Admin
Hem / Nyheter / Föreningsmedlemmar medförfattare i alla större handböcker om BBR 19

Nyheter

Föreningsmedlemmar medförfattare i alla större handböcker om BBR 19

2011.11.23

Medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening visar framfötterna som författare i samtliga större handböcker som kommer ut i samband med de nya byggreglerna 2012.

Nya BBR innehåller en rad nyheter. Allt ifrån upplägget med en tydligare gränsdragning mellan förenklad och analytisk dimensionering till ändrade detaljregler och verksamhetsklasser. Även om författarna av de nya reglerna på Boverket försöker vara tydliga samt hänvisar till konsekvensbeskrivningen, uppstår ända en rad frågor om hur de nya reglerna ska tolkas och tillämpas i olika fall.

Sedan tidigare finns det tre större handböcker inom området som försöker ge svar på hur reglerna kan tolkas. Dessa är Byggvägledning Brand (Byggtjänst), Brandskyddshandboken (LTH och Brandskyddslaget) samt Brandskydd i Boverkets byggregler BBR (Brandskyddsföreningen).

Byggvägledning Brand
Byggvägledningen är omarbetad utifrån de nya reglerna i BBR. Fortfarande är målet med handboksserien att den ska underlätta tillämpningen av föreskrifterna i BBR och om möjligt förklara bakgrunden till dessa och på så sätt inspirera till läsningar som uppfyller funktionskraven.

Vägledningstexten är de enskilda författarnas kommentarer till den praktiska tillämpningen av BBR och andra berörda författningar. Vägledningstexten kan ge exempel på tekniska lösningar eller metoder eller hänvisa till tekniska läsningar i standarder mm. Författare är ett urval av experter från Brandskyddslaget med Tomas Fagergren som redaktör.

Brandskyddshandboken
Brandskyddshandboken är en helt ny handbok. Förutom vägledning och tolkningar utifrån brandskydd i BBR 19 och EKS, innehåller Brandskyddshandboken bland annat brandskydd i byggprocessen, förvaltningsbrandskydd, brandskyddsstatistik, bakgrundsteorier om brand- och utrymningsförlopp.

Brandskyddshandboken innehåller dessutom ett flertal konkreta exempel på brandskydd för olika verksamheter och byggnader.

Som bonus finns ett antal ”Verifierat Förenklat Alternativ”, VFA, där man utifrån beräkningar och analyser visar att man uppfyller föreskrifter i BBR på annat sätt än de allmänna råden i BBR.

LTH Brandteknik och Riskhantering, Bengt Dahlgren AB och Brandskyddslaget AB är huvudmän för Brandskyddshandboken.

20 olika författare med unik expertkompetens inom delområden i brandskydd har skrivit och bildsatt handboken. Staffan Bengtson på Brandskyddslaget, Per-Anders Marberg på Bengt Dahlgren samt Håkan Frantzich och Robert Jönsson LTH har stått för redaktionsarbetet med Brandskyddshandboken.

Brandskydd i Boverkets byggregler BBR
SBFs Handbok ”Brandskydd i Boverkets byggregler BBR 19”, behandlar föreskrifterna och de allmänna råden i BBR. Boverkets regler för bärverk kommenteras också. Boken är ett stöd och hjälpmedel vid kursaktiviteter och för självstudier inom området brandskydd.

Handboken fungerar som ett hjälpmedel vid projektering av enklare byggnader och lokaler utförda med förenklad dimensionering. Innehållet utgår från föreskrifter, allmänna råd, kommentarer i Boverkets konsekvensutredning samt beprövade lösningar.
I boken presenteras förtydliganden, förklaringar och fördjupningar av föreskrifterna och de allmänna råden. Till texterna finns enklare illustrationer.

Målgruppen är byggherrar, arkitekter, byggnadsingenjörer, brandbefäl och fastighetsägare.

Kjell Fallqvist och Anders Klippberg, Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB, har skrivit handboken. Avsnittet om Bärverk har redigerats av Oscar Löfgren Ferraz, Brandkonsulten AB. Björn Björkman, SBF har svarat för manus till avsnitt 5:4.

Alla nyheter

Nytt medlemsföretag

Ändringar i styrelsen

Sweco Systems – medlem i BRA

Kan ett SAK3-utlåtande ifrågasättas?

Föreningen kritisk till nybyggnadsregler

Ändringsregler öppnar för spridda tolkningar

”Nattis” – het fråga på referensgruppens senaste träff

Boverket kan inrätta en egen haverikommission

Brandkonsultföreningen har lämnat remissvar om höga hus

PRESSMEDDELANDE: Boverket lyssnar inte på sin referensgrupp

Boverket uppmanas utnyttja sin referensgrupp mer

Remissvar på BBR21

Noterat från Brandskydd 2013

Brandskydd 2013 – Sveriges mest intressanta brandskyddskonferens!

Nya medlemmar i Sveriges Brandkonsultförening

Robert Jönsson slutar på LTH

Remissvar från föreningen

Sveriges Brandkonsultförenings representation 2013

Sammanfattning av Sveriges Brandkonsultförenings årsmöte

Sveriges Brandkonsultförening medverkar även i år i konferensen Brandskydd

Ny revidering av brandskyddsregler i BBR

Sveriges Brandkonsultförening har gett svar om Brandforskanslag

Hur vet du att du anlitar en brandkonsult med rätt kompetens?

Brandskydd i byggprocessen - ett hett ämne

Barnsjukdomar i BBR 19

Brandskydd 2012 gav besökarna aha-upplevelse

BRA andelstecknare i Brandforsk

Hur har Europakrisen påverkat brandkonsultbranschen?

Rapport från årsmöte i Göteborg

Brandskydd 2012 - Sveriges största konferens om byggnadstekniskt brandskydd!

BRA efterlyser struktur i Boverkets konsekvensutredningar

Angelägna ämnen på Brandskydd 2011: Från skyddet mot personskador till bristen på riktlinjer för skydd av egendom

Ny huvudman för Brandskydd 2012

Det viktigaste i BBR:s brandkapitel

Föreningsmedlemmar medförfattare i alla större handböcker om BBR 19

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB - Sveriges första certifierade brandkonsultföretag i högsta klassen

Brandskyddsreglerna ändras - Brandskyddskonsulterna är kvar

Inlåsning av dementa har aldrig varit tillåtet

MSB om kompetensen hos kommunala tillsynsförrättare: Organisationen – inte individen måste ha kompetensen

MSB rapporterar till regeringen: Viktiga förslag ger ett rimligt brandskydd

Räddningstjänstens roll i det byggnadstekniska brandskyddet

Viktig balans i nya BBR

Erfarenheter från Jönköping: Lita inte på nätanslutna brandvarnare

Uppslagsbok om dödsbränder

Brandsäkert boende - en bra affärsidé?

Ny certifiering kvalitetssäkrar brandkonsultföretag

Många nyheter från Boverket

Rimligt brandskydd i bostäder - eller inte? Föreningen deltar i MSB referensgrupp

Kjell Fallqvist om brandskydd under Stockholms läns brandbefälsresa:

Stort intresse för Sveriges Brandkonsultförening i branschen

Sveriges Brandkonsultförening i möte i norr