18 BBR 5:342 – Allmänbelysning på olika gruppsäkringar

Vad är syftet med att koppla att koppla två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer i byggnader med fler än 2 plan till olika gruppsäkringar?

18.1 BBR-text

18.1.1 BBR 5:342

Föreskrift (funktionskrav):

Utrymningsvägar ska förses med allmänbelysning som med tillfredsställande säkerhet fungerar.

Allmänt råd:

I byggnader med fler än två våningsplan bör två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer inte slockna till följd av samma fel. Detta kan exempelvis åtgärdas genom att ansluta dem till olika gruppsäkringar och jordfelsbrytare.

18.2 Historik

Krav på olika gruppsäkringar till belysning i trapphus och korridor infördes första gången i BABS 60, och har varit relativt oförändrat sedan dess.

18.2.1 BABS 60

24:326 Belysning i trapphus m.m.

I byggnad med fler än två våningar bör belysningspunkterna i två intill varandra liggande våningsplan i trapphus som saknar dagerbelysning ej vara anslutna till samma gruppsäkring. De elektriska ledningarna för belysning i brandsäkert avskild trappa anbringas skyddade mot brand samt anslutes till särskilda säkringar. Detta gäller även belysning i trapphall och korridor i anslutning till brandsäkert samt brand- och röksäkert avskild trappa. Sådan trapphall och korridor anordnas minst två till olika gruppsäkringar anslutna belysningspunkter.

18.2.2 SBN 75

37:2541 I byggnad med fler än sexton våningar godtas nödbelysning av 2 lux på ifrågavarande golvytor i trapphus utan dagerbelysning, ansluten till kraftkälla som automatiskt ger avsedd belysning under minst en timme vid strömavbrott. I övrigt godtas i byggnad med fler än två våningar att i trapphus, trapphall eller korridor utan dagerbelysning två efter varandra följande ljuspunkter ansluts till olika gruppsäkringar samt att elektriska ledningar för belysning i brandsäkert eller brand- och röksäkert trapphus liksom i tillhörande trapphall) och korridor anordnas skyddade mot direkt påverkan av brand, exempelvis genom att förläggas avskilda i klass B 30.

18.2.3 SBN 80

37:2441 I byggnader med fler än sexton våningar godtas en nödbelysning av 2 lux på golvytor i trapphus utan dagerbelysning. Nödbelysningen förutsätts ansluten till en kraftkälla som automatiskt ger avsedd belysning under minst en timme vid strömavbrott. I övrigt godtas i byggnader med fler än två våningar att i trapphus och korridorer utan dagerbelysning två efter varandra följande ljuspunkter ansluts till olika gruppsäkringar; vidare att elektriska ledningar för belysning i brandsäkert eller brand- och röksäkert trapphus, liksom i tillhörande korridorer och motsvarande, anordnas skyddade mot direkt påverkan av brand, exempelvis genom att förläggas avskilda i klass B 30.

18.2.4 NR 1

1:352 Allmänbelysning

Utrymningsvägar skall vara försedda med allmänbelysning samt belysning av vägledande markeringar. I byggnader med fler än två våningsplan skall i trapphus och korridorer två efter varandra följande ljuspunkter anslutas till skilda gruppsäkringar.

Elkablar som går till belysning i brandsäkra eller brand- och röksäkra trapphus samt i tillhörande korridorer och motsvarande utrymmen, skall vara skyddade mot direkt påverkan av brand i de delar av byggnaden som betjänas av trapphuset. Elkablar som skall skyddas mot brand bör förläggas avskilda i klass B 30 eller ha motsvarande brandtålighet.

18.2.5 BBR 1

5:352 Allmänbelysning

Utrymningsvägar skall ha allmänbelysning som med tillfredsställande säkerhet kan fungera vid utrymning av byggnaden.

Allmänt Råd

I byggnader med fler än två våningsplan bör två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer anslutas till olika gruppsäkringar. Elkablar för belysning i trapphus, Tr1 eller Tr2, med tillhörande korridorer och liknande utrymmen, bör skyddas mot direkt påverkan av brand i minst 30 minuter i de delar av byggnaden som betjänas av trapphuset.

18.2.6 BBR 19

5:342 Allmänbelysning

Utrymningsvägar ska förses med allmänbelysning som med tillfredsställande säkerhet fungerar. (BFS 2011:26).

Allmänt råd

I byggnader med fler än två våningsplan bör två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer inte slockna till följd av samma fel. Detta kan exempelvis åtgärdas genom att ansluta dem till olika gruppsäkringar och jordfelsbrytare. Belysningsstyrkan bör i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsvägen.

18.2.7 Konsekvensutredning BBR 19

Ändring: 

Allmänt råd om minsta belysningsstyrka är infört.

Motiv: 

Förändringen överensstämmer med den nivå i SS 437 01 46 för kommunikationsytor som också hänvisas till från BBR 8:21

Konsekvens: 

Eftersom hänvisning till standarden sker i 8:21 tillförs inget råd som inte redan finns i BBR.

Kommentar:

Allmänbelysning ska finnas i alla utrymningsvägar för att underlätta utrymning. Eftersom den vanliga belysningen används är det dessutom rimligt att dess belysningsstyrka får bibehållas. Nödbelysning däremot krävs enbart i vissa utrymningsvägar för att möjliggöra utrymning i händelse av strömavbrott.

18.3 Utländska regelverk

18.3.1 Norge

Inga motsvarande krav.

18.3.2 England

Inga motsvarande krav.

18.3.3 USA

Inga motsvarande krav.

18.3.4 Australien

Inga motsvarande krav.

18.3.5 Nya Zeeland

Inga motsvarande krav.

18.3.6 Kanada

Inga motsvarande krav.

18.4 Intervjuer

Vad är syftet med att koppla att koppla två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer i byggnader med fler än 2 plan till olika gruppsäkringar?

Intervjuperson nummer 1

Gammal praxis. Om en propp gick skulle det inte bli svart i hela trapphuset. Viss koppling till brand men mest för det vardagliga livet.

Intervjuperson nummer 2

Har egentligen inte med brand att göra. Ett litet fel ska inte göra att en hel byggnad blir mörk.

Intervjuperson nummer 3

Känner inte till bakgrund. Men det kan ha varit en tanke att även om en säkring gått skulle det finnas en möjlighet att gå i trappan. Till vardags inte med anledning av brand egentligen. Det var ju mer vanligt att säkringar gick på den tiden.

Intervjuperson nummer 4

Kravet kom som jag minns det när man började bygga mörka trapphus utan fönster.

Intervjuperson nummer 5

Gammalt, gammalt krav så att man inte slår ut all belysning direkt, har fungerat väl på det viset. Dumt att bara ha en lösning, utan alternativ.

Intervjuperson nummer 6

Troligen ett arv från 60-talet när detta var enda sättet att säkerställa. Ingen vettig elperson har tittat på detta och det finns fler metoder. En kvarleva.

Intervjuperson nummer 7

Syfte (säker på detta): Att säkerställa att det inte blir kolsvart om en säkring går. I de lokaler där man har nödbelysning ställs inga krav på allmänbelysningen vid brand.

Intervjuperson nummer 8

Högre tillförlitlighet. Sannolikt för att det inte ska bli helt mörkt om en av gruppsäkringarna slås ut.

Intervjuperson nummer 9

För att all belysning inte ska slockna samtidigt. ”Fattigmansnödbelysning” för att det inte ska bli helsvart vid strömbortfall på grund av kortslutning eller liknande.

Intervjuperson nummer 10

Vet ej varför.

Intervjuperson nummer 11

18.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Utformning med att koppla två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer till olika gruppsäkringar har funnits med i bygglagstiftningen sedan BABS 60. Utformningen återfinns inte i andra länder lagstiftning och bedöms av flera intervjupersoner vara en utformning som bara har ”hängt med” i bygglagstiftningen utan att bli ifrågasatt.

Syfte

Rådet/föreskriften bedöms avse möjligheten att ta sig ut säkert via utrymningsväg/annan brandcell.

Syftet med att koppla två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer i byggnader med fler än 2 plan till olika gruppsäkringar bedöms vara att minska risken för att det blir kolsvart om en säkring går.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *