt vara utförda som egna brandceller. När en loftgång utomhus är utrymningsväg behöver den inte avskiljas från intilliggande lägenheter. Trapphus bör dock vara avskilt från det fria och från loftgången i lägst brandteknisk klass E15 och E15-C för dörrar, såvida inte loftgången är inglasad, se BBR 5:6.”

39.2.5 Konsekvensutredning BBR21

5:538 Avskiljning mot loftgångar

Ändring:

”Boverket inför ett nytt krav som beskriver när väggar mot loftgångar ska avskiljas med avskiljande konstruktion, samt att brandgasspridning till trappor i flera våningar ska begränsas.”

Motiv:

”I BBR 19 och 20 har kraven på avskiljning mot loftgång inte funnits annat än vad som gäller mot inglasning av själva loftgången. Eftersom tidigare lösningar från äldre regelverk och handböcker inte kunnat användas som förenklad dimensionering har loftgångshus behövt projekteras särskilt vilket har gett upphov till kostnader och osäkerhet på vilka krav som ska gälla.

För att undvika att en brand riskerar att rökfylla utrymningsvägen för samtliga plan ska brand- och brandgasspridning till trapphus från loftgång begränsas om trappan har fler än två våningar.”

Konsekvens:

”Ändringen innebär en återgång till en tidigare nivå på brandskyddet kring loftgångar. Det leder inte till några kostnadsökningar i förhållande till den nivå som funnits i tidigare byggregler. Eftersom förenklad projektering nu kan ske kan kostnaden snarare minska i projekteringsskedet. Det kan bli fråga om en viss kostnadsökning i de fall en icke inglasad loftgång utgjort enda utrymningsvägen. Denna situation kan dock även tidigare anses vara reglerad av kravet på tillfredställande utrymning enligt 5:31.”

39.2.6 Svar från Boverket

Frågor till Boverket (dnr: 1232-3512/2014):

–          ”I BBR 5:538 anges att trapphus i minst tre våningsplan ska utformas så att brand- och brandgasspridning mot loftgång begränsas. Har det blivit ett syftningsfel här? Utifrån de hänvisningar som görs till äldre regelverk och konsekvensutredningen är det trapphuset i sig som ska skyddas från brand- och brandgasspridning och inte spridning från trapphus till loftgång?”

–          ”Under senare år har en inte ovanlig lösning vid utrymning från loftgångar varit att ha ett avskilt trapphus med dörrar i klass E 15-C och som andra utrymningsväg har det funnits en utvändig spiraltrappa som inte varit avskild. Skulle detta enligt er inte vara tillåtet med de nu återinförda detaljkraven. I detta avseende är det avgörande om man anser att utvändig trappa ska betraktas som trapphus då det är det som regleras i BBR 5:538. Grundkravet vad gäller två av varandra oberoende utrymningsvägar torde med ett avskilt trapphus och en utvändig trappa tillgodoses likväl som att ett avskilt trapphus med fönsterutrymning kan accepteras.”

 

Svar från Boverket (dnr: 1232-3512/2014)

–          ”Ja man kan tycka det är lite av ett syftningsfel. Det är normalt brandspridning mellan loftgång och trapphus som ska hindras i syftet att brand på en loftgång (ut från en lägenhet) inte ska slå ut utrymningsvägen från samtliga loftgångar. Om man väljer uttrycka det som skydd mellan loftgång och trapphus eller trapphus och loftgång kan har dock mindre betydelse då skyddet är detsamma.”

–          ”Skillnaden mellan en spiraltrappa och fönsterutrymning är att om trappan är rökfri kan den nyttjas för självutrymning vilket gör att många kan utrymma utan att ta räddningstjänstens resurser i anspråk. Om trappan å andra sidan är rökfylld slås en utrymningsväg ut från samtliga lägenheter i motsats till fönsterutrymning där man kan stanna i sin lägenhet och räddningstjänsten kan inrikta sig på de mest riskutsatta lägenheterna. Bägge system har därmed olika för och nackdelar och kan därför inte anses vara direkt jämförbara. Vid fönsterutrymning är också gångavståndet till den avskilda trappan reglerat till 15 m enligt BBR 5:332, medan en situation med ett avskilt trapphus och ett öppet inte finns detaljreglerat på samma sätt. I föreskriften (5:538) anges att brandgasspridning mot trapphus ska begränsas och i tillhörande allmänt råd anges att dörrar bör avskiljas i lägst E15. En alternativ lösning med en öppen spiraltrappa istället för att ha två slutna trapphus och begränsa brandspridning till trappan med dörrar är då att anse som analytisk dimensionering.”

Fråga till Boverket (dnr: 1232-4227/2012):

–          ”I gamla regelverk fanns en idé om att loftgångstrapphus skulle vara avskilda i E 15. Det lever delvis kvar i handböcker (även om jag i praktiken tycker mig se många öppna loftgångstrapphus i den verkliga världen). Skall man/vi betrakta detta historiska krav som borttaget eftersom det inte omnämns i allmänna råd till BBR 19.”

Svar från Boverket (dnr: 1232-4227/2012):

–          ”I NR angavs att trapphus till loftgångar över två våningar skulle avskiljas i lägst klass F 15. Motsvarande krav har sedan inte funnits i BBR sedan första utgåvan 1994.

I och med BBR 19 har Boverket förtydligat att äldre regelverk inte ska användas som handbokslösning utan det är föreskrifterna med tillhörande allmänna råd (inkl. BBRAD) som gäller. Detta är egentligen inget nytt utan de regler som finns i senaste versionen av byggregler är de som gäller. Att loftgångar inte behandlas mer utförligt i BBR är en brist som vi funderar på om det behöver förtydligas i framtida revideringar av regelverket.

I BBR 19 och även tidigare utgåvor av BBR finns det däremot skrivningar som i princip förutsätter att trapphusen är avskilda. Bland annat kan enligt rådet i BBR 5:321 en loftgång utgöra en gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar. I ett loftgångshus med två trappor från loftgången och där fönster inte utgör alternativ utrymningsväg förutsätts därmed att trapphusen är avskilda och kan betraktas som utrymningsvägar om förenklad dimensionering ska användas.”

 

”För loftgångshus med ett trapphus och fönsterutrymning är det mer otydligt, men även här likställs i princip loftgång med andra utrymningsvägar där trapphusen normalt är brandtekniskt avskilda, se t.ex BBR 5:332.”,

Fråga till Boverket (dnr: 1234-630/2013):

–          ”I det allmänna rådet i avsnitt 5:247 anges loftgång som exempel på en utrymningsväg. I allmänna rådet i avsnitt 5:53 anges att utrymningsvägar bör utgöra egna brandceller. Praxis har tidigare varit att loftgångar inte avskiljs brandtekniskt från byggnaden i övrigt. Är det korrekt att BBR 19 inte medger icke brandtekniskt avskilda loftgångar inom ramen för förenklad dimensionering?”

Svar från boverket (dnr: 1234-630/2013):

–          ”Svar nej.

Eftersom loftgångar och liknade utrymmen utomhus specifikt nämns i avsnitt 5:247 som exempel på utrymningsvägar som inte är korridorer och trapphus i egen brandcell går det före det allmänna rådet att en utrymningsväg bör vara en egen brandcell. Även här gäller alltså principen att det som är reglerat i detalj gäller framför allmänna regler.”

39.3 Utländska regelverk

39.3.1 Norge

Hittar inget liknande krav

39.3.2 England

Inte hittat något krav på detta i något av regelverken så länge loftgången är öppen.

39.3.3 USA

IBC: Hittar inget specifikt krav för utformning av trapphus mot loftgång.
NFPA:
Här föreskrivs att utrymningsvägar som är belägna utomhus ska ha tillräckliga öppningar så att rökansamling inte kan uppstå. Paragraf 7.5.3.2 kräver att 50% av långsidan av en sådan utrymningsväg skall vara öppen för att förhindra ansamling av rökgaser och att bli oanvändbar.
Vidare krävs det brandklassade väggar och dörrar i de fall då enda utrymning sker förbi andra lägenheter, se nedan.

Hittar inget kopplat mellan täta trapphus och loftgångar dock.

39.3.4 Australien

Mycket märklig formulering eftersom funktionskravet är att inte sprida branden till loftgången medans det allmänna rådet syftar till att hålla trapphuset rökfritt. I Australien krävs fire-isolated stairways (FIS) vid mer än tre våningar annars inga krav. FIS ska ha samma klass som resten av huset och dörrarna ska ha samma klass som väggen och vara självstängande. Alltså EI 60-C i det här fallet.

39.3.5 Nya Zeeland

Liknande krav i det Nya Zeeländska regelverket är dörrar in till trapphus från loftgång ska vara rökgasklassade (Sm-motsvarighet). Hittar ingen motivation till detta krav.

39.3.6 Kanada

Vad jag kan se finns inget motsvarande krav på brandklassning av dörrar mot trapphus från loftgångar.

39.4 Intervjuer

Vad är syftet med att trapphus i minst tre våningsplan bör avskiljas i lägst klass E15-C mot loftgångar?

Intervjuperson nummer 1

Allmänt sätt har utrymning horisontellt i nedsatt sikt ansetts vara lättare än att gå i trappor vid nedsatt sikt.

Intervjuperson nummer 2

En loftgång blir rökfylld vid en brand och kan fylla hela fasaden. Då skall man kunna ta sig in i trapphuset och komma i säkerhet. Där skall det vara garanterat rökfritt.

Intervjuperson nummer 3

Att man ska vara i en rökfri miljö när man är i trapphuset. När man har tagit sig till trapphuset så ska man t.ex. kunna springa förbi ett våningsplan med större rökutveckling utan att påverkas av detta.

Intervjuperson nummer 4

Kanske beror skillnaden i två och tre våningsplan i att man får hoppa om det är två våningar. Vid tre våningar får du inte hoppa och då vill man öka skyddet.

Låg klass eftersom det är mot utomhus.

Intervjuperson nummer 5

Att utrymningsväg ska vara tillgänglig och användbar även för andra våningsplan än det där brand utbrutit, dvs. hålla brandgaser borta från trapphuset.

Konsekvensen av att blockera en utrymningsväg för tre plan är större än för färre än 3 plan.

Intervjuperson nummer 6

Att minimera risken för att trapphuset påverkas av brandgaser vilket skulle kunna ge stor påverkan på utrymningskapaciteten.

Intervjuperson nummer 7

Oklart syfte, konstigt krav. Historisk skrivning som har funnits med ett tag och inte blivit tillräckligt ifrågasatt.

Intervjuperson nummer 8

Tanken är att trapphusen ska hållas ”heliga” ingen rökspridning till trapphus. Boverket var ej övertygade om att loftgångarna var sådär jättebra. Ser risk att trapphusen blir rökfyllda.

Gäller detta även om det finns stegutrymning från andra sidan? Har man två vägar ut då?

Intervjuperson nummer 9

Osäker på varför denna tillkom. Fanns inte med i tidigare utgåvor av BBR.

Intervjuperson nummer 10

En brand i våningen under som spridit sig till trapphuset får inte sprida sig till ovanliggande loftgångar.

Intervjuperson nummer 11

Loftgången kan bli röksmittad eftersom man inte har klass på fönster/dörrar till loftgången. För att inte för många ska behöva utrymmas via räddningstjänsten har man snäppt upp kravet mot trapphus.

39.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Historiskt sätt har kravet funnits med tidigare, från SBN 1975 och framåt, medan det hade ett uppehåll i BBR fram till BBR 21, där Boverket valde att föra in det igen. I NR var kravet att trapphuset även skulle vara avskilt mot det fria. I den mån ett liknande krav finns med i utländska regelverk syftar det där till att hålla trapphuset fritt från brandgaser. Konsekvensen (fler personer drabbas, ställer högre krav på räddningstjänstens insats) av en brand blir större om det är loftgångar i fler än två våningsplan.

Intervjupersonerna är i detta fall relativt eniga om att det är främst brandgasspridning till trapphusen som ska förhindras. De anser att trapphus ska utgöra den ”säkra” utrymningsvägen.

Syfte

Syftet bedöms vara att brand och brandgaser på en loftgång vilka spridits ut från en brandcell (ex. lägenhet) inte ska slå ut den vertikala utrymningsvägen (trappan) vilken betjänar samtliga loftgångar, det vill säga loftgångar i flera plan (fler än två), inom en viss tid. Risken att utsättas för brand- och brandgaser i trappan ska begränsas till första tiden av utrymningsskedet.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *