04 BBR 5:321 – Intilliggande brandcell ska innehålla huvudentré

Vad är syftet med att intilliggande brandcell till verksamhetsklass 2B eller 2C ska innehålla huvudentrén om utrymning ska få lov att ske via intilliggande brandcell?

4.1 BBR text

4.1.1 BBR 5:321

Föreskrift (funktionskrav):

”Utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar (undantaget 5:322).”

”Om lokalen har fler än ett plan ska det finnas minst en utrymningsväg från varje plan.”

Allmänt råd:

”En av utrymningsvägarna kan vara åtkomlig genom intilliggande brandcell i samma plan om utrymningsvägen är åtkomlig utan nyckel eller annat redskap. För samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B eller 2C bör den intilliggande brandcellen innehålla huvudentrén.”

4.2 Historik

Historiskt har generellt utrymning genom gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar inte tillåtits för samlingslokaler.

4.2.1 SBN 1967

74:322

Utgång från samlingssal skall leda antingen direkt till det fria eller till utrymningsväg enligt :33.

74:332

Utrymningsväg från utgång eller grupp av utgångar i samlingssals ena sida eller ände utförs utan förbindelse med utrymningsväg från utgång eller grupp av utgångar i salens andra sida eller ände. Förbindelse får dock finnas med gemensam foajé eller motsvarande utrymme, om förbindelsen avstängs med självstängande dörr i lägst klass B 30.

4.2.2 SBN 1975

75:322

FÖRLÄGGNING AV UTGÅNGAR

Utgångar förläggs till varandra motsatta delar av samlingssal eller läktare samt placeras så att avståndet (gångvägen) från sittplats till närmaste utgång blir högst 30 m.

Utgång från samlingssal skall leda antingen, direkt till det fria eller till utrymningsväg inom byggnaden.

4.2.3 SBN 1980-1

37:211

En av de erforderliga utrymningsvägarna från en lokal/lägenhet får utgöras av passage genom en annan lokal för likartad verksamhet, om denna är tillgänglig utan nyckel […]. Passage genom en samlingslokal får dock inte räknas som utrymningsväg från en annan samlingslokal.

4.2.4 NR1 1988:18

2:733

Utgångarna från en samlingssal, läktare eller scen skall placeras i motsatta delar av det utrymme som de skall betjäna. Varje utgång från en samlingssal och från en scen skall leda antingen direkt ut i det fria eller till utrymningsvägar inom byggnaden.

Huvudutgången från en samlingssal skall förläggas inom de nivåer som anges i följande tabell.

 

 

Klass A omfattar

– samlingslokal avsedd att rymma fler än 150 men högst 300 personer.

Klass B omfattar

– samlingslokal avsedd att rymma fler än 300 men högst 600 personer,

– samlingslokal med högst 120 m2 scen, avsedd att tillfälligt brukas som teaterscen, och där lokalen avses rymma högst 300 personer.

Klass C omfattar

– samlingslokal avsedd att rymma fler än 600 per-o

– samlingslokal med högst 120 m2 scen, avsedd att tillfälligt brukas som teaterscen, och där lokalen avses rymma fler än 300 men högst 600 personer.

Klass D omfattar

– samlingslokal med scen avsedd att stadigvarande brukas som teater, oavsett det antal personer som lokalen är avsedd att rymma,

– samlingslokal med scen större än 120 m2, avsedd att tillfälligt brukas som teaterscen, oavsett det antal personer som lokalen är avsedd att rymma.

2:734

Utrymningsvägar från en samlingssal får stå i förbindelse med varandra genom en mellanliggande foajé” eller motsvarande, som är avskild från utrymningsvägarna i lägst klass B 30. Passage genom en samlingslokal får inte räknas som utrymningsväg från en annan samlingslokal.

4.2.5 BFS 1993:57 BBR1

5: 371

Utrymning från samlingslokaler får inte ske via andra samlingslokaler.

Utrymningsvägar från samlingssalar får stå i förbindelse med varandra genom mellanliggande foajé eller motsvarande, som är skild från utrymningsvägarna i lägst klass EI-C30.

4.2.6 Utrymningsdimensionering 2004/2006

5.5

Dörr som förbinder två utrymningsvägar bör utföras i lägst klass E 15-C för att hindra att en brand sätter båda utrymningsvägarna ur funktion. Två utrymningsvägar från en samlingslokal får bara ha sådan förbindelse via en mellanliggande foajé eller motsvarande, avskild från utrymningsvägarna i minst brandteknisk klass EI 30-C.

5.11

Utmärkande för samlingslokaler är att ett stort antal personer vistas där samt att dessa normalt inte kan antas känna till utrymningsvägarna. Samtliga utrymningsvägar skall leda direkt ut i det fria eller leda dit via korridorer, trappor och liknande. Spiraltrappa bör inte användas som utrymningsväg från en samlingslokal. Avskiljande mellan utrymningsvägar behandlas i avsnitt 5.5.

4.2.7 BFS 2011:26 BBR 19

Här kom kravet in så som det ser ut idag.

4.2.8 Svar från Boverket

Frågor till Boverket (dnr: 1232-1216/2013):

”En samlingslokal får inte rymma via annan brandcell såvida nämnd annan brandcell inte inrymmer huvudentré. En samlingslokal som förläggs i samma brandcell som tillhörande lager kan därmed rymma via nämnt lager, eftersom det är samma brandcell. Samtidigt riskerar väggen mellan lager och samlingslokal i praktiken utföras som en brandcellsgräns (enkel gips på ömse sidor om regel).

Detta uppfattar jag som ologiskt och motsägelsefullt. Hur ser Boverket på utrymning av samlingslokal via intilliggande lokal (i samma brandcell), t ex lager?”

Svar från Boverket (dnr: 1232-1216/2013):

”Samlingslokaler får inte utrymma genom andra samlingslokaler då det kan skapa stor oreda i en utrymningssituation om över 100 personer plötsligt kommer in i en annan samlingslokal som också ska utrymma. Utrymningsvägarna från en samlingslokal har normalt sett inte heller kapacitet för personer från flera samlingslokaler samtidigt.

I BBR 19 skrevs ett undantag till denna princip in att det är ok om den samlingslokal som det utryms igenom innehåller huvudentrén. Tanken med det undantaget är att foajén i en teater, biograf eller konferensanläggning normalt är att betrakta som en samlingslokal i sig. Övriga samlingslokaler kan då utrymma genom denna gemensamma foajé som normalt ska ha kapacitet för de antal person som kan vistas i anläggningen. I praktiken har det i det fallet inte skett någon större skillnad mot hur man projekterade enligt BBR 18. Undantaget med huvudentrén har snarast skrivits in för att tidigare praxis ska passa in under förenklad dimensionering.

Vad det gäller utrymning från samlingslokal via lager i annan brandcell är det däremot inte accepterat enligt förenklad dimensionering (med beräkning av gångavstånd fram till brandcellsgränsen.) Om man klarar gångavstånd fri bredd mm inom samma brandcell finns däremot inget som hindrar en sådan lösning även om det är sämre än utrymning direkt till det fria eller via en separat utrymningsväg. Särskilt måste man då beakta risken att utrymmande går fel väg och inte hittar ut från lagret. Om möjligt bör därför en sådan lösning undvikas.”

4.3 Utländska regelverk

4.3.1 Norge

Inget liknande krav i det Norska regelverket har hittats.

4.3.2 England, BS 9999

D.2 Där en eller flera utrymningsvägar från en eller flera delar av en teater-, biosalong eller liknande samlingslokal leder till en foajé ska foajén vara en egen brandcell. När utrymningsvägar från olika samlingslokaler inom en teater, biograf eller liknande (t.ex från olika biosalonger inom en multibiograf”) leder till en gemensam foajé ska foajén vara en egen brandcell och brandslussar ska finnas mellan foajé och respektive utrymningsväg som leder dit. Foajén kan vara en del av en utrymningsväg från en samlingslokal bara om de/den andra utrymningsvägarna/(-vägen) från samlingslokalen leder direkt till en säker plats.

4.3.3 Amerika, IBC

Inget sådant krav har hittats i IBC. Dock får utrymning inte ske över annan lokal om denna lokal inte är kopplad till verksamheten. Utrymning över olika hyresgäster tillåts inte.

4.3.4 Australien

Det är inte ett krav att huvudentrén ska finnas i den intilliggande brandcellen. Däremot måste det finnas ”riktiga” utrymningsvägar som till sin bredd ska kunna ta alla de utrymmande från båda brandcellerna.

4.3.5 Nya Zeeland

Finns inget liknande krav.

4.3.6 Kanada

Finns krav som begränsar utrymning genom en lobby. Inte direkt kopplat till samlingslokaler utan gäller samtliga typer av verksamhet.

4.4 Intervjuer

Vad är syftet med att intilliggande brandcell till verksamhetsklass 2B eller 2C ska innehålla huvudentrén om utrymning ska få lov att ske via intilliggande brandcell?

Intervjuperson nummer 1

Nytt krav med huvudentré. Kom i BBR. Konstigt krav.

Intervjuperson nummer 2

Intervjuperson nummer 3

Baseras främst på teatrar mm. Inledningsvis ingen utrymning över annan samlingslokal och att utrymning från samlingslokaler bör gå via riktiga utrymningsvägar. Rädd för konflikt i foajéer. Nu lättnad med att man kan få utrymma över foajé även om det kan förväntas stå andra personer där som väntar på nästa föreställning (detta är kanske inte så troligt).

Intervjuperson nummer 4

Intervjuperson nummer 6

Folkparker, bio etc, de hade alltid en foajé. Folk får utrymma samma väg som man kom in (vilket personer gärna vill)! Annars krävs ju en extra dörr från lokalen vilket man inte ville kräva.
Dilemma där flera biosalonger kommer ut i samma foajé… kan bli besvärligt att utrymma om man måste vända tillbaka in i biosalongen.

Intervjuperson nummer 7

Har tillkommit i modern tid. Boverket har själva hittat på. Syftar till att man normalt i en samlingslokal utrymmer den väg man kom in. Detta är troligare i en lokal där man inte är bekant med layouten eller utrymningsvägarna än andra lokaler (dvs samlingslokaler).
Danskarna är nog striktare.

Intervjuperson nummer 8

Eftersom personer normalt känner till huvudentrén och därmed helst utrymmer via den, bör huvudentrén finnas i den andra samlingslokalen. Syftet är således att underlätta utrymning.

Intervjuperson nummer 9:

I grunden inte få för många personer som utrymmer via en annan samlingslokal som också är full med människor. Oklart varför det måste vara huvudentré och inte annan nödutgång. Borde vara relativt lätt att visa med AD att det går att ersätta huvudentré med annan utgång. Viktigare att fokusera på att inte utrymma via andra lokaler som också håller på att utrymma.

Intervjuperson nummer 10

Ett sätt att komma runt att en byggnad blir ”konstig” om man inte får lov att nyttja huvudentrén till utrymning bara för att samlingslokalen är en egen brandcell – fler utrymningsvägar direkt från samlingslokalen.

Intervjuperson nummer 11

Känns som den är gjord för filmstäder. Fanns lite liknande praxis innan.
Sannolikt för att de flesta vill gå tillbaka den vägen de kom, vilket då blir huvudentrén.

4.5 Troligt syfte

Bedömningsbakgrund

Kravet på att den intilliggande brandcellen vilken man utrymmer via (från en Vk2B eller 2C) ska innehålla huvudentrén kom som en nyhet i BBR 19. Huvudentrén är en naturlig väg att utrymma via, då det är den väg man oftast använder för att komma in i och ut ur byggnaden (eller även lokalen). Huvudentrén är också normalt dimensionerad för hela byggnadens kapacitet. Det vill säga oftast är dörrbredder och antal dörrar också dimensionerade för att kunna ta mycket folk på en gång för att klara normal logistik. Dessutom är en huvudentré till en byggnad (om det är byggnadens huvudentré som åsyftas) oftast belägen i markplan vilket innebär att personer kommer ut direkt till det fria (säker plats). (Det vill säga indirekt styr detta delvis att om man ska kunna utrymma en samlingslokal över en annan brandcell, som då måste innehålla huvudentrén, så måste i princip samlingslokalen placeras i markplan eller nära markplan. Vill man placera samlingslokalen högre upp i en byggnad krävs utrymning till utrymningsväg). Alternativt utformas foajén som utrymningsväg.

Punkter att beakta:

  • Utrymningsvägen ska vara uppenbar (naturligt val).
  • Många personer ska komma ut på kort tid – även intilliggande samlingslokaler utrymmer samma väg.
  • Personer är inte bekanta med lokalen.
  • Personer kan vara alkoholpåverkade.
  • Närhet till säker plats (dörr i fasad direkt till det fria).

Syfte

Med hänsyn till ovan bedöms syftet med det allmänna rådet vara:

Att många personer samtidigt på ett lätt och naturligt (uppenbart att detta är vägen ut) sätt ska hitta ut ur en (större) lokal samt att det ska gå snabbt och enkelt att förflytta sig till säker plats från den intilliggande brandcellen. Personantalet i intilliggande brandcell (de som redan befinner sig där eller de som också kan komma utrymma samtidigt den vägen) ska inte påverka utrymningen negativt.

Tillförlitligheten och samstämmigheten på det underlag som ligger till grund för bedömningen graderas till:
☒ God samstämmigt, (Relativt säkra på syftet)

☐ Variationer/viss osäkerhet, (Viss osäkerhet avseende syftet

☐ Avsaknad av information/större osäkerheter, (Redovisat syfte är det mest troliga alternativet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *