06 BBR 5:322 – En enda utrymningsväg från Vk1 i markplan

Vad är syftet med att begränsa till 50 personer och 30 meter vid en enda utrymningsväg i markplan från Vk1?

6.1 BBR-text

6.1.1 BBR 5:322

Föreskrift (funktionskrav):

”Dörr direkt till säker plats får vara den enda utrymningsvägen från utrymmen i markplanet för

  1. utrymmen i verksamhetsklass 1, om möjligheten till utrymning kan anses vara tillfredsställande och där ett begränsat antal personer förväntas vistas. […]”

Allmänt råd:

”Vad som avses i 1 är att gångavstånd till utrymningsväg högst bör vara 30 meter och att antalet personer inte överstiger 50 st. […]”

6.1.2 BBR 5:31

Föreskrift (funktionskrav):

”[…] Med tillfredsställande utrymning avses att personer som utrymmer, med tillräcklig säkerhet, inte utsätts för nedfallande byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga brandgaser eller dålig sikt som hindrar utrymning till en säker plats.”

6.2 Historik

6.2.1 Sammanfattning

För att underlätta för mindre lokaler såsom kiosker och vaktkurer infördes i SBN 75 en lättnad för denna typ av lokaler. Möjligheten blev något snävare när verksamhetsklasserna infördes i BBR 19.

6.2.1 SBN 67

Funktionskrav (föreskrift):

”:311

Från varje lokal eller lägenhet, där personer inte endast tillfälligt vistas, anordnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, såvida tillgänglig utrymningsväg inte är utförd på särskilt betryggande sätt, t ex brandsäkert eller brand- och röksäkert avskild trappa, eller eljest särskilt skäl till undantag föreligger.”

Kommentar: Inga möjligheter till endast en utrymningsväg annat än till säkra trapphus. (HAG)

6.2.2 SBN 75

Funktionskrav (föreskrift):

”:2222

Dörr direkt till gata eller motsvarande godtas som enda tillgängliga utrymningsväg dels från lokal avsedd att inrymma endast enstaka personer, såsom exempelvis gästrum i hotell, kiosk, vaktkur o d, dels från bostads- eller kontorslägenhet i ett våningsplan eller från garage om gångavståndet inte överstiger 30 m, dels även från annan lokal med högst 120 m2 golvyta, om gångavståndet inte överstiger 15 m, såsom kan vara fallet i butik, väntsal o d. […]”

Kommentar: Här dyker undantaget från två utrymningsvägar upp första gången. Översatt till BBR 22 accepteras det alltså från enstaka rum i Vk4, 2A, 3, 1 och garage. Gångavstånd ska vara max 30 m eller i Vk2A; max 120 m2 och <15 meter.

Jämfört med dagens krav alltså lite generösare.

6.2.3 Konsekvensutredning BBR 19

Utredningen preciserar att utrymmen, från vilken det är acceptabelt med en utrymningsväg, ska vara i ett plan och belägen i markplan.

”[…] Lokaler i Vk2A som är lätta att överblicka, dvs. där gångavståndet inte överstiger 15 m, och innehåller färre än 30 personer kan utformas med endast en utrymningsväg. Tanken är att banker, mindre butiker, kiosker m.m. ska kunna omfattas av denna skrivning.

Även gästrum i hotell (Vk4) tillåts ha en enda utrymningsväg då det är säkrare att utrymma direkt till det fria än via en hotellkorridor. Rådet på 30 personer behålls för att peka på att det handlar om mindre lokaler. En extra utrymningsväg för bostäder i markplanet motiveras med att det är en kostnadseffektiv åtgärd. Därför är gångavståndet kortare i markplan än i högre byggnader när en enda utrymningsväg är acceptabelt.”

Det finns således andra aspekter än brandsäkerhet, dvs kostnadseffektivitet, som driver fram lösningar i BBR.

6.3 Utländska regelverk

6.3.1 Norge

I Norge accepteras upp till 150 personer med en enda utgång. För kontor och liknande verksamhet accepteras även 50 meter även vid en utgång.

6.3.2 England

I följande fall är en enda utrymningsväg tillåten:

  1. a) Om en utrymningsväg kan nås från delar av ett våningsplan inom avståndet för gångavstånd när man endast kan gå i en riktning, förutsatt att, om det är samlingslokaler eller barer, personantalet i rummen är max 60 personer eller bara 30 personer om dessa behöver hjälp vid utrymning.
  2. b) Våningsplan med max 60 personer, förutsatt att gångavståndet, när man endast kan gå i en riktning, inte överstigs.

6.3.3 USA

6.3.4 Australien

Sjukvårdsinrättningar, bostadshus över 2 våningar och byggnader högre än 25 meter ska ha mer än en utrymningsväg per plan. Övriga ok med en utrymningsväg per plan.

6.3.5 Nya Zeeland

Samma gräns på max 50 personer finns i det Nya zeeländska regelverket, dock utan motivation.

6.3.6 Kanada

Kommentar: En utrymningsväg accepteras i byggnader som är högst två våningsplan, maximalt antal är 60 personer och möter maxkrav på gångavstånd och storlek på lokal som är unika för de olika verksamhetsklasserna (exempelvis max 25 meter gångavstånd och max 200 m2 area av lokal). Motivering till varför man accepterar en utrymningsväg med dessa förhållanden ges inte.

Intent Statement (motivering/syfte):

6.4 Intervjuer

Vad är syftet med att begränsa till 50 personer och 30 meter vid en enda utrymningsväg i markplan från Vk1?

Intervjuperson nummer 1

Logiskt jämfört med utrymning till ex Tr2-trapphus.
50 personer som max vid en utrymningsväg har varit en gammal praxis.

Intervjuperson nummer 2

Varför är kraven högre i markplan än via Tr2-trapphus/utrymning via korridor som är gemensam för i övrigt skilda utrymningsvägar. Sannolikt en pragmatisk aspekt att kraven i vissa avseenden är högre i markplan då det kan vara lättare att skapa utrymningsvägar i markplan än högre upp, dvs. kostnad/nyttan kan anses högre i markplan. Det är också flera andra saker som skiljer i brandskydd mellan en hög byggnad (som ju har flera andra högre krav) och en låg (där kraven är lägre), och därför behöver man göra en sammanvägning av alla de krav som gäller för den aktuella byggnaden snarare än att jämföra enskilda paragrafer.

Intervjuperson nummer 3

Ingen aning. Tyckande. Kanske från utlandet.

Intervjuperson nummer 4

En reglering. 50 nytt påhitt, borde räcka att ange lokalens storlek men kanske pga ökad persontäthet i kontor har föranlett rekommendationen. Lika hantering av kontor på markplan som med trappa som enda utrymningsväg.

Intervjuperson nummer 5

Stämmer med 45/1,5.
50 personer som max vid en utrymningsväg är en gammal sanning.

Intervjuperson nummer 6

50p är ett Håkan Frantzich-påhitt med syfte att begränsa men inte lika mycket som 30. 30 personer är ett bättre mått än 120m2 vilket även det syftade till att begränsa personantalet. Alla vill ha ett mått. Detta är ett.

Intervjuperson nummer 7

Ej reflekterat så mycket över det – snarare accepterat då det känts rimligt. Mått och personantal fanns i andra sammanhang – Håkan borde kunna. Normalt personantal i ett kontor…

Intervjuperson nummer 8

Intervjuperson nummer 9

Bakgrunden från Boverket är att det projekterades en del lösningar där man gjorde ett vindfång till utrymningsvägen i bottenplan och kallade detta ett Tr2-trapphus, och därmed gick på dessa krav. Därför togs detta krav in för att synka. 30 meter för 1,5*45 meter.

Intervjuperson nummer 10

Lättnad som tillkom med syfte att närma sig kraven som gäller vid Tr2-trapphus samt korridor som är en del av i övrigt skilda utrymningsvägar. 30 meter motsvaras av 45 m dividerat med 1,5. Osäkert varför just 50 personer, kan vara motsvarande som gäller i Danmark.

Intervjuperson nummer 11

Skäligt med hänsyn till krav på byggåtgärder. Uppenbart onödigt att ha två utrymningsvägar i markplan exempelvis.

Vet inte annars.

6.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Det kan antas att nivån för en enda utrymningsväg i markplan är kopplad till den nivå som sattes för en enda utrymningsväg via Tr1/Tr2 i tidigare regelverk. Dock är det intressant att tiden det tar att ta sig till säker plats (plats i det fria utanför byggnaden) rimligen bör skilja sig åt om det är ett trapphus (även om det är extra säkert) i 16 våningar som personer ska ta sig ner för eller om det är en dörr direkt till det fria. Detta tas ingen hänsyn till. Det som är lika är att en enda utrymningsväg är tillåten för lokaler med kort gångavstånd (kortare än om det funnits två utrymningsvägar för den aktuella verksamhetsklassen) och begränsat antal personer. Det man vill uppnå med lösningen i allmänna rådet är att det inte är för långt till utrymningsvägen för att personer ska hinna dit innan den blir blockerad av brand och/eller brandgaser. Personer ska inte heller hindras att ta sig till utrymningsvägen på grund av att de utsätts för hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga brandgaser eller dålig sikt.

Vidare får inte köbildning uppstå så att det blir stopp i dörren och man måste komma ut i det fria direkt för att inte riskera att hamna i ännu ett utrymme som kan rökfyllas.

Utformningen i det allmänna rådet har också en historik i projektering av utrymning via vindfång som då liknades vid utrymning via Tr2-trapphus.

Syfte

Avsnittets syfte bedöms vara att trygga en säker utrymning från vissa lokaler med endast en enda utrymningsväg genom att uppfylla följande:

  1. Personer ska hinna ta sig till utrymningsvägen utan att hindras på grund av:
  2. hög temperatur,
  3. hög värmestrålning,
  4. giftiga brandgaser
  5. eller dålig sikt
  6. Utrymning ska ske direkt till det fria så att man inte kommer in i ännu en brandcell.
  7. Det får inte bildas någon kö i dörren.
Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet)

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *