Så här anlitar du en brandkonsult med rätt kompetens

När du anlitar en brandkonsult, hur vet du att hen kan sin sak? Att det är rätt kompetens du får? Finns det en risk att konsulten utger sig för att kunna mer än denne egentligen kan? Har företaget där konsulten arbetar tillräcklig kompetens och struktur?

Det enklaste, och många gånger det bästa, är att fråga personen du planerar att anlita. Titta på utbildningar och tidigare liknande projekt i ett CV, samt be om referenser och fråga dessa om konsultens kompetens. Naturligtvis är det också viktigt vilket företag brandkonsulten jobbar på. Här kan du fråga efter bland annat om företagets kvalitet, kompetensrutiner, storlek och erfarenhet av projekt som liknar ditt.

ABK 09 (Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet) är en trygghet mellan dig som beställare och konsulten du anlitar. Den är framtagen av Byggandets Kontraktskommitté där både beställarparter och konsultparter är representerade. ABK 09 bör alltid hänvisas till i byggrelaterade konsultavtal.

En komplettering till denna kan vara en certifiering eller en auktorisation för en person eller ett företag. Den kan ge dig en kompetens- och kvalitetsstämpel som borgar för det du vill ha. I texten nedan försöker vi bena ut några begrepp:

Kvalitetssystem ISO 9001

Ett brandkonsultföretag bör ha någon form av dokumenterat kvalitetssystem. Detta för att kunna visa att projekt som bedrivs inom företagets verksamhet kvalitetssäkras, på ett tillräckligt sätt.

För att ett brandkonsultföretag ska få vara medlem i Sveriges Brandkonsultförering ska det ha ett kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001 eller likvärdigt. 

Ett sådant företag har en strukturerad, kundfokuserad ledning- och projektprocess samt en systematisk kompetensutveckling med ständiga förbättringar.

Medlemskap i Sveriges brandkonsultförering, BRA

Detta medlemskap är ingen certifiering. Däremot ska ett brandkonsultföretag uppfylla ett antal kriterier för att få vara med. Företaget ska exempelvis följa föreningens etiska regler, ha ett kvalitetssystem enligt ovan, samt inneha ett visst antal personer med brandingenjörsexamen och tillräckligt många års erfarenhet av brandkonsultarbete. Se vidare fliken Om oss.

SBF-certifierat brandkonsultföretag

Från 2011 finns en certifiering för brandkonsultföretag, SBF 2003:1. Den är i stora drag framtagen av Sveriges brandkonsultförening, men drivs och sköts av SBF (Brandskyddsföreningen) och dess certifieringsorgan SBSC. Ett certifierat företag utifrån 2003:1 ska till exempel ha kvalitetssystem enligt ovan, samt inneha en giltig ansvarsförsäkring.

Certifieringen kan ske i tre nivåer; Enkel (E), Normal (N) samt Kvalificerad (K). Nivåerna är kopplade till projekts brandtekniska komplexitet. Personal på företaget ska förtecknas vilken nivå respektive person har. Företaget ska dessutom ange hur projekt bemannas utifrån de tre ovan nämnda nivåerna. Detta för att du som kund ska få rätt kompetens att leda och kvalitetskontrollera ditt projekt.

I de flesta fall krävs brandingenjörsexamen och ett visst antal års erfarenhet för att uppfylla kriterierna i aktuell nivå. Företaget ska dessutom ha tillräckligt stor personalstyrka, det vill säga alltid minst två projektörer med erforderlig kompetens. Även om oförutsedda händelser skulle inträffa. Idag är endast ett företag certifierat enligt 2003:1.

Boverkets certifiering SAK 3

SAK 3 beslutades den 19 april 2011, och innefattar de krav som ställs på sakkunnig kontrollant inom brandområdet. Då byggherrens egenkontroll inte anses räcka till kan byggnadsnämnden kräva att en sakkunnig kontrollant ska verifiera att samhällets krav uppfylls. Denna certifiering är därför inte direkt avsedd för den som projekterar brandskyddet.

Den som kan certifieras ska ha arbetat minst fem år inom området. 
Det finns två nivåer, N och K. N-nivån är för de projekt som projekterats enligt förenklad dimensionering. För att certifieras ska man ha arbetat som projektör eller kontrollant i sådana projekt minst tre av de fem senaste åren.

För K-nivån som medför att man får kontrollera projekt som utförs med stöd av analytisk dimensionering. Idag kan man anta att det är de byggnader där BBRAD används i projekteringen. Här gäller samma sak, att man ska ha arbetat fem år, och i tre av dessa ska man ha varit verksam som projektör eller kontrollant för projekt där BBRAD-kraven ingått i projekteringen.

Kompetensnivåerna för N definieras av allmän teknisk kunskap på gymnasieingenjörsnivå. För K gäller högskoleutbildning motsvarande 120 poäng. Och att man läst vissa brandtekniska kurser på högskola motsvarande de som igår i brandingenjörsutbildningen.
Det utförs en särskild kunskapsprövning. I denna ingår att man ska visa att man kan lagstiftning som berör projektering och bygg.

Dessa SAK-certifierade kontrollanter kan antas göra kontroller både av projektering och utförande. Det är byggherren som beslutar vem som ska användas om byggnadsnämndens ställer krav på tredjepartskontroll. Är denne SAK-certifierad så ska byggnadsnämnden godta kontrollanten i fråga.

Brandingenjörsexamen

En brandingenjörsexamen är heller ingen direkt auktorisation eller certifiering. Titeln brandingenjör är inte ens skyddad, utan kan användas av den som vill. En person som tagit brandingenjörsexamen har utbildats i ingenjörskonst och brandtekniska ämnen i sådan omfattning att det i sig ger en stor kompetens som många gånger kan räcka. På LTH i Lund samt på LTU i Luleå utbildas brandingenjörer i Sverige.

En examen tillsammans med visst antal års av erfarenhet, samt anställning på företag med strukturerad vidareutbildning, ger en kompetens för den enskilde brandprojektören. En kompetens som du som beställare kan förhålla dig till, samtidigt som du också värderar projektets storlek och komplexitet.